250-1101

מטבע ברונזה, אזור חלקיס סוריה לבנון, עם דיוקן Lysanias, שנת 40 לפנה"ס (היה בן דוד של אחרון החשמונאים אנטיגונס

Bronze coin, partial region of Syria and Lebanon, with a portrait of Lysanias, 40 BC (was the cousin of Antigonus, last of the Hasmonean Kings)

Start Price: $80 Sold for: $80