223-1001


$25 | Sold for: $35
שתי תעודות מלווה, תל אביב יפו תשי"ז 1957, ע"ס 10 ל"י כ"א
Two loan documents, Tel Aviv Jaffa, 5717, 1957, 10 IL each

223-1002


$25
חוברת פנקס תויות של מפקד תוצרת הארץ, וכן 14 ,תויות
Booklet of labels of "Mifkad Ha'Aretz", and 14 stamps

223-1003


$25 | Sold for: $35
שלוש תעודות של בנק זרובבל 1948, ע"ס 5 לא"י כ"א
Three documents of the Zerubbabel bank, 1948, 5 IL each

223-1004


$40 | Sold for: $45
אגרת חוב של האימפריה העותמאנית ע"ס 20 לירות
Debenture from the Ottoman Empire, in the amount of 20 lira

223-1005


$25 | Sold for: $35
ארבעה טפסים לקבלת מנות לחם ירושלים הנצורה, 1948
Four forms for obtaining rations in besieged Jerusalem 1948

223-1006


$40
פנקס תויות הדבקה של "כסות חורף תש"ח" (עם שבע תויות)
Booklet sticker labels for winter clothes 1948, (with 7 labels)

223-1007


$25
מספר רשיון כלב, עיריית ת"א 1962
Dog license tag, Tel Aviv municipality 1962

223-1008


$40 | Sold for: $50
אגרת חוב של האימפריה העותמאנית, ע"ס 400 פרנקים צרפתיים
Debenture from the Ottoman Empire, in the amount of 400 French franc

223-1009


$25 | Sold for: $25
כרטיס תרומה "לטובת בתי מחסי לחולי רוח וחשוכי מרפא עזרת נשים", בעיה"ק ירושלים (תקופת המנדט)
Donation card "L'tovat Batei Machasei L'cholei Ruach V'chasuchei Marpeh Ezrat Nashim", for the mentaly ill and incurable women, holy City of Jerusalem, (British Mandate time)

223-1012


$25 | Sold for: $35
לוט שטרות בנק ישראל 1968 מצבים fine-good, כולל 50 ל"י (19), 100 ל"י (5)
Bank of Israel banknotes 1968, including, 50 IL (19), 100 IL(5), fine-good condition.

223-1013


$240
חמישה שטרות, בנק ישראל ע"ס 200 שקל חדש: ארבעה מ- 1991, אחד מ- 1994, מצב VG-fine
Five banknotes, Bank of Israel, each for NIS 200 : four from 1991, one from 1994, cond. VG-Fine

223-1014


$40 | Sold for: $110
לוט 33 שטרות, ישראל, 1948-1992: כולל 1 לא"י (good), ו 500 פרוטה good 1955, ו 1 לא"י 1955, VG, ו 10 לא"י 1955 מצב fine ונוספים
Thirty three banknotes, Israel, 1948-1992, incl 1 Lira (Good), 500 Pruta 1955 (Good), 1 Lira 1955 (VG), 10 Lira 1955 (Fine) and more

223-1015


$600
שטר ע"ס פונט פלשתינאי א"י 1939, מצב VG-fine
Bank note for one Palestine Pound, Erets-Israel, 1939, cond. VG-Fine

223-1016


$90 | Sold for: $90
עשרה שטרות ע"ס 10,000 שקל 1984, מצבים VG-fine
Ten banknotes, each for 10,000 Shekel, 1984, cond. VG-Fine

223-1017


$3200
שטר, ע"ס חמישה פונטים פלשתינאים א"י, 1939, מצב fine
Bank note for five Palestine Pounds, Eretz-Israel, 1939, cond. Fine

223-1018


$100
שטר ע"ס 50 לירות ישראליות 1955, מספר אדום (ג), מצב XF
Bank note for 50 Israeli Lira, 1955, red number cond XF

223-1020


$180
סדרת שטרות -תויות של שבוי מלחמה צבא גרמניה, ע"ס 1,10,50 פפניג, 1,2,5 מרק
Series of payment means of prisoners of war, Germany, for 1,10,50 Pfenig, 1,2,5 Mark

223-1021


$180
סדרת שטרות -תויות של שבוי מלחמה צבא גרמניה, ע"ס 1,10,50 פפניג, 1,2,5 מרק
Series of payment means of prisoners of war, Germany, for 1,10,50 Pfenig, 1,2,5 Mark

223-1022


$25 | Sold for: $50
ארבעה שטרות של צבא ארה"ב Military Payment Certificate, values: 5 cent (2), 10 cent , 50 cent, VG-Fine
Four US Military Payment Certificate, values: 5 cent (2), 10 cent , 50 cent, VG-Fine

223-1023


$90 | Sold for: $300
לוט תשעה שטרות-תויות, פולין הכבושה, 1944-5
Nine payment means, occupied Poland, 1944-1945

223-1030


$25 | Sold for: $30
מטבע כסף ע"ס חצי קראון Victoria dei gratia, 1887
Silver coin, 1/2 crown, 1887, Victoria dei Gratia

223-1031


$60
שתי מטבעות כסף גודל טאלר אתיופיה
Two silver Thaler sized coins, Ethiopia

223-1032


$25 | Sold for: $50
שקל "גרליץ"
Shekel "Gerlitz"

223-1033


$100 | Sold for: $100
חמישה מטבעות כסף Maria Theresia ע"ס טאלר 1780
Five Maria Theresa silver coins, value 1 Thaler, 1780

223-1034


$25 | Sold for: $90
לוט קטן של מטבעות מכל העולם
Small amount of coins from around the world

223-1035


$475
מטבע זהב סוברן, 1871 פנים: דיוקן המלכה ויקטוריה צד ב': מגן, VF
Sovereign coin with the portrait of Queen Victoria , on the other side a shield, 1871, VF

223-1036


$45 | Sold for: $130
שלוש מטבעות אלומיניום, ישראל תש"ט, 1949, ע"ס 25 מיל fine-XF
Three aluminum coins, Israel 1949, for 25 Mil, Fine- XF

223-1038


$25 | Sold for: $50
פלק ברונזה, עם רפרודוקציה של ציור של רמברנט
Bronze plaque, with a reproduction of a Rembrandt painting

223-1039


$80
שתי מדליות של החברה הממשלתית מבצע יונתן, כסף 116 גרם וארד
Two medals, Operation Entebbe, silver 116 gm, and bronze

