250-1068

לוט 50 מטבעות ברונזה מתקופות שונות: הלניסטית, רומית, חשמונאית, ביזנטית, איסלם, מצבים שונים

Lot of 50 bronze coins, Hellenistic, Roman, Hasmodean, Byzantine and Islamic periods, various conditions

Start Price: $25 Sold for: $75