252-1020

אוגדן מטבעות, שוויץ, מצבים שונים, שנים שונות, לא רציף: 0.05 (3), 0.10 (12), 0.20 (28), 0.50 (26), 1 (36), 2 (33), 5 (32) , ס"ה 281.95 SFR ערך נומינלי

Binder of Swiss coins, various conditions and years, inconsecutive: 0.05 (3), 0.10 (12), 0.20 (28), 0.50 (26), 1 (36), 2 (33), 5 (32), total 281.95 SFR nominal value

Start Price: $325 Sold for: $325