223-1040


$40 | Sold for: $85
שני פלקי כסף צורת שטרות בנק לאומי לישראל ע"ס 500 פרוטה ו5 לירות,
Two silver plaques, Israel Leumi Bank, value: 500 prutah and 5 IL

223-1041


$80
מדלית כסף, חידון התנ"ך הבינלאומי ירושלים, תשכ"ב 1961
Silver medal, Le second Concours Biblique International , Jerusalem, 1961

223-1042


$40 | Sold for: $45
פלק פרס דוד בן גוריון של הבונדס "The David Ben Gurion Award"
Plaque, The David Ben Gurion Award

223-1043


$100 | Sold for: $450
אסימון-מדליה של הקיסר פרידריך, הרייך הגרמני, ניתנה למשפחה יהודית לזכר חייל יהודי שנפל, עם כיתוב: "זכר צדיק לברכה"
Token-medal of Emperor Friedrich, the German Reich, awarded to a Jewish family commemorating the fall of a Jewish soldier inscribed: "Zecher Tsadik L'bracha"

223-1044


$40 | Sold for: $40
מדלית ארד: Berith Shalom 1891 Bonne 1961 "וברית שלומי לא תמוט"
Bronze medal, Brith Shalom Bonne 1891 1961, "V'Brith Shlomi Lo Timot "

223-1045


$120 | Sold for: $120
פסל קינטי בעיצובו של Frank Meisler לכבוד 50 למדינת ישראל, צורת דגל על בסיס מגילת העצמאות
Kinetic sculpture designed by Frank Meisler, 50 to the State of Israel, shaped like a flag of Israel on a base shaped like the Scroll of Independence

223-1046


$50 | Sold for: $50
שתים עשרה מדליות ארד ומדלית כסף, ישראל, שנות ה80-90
Twelve bronze medals and one silver medal, Israel 1980's-90's

223-1047


$475
מארק שאגאל, מדלית ברונזה עם ליטוגרפיה של האמן, של חזון אחרית הימים, כולל תעודה של החברה (Isiahs prophecy of peace)
Marc Chagall, bronze plaque with a lithograph by the artist, medal, Chazon Achrit Ha'yamim, including document by the company, Isiah's Prophecy of peace

223-1048


$50
מדליה, פסל קינטי בעיצובו של פרנק מייסלר, לכבוד 50 למדינת ישראל- 74 לבנק מזרחי, 1923-1998
Medal, kinetic sculpture designed by Frank Meisler, 50 to the State of Israel – 75 to the Mizrachi Bank, 1923-1998

223-1049


$50 | Sold for: $70
מדלית ברונזה הולנדית של בית אבות יהודי, משולבת במשקולת נייר, שנות ה30, דמות אישה זקנה על רקע מגן דוד וכיתוב Verdige Levensavond (להזדקן בכבוד)
Dutch bronze medal from a Jewish home for the aged, combined with paperweight, the 1930's, showing an elderly woman with star of David as background and writing: Verdige Levensavond

223-1050


$25 | Sold for: $35
שני אלבומים קטן וגדול, של בולי הונגריה
Two albums, small and large, of Hungarian stamps

223-1051


$40 | Sold for: $80
לוט פריטים פילטליים וכו' בנושא תחרויות שחמט, כולל אוטוגרפים של שחמטאים חשובים
Philately items etc, regarding chess matches, including autographs of prominent chess players

223-1052


$25 | Sold for: $35
אלבום עם אוסף בולי רומניה (לא שלם)
Album with a collection of Romanian stamps, incomplete

223-1053


$40 | Sold for: $40
אלבום עם אוסף בולי איטליה (לא שלם)
Album with a collection of Italian stamps, incomplete

223-1054


$25 | Sold for: $35
שני אלבומים על בולי אמנות כל העולם
Two albums on art stamps, all the world

223-1055


$50 | Sold for: $50
אלבום עם אוסף חלקי של בולי בלגיה
Album with a partial collection of Belgian stamps

223-1056


$25 | Sold for: $25
לוט קטן של מעטפות שנשלחו בדואר, כל העולם, שנות ה20-50
Envelopes sent via worldwide mail services,1920's-50's

223-1057


$50 | Sold for: $50
שני אלבומים עם אוסף חלקי של בולי צרפת
Two albums with partial collection of French stamps

223-1058


$25 | Sold for: $40
ארבעה אלבומים קטנים עם אוסף חלקי של בולי רוסיה
Four small albums with a collection of Russian stamps

223-1060


$25 | Sold for: $30
אלבום קטן עם בולי חבר העמים הבריטי "British Common wealth" (חלקי)
Small album of British Common wealth stamps (partial)

223-1061


$50 | Sold for: $50
לוט קטן של מעטפות שנשלחו בדואר צ'כוסלובקיה, שנות ה20, מלחמת העולם השניה, שנות ה50
Envelopes sent by Czechoslovakian mail, 1920's, WWII, 1950's

223-1062


$25 | Sold for: $30
אלבום עם אוסף חלקי של בולי אוסטריה
Album with a partial collection of Austrian stamps

223-1063


$50
אלבום עם בולי בעלי חיים כל העולם
Album of animal stamps, all the world

223-1064


$25 | Sold for: $40
שני אלבומים עם אוסף בולי צ'ילה וניקרגואה, לא שלם
Two albums with stamps from Chile and Nicaragua, incomplete

223-1065


$60 | Sold for: $110
שלושה אלבומים עם בולי ישראל לא שלם
Three albums of Israeli stamps (incomplete)

223-1066


$25 | Sold for: $50
מעטפת יום הופעת הבול, דאר עברי ז' אייר תש"ח 16.5.1948, ערכים 3,5,10,15,20,50 מיל, רגיל, ללא שובל
First day of stamp appearance envelope, Hebrew postal service, 7th IIyar 5708, 16.5.1948, value: 3, 5, 10, 15, 20, 50 mil, without tabs

223-1067


$60 | Sold for: $60
שני אלבומים עם בולי ארה"ב
Two albums of US stamps

223-1068


$40 | Sold for: $40
אלבום עם אוסף בולי פולין לא שלם
Album with a collection of Polish stamps, incomplete

223-1069


$80
שני אלבומים עם אוסף בולי ארגנטינה לא שלם
Two albums with a collection of Argentinian stamps, incomplete

