250-1296

מפת שכם 1:50000 עם ציון מיקום הר גריזים והר עיבל
י.ר. בנציוני

Mao of Nablus 1:50000, with marks showing location of Grizim and Eival mountainsI.R. Benzioni

Start Price: $25