262-001


$25
לוט חלקי אבזמים, ברונזה ומתכות אחרות, החל מהתקופה הרומית עד לתקופה האיסלמית
Roman to Islamic periods bronze and other metals belt parts

262-002


$50
לוט של 18 משקולות נול עתיקות אלף ראשון לפני הספירה עד לתקופה הביזנטית
18 ancient loom weights, 1000 bc to byzantine period

262-004


$160
פיגורת צבי, ברונזה לוריסטנית אלף שני לפנה"ס, גובה 6.5 ס"מ
Luristan bronze stag figure, 2nd millennium BCE, height 6.5 cm

262-005


$325
ראש שרביט, ברונזה לוריסטנית אלף שני לפנה"ס
A Luristan bronze head of a scepter, 1000 bc

262-006


$220
כד חרס לשטיפה Libation אזור אירן, האלף השני לפנה"ס, ידית, משפך ושפה משוחזרים, גובה 12 ס"מ, אורך 24 ס"מ
Pottery Libation jar, Iran region, 2000 BCE restructured handle, spout and lip, height 12 cm, length 24 cm

262-007


$240
ראש גרזן מברונזה, אזור עירק-אירן, אלף השני לפנה"ס, פטינה ירוקה, אורך 15.5 ס"מ
Bronze axe head, Iraq-Iran region, 2000 BCE, green patina, length 15.5 cm

262-008


$280
ראש גרזן מברונזה אזור עירק-אירן, אלף שני לפנה"ס, פטינה ירוקה, אורך 14 ס"מ
Bronze axe head, Iraq-Iran region, 2000 BCE, green patina, length 14 cm

262-009


$375
פלק חרס אשורו חיטי Syro-Hittite עם דמות לוחם/כהן, סוף האלף השני לפנה"ס, מודבק משני חלקים מקוריים, 8X13.5 ס"מ, נדיר
Syro-Hittite clay plaque, with a figure of a warrior/priest, late 2000 BCE, glued together from its two original parts, 8x13.5 cm, rare

262-010


$130
מחרוזת חרוזי קרן שחורה ופאינס אירן, האלף הראשון לפנה"ס
String of black horn beads and faience, Iran, first thousand BC

262-011


$240
ראש גרזן מברונזה, אזור המזרח הקרוב, מחצית הראשונה של האלף הראשונה, אורך 16X11 ס"מ, פגם קל
A bronze axe, middle east, first half of first millennium BC, light flaw

262-014


$80
קערית amphoriskos טרה קוטה תקופת הברונזה הקדומה 3100-2900 לפנה"ס (תקופה כנענית), פגם, גובה 6 קוטר 7 ס"מ
Pottery amphoriskos, early bronze age, 3100 – 2900 bc, defects, height 6 cm, diameter 7 cm

262-015


$110
כד חרס עם שתי ידיות , חיפוי אדום תקופת הברונזה הקדומה 1 3100-2900 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 11 ס"מ
Pottery jug with two handles, red slip, early Bronze Age I, 3100-2900 BCE, good condition, height 11 cm

262-016


$80
כד חרס עם זוג ידיות מדף תקופת הברונזה הקדומה I, בין 3100-2900 לפנה"ס, סדק בתחתית, גובה 11.5 ס"מ
Pottery jug with a pair of handles, early Bronze Age I, 3100-2900 BCE, crack on base, height 11.5 cm

262-017


$150
כד חרס עם שתי ידיות מדף ופיה מחוררת למיחזור (שמן), תקופת הברונזה הקדומה I, בין 3100-2900 לפנה"ס, תיקונים בגוף, בפיה ובשפה, גובה 31 ס"מ
Pottery jug with two handles and holed spout for recycling (oil), early Bronze Age I, 3100-2900 BCE, repairs to body, spout and lip, height 31 cm

262-019


$40
קערת חרס אדומה עם ידית אחת ואומפלוס, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, גובה 8.5 קוטר 10.5 ס"מ
Early bronze Age red pottery bowl, one handle, and omphalos, 2900 – 2500 bc, height 8.5 cm, diameter 10.5 cm

262-020


$65
כלי חרס פתוח, חיפוי אדום משפך (זרבובית), תקופת הברונזה הקדומה II, בין 2900-2500 לפנה"ס, תיקונים, סדקים ושחזורים, גובה 10.5 קוטר 9.5 ס"מ
Open pottery vessel, red slip, spout, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, repairs, cracks and restorations, height 10.5 cm, diameter 9.5 cm

262-021


$65
כד חרס, שתי ידיות, חיפוי אדום תקופת ברונזה קדומה II בין 2900-2500 לפנה"ס, מצב טוב, תיקון קל בגוף, צ'יפים קטנים, גובה 16 ס"מ
Pottery jug, two handles, red slip, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, good condition, minor repair to the body, minor chipping, height 16 cm

262-023


$40
כלי חרס "tea pot", שתי ידיות ומשפך (שבור) שפה שבורה, תקופת הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, גובה 15 ס"מ
Pottery "teapot", two handles and spout (broken), damaged rim, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, height 15 cm

262-024


$100
כד חרס, א"י, תקופת הברונזה התיכונה 1 2200-2000 לפנה"ס, שבר בשפה, גובה 31 ס"מ
Pottery jug, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, crack on lip, height 31 cm

262-025


$80
סיר בישול חרס אדום, שתי ידיות תקופת הברונזה התיכונה I, בין 2200-2000 לפנה"ס, שברים ותיקונים, גובה 16.5 ס"מ
Red clay cooking pot, two handles, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, cracks and repairs, height 16.5 cm

262-027


$40
שני פריטי קרמיקה, תקופת הברונזה התיכונה, 1550-1200 לפנה"ס: כד "טורפדו", נר ארבע פיות (תיקונים והשלמות), גובה הכד 18 ס"מ
2 pottery items, torpedo jar and oil lamp with 4 wicks, fixed and restored, jar height 18 cm

