250-1116

מצת אש striker ממתכת, תקופה רומית, מאות ראשונה-שלישית לספירה

- iron roman striker or fire-lighter, 1st. / 3rd century ad

Start Price: $50