256-1284

צילום קבוצת נוער של הנוער העובד והלומד "יידיש ארב. יוגנט", רובנו, רוסיה הלבנה, 1931

Photograph of a "Yiddishe Arbeiter Jugend" youth group, Rovno, Russia

Start Price: $40