262-028


$100
כד חרס עם ידית כפולה ומשפך (אמפורה), תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, תיקון בפיה, גובה 28 ס"מ
Clay jug with double handles and spout (Amphora), middle bronze age II, 2000-1800 BCE, repair to the mouth, height 28 cm

262-029


$40
כד חרס אדום, שתי ידיות אחת שבורה, חיפוי אדום, תקופת ברונזה התיכונה II שנים 2900 עד 2500 לפנה"ס, גובה 11 ס"מ
Early bronze age pottery jar, 2900 – 2500 bc, 11 cm high

262-030


$100
כד חרס טורפדו, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב מאד, גובה 20.5 ס"מ
Clay torpedo jar; middle Bronze Age II, 1550-1200 BCE, very good condition, height 20.5 cm

262-031


$40
פכית חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2000-1550 לפני הספירה, פגם זעיר, גובה 17 ס"מ
Middle Bronze Age 2000 – 1550 bc pottery jug, light defects, height 17 cm

262-032


$100
לוט של 5 ידיות אבן של סכינים וכלי נשק, תקופת הברונזה התיכונה, 2000 עד 1550 לפנה"ס, כולם מצב טוב, אחד לא גמור
5 middle bronze age stone pommels of daggers and knifes, 2000 – 1550 bc

262-033


$50
כד חרס עם שתי ידיות, תקופת ברונזה תיכונה שניה, 2200-1500 לפנה"ס, גובה 18.5 ס"מ
MBII pottery jar with 2 handles, 2000 – 1550 bc, 18,5 cm

262-034


$100
כד חרס צורת טורפדו, תקופת הברונזה התיכונה 2 2000-1550 לפנה"ס, מושלם, אורך 16 ס"מ
Torpedo shaped pottery jug, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, perfect condition, length 16 cm

262-035


$50
פכית חרס עם ידית, תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, קילוף בגוף, סדקים, גובה 12 ס"מ
Clay jar with handle, middle bronze age II, 2000-1800 BCE, pealing on body and a crack, height 12 cm

262-036


$120
פכית חרס עם ידית, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב ללא תיקונים, גובה 11 ס"מ
Clay juglet with handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, good condition without any repairs, height 11 cm

262-037


$50
כד אמפורה Dipper juglet תקופת הברונזה התיכונהII 2200-1500 לפנה"ס, מצב טוב, עם שני חורים (חורי טומאה כי באו מקבר), גובה 20.5 ס"מ
Dipper juglet, middle bronze age 2200-1500 BC, good condition with 2 holes (impurity hole because it came from a grave), height 20.5 cm

262-038


$120
כד חרס, טיפוס תל אל- יהודיה תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, ידית מודבקת, צוואר משוחזר, גובה 13 ס"מ
Pottery jug, Tell el-Yahudiyeh type, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, glued on handle, reconstructed neck, height 13 cm

262-039


$65
כד חרס "טורפדו" עם ידית ומשפך תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, שלם, ללא תיקונים, גובה 25.5 ס"מ
Clay "Torpedo" jug, with handle and spout, middle bronze age II, 2000-1800 BCE, intact, no repairs, height 25.5 cm

262-040


$120
פכית חרס חיפוי אדום, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, גובה 8.5 ס"מ, תיקון קטן בשפה
Clay juglet with red slip, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, height 8.5 cm, minor repair to lip

262-041


$65
כד חרס עם ידית כפולה (אמפוריסמוס) תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, תיקונים קלים בגוף, גובה 15.5 ס"מ
Clay jug with double handles (amphorismus), middle bronze age II, 2000-1550 BCE, minor repairs to the body, height 15.5 cm

262-042


$120
כד חרס קטן עם ידית כפולה טיפוס תל אל יהודיה, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, משוחזר ועם תיקונים, גובה 16 ס"מ
Small pottery jug with handle and a double spout, Tel el-Yahudiyeh type, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, restructured and repaired, height 16 cm

262-043


$65
פכית חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2 2000-1550 לפנה"ס, מצב מושלם, גובה 17 ס"מ
Clay juglet, middle Bronze Age,2000-1550 BCE, perfect condition, height 17 cm

262-044


$130
כד חרס טורפדו, גדול במיוחד תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, שלם, גובה 27 ס"מ
Pottery torpedo jar, particularly large, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, intact, height 27 cm

262-045


$70
כד חרס "טורפדו" עם ידית ומשפך תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, מצב מושלם, ללא תיקונים, גובה 22 ס"מ
Clay "Torpedo" jug with handle and spout, middle bronze age II, 2000-1800 BCE, perfect condition, height 22 cm

262-046


$150
כד חרס טורפדו גדול במיוחד תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, גובה 31 ס"מ, צ'יפ קטן בשפה
Pottery torpedo jar, particularly large, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, height 31 cm, minor chip to the lip

262-047


$80
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה II 2000-1550 לפנה"ס, ידית כפולה, תיקון, גובה 14.5 ס"מ
Middle bronze age pottery jar, restored, 14.5 cms high

262-048


$160
כד חרס עם ידית אחת תקופת ברונזה תיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, תיקון בשפה, גובה 36 ס"מ
Pottery jug with one handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, repair to lip, height 36 cm

262-049


$80
כד חרס טורפדו, תקופת ברונזה תיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב, תיקון בגוף ובפיה, גובה 29 ס"מ
Clay torpedo jar, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, good condition, repairs to body and spout, height 29 cm

262-050


$160
כד חרס קטן עם ידית כפולה תל אל-יהודיה, תקופת הברונזה התיכונה 2 , 2000-1550 לפנה"ס, פיה וידית משוחזרים, תיקון בגוף, גובה 15 ס"מ
Small pottery jug with handle and a double spout, Tel el-Yahudiyeh, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, restructured spout and handle, repair to body, height 15 cm

