253-1463

מעלה בית חורין, והוא סדר הגדה של פסח, ווין תקפ"ג 1823, אוצ הג. 633 (עם לוחות)

Maale Beit Horin, Passover Haggada Vienna, 5583 1823, Otsar Hag. 633 (with the plates)

Start Price: $300