250-1075

נר שמן מחרס, מיוחד לשבת עם מקום לכד או לביצה לטיפטוף שמן (ראה משנת מסכת שבת 2:4), תקופה הרודיאנית ( 50 לפני עד 50 אחרי הספירה), תיקון בשפה ובידית, מצב טוב, נדיר מאד

pottery oil lamp, special for shabbat, specially designed to add a little juglet or an egg full of oil as tank that will drop oil during the shabbat
cf. Massehet Shabbat 2:4, herodian period 50 bc / 50 ad, light repairs at rim and at handle, good condition, very rare

Start Price: $260 Sold for: $475