262-051


$80
פכית חרס עם ידית כפולה תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, מצב טוב מלבד סדק, גובה 11 ס"מ
Clay jar with double handle, middle bronze age II, 2000-1800 BCE, good condition apart from a crack, height 11 cm

262-052


$160
גביע חרס chalice תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, סדקים, שברים ותיקון בשפה, גובה 8 , קוטר 15.8 ס"מ
Pottery chalice, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, cracks and repair to the lip, height 8 cm, diameter 15.8 cm

262-053


$80
פכית חרס עם ידית, תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, מצב מושלם, חיפוי חום בהיר, גובה 10.5 ס"מ
Clay jar with handle, middle bronze age II, 2000-1800 BCE, perfect condition, light brown slip, height 10.5 cm

262-054


$65
כד חרס קטן עם ידית תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב שלם, ללא תיקונים
Small pottery jug with handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, intact condition, without any repairs

262-055


$25
קערית קוסמטיקה פאינס מצרי תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, חלקים משוחזרים (גבס), קוטר 10.5 ס"מ
Egyptian faience cosmetic plate, LB, 1550-1200 bc, partly restored with plaster, 10.5 cm diameter

262-056


$80
כד חרס גדול עם ידית, מעוטר בעיטורים גיאומטרים אדומים, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 22 ס"מ, מצב טוב
Large clay jug with handle, decorated with red geometrical ornaments, late bronze age, 1550-1200 BCE, height 22 cm, good condition

262-057


$25
פכית חרס עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, חיפוי אדום, ידית מתוקנת, גובה 11 ס"מ
Clay jar with handle, late bronze age, 1550-1200 BCE, red slip, repaired handle, height 11 cm

262-058


$80
כד חרס עם שתי ידיות ומשפך דוגמת Teapot, תקופת ברונזה מאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 16 ס"מ, תיקונים בפיה ובגוף
Clay jug with two handles, teapot style, late bronze age, 1550-1200 BCE, repairs to the spout and body

262-059


$40
כלי חרס עם ידית תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 5.5 ס"מ, קוטר 8 ס"מ פגם בשפה
Pottery vessel with handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 5.5 cm, 8 cm in diameter, damage to lip

262-060


$100
כד חרס מעוטר באיורים גיאומטרים עם שתי ידיות, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 20 ס"מ, סדוק ומתוקן בצוואר
Pottery jug, decorated with geometrical drawings, with two handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 20 cm, cracked and repaired neck

262-061


$40
פכית חרס עם ידית ופאת תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 14 ס"מ, מצב טוב מאד
Clay juglet with handle and clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 14 cm, very good condition

262-062


$100
כד חרס עם ידית תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, מצב מושלם, גובה 14.5 ס"מ
Pottery jar with handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, perfect condition, 14.5 cm

262-063


$40
קערית ופכית חרס, תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, הקערית קוטר 12.5 ס"מ, הפכית גובה 7 ס"מ
Small clay bowl and jar, late bronze age, 1550-1200 BCE, bowl: 12.5 cm in diameter, jar height 7 cm

262-064


$110
חמישה צמידי ברונזה תקופת הברונזה המאוחרת, 1500-1200 לפנה"ס (שימשו כאמצעי תשלום)
Five bronze bracelets, late Bronze Age, 1500-1200 BCE (were used as means of payment)

262-065


$40
כלי בהט (אלבסטר) מצרי תקופת הברונזה המאוחרת, 1550 עד 1200 לפנה"ס, סדק בגוף, שברים בשפה, גובה 10 ס"מ
Egyptian alabaster item, Late Bronze, cracked and broken, 10 cm

262-066


$120
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס
Pottery jar with handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE

262-067


$50
כד חרס קטן עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, עבר הברקה, תיקון בידית ובשפה, סדק בגוף, גובה 13 ס"מ
Small clay jug with handle, late bronze age, 1550-1200 BCE, polished, repairs to handle and lip, crack to body, height 13 cm

262-068


$120
כלי בהט לקוסמטיקה, מצרים תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בשפה, גובה 6.5 ס"מ
Alabaster vessel for cosmetics, Egypt, late bronze age, 1550-1200 BCE, repair to the lip, height 6.5 cm

262-069


$50
קערת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס,גובה 9 ס"מ קוטר 13 ס"מ
Late bonze pottery bowl, height 9 cm, diameter 13.5 cm

262-070


$120
כד חרס עם ידית אחת, חיפוי חום בהיר, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקוני גוף ושפה, גובה 28 ס"מ
Pottery jug with one handle, pale brown slip, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repairs to body and lip, height 28 cm

262-071


$50
כד חרס (ידית וצוואר חסרים) א"י תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 16 ס"מ
Pottery jug (missing handle and neck), Eretz Israel, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 16 cm

262-072


$120
קערת חרס עם ידית אחת ומשפך baby feeder תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 9 ס"מ, אורך 15 ס"מ?, תיקון וסדק גדול בשפה, נדיר
Clay bowl with handle and baby feeder spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 9 cm, length 15 cm, repair and a large crack to the lip, rare

262-073


$55
שלושה כלי חרס, תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גבהים 12 , 13.5 ס"מ, סדקים קטנים
Three clay vessels, late bronze age, 1550-1200 BCE, heights 12, 13.5 cm, small cracks

262-074


$120
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, תיקונים קלים בשפה ובגוף,גובה 29 ס"מ
Pottery jug with handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, minor repairs to the lip and body, height 29 cm

262-075


$60
כד חרס עם ידית חיפוי חום בהיר, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 15 ס"מ
Clay jug with handle, light brown slip, late bronze age, 1550-1200 BCE, height 15 cm

262-076


$120
כד אגירה (אמפורה), עם שתי ידיות תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בגוף ובשפה, גובה 52 ס"מ
Amphora with two handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repairs to body and lip, height 52 cm

