251-1109

בול זכרון חיים ויצמן תשי"ג (76,77) 30, 110 פרוטה עם שובל, חתומים ולא חתומים, 9.12.52

Haim Weitzman commemoration stamp 5713, 30, 110 pruta, with tab, postmarked and not postmarked,
9.12.52-76, 77

Start Price: $25 Sold for: $25