251-1107

גליון בול "התנור" 500 פרוטה 5X5

Sheet of "HaTanur" stamps 500 pruta, 5x5

Start Price: $25