262-077


$60
פכית חרס (טורפדו), עם ידית ומשפך תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 17 ס"מ
Clay (Torpedo) jar, with handle and spout, late bronze age, 1550-1200 BCE, good condition, height 17 cm

262-078


$120
כד חרס עם ידית ופית תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 26 ס"מ, מצב מושלם
Pottery jug with handle and clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 26 cm, perfect condition

262-079


$65
כד חרס עם עיטורים, א"י תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, שרידים של חיפוי לבן ושחור, גובה 16 ס"מ
Pottery jug with decorations, Eretz Israel, Late Bronze Age, 1550-1200 BCE, traces of white and black slip, height 16 cm

262-080


$120
כד חרס עם ידית ומשפך צורת תלתן תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 12 ס"מ
Pottery jug with handle and clover shaped spout, ;ate Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 12 cm

262-081


$65
כלי חרס, דו גווני תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקונים בגוף ובשפה, גובה 11 ס"מ
Clay vessel, two shaded, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repairs to body and lip, height 11 cm

262-082


$130
כד חרס עם ידית ופיה צורת תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 26 ס"מ
Pottery jug with handle and a clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 26 cm

262-083


$80
כד קרמיקה, ארץ ישראל תקופת הברונזה התיכונה, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בפיה, גובה 12 ס"מ
Pottery jar, middle bronze age, 2000 – 1550 bc, fixed at lip, height 12 cm

262-084


$150
צפחת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בצוואר, אורך 13 ס"מ, צורה נדירה
Pottery flask, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repair to neck, length 13 cm, rare shape

262-085


$65
כד חרס עם ידית ומשפך תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 21 ס"מ, מצב טוב, בלי תיקונים
Clay jug with handle and spout, late bronze age, 1550-1200 BCE, height 21 cm, good condition, no repairs

262-086


$150
צפחת מחרס, עם שתי ידיות תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב, תיקונים בידיות ובפיה, צורה נדירה
Pottery flask, with two handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition, repairs to the handles and spout, rare shape

262-087


$65
כד חרס עם שתי ידיות (אחת שבורה) תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, שבר בשפה וידית חסרה, גובה 25 ס"מ
Pottery jug with two handles (one broken), late Bronze Age, 1550-1200 BCE, crack on rim and a missing handle, height 25 cm

262-088


$150
כלי בהט (אלבסטר) קטן, מצרים תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב מלבד פגם יצור בדופן, גובה 11 ס"מ
Small alabaster vessel, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition, except for a manufacturing defect on the side

262-089


$70
כלי בהט (אלבסטר) לקוסמטיקה מצרים, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בגוף, גובה 7 ס"מ
Alabaster vessel for cosmetics, Egypt, late bronze age, 1550-1200 BCE, repair to the body, height 7 cm

262-090


$280
שני כלי בהט (אלבסטר) קטנים מצרים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, 8.2 ס"מ, 7 ס"מ, מצבים טובים
Two small alabaster vessels, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, 8.2 cm, 7 cm, good conditions

262-091


$70
בקבוקון חרס juglet מרוק אדום ידית כפולה, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1220 לפנה"ס, גובה 11 ס"מ, פגמים קלים
Pottery juglet, red gloss, double handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 11 cm, minor damages

262-092


$325
כלי בהט (אלבסטר ) Alabastron מצרי, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, צ'יפים בשפה, גובה 12.5 ס"מ
Egyptian Alabastron, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, chipping on the lip, height 12.5 cm

262-093


$80
סיר גלובולרי וקערה, חרס תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה סיר 17 ס"מ, קוטר קערה 19 ס"מ
Globular clay pot and clay bowl, late bronze age, 1550-1200 BCE, pot height 17 cm, bowl 19 cm in diameter

262-094


$50
נר שמן מחרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפני הספירה, אורך 13 ס"מ
Pottery oil lamp, Late bronze period, 1550 – 1200 BC, length 13 cm

262-095


$25
נר שמן מחרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפני הספירה, שבר בשפה, גובה 16.5 ס"מ
Pottery oil lamp, Iron Age II. 1000 – 586 BC (break on lip), heignt 165 mm

262-096


$80
כד חרס עם ידית ומשפך תקופת הברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב מושלם, גובה 24 ס"מ
Clay jug with handle and spout, iron age II, 1000-580 BCE, perfect condition, height 24 cm

262-097


$40
כד חרס פכית, תקופת הברזל II 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, עם פגמים קלים בשפה, גובה 14 ס"מ
Pottery jug, iron age II, 1000-586 BC, good condition with slight damage on the rim, height 14 cm

262-098


$100
פקסיס, חרס עם שתי ידיות תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 12 ס"מ
Pottery pyxis with two handles, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 12 cm

262-099


$50
כלי חרס, קערה פתוחה תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב מלבד צ'יפ בשפה, גובה 9 ס"מ, קוטר 12 ס"מ
Pottery vessel, open bowl, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, except for a chip on the lip, height 9 cm

262-100


$120
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

262-101


$50
בקבוקון חרס, פיקסיס, תקופת הברזל ה-II, הממלכה המאוחדת, פגמים בשפה, גובה 12 ס"מ
Pottery bottle, pyxis, iron age II, united monarchy, damaged rim, height 12 cm

262-102


$120
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

262-103


$55
קערת חרס, תקופת ברזל II 1000-556 לפני הספירה, קוטר 26.5 ס"מ
Pottery saucer, Iron age II, Diameter: 26.5cm

262-104


$150
קערת חרס על רגל, חיפוי אדום תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, צ'יפ בבסיס, קוטר 16.5 ס"מ
Small pottery bowl on a stem, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, chipped on base, diameter 16.5 cm

262-105


$60
כד חרס עם ידית, תקופת ברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, גובה 15 ס"מ
Clay jug with handle, iron age II, 1000-580 BCE, height 15 cm

