268-001


$25
מדלית ברונזה, בנק לאומי ומשקולת נייר מפרספקס של בל"ל עם סט מטבעות ישראלים תשל"ט-תש"מ, 1 אג' - 5 ל"י
החברה הממשלתית
Bronze medal, Leumi Bank, and a Perspex paperweight of Leumi Bank of Israel, with a set of Israeli coins, 5739-5740, 1 Ag.Israel government coins and medals corporation

268-002


$40 | Sold for: $50
שלוש מדליות בקופסת עץ זית בר מצווה, כסף 935, 30 גרם, עת מלחמה ועת שלום, כסף 935, 47.5 גרם, בני חורין נשאר, ברונזה
החברה הממשלתית למדליות
Three medals in an olivewood box: Bar Mitzvah, 935 silver, 30 gm, A Time for War and A Time for Peace, 935 silver, 47.5 gm, Bnei Chorin Nishaer, bronzeIsrael government coins and medals corporation

268-003


$25
מדלית 50 לישראל, ברונזה קוטר 38 מ"מ' באריזה מקורית עם חוברת
החברה הממשלתית
Medal, 50 to Israel, bronze. Diameter 38 cm, in its original packaging with a pamphletIsrael government coins and medals corporation

268-004


$40
שתי מדליות, תערוכת תחביב הבינלאומית ת"א 1975, מדליות הענקה רשמית, לא למכירה, כסף 47 גרם, ארד 97 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals, International Hobby Exhibition, Tel Aviv 1975, ceremonial award medals, not for sale, silver 47 gm, bronze 97 gmIsrael government coins and medals corporation

268-005


$25
מדליה פרטית לכבוד יום העצמאות מצופה כסף
Private silverplated medal for Independence day

268-006


$45
שלוש מדליות מזכרת ל"גבעתי" 20 לשחרור אשקלון, 20 לשחרור אשקלון עם הטבעת כוכב, 25 למדינת ישראל
Three medals, Givati: 20 years freeing Askelon, the same with star, 25 years Israel

268-007


$25 | Sold for: $35
שתי מדליות "מצדה שנית לא תיפול" כסף 1970, 47 גרם, ארד 1965, 39 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals "Massada will not fall a second time": silver 1970, 47 gm, bronze 1965, 39 gmIsrael government coins and medals corporation

268-008


$50 | Sold for: $75
מדליה "מדלית השלום", 1979 כסף 999, 80 גרם
אמנוגרף ישראל בע"מ
Medal "the Peace Medal", 1979, 999 silver, 80 gmAmnograph Israel

268-009


$25 | Sold for: $25
ארבע מדליות ברונזה, 1963-1976 וכן מדלית ברונזה בן גוריון לגבורות, 1966, יהי שלום בחילך
החברה הממשלתית למדליות
Four bronze medals, 1963-1976, also a Ben Gurion Courage medal, 1966, Yehi Shalom B'CheilchaIsrael government coins and medals corporation

268-010


$50 | Sold for: $80
שתי מדליות כסף "החכמה בנתה ביתה" "כי מציון תצא תורה", שניהם לכבוד האוניברסיטה העברית, בקופסת עץ מהודרת
החברה הממשלתית
Two silver medals "Chochma Banta Beita", "Ki Mzion Tetse Tora", both in honour of the Hebrew University, in a wooden boxIsrael government coins and medals corporation

268-011


$25
שתי מדליות: ישראל 50, ברונזה, 28 גרם 3000 שנה ירושלים- עיר דוד, ניקל על פליז, 26 גרם
החברה הממשלתית
Two medals: 50 to Israel, bronze, 28 gm, 3000 years Jerusalem- City of David, nickel on brass, 26 gmIsrael government coins and medals corporation

268-012


$50
מדליה ממלכתית קינטית, כסף 925 ישראל, בעיצובו של בסון, 40 גרם, מס 2200 ממהדורה ממוספרת של 3000
Kinetic state medal, 925 silver, Israel, design by Basson, 40 gm, no' 2200 of a numbered edition of 3000

