251-1027

קרטון נעליים עם בולים כל העולם, חתומים ולא חתומים

Shoebox containing stamps from around the world, postmarked and not postmarked

Start Price: $100 Sold for: $100