262-106


$150
שבעה חלקי פיגורת חרס זואומורפיות (חיות), אלף ראשונה לפני הספירה
Seven parts of a zoomorphic pottery figure (animals), 1000 BCE

262-107


$60
פכית חרס, תקופת ברזל II ציפוי מבריק, מצב טוב, גובה 12 ס"מ
Red burnished Iron Age II juglet, good condition, height 12 cm

262-108


$220
צלמית חרס, אשתורת סורית תקופת הברזל II, בין 1000-800 לפנה"ס, חלק תחתון משוחזר, גובה 11 ס"מ
Pottery plate, Syrian Astarte, Iron Age II, 1000-800 BCE, restructured base, height 11 cm

262-109


$65
כד חרס עם ידית, חיפוי אדום א"י ברזל II מצב טוב, פגמים קלים בשפה, גובה 28 ס"מ
Pottery jug with handle, red slip, Iron Age II, good condition, minor damage to rim, height 28 cm

262-110


$220
ראש אשתורת יהודאית מחרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 5.2 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5.2 cm

262-111


$70
כד חרס עם ידית ופיה תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 30 ס"מ, מצב טוב, תיקון בצוואר, בידית ובגוף
Pottery jug with handle and spout, Iron Age II, 1000-586 BCE, height 30 cm, good condition, repairs to the neck, the handle and body

262-112


$325
כד חרס עם ידית, עיטורים גיאומטרים צבעוניים, שחור-אדום על רקע חיפוי לבן, צ'יפ בשפה, גובה 18 ס"מ
Pottery jug with handle, colored geometrical ornamentation, black and red on white ground slip, chipping on lip, height 18 cm

262-113


$70
כד חרס אדום, עם ידית א"י, תקופת ברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב מלבד שבר, גובה 24 ס"מ
Red pottery jug, with handle, Eretz Israel, Iron Age II, 1000-586 BCE, in good condition except for a crack, height 24 cm

262-114


$600
צלמית אשתורת יהודאית מחרס משוחזרת משלושה חלקים, תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 16.5 ס"מ
Clay statuette of the Judean Astarte, reconstructed from three parts, Iron Age II, 1000- 586 BCE, height 16.5 cm

262-115


$80
קערת חרס עם חיפוי אדום תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, סדק בשפה, קוטר 14 ס"מ
Pottery bowl with red slip, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, crack to lip, diameter 14 cm

262-116


$65
ראש האלה אשתורת, ישראלית-יהודאית חרס, מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס, גובה 6 ס"מ
A pottery Astarte head, Judaea, 10th. to 8th. century BC, height 6 cm

262-117


$120
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

262-118


$80
צלמית חרס של אלת פריון פניקית, מאה שמינית עד שישית לפנה"ס, גובה 8 ס"מ
A fertility pottery plaque of a goddess, 8th./6th. century BC, 8 cm

262-119


$110
ראש אשתורת אשורית bird face חרס, מאה עשירית עד תשיעית לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Astarte head, Judaea, bird –face, pottery, 10th. to 8th. century BC, height 5 cm

262-12


$110
קערית טרה קוטה עם ידית ומשפך תקופת הברונזה הקדומה, 3000 לפנה"ס
Early bronze age saucer with handle and spout

262-120


$70
כלי חרס אדום, ארץ ישראל תקופה פרסית, 300-500 לפנה"ס, צ'יפ קטן בבסיס, גובה 8 ס"מ
Red pottery vessel, Eretz Israel, Persian era, 500-300 BCE, slightly chipped on base, height 8 cm

262-121


$40
אמפורה מעוטרת, ארץ ישראל תקופה פרסית, מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס, גובה 60 ס"מ, שברים ותיקונים , חסר חלק תחתון
Ornamented amphora, Eretz Israel, Persian era, 5th-3rd BCE, height 60 cm, cracks and repairs, missing bottom part

262-122


$80
שלושה פריטי חרס, א"י תקופה פרסית מאות חמישית-שלישית לפנה"ס, סוס, טורסו עם ראש דמות
Three pottery artifacts, Eretz Israel, Persian era, 5th-3rd BCE, horse, torso and a figure

262-123


$50
ראש של פיגורת סוס מחרס ארץ ישראל, תקופה פרסית, מאות חמישית-שלישית לפנה"ס, גובה 9.5 ס"מ
Clay head of a horse figure, Eretz Israel, Persian period, 5th-3rd C. BCE, height 9.5 cm

262-124


$120
בקבוקון ברונזה צורת אמפורה ארץ ישראל, תקופה פרסית, מאה חמישית -רביעית לפנה"ס
A amphora shaped bronze flask, Persian period

262-125


$50
פיגורת חרס, סוס עם רוכב, א"י, התקופה הפרסית, מאות חמישית עד שלישית לפנה"ס (הרוכב והרגלים האחוריות חסרים), גובה 12.5 ס"מ
Pottery figure, horse with rider, Eretz Israel, Persian era, 5th-3rd BCE (rider and hindquarters missing), height 12.5 cm

262-126


$130
מחרוזת עתיקה, פרס, מאות שלישית-שניה לפנה"ס, עשויה אגאט לבן, ופאינס (חרוזים) וקורניאולים
Persian string of beads, white agate, faience and carnelians, third-second C. BC

262-127


$85
קערית ברונזה, תקופה פרסית מאה חמישית-שלישית לפנה"ס, גובה 4.6 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
Bronze bowl, Persian period, 5th-3rd C. BC, height 4.6 cm, diameter 9 cm

262-128


$130
מחרוזת עתיקה, פרס, מאות שישית עד רביעית לפנה"ס, עשויה קורניאולים אדומים וחרוזי זכוכית
Persian string of beads, red carnelians and glass , sixth-fourth C. BC

262-129


$80
זוג עגילים, כסף, תקופה פרסית מאה חמישית לפנה"ס
A silver pair of earring, Persian period

