257-349

מטבע כסף רומי ע"ס דינריוס תקופת שלטון ספטימיוס סוורוס,דיוקן יוליה מייסה, אחותה של יוליה דומנה, 193-211

Roman silver Denarius coin, reign of Septimius Severus 193-211 CE, portrait of Julia Maesa, older sister of Julia Domna, 193-211 CE

Start Price: $50 Sold for: $100