251-1007

לוט שטרות חוב, תעודות ומסמכי בנק, ארץ ישראל, שנות ה30-40, כולל אוגדן לסידורם ו"לוח נכיון שטרות"

Lot of promissory notes and bank documents, Eretz Israel, 30's-40's, including a folder for organizing and a discount table

Start Price: $50 Sold for: $50