223-1070


$40
אלבום עם אוסף חלקי של בולי קנדה
Album with a partial collection of Canadian stamps

223-1071


$200
שמונה עשר אלבומים עם בולים כל העולם, כפולים, חתומים ולא חתומים
Eighteen albums of stamps, all the world, doubles, stamped and not stamped

223-1072


$40 | Sold for: $40
אלבום עם אוסף קטן של בולי אינדונזיה לא שלם
Album with a small collection of Indonesian stamps, incomplete

223-1074


$25 | Sold for: $25
מאפרת פורצלן עם סמל חיל האספקה תוצ' נאמן
Porcelain ashtray with the emblem of the supply corps, by Ne'eman

223-1075


$50 | Sold for: $50
סיכת כסף Sterling עם אמייל "ידידי בי"ח ביקור חולים Friends of Bikur Cholim Hospital ", תוצ' ימיני חתום
Sterling silver pin with enamel, "Friends of Bikur Cholim Hospital", by Yemini, marked

223-1076


$25 | Sold for: $35
לוט סמלים, כוחות הבטחון שנות ה50-60: חיל כללי, חיל אויר, משטרה צבאית (סמלי כומתה), וארבעה של משטרת ישראל
Badges, Security Forces 1950's-60's: general service corps, air force, military police (beret badges), and 4 of the Israeli police

223-1077


$50
מספר שוטר, ישראל, שנות ה50
Policeman's number, Israel, 1950's

223-1078


$25 | Sold for: $35
ארבעה עשר סמלי ודרגות צה"ל שונים, תקופות שונות, מצבים שונים
Fourteen emblems and badges, IDF, various periods, various conditions

223-1079


$50 | Sold for: $50
תליון מגן דוד, אמייל ופליז עם כיתוב "מכבי 1935"
Star of David pendant, enamel and brass, inscribed "Maccabi 1935"

223-1080


$25 | Sold for: $50
עשרים ושמונה סיכות, סמלים ישראל, שנות ה40 עד שנות ה80 (שונים)
Tweinty eight pins and emblems, Israel, the1940's -1980's (different)

223-1081


$50 | Sold for: $70
פס יצוג אותות מלחמות ישראל מלחמת העצמאות עם סיכת פלמח, מלחמת סיני ומלחמת ששת הימים
Representation band, Israel War decorations, War of Independence with a Palmach pin, Sinai war, and 6 day war

223-1082


$25 | Sold for: $40
ארבעה עשר סמלי ודרגות צה"ל שונים, תקופות שונות, מצבים שונים
Fourteen emblems and badges, IDF, various periods, various conditions

223-1083


$50 | Sold for: $50
שלוש סיכות יצוג, סמלי צה"ל חיל שרות, חיל אספקה, וכנפי צנחנים
Three representation pins, IDF emblems, service corps, supply corps and paratrooper wings

223-1084


$25 | Sold for: $40
עשרים ושמונה סיכות, סמלים ישראל, שנות ה40 עד שנות ה80 (שונים)
Tweinty eight pins and emblems, Israel, the1940's -1980's (different)

223-1085


$50 | Sold for: $50
שלוש סיכות יצוג, סמלי צה"ל חיל שרות, חיל אספקה, וחיל שריון
Three representation pins, IDF emblems, service corps, supply corps and armored corps

223-1086


$30
סמל כובע ושלושה כפתורים רכבת ישראל (שחוקים)
Hat emblem and three buttons, Israeli train (frayed)

223-1087


$50 | Sold for: $60
פס יצוג, אות שרות עם סיכה על הפס
Representation band, service decoration with a pin attached to the band

223-1088


$40
שמונה סמלים ודרגות, צבאות ערב
Eight emblems and badges, Arab armies

223-1089


$100 | Sold for: $100
סיכת כסף "בית ספר למטפלות- המוסד לאם ולילד", תל אביב, ויצ"ו
Silver pin, school for caretakers-for mother and child, Tel Aviv, WIZO

223-1090


$50 | Sold for: $50
סיכה מגן דוד אמייל ופליז עם כיתוב "מכבי 1935"
Star of David pin, enamel and brass, inscribed "Maccabi 1935"

223-1091


$50
כפתור: חאיאס Hias, Bremen 1946 היאס - Hebrew Sheltering and Immigrant aid Society , הוא ארגון יהודי שפעל מאמצע המאה ה-19, והיה בעל תפקיד מרכזי בעזרה למהגרים אחרי מלחמת העולם השניה באירופה בכלל וגרמניה בפרט
Button Hias Bremen 1946 . Hias - Hebrew Sheltering and Immigrant aid Society- was a jewish organisation who was active from mid 19th century

223-1092


$40 | Sold for: $50
אות Onore al merito של בית הספר היהודי בליוורנו Scuole israelitiche di Livorno
Badge "Onore al merito" of a Jewish school in Livorno, Scuole israelitiche di Livorno

223-1094


$25 | Sold for: $25
סמל כובע של יחי' צבא באימפריה הבריטית ה London Scottish, שירות בדרום אפריקה, 1900-1902
Beret badge of the British Army, the London Scottish, service in South Africa, 1900-1902

223-1095


$50
סיכת כומתה, צבא גרמניה 1904 של יחידת צלפים
Beret pin, sniper unit of the German army, 1904

223-1096


$25 | Sold for: $25
כובע, קצין הצבא האדום
Officer's beret of the Red Army

223-1098


$40 | Sold for: $40
אות בונים חופשיים Steward 1927
Free mason badge: "Steward 1927"

223-1099


$75 | Sold for: $100
אות צבא רומניה,בקופסה מקורית Corona Romaniel Ofiter, MI 1866-1877-1881
Military decoration, Corona Romaniel Ofiter, MI 1866-1877-1881, in orininal case

223-1100


$40
אות בונים חופשיים Steward 1922
Free mason badge: "Steward 1922"

223-1101


$75 | Sold for: $200
אות צבא, כסף עם אמייל, אוסטרו הונגריה 1849
Military decoration, silver with enamel, Austria, 1849

223-1102


$50
אות צבא , פולין
Military decoration, Poland

223-1103


$80 | Sold for: $80
אות כבוד של מדינת Gabon אפריקה: Order of the Equatoria Star, knight, made by Arthur Berman, Paris
Honorary badge of Gabon, Africa, Order of the Equatoria Star, knight, made by Arthur Berman, Paris

