260-053

חמש סיכות יריד המזרח 1932, 1936 ושלוש מאוחרות יותר

Five Levant Fair pins, 1932, 1936, and three later ones

Start Price: $70 Sold for: $70