268-013


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף 935, 25 למדינת ישראל 47 גרם
החברה הממשלתית למדליות
935 silver medal, 25 to the State of Israel, 47 gmIsrael government coins and medals corporation

268-014


$90 | Sold for: $95
מדלית כסף 935, שביט המדע בשרות השלום, 113 גרם
החברה הממשלתית למדליות
935 silver medal, Shavit Hamada B'sherut Hashalom, 113 gmIsrael government coins and medals corporation

268-015


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף 935, 25 למדינת ישראל 47 גרם
החברה הממשלתית למדליות
935 silver medal, 25 to the State of Israel, 47 gmIsrael government coins and medals corporation

268-016


$120
שתי מדליות "ראשון ליהודה יובל הגדודים העברים, 1967, כסף 935, 49 גרם, ברונזה 92 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals "Rishon L'Yehuda" jubilee to the Jewish Brigades, 1961, 935 silver 49 gm, bronze 92 gmIsrael government coins and medals corporation

268-017


$25
שלוש מדליות ברונזה: א. טבריה, ב. 50 למדינת ישראל ג. 25 למדינת ישראל-נהריה נוסדה בתרצ"ה
Three bronze medals: a. Tiberias, b. 50 to the State of Israel, c. 25 to the State of Israel - establishment of Nahariya 5695

268-018


$140
שתי מדליות כסף "חידון התנ"ך השני" 1962, כסף 935, 115 גרם, 30 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two silver medals "2nd Bible Contest", 1962, 935 silver, 115 gm, 30 gmIsrael government coins and medals corporation

268-019


$25
שתי מדליות ברונזה: א. מכון הנפט הישראלי, תשכ"ו 1966 ב. יובל לישראל
Two bronze medals: a. Machon Haneft HaIsraeli, 5726, 1966, b. Jubilee to Israel

268-020


$150
שתי מדליות "צים" "א.ק. שלום" 1964, כסף 935, 116 גרם, ברונזה 104 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two "Zim" medals "the SS Shalom", 1964, 935 silver, 116 gm, bronze 104 gmIsrael government coins and medals corporation

268-021


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף 925, לרגל המכביה ישראל, 1965, קוטר 37 מ"מ, משקל 24.5 גרם
925 silver medal, on the occasion of the Maccabiah, Israel, 1965, 37 mm in diameter, 24.5 gm

268-022


$160
16 מדליות ברונזה, מדליות להענקה רשמית, 1959-1983
החברה הממשלתית למדליות
16 bronze medals, ceremonial award medals, 1959-1983Israel government coins and medals corporation

268-023


$30 | Sold for: $30
מדלית כסף "הנצחון", מלחמת ששת הימים כו אייר-ב' סיוון, 5.6.67-10.6.67, צד א' משה דיין ויצחק רבין, צד ב' הכותל, הוצ' שקל
Silver victory medal, War of 67, 22nd of Iyar – 2nd of Sivan, 5.6.67-10.6.67, obverse: Moshe Dayan and Yitzchak Rabin, reverse: the western wall, by Shekel

268-024


$160 | Sold for: $160
שתי מדליות כסף"התחרות הבינלאומית השלישית לצ'לו ע"ש פאבלו קזאלס, מדליה להענקה רשמית, כסף 935, 113 גרם, 29 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two silver medals, the third International Cello competition in the name of Pablo Casals, ceremonial award medal, 935 silver, 113 gm, 29Israel government coins and medals corporation

268-025


$30 | Sold for: $30
מדלית כסף 999 זאב ז'בוטינסקי לרגל יובל יסוד הגדודים העבריים, 1917-1967, תרע"ז-תשכ"ז, הוצ' שקל, מס 1418/5000, צד א', זאב ז'בוטינסקי, צד ב', היובל השני ליסוד הגדודים
999 silver medal, Ze'ev Jabotinsky, on the occasion of the founding of the Jewish Brigades, 1917-1967, 5677-5727, by Shekel, no' 1418/5000, obverse: Ze'ev Jabotinsky, reverse: 2nd jubilee of the Brigades

