256-2031

ארבעה שטרות 1955 500 פרוטה VG נ, 1 ל"י VG -ע, 5 ל"י Fine - א, 10 ל"י Fine-VF ו/כ
בנק ישראל

Four Banknotes 1955: 500 Pruta VG, 1 Li VG "Ain", 5 Li Fine "Alef", 10 Li Fine-VF "Vav"/"Kaf"Bank of Israel

Start Price: $45