251-1524

נר מערב, ירושלים תרע"א 1911 תולדות יהדות צפון אפריקה, הספר הקדום ביותר בתחום, מהדורה ראשונה, חסר שער (חשוב ונדיר ביותר)
ר' יעקב משה טלדנו

Ner Maarav, Jerusalem, History of the North African Jewry, the earliest book in this category, first edition (important and very rare)R' Yaacov Moshe Toledano

Start Price: $120