223-1104


$50 | Sold for: $130
סט של אותות כבוד של הולנד כולל אות למדים, אות לבגדי ערב ושלושה כפתורים
Set of honorary badges of the Netherlands, including a uniform badge, a formal wear badge and 3 buttons

223-1105


$100 | Sold for: $120
אות צבא מלכותי, in Fide Salus 1877
Royal military decoration "in Fide Salus 1877"

223-1106


$60 | Sold for: $65
אות צבא, רומניה, מלחמת העולם הראשונה, פגמים
Military decoration, Romania, first world war, damaged

223-1107


$120 | Sold for: $150
סמל כיסוי ראש של קצין צבא רומניה, כסף עם אמיל, בקופסה מקורית
Beret badge of an officer in Romanian army, silver with enamel, in original case

223-1108


$75 | Sold for: $90
אות צבא רומניה MI Steawa Romaniel Cavalier בקופסה מקורית
Military decoration, Steawa Romaniel Cavalier in orininal case

223-1109


$150 | Sold for: $190
מדלית צבא ארה"ב לב הארגמן US Purple Heart medal בקופסה מקורית עם אות צורת פס bar וכפתור פס button bar, וכן שני סמלי יחידות: חיל פרשים וסמל ידי JHS-109 אסור למכירה לארה"ב
US Purple Heart medal in its original box, with bar decoration and bar button, also 2 unit badges: Cavalry, and JHS-109 sleeve badge, prohibited from being sold to the US

223-1112


$25 | Sold for: $40
עשרה מטבעות ארד קטנים, תקופה הלניסטית, מצב good
Ten small bronze coins, Helenistic perid, cond Good

223-1113


$120 | Sold for: $120
מטבע ארד של העיר ירושלים שלטון אנטוניוס פיוס, 161-138, פנים: דיוקן הקיסר וכיתוב שחוק, גב: מקדש של אלת העיר טיכה וכיתוב Cap - ירושלים הכבושה
Bronze coin of the city of Jerusalem, Antonius Pius reign, 138-161, obverse: portrait of the emperor, eroded inscription, reverse: temple of the city goddess Tyche, inscribed: Col. Ael. Cap

223-1114


$50 | Sold for: $55
מטבע ארד, מטבעת העיר ציפורי שלטון אנטוניוס פיוס 161-138, פנים: דיוקן הקיסר, הכיתוב שחוק, גב: אלת העיר בתוך מקדש וכיתוב: דיוקסריה, שם העיר אחרי המרד של 115-118
Bronze coin, city of Tsippori mint, Antonius Pius 138-161, obverse; portrait of the emperor, eroded inscription, reverse: city goddess in her temple, Diocaesarea, city name after the 115-118 rebellion

223-1115


$120 | Sold for: $120
מטבע ארד, מטבעת אבולה, עבר הירדן שלטון מרכוס אורליוס 161-139, פנים: דיוקן הקיסר גב הרקולס יושב עם נבוט ביד
Bronze coin, Transjordan Abila, Marcus Aurelius reign, 139-161, obverse: portrait of the eperor, reverse: a seated Hercules holding a club

223-1116


$50 | Sold for: $50
עשרה מטבעות ארד, ערים רומיות, ארץ ישראל המאות הראשונה עד השלישית לספירה, מצב good
Ten bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, good

223-1117


$120
מטבע ארד ע"ס ססטרץ, שלטון אנטוניוס פיוס 138 עד 161, פנים: דיוקן הקיסר וכיתוב Antonius Aug Pius גב: האלה גנטה יושבת וכיתוב Ind.Vi.Gentia
Bronze sestertius coin, Antonius Pius reign, 138-161 CE, obverse: portrait of the emperor, inscribed: Antinius Aug. Pius, reverse: a seated Gentia, inscribed: Ind. Vi. Gentia

223-1118


$50 | Sold for: $50
מטבע ארד מטבעת קיסריה עם הטבעות רוחב של הלגיון העשירי Judea Capta מטבע מאד שחוק
Bronze coin, Caesaria mint, with the broad coining of the tenth legion, Judea Capta, very eroded coin

223-1119


$120
מטבע ארד קוטר 28 מ"מ, שלטון יוליאן II הכופר, 36-360, פנים: דיוקן הקיסר וכיתוב D.N.FL.CI.Ivlignus.PF.Aug, גב: שור עם שני כוכבים וכיתוב: Securitas ReoIpub
Bronze coin, 28 mm in diameter, Julian II reign, 360-363, obverse: portrait of the emperor, inscribed: D.N.FL.Cl.Ivlignus.PF.Aug, reverse: bull with two stars, inscribed: Securitas Reolpub

223-1120


$50 | Sold for: $50
עשרה מטבעות ארד, ערים רומיות, ארץ ישראל המאות הראשונה עד השלישית לספירה, מצב good
Ten bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, good

223-1121


$120
מטבע ארד ע"ס ססטרץ, שלטון מרכוס אורליוס, 139 עד 180, פנים: דיוקן הקיסר וכיתוב Aurelius Caesar Aug. PHF.Cos גב: אלה עם ענף תמר וקרן שפע וכיתוב Hilaritas
Bronze Sestertius coin, Marcus Aurelius reign, 139-180 CE, obverse: portrait of the emperor, inscribed: Aurelius Caesar Aug. PHF reverse: goddess with palm branch and cornucopia, inscribed: Hilaritas

223-1122


$50 | Sold for: $55
עשרה מטבעות ארד רומיים, מהמאות השניה והשלישית לספירה, כולל דופונטיוס, אסים וכו', מצבים good-fine
Ten Roman bronze coins, 2nd-3rd century CE, Dupondii, Asses etc, good-fine

223-1123


$150
מטבע ארד ע"ס ססטרץ, שלטון אנטוניוס פיוס פנים: דיוקן פאוסטינה סניאור וכיתוב Diva Faustina, גב: האלה Ceres עם שני לפידים וכיתוב Augustina
Bronze sestertius coin, Antonius Pius reign, 138-161 CE, obverse: portrait of Faustina Senior, inscribed: Diva Faustina, reverse: the goddess Ceres with 2 torches, inscribed: Augustina

223-1124


$50 | Sold for: $55
עשרה מטבעות ארד, ערים רומיות, ארץ ישראל המאות הראשונה עד השלישית לספירה, מצב good
Ten bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, good