262-130


$120
מטבע כסף, בבל מאה רביעית לפנה"ס
Babylonian silver coin, 4th C. Bc

262-131


$80
קערית אבן לקוסמטיקה, תקופת הברזל I, קוטר 9.5 ס"מ
Small stoneware bowl used for cosmetics, Iron Age I, 9.5 cm in diameter

262-132


$65
חלק מפיגורת עץ מצרית, תן (אנוביס?) המאה הרביעית לפנה"ס - מאוחר יותר, גובה 60 מ"מ
Fragmentary Egyptian wood, 60mm

262-133


$120
שלושה כלי אלבסטר (בהט) מצרים, עזה, דיר אלבלך, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1220 לפנה"ס, חלקם שבורים,
Three alabaster vessels, Egypt, Gaza, Deir al-Balah, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, some broken,

262-134


$120
פלק חרס של אלת פריון, אשתורת, מצרים, מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס, גובה 12 ס"מ
An Egyptian pottery plaque of a fertility goddess, Astarte, 5th. to 3rd. century BC, 12 cm

262-135


$240
צלמית פיינס (חרס עם גלזורה) מצרים, תקופת תלמטית קדומה, 600-300 לפנה"ס, דמות Ushapti (המשרתים בקברי האצולה המצרית), גובה 10.5 ס"מ, מצב טוב
Egyptian faience statuette, early Ptolemaic era, 600-300 BCE, an Ushabti figure, height 10.5 cm, good condition

262-136


$325
תבליט חרס, האלה אשתורת עומדת על ראש אריה, פניקיה (לבנון), מאה שמינית עד שישית לפנה"ס, אורך 16 ס"מ
A phoenician pottery moulded figurine of Astarte standing on a lion’s head, 8 to 6th. century BC, 16cm

262-137


$40
שלוש מטבעות ברונזה סלווקיות סוריה ההלניסטית, מאה שניה לפנה"ס, כ"א עם מראה פיל (שלושה גדלים)
3 seleucid bronze coins, different sizes and each with an elephant !!!

262-138


$80
מטבע כסף טטרדרכמה, אתיקה אתונה, מאה רביעית לפנה"ס (חתך בדיקה)
Silver tetradrachm, Aticca, Athens, 4th C. bc (test-cut)

262-139


$50
42 מטבעות ברונזה, תקופה הלניסטית, סוריה הסלווקית, שלטון דמיטריוס II, אנטיוכוס ה-7
42 hellenistic bronze coins, seleucid

262-140


$110
מטבע כסף טטרדרכמה, פיליפ I פילאדלפוס, מלך סלווקיה, 95-75 לפנה"ס
Seleucid silver tetradrachm, Philip I Philadelphos, 95-75 bc

262-141


$65
מטבע כסף טטרדרכמא, שלטון אנטיוכוס ה-Sidetes VII, שנים 138-129 לפנה"ס
Silver tetradrachm, Antiochus VII Sidetes, 138-129 bc

262-142


$120
מטבע כסף טטרדרכמה, תלמיי ה-II מאה שלישית לפנה"ס
Ptolemy II Silver tetradrachm, 3rd C. Bc

262-143


$65
מטבע כסף טטרדרכמה, סלווקי פיליפ פילדלפוס 95-75 לפנה"ס
Seleucid silver tetradrachm, Philip I Philadelphos, 95-75 bc

262-144


$150
מטבע כסף, טטרדרכמה, שלטון אלכסנדר הIII הגדול, 336-323 לפנה"ס
Macedonia, Alexander the Great, silver tetradrachm, 336-323 bc

262-145


$80
מטבע כסף טטרדרכמה, אחרי מות אלכסנדר ה-III הגדול, ע"י פיליפ III אחיו של אלכסנדר
Silver tetradrachm, after death of Alexander III by Philip III brother to Alexander

262-146


$325
מטבע כסף טטרדרכמה, מטבעת אשקלון (נדיר)
Seleucid Silver tetradrachm, Ascalon, highest rarity

262-147


$80
מטבע כסף, טטרדרכמה, שלטון דמטריוס ה-II ניקטור (סלווקי), 130-121 לפנה"ס
Seleucid silver tetradrachm, Demetrius II 130-121 bc

262-148


$65
מטבע דרכמה, ברונזה, שלטון טריאנוס, 111-112 לספירה, קדמי: דיוקן הקיסר, אחורי: קודריגה של פילים!, קוטר 3.5 ס"מ
Bronze Drachm coin, reign of Trajan, 111-112 CE, obverse: head of the Emperor, reverse: a quadriga of elephants, 3.5 cm in diameter

262-149


$25
צלחת -קערה קרמיקה הלניסטית מאה שלישית לפנה"ס (מתוקן), קוטר 24.4 ס"מ, גובה 4 ס"מ
Hellenistic ceramic plate-bowl, 3rd C. BCE (repaired), diameter 24.4 cm, height 4 cm

262-150


$40
שלושה פריטי קרמיקה הלניסטים מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס: צלחת ושני גביעים
Three Hellenistic ceramic artifacts, 3rd-1st BCE, a plate and two goblets

262-151


$25
שני פריטי חרס עם גלזורה "טרה סיגלטה", תקופה הלניסטית, מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס (שבורים)
Two glazed pottery artifacts, "Terra Sigillata", Hellenistic era, 3rd-1st BCE (cracks)

262-152


$40
חמש משקולות עופרת, תקופה הלניסטית עד רומית
Five lead weights, Hellenistic period till Roman period

262-153


$25
שני כלי חרס צורת כוס תקופה הלניסטית, מאות שלישית-ראשונה לפנה"ס, מצבים סדקים ושברים בשפה, גבהים 13, 11.5 ס"מ
Two cup shaped clay vessels, Hellenistic period, 3rd-1st C. BCE, crack to the lip, heights 13, 11.5 cm

