252-1021

אוגדן עם מטבעות ארה"ב 1881-1964 לא רציף, מצבים שונים: 5 סנט (23), 10 סנט (4), 25 סנט (3), חצי דולר (54), 1 דולר (8), ס"ה 37.30 דולר ערך נומינלי

Binder with US coins, 1881-1964, inconsecutive, various conditions: 5 cent (23), 10 cent (4), 25 cent (3), 1/2 dollar (64), 1 dollar (8), total 37.30 nominal value

Start Price: $100 Sold for: $400