251-1118

בול "המנורה" (59) לא חתום עם שובל ותוספת שובל, 27.2.52

The "Menorah" stamp (59), not postmarked with tab and an additional tab, 27.2.52

Start Price: $120 Sold for: $120