250-1103

מטבע ברונזה רומי ע"ס ססטרציוס פנים: דיוקן Otacilia Severa, אשת פיליפ הראשון (244-249 לספירה) , גב: קונקורדיה יושבת

Roman bronze Sestertius coin, obverse: portrait of Marcia Otacilia Severa, wife of Philip the Arab 244-249 CE, reverse: a seated Concordia

Start Price: $80 Sold for: $80