252-1005

אלבום עם 130 מעטפות, ביול מיוחד ארצות אירופה לרוב, בנושאי ספורט, חלל ועוד, שנות ה80

Album of 130 covers, special stamping, mostly European countries, on the subject of sports, space and more, 1950's

Start Price: $90