250-1521

מחזור לשלושה רגלים, כמנהג ק"ק ספרדים שבקושטאנטינה, כולל הגדה של פסח (דף קסו), ונציה, תקס"ד 1804, נזקי עש

Machzor Leshlosha Regalim, Kminhag K"K Sephardi Shebekustandina, including Passover Haggada (p. 166), Venice, 1804, moth damage

Start Price: $25 Sold for: $25