223-1125


$150 | Sold for: $150
מטבע ארד, מטבעת שכם, שלטון פיליפ II הבן, 249-247, פנים: דיוקן הקיר ותאריו ביוונית, גב: מראה העיר שכם עם נשר מתחתיה
Bronze coin, Nablus mint, Philip II, 247-249, obverse: portrait of the emperor and a description of his titles in Greek, reverse: Nablus scenery with the imperial eagle underneath

223-1126


$75 | Sold for: $75
חמישה עשר מטבעות ארד, ערים רומיים ארץ ישראל, המאה הראשונה עד המאה השלישית לספירה, מצב good
fifteen bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, good

223-1127


$150
מטבע ארד ע"ס ססטרץ, שלטון פיליפ הראשון, 244-249, פנים: דיוקן אוטקולה סוורה, וכיתוב M. Otacil.Severa.Aug, גב: האלה קונקורדיה יושבת וכיתוב: Concordia.Augg
Bronze sestertius coin, Philip I, 244-249 CE, obverse: portrait of Otacil Severa, inscribed: M. Otacil Severa Aug, reverse: a seated goddess Concordia , inscribed: Concordia Aug

223-1128


$80 | Sold for: $80
עשר פרוטות יהודיות, תקופת בית שני
Te Jewish Pruta coins, second Temple period

223-1129


$150 | Sold for: $150
מטבע ארד של העיר ירושלים, שלטון אנטוניוס פיוס 161-138, פנים: דיוקן הקיסר, כיתוב שחוק, גב: אלת העיר- טיכה, וכיתוב: Co. Ael. Cap.
Bronze coin of the city of Jerusalem, Antonius Pius reign, 138-161, obverse: portrait of the emperor, eroded inscription, reverse: city goddess Tyche, inscribed: Col. Ael. Cap

223-1130


$80 | Sold for: $80
מטבע ארד, מטבעות גאדרה עבר הירדן שלטון טיטוס, 81-79, פנים: דיוקן הקיסר, גב: אלת העיר - טיכה
Bronze coin, Transjordan Gadara mints, Titus reign, 79-81, obverse: portrait of the emperor, reverse: city goddess Tyche

223-1131


$150 | Sold for: $150
מטבע ארד, מטבעת עזה, שלטון הדריאנוס 138-117, פנים: דיוקן הקיסר ותיאור תואריו ביוונית, גב: האל מרנס ורעייתו ארטמיס וכיתוב ביוונית: Gaza
Bronze coin, Gaza mint, Hadrian reign, 117-138, obverse: portrait of the emperor and a description of his titles in Greek, reverse: the god Marnas and the goddess Artemis, inscribed in Greek: Gaza

223-1132


$100
מטבע ארד על סך דו פונטיוס שלטון אנטוניוס פיוס 161-138, פנים: הקיסר עם כיתוב: Antonius Aug. Pius. P.P. Tr.XV, גב: אלה רומית עם כידון ומזבח
Bronze dupendius coin, Antonius Pius reign, 138-161, obverse: the emperor with the inscription : Antonius Aug. Pius P.P.Tr.XV, reverse: Roman goddess with a spear and an altar

223-1133


$180
שנים עשר מטבעות ארד רומיים מהמאות השניה והשלישית לספירה, כולל ססטרצים, דופונטיוס, אסים וכו', מצבים VF-VF
Twelve Roman bronze coins, 2nd-3rd century CE, sestertii, dupondii, asses etc, VF-VF

223-1134


$100 | Sold for: $100
עשרה מטבעות ארד, ערים רומיות, ארץ ישראל המאות הראשונה עד השלישית לספירה, מצבים fine-VF
Ten bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, fine-VF

223-1135


$200 | Sold for: $200
מטבע ארד, שלטון הקיסר קלאודיוס שלט 54-41, מטבעת טבריה, פנים: כף תמר וכיתוב Klaudius, גב: שם העיר טבריה וזר מסביב
Bronze coin, Claudius reign, 41-54 CE, Tiberias mint, obverse: palm leaf, inscribed: Klaudius, reverse: the name of the city Tiberias surrounded by a wreath

223-1136


$100 | Sold for: $100
עשרה מטבעות ארד, ערים רומיות, ארץ ישראל המאות הראשונה עד השלישית לספירה, מצבים fine-VF
Ten bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, fine-VF

223-1137


$240 | Sold for: $300
מטבע ארד, מטבעת טבריה, שלטון הורדוס אנטיפס , שלט בין 4 לפנה"ס עד 39 לספירה, פנים: כף תמר ותיארוך 34 לשלטון גב: העיר טבריה עם זר מסביב
Bronze coin, Tiberias mint, Herod Antipas reign, 4 BCE-39 CE, obverse: palm leaf and the date 34th year to the reign, reverse: the city of Tiberias

223-1138


$100 | Sold for: $100
עשרה מטבעות ארד, ערים רומיות, ארץ ישראל המאות הראשונה עד השלישית לספירה, מצבים fine-VF
Ten bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, fine-VF

223-1139


$240 | Sold for: $280
מטבע ארד, המרד הגדול 66-70 לספירה, ע"ס שמינית השקל, פנים: גביע (משורר 214) וכיתוב שנת ארבע, גב אגד לולב בין שני אתרוגים
Bronze coin (8th of a shekel), the great rebellion, 66-70 CE, obverse: chalice , inscribed: 4th year, reverse: a bunch of palm fronds (Lulav) between two Etrogim

223-1140


$100 | Sold for: $100
מטבע ארד קוטר 15 מ"מ שלטון בית תלמיי, פנים דיוקן השליט, גב: הנשר המלכותי
Bronze coin, 15 mm in diameter, House of Ptolemy reign, obverse: portrait of the ruler, reverse: the imperial eagle

223-1141


$300
מטבע ארד גדול פנים: השליט מבית תלמיי, גב: שני נשרים קיסרים וכיתוב ביוונית
Large bronze coin, obverse: ruler from the house of Ptolemy, reverse: 2 imperial eagles and a Greek inscription

223-1142


$100 | Sold for: $100
מטבע ארד של העיר ירושלים שלטון הקיסר קומודוס 192-180 פנים: דיוקן הקיסר, כיתוב שחוק, גב: אלת העיר- טיכה וכיתוב Col. Ael. Cap
Bronze coin of the city of Jerusalem, emperor Commodius, 177-192, obverse: portrait of the emperor, eroded inscription, reverse: city goddess Tyche, inscribed: Col. Ael. Cap