268-026


$200
שש מדליות כסף: יובל ת"א 1959, 30 גרם הדסה 1960, 30 גרם, בר כוכבא 1960, 30 גרם, צליינים, 1963, 29 גרם, 30 שנה להעפלה 1964, 30 גרם, 100 שנה התישבות 1982, 22 גרם, ס"ה 171 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Six silver medals, Tel Aviv Jubilee, 1959, 30 gm, Hadassah 1960, 30 gm, Bar Kochba 1960, 30 gm, pilgrims, 1963, 29 gm, 30 to Aliya Bet, 1964, 30 gm, 100 to the settlement , 1982, 22 gm, total 171 gmIsrael government coins and medals corporation

268-027


$35
שתי מדליות 70 שנה לקרן הקיימת 1971, כסף 935, 46 גרם, ברונזה 95 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals 70 to the Keren Hakayemet, 1971, 935 silver, 46 gm, bronze 95 gmIsrael government coins and medals corporation

268-028


$600 | Sold for: $650
מדלית זהב 18K, בר מצווה תשל"ח 1978, קוטר 20 מ"מ, משקל 15 גרם
18k gold medal, Bar Mitzvah 5738, 1978, 20 mm in diameter, 15 gm

268-030


$25 | Sold for: $25
כ-2.6 ק"ג מטבעות, ישראל 1960-1980
2.6 kg of Israeli coins, 1960-1980

268-031


$90
שש מטבעות כסף ליום העצמאות: תשל"ב, 900, 26 גרם, תשל"ג 900 26 גרם, תשל"ה 800 30 גרם, תשל"ו 900, 26 גרם, תשל"ז 500 20 גרם, תשל"ה 500 20 גרם, כ-114 גרם כסף טהור
החברה הממשלתית למדליות
Six silver independence day coins: 1972, 900, 26 gm, 1973, 900, 26 gm, 1975, 800, 30 gm,1976, 900, 26 gm, 1977, 500, 20 gm 1975, 500, 20 gm, 114 gm pure silverIsrael government coins and medals corporation

268-032


$25
לוט 18 מטבעות: 25 מיל, תש"ט, 9 מטבעות (שונות) תש"ט, 4 מטבעות תשי"ד ו-4 נוספים
Lot of 18 coins: 25 mil, 5709, 9 coins (varying), 5709, 4 coins, 5714, 4 additional

268-033


$100 | Sold for: $100
שש מטבעות כסף פדיון הבן: תשל"ו כסף 800, 30 גרם, 5 ל"י 1958, כסף 900 25 גרם, כה לישראל, כסף 900, 26 גרם (2X) כו לישראל, כסף 900, 26 גרם, כח לישראל כסף 900, 26 גרם
Six silver Pidion Haben coins, 5736, 800 silver, 30 gm, 5 IL 1958, 900 silver 25 gm, 25 to Israel, 900 silver, 26 gm (x2), 26 to Israel, 900 silver, 26 gm, 28 to Israel, 900 silver, 26 gm

268-034


$25 | Sold for: $40
שתי מדליות 25 למדינת ישראל כסף 935, 47 גרם, ברונזה 99 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals 25 to the State of Israel: 935 silver, 47 gm, bronze 99 gmIsrael government coins and medals corporation

268-035


$120 | Sold for: $240
לוט של מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1933,1935,1935), 50 מיל: 2X1942, 3X1940, 8X1935, 1X1934, 2X1927, ו 20 מיל: 1927, ו 10 מיל: 1927,1933,1937, ו 5 מיל: 1X1944, 2X1942, ו 2 מיל (1942), 1 מיל (1927,1940), מצבים good-fine
Lot of British mandate coins: 100 Mil (1927,1933,1935(2)), 50 Mil: 2X1927, 1X1934, 8X1935, 3X1940, 2X1942, 20 Mil: 1927, 10 Mil 1927,1933,1937, 5 Mil: 2X1942, 1X1949, 2 Mil 1942, 1 Mil: 1927, 1940, conditions: good-fine

