252-1115

לוט 12 מטבעות, תקופת קום המדינה: 25 מיל תש"ט , XF, מטבע של 250 פרוטה, AUC, מטבע של 500 פרוטה XF כסף, ונוספים

Lot of 12 coins, founding of the state period: 25 mil 5709, XF, 250 pruta coin, AUC, 500 pruta silver coin XF, and more

Start Price: $50 Sold for: $50