252-1396

ספר התקון לליל שבועות נעתק מספר שני לוחות הברית.. כפי האר"י, ויניציאה, תקי"ב 1752, צח+2 דף, ללא כריכה

Sefer Hatikun L'leil Shavuot, copied from the book Shnei Luchot Habrit…according to Ha"ARI, Venice, 5512 1752, 98+2 pgs., no cover

Start Price: $25 Sold for: $55