256-2209

ירושלים, מאסף ספרותי לחקירת ארה"ק, כרכים יא -יב, ירושלים, תרע"ז 1916, 416 עמ'
אברהם משה לונץ

Jerusalem, jahrbuch zu Foerderung eine wissenschafftlich genauen konntnis des jetzigen und des alter Palaestina, Jerusalem 1916, 416 pp hebraeischA.M. Lunz

Start Price: $70