223-1143


$350 | Sold for: $350
מטבע ארד ע"ס ססטרץ, שלטון מרקוס אורליוס, ולוציוס ורוס, מטבעת ירושלים, פנים: הקיסרים השולטים עם כיתוב: Imp. Caesar Antonio et Vero Aug, גב: מקדש עם האלה טיכה וכיתוב: Col.Ael.Cap
Bronze sestertius coin, Marcus Aurelius and Lucius Verus reign, Jerusalem mint, obverse: emperors, inscribed: Imp. Caesar Antonio et Vero Aug back: templr with the goddess Tyche, " Col. Ael. Cap"

223-1144


$100 | Sold for: $100
עשרה מטבעות ארד, ערים רומיות, ארץ ישראל המאות הראשונה עד השלישית לספירה, מצבים fine-VF
Ten bronze coins, Roman cities, Eretz Israel, 1st-3rd century CE, fine-VF

223-1145


$350
מטבע ארד ע"ס ססטרץ, שלטון גאוס קליגולה, הטבעת רומא, פנים: Pietal יושבת עם כיתוב .Caesar Aug. Germanicus. Im Tr.Pon גב: קליגולה מקריב
Bronze sestertius coin, Gaius Caligula reign, Roman mint, obverse: seated Pietal, inscribed: Caesar Aug. Germanicus. Im Tr.Pon, reverse, Caligula sacrificing

223-1146


$100 | Sold for: $100
עשרים מטבעות ארד הלניסטים כולל: תלמיי (עכו), סלבקיות (צור, צידון), מטבעות נבטייות, מצבים good-fine
Twenty Helenistic bronze coins, incl: Talmei (Acre), Selvekian (Tsor, Sidon), Nabatic mints

223-1147


$350
שלושים וששה מטבעות ארד רומיים ארץ ישראל, מאות שלישית ורביעית לספירה
Thirty six Roman bronze coins, Eretz-Israel, third and fourts century CE

223-1148


$100
מטבע ארד של העיר ירושלים שלטון אלגבלוס, Elgabalus 218-221, פנים: דיוקן הקיסר אלגבל, כיתוב שחוק, גב: מראה שני הסוסים והאבן הקדושה (אבן השתיה)
Bronze coin of the city of Jerusalem, Elagabalus reign, 218-222, obverse: portrait of the emperor, eroded inscription, reverse: two horses and the sacred stone (baetylus)

223-1149


$500
מטבע ארד ע"ס ססטרץ, שלטון נירון שלט בין 54-64, פנים: דיוקן נירון וכיתוב Imp.Nero.Caesar.Aub.Pont, גב: האלה רומא יושבת וכיתוב S.C. Roma
Bronze Sestertius coin, Nero reign, 54-68 CE, obverse: portrait of Nero, inscribed: Imp. Nero Caesar Aub. Pont, reverse: a seated Roma, inscribed: S.C. Roma

223-1150


$120 | Sold for: $260
חמש מטבעות ארד ע"ס פרוטה כ"א, פונטיוס פילאטוס (2), אלכסנדר ינאי (1), נציב רומי (1) ומרד היהודים ברומאים
Five bronze pruta coins, Pontius Pilatus (2), Alexander Jannaeus (1), Roman Prefect (1), and the Jewish rebellion against the Romans

223-1152


$25 | Sold for: $25
Ancient jewish coins, 3rd ed. Jerusalem, 1963
Ancient jewish coins, 3rd ed. Jerusalem, 1963

223-1154


$35 | Sold for: $80
לוט של חרוזי זכוכית עתיקים עגולים וצינוריים, ארץ ישראל, תקופות שונות,
Antique glass beads, round and tubal shaped, Eretz Israel,

223-1155


$90 | Sold for: $90
צלמית טרה קוטה רומית
Terra cotta statuette

223-1156


$40 | Sold for: $40
נר שמן ביזנטי, המאה ה 5 לספירה
Byzantine oil lamp, 5th century CE

223-1157


$100 | Sold for: $260
לוט חרוזים מצריים עתיקים עגולים וצינוריים, ארץ ישראל, האלף השני לפניה"ס,
Antique Egyptian beads, round and tubal shaped, Eretz Israel, 2nd millennia BCE

223-1158


$50 | Sold for: $85
נר שמן ביזנטי עם מוטיבים של צלבים המאות ה8-9 לספירה
Byzantine oil lamp, with cross motifs, 8th-9th century CE

223-1159


$150
נר שמן רומי, כנראה דוגמה נוצרית, מאה שניה -שלישית לספירה
Roman oil lamp, probably Christian style, 2nd-3rd century CE

223-1160


$75 | Sold for: $100
נר שמן ביזנטי, המאה הרביעית חמישית לספירה
Byzantine oil lamp, 4th-5th century CE

223-1161


$240
טבעת ברונזה, תקופה הרודיאנית חשמונאית, מאה שניה-ראשונה לפנה"ס, עם תבליט קרנות שפע ושבולת ביניהן
Bronze ring, Herodian Hasmonean period, 2nd-1st century BCE, with an impression of Cornucopias and a stalk of grain in between

223-1162


$75 | Sold for: $75
נר שמן רומי, מאה ראשונה לספירה
Roman oil lamp, 1st century CE

223-1163


$600
גלוסקמה, תקופה רומית מתוקן
Ossuary, Roman period, repaired

223-1164


$75 | Sold for: $110
נר שמן טרה קוטה רומי, חלק עליון צורת טווס, פגום ומתוקן
Roman terra cotta oil lamp, peacock shaped top, repaired damages

223-1166


$40 | Sold for: $40
אספת פרחים וציורי מקומות הקדושים בארץ הקודש ירושלם, Flowers and views of the Holy Land- Jerusalem, Litho A.L. Monson Jerusalem,עם כריכת עץ זית, סביבות 1900
Flowers and views of the Holy Land- Jerusalem, Litho A.L. Monson Jerusalem, olive wood binding, approx.. 1900

223-1167


$40 | Sold for: $40
אלבום פרחים מיובשים ומראות ארץ ישראל בהדפסה ליטוגרפית, שער מצויר לפי זאב רבן, הכריכה עץ זית
Album of pressed flowers and sites of Eretz Israel, lithograph print, title page drawn according to Ze'ev Raban, olive wood binding

