252-1266

רישום עפרון, פני ילד, חתום
ברגנר יוסל

Pencil drawing, a boy's face, signedBergner Yosl

Start Price: $400 Sold for: $400