250-1302

חמישה הדפסים, מראה מסגד כיפת הסלע והר הבית: א. Kaeppelin-Freeman, Paris, ב. Morija, Jerusalem von Ost ג. Tempelplatz zu Jerusalem ד. J. Schroeder-Gilquin dt Dupain, Jerusalem et la mosquee d'Omar sur l'emplement du Temple de Salomon ה.

Five prints showing Dome of the Rock Mosque and Temple Mount: A.Kaeppelin-Freeman, Paris B.Morija, Jerusalem von Ost C.Tempelplatz zu Jerusalem D.J. Schroeder-Gilquin dt Dupain, Jerusalem et la mosquee d'Omar sur l'emplement du Temple de Salomon E. Roberts-Ransonnette

Start Price: $50 Sold for: $50