223-1168


$25 | Sold for: $70
סיכת כסף 925 פיליגרן, עיצוב זאב רבן, "רות"
Silver filigree 925 pin, design Ze'ev Raban, "Ruth"

223-1169


$60 | Sold for: $60
חותם-קמע, אוניקס מגולף, עם כיתוב "שאלו שלום ירושלם" (פגם קל)
Seal-amulet made of carved onix, inscribed: "Shaalu Shlom Yerushalem" (minor damage)

223-1170


$25
זוג פמוטים, תוצ מוזאיקה אילון ישראל, שנות ה70, ברזל עם מוזאיקה
Pair of candlesticks, Mosaica Elon Israel 1970's, steel with mosaics

223-1171


$60
זוג פמוטים מצופים כסף, תוצ הדני, ירושלים, שנות ה60-70
Pair of silver plated candlesticks, by Hadani, Jerusalem, 1960's-70's

223-1172


$35
מקטרת עץ ברייר, תוצ' שלום ישראל, שנות ה60
Briar pipe, by Shalom,Israel, 1960's

223-1173


$60
עבודת גילוף עץ, מראה יד אבשלום ,
Wooden hand carving, Tomb of Absalom

223-1174


$35
מקטרת עץ ברייר, תוצ' שלום ישראל, שנות ה60
Briar pipe, by Shalom,Israel, 1960's

223-1175


$70 | Sold for: $100
שטיחון , דיוקן הרברט סמואל, עבודת מכונה של בי"ס תורה ומלאכה מראשת אליאנס, ירושלים, שנות ה-20 (פגמים)
Rug, portrait of Herbert Samuel, machine woven, (damages)

223-1176


$40 | Sold for: $40
כפית קישוט מוזהבת עם אמייל על הידית צלב וכיתוב Jerusalem, על הכפית מראה הר הבית והעיר העתיקה בציור אמייל מיניאטורי, תחילת המאה ה20
Ornamental teaspoon, gilded with enamel, with a cross on the handle inscribed Jerusalem, on the spoon a miniature enamel drawing of the Temple Mount and the old city, early 20th century

223-1177


$75
פיגורת עץ מגולפת, "צבר" עם כובע "טמבל", לפיד וחולצת "הפועל"
Carved wooden figurine, "Tzabar" with a " Tembel" hat, torch and "Ha'poel" shirt

223-1178


$40 | Sold for: $90
גביע קידוש מכסף עם פלק ירושלים, לכבוד שבת ויום טוב
Silver Kiddush cup with a plaque, Jerusalem, "L'chvod Shabat V'yom Tov"

223-1179


$80 | Sold for: $80
קופסת טבק, עיצוב זאב רבן
Tobacco box, design by Zeev Raban

223-1180


$40 | Sold for: $65
משחק קלפים, "ישראל בתחייתו" הממשלה והמועצה הראשונה הזמנית, הוצ' ברלוי, מס 182
Card game, Israel at the beginning of the government and the temporary first council, by Barlevi, no' 182

223-1181


$120 | Sold for: $130
צלחת קישוט פליז רקוע, עם תבליט המרגלים עם אשכול הענבים, ארץ ישראל, שנות ה20-30
Hammered ornamental brass plate, embossed with an image of the spies with a bunch of grapes, Eretz Israel, 1920's-30's

223-1182


$45 | Sold for: $45
ביצת תפירה מעץ זית חרוט, עם כיתוב "ירושלם" Jerusalem, תקופת המנדט
Sewing egg made of carved olive wood, inscribed "Yerushalem Jerusalem", British mandate time

223-1183


$280
מע' כלים לתבלינים, כסף, עם כיתוב עברי
Silver set of spice containers, with Hebrew inscription

223-1184


$60 | Sold for: $70
פיסלון, ע"פ האנדרטה שעוצבה ע"י חנה אורלוף לזכר דב גרונר
Statuette after the monument created by Chana Orloff in memory of Dov Gruner

223-1185


$25
צלחת קישוט עם פלק במרכז, עליו דיוקן הרצל
Ornamental plate with a plaque in the center, on it a portrait of Herzl

223-1186


$50 | Sold for: $50
ציור גדול על בד, דיוקן הרצל ללא מסגרת
Large painting on canvas, portrait of Herzl, not framed

223-1187


$12000
כ-190 מבלטים ע"ג 90 בלוקי פלדה עבודת בצלאל, ירושלם, בעיצובים של זאב רבן, מ. גור-אריה ואחרים, ירושלים שנות ה-10 עד שנות ה-50, מצבים שונים. אוסף נדיר של פריטים מקוריים
A rare collection of appr. 190 original stamping blocks, by Bezalel Jerusalem, designed by Z. Raban, M. Gur-Arieh and others, Jlm. 1910's-1950's, various conditions

223-1188


$25 | Sold for: $35
כחמישים מפיות נייר וכו' של בתי קפה בישראל שנות ה50-70
About 50 paper napkins etc of coffee houses in Israel, 1950's-70's

223-1189


$50
מאפרת קרמיקה, פרסומת לחב' הביטוח "מגדל"
Ceramic ashtray, advertisement for the "Migdal" insurance company

223-1190


$25
קנקן חלב קטן של מלון המלך דוד ירושלים King David Hotel Jerusalem פגם קל
Small milk jar from the King David Hotel, Jerusalem, minor damage

223-1191


$80 | Sold for: $80
חנוכיה מיניאטורית לנרות שמן דוגמת צפון אפריקה, מתנת אל-על
Miniature Chanukah oil lamp, north Africa style, El Al gift

223-1192


$25 | Sold for: $25
כוס עפרונות, פורצלן, תוצ נאמן מתנה של "צים"
Porcelain pencil cup, by Ne'eman, gift from "Zim"

223-1193


$90
קופסת סיגריות עם הטבעה על המכסה: "נחושתן בכל בניין!" ומפת ארץ ישראל, תקופת המנדט, שנות ה30
Cigarette case with an impression on the lid, "Nechushtan B'chol Binyan" and a map of Eretz Israel, British Mandate period 1930's

223-1194


$25
כרזת פרסום ליטוגרפית לחב I.C.I. Levant דף אחורי של "הדר", פרסום י. פריידמן-י. כגן, ארץ ישראל
Lithograph advertisement poster for I.C.I. Levant, back page of "Hadar", J. Friedman-J. Kagan advertisement, Eretz Israel