262-154


$40
שבר טרה קוטה, רומי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, תבליט אריה, אורך 6.5 ס"מ
Roman pottery fragment showing a lion, third-first C.BCE, length 6.5 cm

262-155


$35
שבר טרה קוטה, רומי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, מלאך
Roman pottery fragment with an angel

262-156


$40
נר שמן מחרס, תקופה הלניסטית מאות שלישית-ראשונה לפנה"ס, טיפוס דלפיני עם תבליט אמפורה על הפיאה, תיקונים קלים
Hellenistic pottery oil lamp, delphiniform, amphora design on nozzle, lightly repaired

262-157


$35
פיבולה הלניסטית, ברונזה
A Hellenistic bronze fibula

262-158


$50
נר שמן מחרס, תקופה הלניסטית מאה שלישית עד ראשונה לפניה"ס, מצב טוב
Pottery oil lamp, Hellenistic period,, 3rd. / 1st. cent. Bc

262-159


$35
שני כדי חרס קטנים, א"י תקופה הלניסטית-הרודיאנית, מאה שלישית-ראשונה לפנה"ס
Two small clay jugs, Eretz Israel, Hellenistic-Herodian period, third-first century BCE

262-160


$55
שבר טרה קוטה, רומי מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, ניקה אלת הנצחון עם סל פירות וקונכיה, 10.5X9.5 ס"מ
Roman pottery fragment showing Nike with a basket of fruits and shell, third-first C.BCE, 10.5X9.5 cm

262-161


$35
שבר טרה קוטה, רומי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, חלק מסצינת קורבן, אורך 5.5 ס"מ
Roman pottery fragment, a fragmentary sacrifice scene, third-first C.BCE, length 5.5 cm

262-162


$80
עשר פיבולות ברונזה הלניסטיות חלקן שבורות, כולם מלבד אחת ללא סיכה
Ten Hellenistic bronze fibulae, some broken, each but one without a pin

262-163


$40
נר שמן מיניאטורי מחרס, תקופה הלניסטית, מאות שלישית עד שניה לפנה"ס
Hellenistic miniature pottery oil lamp

262-164


$220
שלושה עשר אבני קלע הלניסטיים עופרת Helenistic lead sling bullets, חלקם עם עיטורים, מאות שלישית עד ראשונה לספירה
Thirteen Hellenistic lead sling projectiles, some of them ornamented, 3rd-1st C. BC

262-166


$80
מטבע כסף טטרדרכמה, העיר על האי ארדוס, פניקיה, לימים Arwad, מאה שניה לפנה"ס
Silver tetradrachm, Arados, Phoenicia, 2nd C. Bc

262-167


$100
מטבע כסף טטרדרכמה, העיר על האי ארדוס, פניקיה, לימים Arwad, מאה שניה לפנה"ס
Silver tetradrachm, Arados, Phoenicia, 2nd C. Bc

262-169


$25
ראש פיגורת כלב, חרס, תקופה רומית, אלכסנדריה מאות שניה-שלישית לספירה, אורך 6 ס"מ
Head of a pottery dog figure, Roman era, Alexandria, 2nd-3rd CE, length 6 cm

262-170


$50
ראש של פיגורת אלה אגיפטו-רומית, מאה שניה עד רביעית לספירה, גובה 7 ס"מ
Head of a deity figure, ?-Roman, 2nd-4th C., height 7 cm

262-171


$35
פיגורת חרס רומית חלקית Demeter או אשתורת, מתוקן ושבור, אלכסנדריה, מאות שניה-רביעית לספירה
Fragmentary Roman pottery figure of Demeter or Astarte, repaired and broken, Alexandria, 2nd-4th CE

262-172


$120
ארבע פיגורות חרס, מצרים הרומית, מאה ראשונה עד רביעית לספירה: ראש גמל, ראש דב, כלב ובבון
4 romano-egyptian pottery figurine, 1st. to 4 th. century AD, camel head, bear head, dog and baboon

262-173


$50
ארבע צלמיות ראשים, תקופה רומית, מצרים, מאה ראשונה עד שלישית לספירה
4 romano-egyptian pottery head, 1st. to 3rd. century AD

262-174


$200
כלי בהט אלבסטר, מצרים תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מורכב משני חלקים מקוריים
Alabaster vessel, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, assembled from two original parts

262-175


$80
נר שמן מחרס, טיפוס צלחת סגורה תקופת החשמונאים, 300-100 לפנה"ס, תיקונים , נדיר
Clay oil lamp, closed saucer type, Hasmonean period, 300-100 BCE, repairs, rare

262-176


$120
נר שמן מחרס, ארץ ישראל תקופה רומית, מאה ראשונה לספירה, עם תבליט בדיסק, אריה תוקף אדם, תיקונים, אורך 10 ס"מ
Clay oil lamp, Eretz Israel, Roman era, 1st C., with a relief on a disc of a lion attacking a man, repairs, length 10 cm

262-177


$80
מטבע ברונזה, שלטון הורדוס א"י, 37-4 לפנה"ס
Herod the Great bronze coin, 37-4 bc

262-178


$35
כד חרס עם ידית, תקופה הרודיאנית, 100 שנה לפני עד 100 שנה אחרי הספירה, תיקון ושיחזור בבסיס, גובה 28 ס"מ
Clay jug with handle, Herodian era, 100 BCE to 100 CE, repair and restoration to the base, height 28 cm

262-179


$55
פכית חרס הרודיאנית, שתי ידיות מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה אחרי הספירה, מצב טוב, 14 ס"מ גובה
Herodian pottery jug, 2 handles, good condition, 14 cms high

262-18


$75
כד קטן juglet, חרס אדום עם שאריות עיטורים, תקופת הברונזה הקדומה II, 2900-2500 לפנה"ס, גובה 7 ס"מ
Red pottery juglet, with traces of painted decorations, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, height 7 cm

