256-1159

ספר מחנה חיים, חלקים II+III על שו"ע אורח חיים, מונקטש, תרל"א-תרל"ח 1871-1878 (נקבי עש)

Sefer Machane Haim parts II+III on Shulchan Aruch Orach Haim, Monkatch, 5631-5638 1871-1878 (moth holes)

Start Price: $40 Sold for: $60