252-1056

תעודת מניה: "קליה" שפת ים ומבראה בערבון מוגבל, שנות ה30

Share certificate: "Kallia" Seaside and Health resort Limited, the 1930's

Start Price: $40 Sold for: $100