251-1117

שמונה דפיות בקלסר מיוחד עם מעטפת יום הופעת הבול, "מאה שנות חינוך ציוני דתי ויובל לחינוך הממלכתי דתי", כ"א ממוספר ממהדורה של 1010

Eight sheets in special folder with First Day Covers "100th anniversary of Religious Zionist education and a jubilee of State Religious education", each numbered from an edition of 1010

Start Price: $40 Sold for: $40