252-1088

לוט שטרות, תקופת קום המדינה: 250 פרוטה (הצעת מטבע), 5 ל"י בנק אנגלו-פלשתינה (מחורר), בנק ישראל 1955 500 פר (1), 5 ל"י (1), 10 ל"י (6)

Lot of banknotes, establishment of the state period: 250 pruta (proposal for legal currency), 5 pounds Anglo-Palestine Bank (perforated), Bank of Israel 1955 500 pruta (1), 5 IL (1), 10 IL (6)

Start Price: $40 Sold for: $65