266-623

שלוש מצקות מצופות כסף EPNS דוגמאות שונות, ארה"ב

Three silver plated ladles, EPNS, various designs, USA

Start Price: $30