250-1520

מחזור לכל השנה כפי מנהג ק"ק איטלייני, נדפס בשני חלקים, כולל הגדה של פסח, רכב+שכב דף, ברגדין, ונציה, תקב"ל 1772

Machzor Lechol Hashana, Kfi K"K Italiani, two parts, including Passover Haggada, 222+322 p., Bragadin, Venice 1772

Start Price: $40 Sold for: $55