260-052

שמונה סמלים-אותות: אות הספורט א"י שנות ה30-40, שנים שונים, ארבע מדליות צעדות, צעדת תל-חי תשכ"ה, כנוס הספורט תשכ"א

Eight badges-awards; Eretz Israel Sports Award, 1930's-40's, different years, four marching medals, Tel Chai march 5725, Sports Convention 5721

Start Price: $30