262-180


$50
פכית חרס עם ידית, תקופה הרודיאנית, מאה 100 לפני עד 100 אחרי הספירה, שלם בלי תיקונים, גובה 11 ס"מ
Clay jar with handle, Herodian era, 100 BCE to 100 CE, intact, no repairs, height 11 cm

262-181


$100
שלושה נרות שמן מחרס תקופה הרודיאנית, 50 לפני עד 50 אחרי הספירה, אזור ירושלים ויהודה, מצבים טובים, אורך 80-85 מ"מ
3 herodian pottery oil lamps, dating 50 bc to 50 ad, good condition, 80 to 85mm

262-182


$650
חנוכית שמן מברונזה, רומי מאה שלישית-רביעית לספירה, חסר מכסה, מעוטר בנשר,נדיר, מידות 8X12 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, 3rd-4th C., missing lid, decorated with an eagle, rare, 8x12 cm

262-183


$40
מטבע בילון (לא כסף), מטבעת אלכסנדריה, שלטון הקיסר נירון, 54-68 לספירה
Billon coin (not silver), Alexandria, Nero 54-68 AD

262-184


$50
מטבע ברונזה רומי ע"ס מיורינה שלטון הקיסר ולנטיניאן
Valentinian, maiorina, bronze coin

262-185


$50
מטבע ברונזה, הנציב ולריוס גראטוס שנה 3 לשלטון הקיסר טיבריוס, 16 לספירה (משורר Tjc320)
Valerius Gratus, roman procurator of Judaea, 16 AD, Meshorer TJC # 320

262-186


$100
מטבע כסף, טטרדרכמה, שלטון קראקלה, 198-217
silver tetradrachm, Caracalla reign, 198-217 AD

262-187


$40
בקבוקון זכוכית רומית גובה 118 מ"מ, שלם, ללא רפאות
Small glass bottle, height 118 mm, intact, with no repairs

262-188


$25
שני מפתחות וחלק מנעול רומים יחד עם שני חלקי שרשרת
Two Roman keys and a partial lock, together with two pieces of chain

262-189


$100
סיר בישול רומי, חרס אדום עם שתי ידיות, מאה ראשונה עד שלישית לספירה, סדק ותיקונים בשפה ובגוף, גובה 15 ס"מ
Roman cooking pot, red clay, with two handles, 1st-3rd AD., crack and repairs to lip and body, height 15 cm

262-190


$25
"דבורה" עשויה ברונזה (חלק מכפית) תקופה רומית, מאה שניה-רביעית לספירה, אורך 3 ס"מ
Roman period “BEE”, made of bronze, length 3 cm

262-191


$110
ארבעה עגילי זהב רומיים שונים סה"כ 3.5 גרם
4 different roman gold earring, together 3.5gr

262-192


$35
שתי פיבולות רומיות מברונזה
2 roman bronze fibula

262-193


$130
קנקן פח ברונזה, תקופה רומית ארץ ישראל, מאה ראשונה עד שלישית לספירה, גובה 18 ס"מ
A roman bronze-foil bottle, 1st/ 3rd. century ad, 18 cm high

262-194


$35
לוט חרוזים מזכוכית, אבן וענבר תקופות רומית, ביזנטית ואיסלמית עד המאה ה20
a lot of ancient beads, glass, stone and amber. roman, byzantine and islamic periods, up to 20 th. century.

262-195


$130
קנקן מברונזה, תקופה רומית מאה 1-3 לספירה, (חסר מכסה ובסיס) נדיר ביותר
A roman bronze bottle, missing cover and base, very rare

262-196


$40
נר שמן מחרס, תקופה רומית מאה 2-3 לספירה, מצב טוב
roman period pottery oil lamp, intact

262-197


$130
סיר בישול רומי, חרס אדום מאה ראשונה עד שלישית לספירה, גדול במיוחד, גובה 18 ס"מ, שלם ללא רפאות
Roman cooking pot, red clay, 1st-3rd C., particularly large, height 18 cm, intact, without any restoration

262-198


$40
שני נרות שמן מחרס, תקופה רומית מאה ראשונה ושניה לספירה, מצב טוב
2 pottery oil lamps, roman period, 1st. / 2nd. Cent ad

262-199


$150
שמונה חלקי אבזמים רומים מאה שניה עד רביעית לספירה
7 fragmentary roman buckles

262-200


$40
מצת אש striker ממתכת, תקופה רומית, מאות ראשונה-שלישית לספירה
- iron roman striker or fire-lighter, 1st. / 3rd century ad

262-201


$160
פיגורת אלה רומית, ברונזה א"י מאה ראשונה עד רביעית לספירה, גובה 68 מ"מ
A roman goddess bronze figurine, Israel, 1st, to 4th. century AD, 6.8cms high

262-202


$50
לוט של 8 חפצים מעצם: סכין, סיכות, מחטים ושן, תקופה רומית-ביזנטית, מאות ראשונה-שישית לספירה
a lot of 8 bone items: knife, pins, needles and a tooth...roman and byzantine periods, 1st. / 6th. century ad

262-203


$160
מצקת עשויה ברונזה, ארץ ישראל, תקופה רומית מאה ראשונה-שניה לספירה, אורך 24 ס"מ
Bronze ladle, Eretz Israel, Roman period, 1st-2nd C., length 24 cm

262-204


$50
נר שמן מחרס, חיפוי אדום תקופה הרומית, מאה ראשונה לספירה, מצב טוב, שני חורים קטנים בבסיס
Clay oil lamp, red slip, Roman era, 1st C., good condition, two small holes on the base

262-205


$180
ארבעה עגילי זהב רומיים שונים סה"כ 6.3 גרם
4 different roman gold earring, together 6.3gr

262-206


$50
נר שמן רומי מחרס, מאה ראשונה לספירה, מצב טוב, אורך 10.2 ס"מ
Roman clay oil lamp, 1st C., good condition, length 10.2 cm