223-1195


$100 | Sold for: $130
קופת חסכון, קרדיט גומלין תל-אביב, צורת כספת , תקופת המנדט
Savings box, Kredit Gomlin, Tel Aviv, in the shape of a safe, British Mandate period

223-1196


$25 | Sold for: $25
בקבוק זכוכית (ריק) של חב' Eagle Beer תקופת המנדט, תעשית בירה א"י בע"מ, לימים בירה נשר
Empty glass bottle of the Eagle Beer comp, British Mandate, Eretz Israel beer industry ltd, today Nesher Beer

223-1197


$120
כ250 פריטי נייר עם עיצובי פרסום לוגו וכו', מתקופת קום המנדט עד שנות ה70 של המאה ה20, מסודרים באלבום
About 250 paper items with advertisement designs, logos etc. from the time of the establishment of the British Mandate till the 1970's, sorted in an album

223-1198


$25 | Sold for: $50
כרזת פרסום ליטוגרפית ל The Jaffa Orange Syndicate LTD, Tel-Aviv, Palestine פרסום י.פרידמן-י. כגן
Lithograph advertisement poster for The Jaffa Oranges Syndicate Tel Aviv Palestine Ltd, J. Friedman-J. Kagan advertisement

223-1199


$240
בקבוק יין מתוק "קדמון" חמישה ליטר תוצ' כרמל מזרחי, במיוחד לפורים, לרב נחום רוטשטיין, ראש ישיבת דרכי שלום (מלא, עם סגירה מקורית)
5 liter bottle of "Kadmon" sweet wine, by Carmel Mizrachi, intended for Purim, for Rabbi Rotstein, head of the Darkei Shalom Yeshiva

223-1200


$40
שני כדי קרמיקה לברנדי עם הטבעת "כרמל" (ריקים)
Two ceramic jugs for brandy, with "Carmel" logo impression (empty)

223-1202


$30
פיגורת חוטים תוצ Pisanty ירושלים, שנות ה50, רקדנית תימניה (פגמים)
Wire figurine, by Pisanty, Jerusalem, 1950's, Yemeni dancer, (damages)

223-1203


$45
שתי פיגורת בד וחוטים: א. שיך ערבי, ב. סבל עם ארגז תפוזים
Two wire and cloth figurines, Arab Sheikh and a carrier with a case of oranges

223-1204


$40
זוג פיגורות בד וחוטים, חסיד ומוהל בברית מילה
Pair of wire and cloth figurines, Chassid and Mohel at a Brith

223-1205


$45 | Sold for: $55
שתי פיגורות חוטים קטנות חלוצים, תוצ פאני פלץ, ישראל, שנות ה50
2 small wire figurines "Chalutzim", by Fanny Pelz, Israel, 1950's

223-1206


$40
שתי פיגורת בד וחוטים, תוצ' המשקם: אחות בית חולים, וחסיד
two wire and cloth figurines, by Hameshakem, hospital nurse and a Chassid

223-1207


$60 | Sold for: $60
שתי פיגורת בד וחוטים, בני נוער עם חולצה כחולה
Two wire and cloth figurines, youths with blue shirts

223-1208


$40
שתי פיגורות בד וחוטים, א"י, שנות ה30-40, "יציאת מצרים"
Two wire and cloth figurines, Eretz Israel, 1930's-40's, "Exodus from Egypt"

223-1215


$120
פינג'אן עשוי פליז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, עם כיתוב: "תוצירת הארץ"
Finjan, brass inlayed with silver and copper, damascene work, inscribed "Totzeret Ha'aretz"

223-1216


$180
מגש פליז רקוע עבודת דמשק עם כיתוב: "שאלו שלום ירושלים ושלום אוהביה עברת א"י"
Hammered brass tray, damascene work, inscribed "Shaalu Shlom Yerushalaim Ushlom Ohaveha"

223-1217


$150
כד אגרטל מפליז רקוע, עבודת דמשק עם כיתוב" "מזכרת ירושלם-ציון-ארץ ישראל", שנות ה20-30 (פגמים)
Hammered brass vase-jar, damascene work, inscribed "Mazkeret Yerushalem-Tzion-Eretz Israel", 1920's-30's, (damages)

223-1220


$25 | Sold for: $45
חנוכית פליז לנרות, גב עם מנורה וענפי זית, ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp for candles, back with a Menorah and olive branches, Israel 1950's

223-1222


$40 | Sold for: $50
חנוכיה מיניאטורית לנרות שמן גב עם קו אופק של העיר העתיקה, ישראל, שנות ה-60
Miniature Chanukah oil lamp, back with the Old City's skyline

223-1223


$150 | Sold for: $150
חנוכית ברונזה לנרות, גב עם אריות, לוחות הברית, וכתר תורה, תוצ' פורטונה, ישראל, שנות ה50
Bronze Chanukah lamp for candles, back with lions, tables of the covenant and a Torah crown, by Fortuna, Israel 1950's

223-1224


$50
חנוכיה לנרות, עשויה ברזל ואבני מוזאיקה ישראל, שנות ה50
Chanukah lamp for candles, made of iron and mosaic stones, Israel, 1950's

223-1225


$150 | Sold for: $160
חנוכיה זקופה לנרות, כסף עם פיליגרן ישראל, שנות ה50
Erect Chanukah lamp for candles, silver with filigree, Israel 1950's

223-1226


$50
חנוכית פליז לנרות, תוצ' תמר בסיס מראה משפחה בהדלקת נרות, ישראל, שנות ה-60
Brass Chanukah lamp for candles, by Tamar, base with an image of a family lighting candles

223-1227


$150 | Sold for: $220
חנוכיה לנרות שמן-פמוט שבת החלק של החנוכיה נשלף, כסף עם פיליגרן, ישראל, שנות ה50
Chanukah oil lamp-Shabbat candlestick, removable Chanukah lamp part, silver with filigree, Israel, 1950's

223-1228


$60 | Sold for: $240
חנוכית פליז לנרות, צורת חיילים חשמונאים, ישראל, שנות ה-60
Brass Chanukah lamp, in the shape of Hasmonean warriors

223-1229


$220 | Sold for: $260
חנוכיה "צבאית" עשויה מתרמילים ישראל, שנות ה60
"Army" Chanukah lamp made of bullet casings, Israel, 1960's