255-1053

שני שטרות ע"ס 1 ₪ 1986 ו-5 ₪ 1985, מצב XF-UNC
בנק ישראל

Two banknotes, IAO one NIS, 1986 and five NIS 1985,
XF-UNC conditionBank of Israel

Start Price: $25