256-2211

אדולף אייכמן, הוצ' משטרת ישראל המטה הארצי לשכה 06 חמישה כרכים, מוצג 1-3564, (3564 דפים מצולמים) לרוב גרמנית (חומר החקירה ששימש במשפט)

Adolf Eichman, Israel Police, national headquarters 06 -five volumes, exhibit 1-3564 (3564 photocopied pages) mostly in German (the interrogation material used in the trial)

Start Price: $500