252-1019

אלבום עם מטבעות, גרמניה המערבית כולל: 50 פפניג (20), 1 מרק (40), 2 מרק (17), 5 מרק (36), כולל מיוחדים ומטבעות כסף
Bundesrepublik Deutschland

Album of West German coins, comprises: 50 pfg. (20), 1 Mark (40), 2 Mark (17), 5 Mark (36), including special and silver coinsBundesrepublik Deutschland

Start Price: $100