252-1042

סיכת זכרון: "פארן כבוד פון יידישן פאלק, ווארשע 19.4.1943-1948, לזכר השואה "לתפארת העם היהודי"

Commemoration pin "forn Kavod fon Yidishen folk", Warsaw 19.4.1943-1948

Start Price: $40 Sold for: $55