268-036


$25 | Sold for: $40
שבעה סטים של מטבעות, מדינת ישראל סדרת מיטבעה רשמית תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ח, תש"מ
בנק ישראל
Seven sets of coins, State of Israel minting series: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980Bank of Israel

268-037


$180 | Sold for: $180
16 מטבעות זכרון: 8 מטבעות כסף 900, 5 ל"י: 1958-1965, 25 גרם כ"א, 2 מטבעות כסף 900, 1967-1968, 26 גרם כ"א, שש מטבעות ניקל 1958, 1960 (3), 1961, 1962
החברה הממשלתית למדליות
16 Commemorative Coins of the State of Israel, 8 silver 900 5 Li 1958-1965, each 24 gm, 2 silver 900 coins 1967-1968, 26 gm each, six nickel coinsIsrael government coins and medals corporation

268-038


$25
שלוש מטבעות חנוכה: תשל"ט (צרפת), ניקל נחושת תש"מ, כסף 500 (מצרים), 20 גרם, תשמ"ח (קורפו), כסף 850, 14.4 גרם
Three Chanukah coins, 5739 (France), nickel copper, 5740, 500 silver Egypt, 20 gm, 5748, Corfu, 860 silver, 14.4 gm

268-039


$800 | Sold for: $900
מטבע זהב 900, ע"ס 500 ל"י כה שנים למלוה העצמאות תשל"ה, 1975 20 גרם
900 gold coin, IAO 500 IL, 25 to independence, 5735,1975, 20 gm

268-040


$25 | Sold for: $25
שלוש הטבעות טעות על מטבעות אלומיניום: אגורות: תשל"ח, תשל"ט, תש"מ
Three errors on Agora coins: 1978, 1979, 1980

268-041


$800 | Sold for: $900
מטבע זהב 900, ע"ס 500 ל"י כה שנים למלוה העצמאות תשל"ה 1975, 20 גרם
900 gold coin, IAO 500 IL, 25 to independence, 5735,1975, 20 gm

268-042


$25
שתי מטבעות כסף 850 הרודיון, 1 שקל (מ), 14.5 גרם, חצי שקל (רגיל), 7.2 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two 850 silver coins, Herodium, 1 shekel (M), 14.5 gm, 1/2 shekel (regular), 7.2 gmIsrael government coins and medals corporation

268-043


$800 | Sold for: $950
שתי מטבעות זהב 900, כה למדינת ישראל, ע"ס 50, 100 ל"י, 7 גרם, 13.5 גרם
Two 900 gold coins, 25 to independence, IAO 50, 100 IL, 7 gm, 13.5 gm

268-044


$35 | Sold for: $35
שלוש מטבעות כסף "תעשיות עתירות מדע" תשל"א 1971, כ"א26 גרם
Three silver coins "Ta'asiot Atirot Mad", 5731 1971, 26 gm each

268-045


$600 | Sold for: $650
מטבע זהב 22K, חיים ויצמן 1962, משקל 13.3 גרם
החברה הממשלתית למדליות
22k gold coin, Chaim Weitzman, 1962, 13.3 gmIsrael government coins and medals corporation

268-046


$40 | Sold for: $65
8 מטבעות חנוכה: איטליה 1962 (ניקל), צפון אפריקה 1963 (ניקל), רוסיה 1972 (כסף, בבל 1973 (כסף), דמשק 1974 (כסף), הולנד 1975 (כסף), קורפו 1980 (כסף), פרס 1989 (כסף), ס"ה 83.5 גרם כסף טהור נטו
החברה הממשלתית למדליות
8 Chanukah coins: Italy 1962 (nickel), North Africa1963 (nickel), Russia 1972 (silver), Babylon 1973 (silver), Damascus 1974 (silver), Netherlands 1975 (silver), Corfu 1980 (silver), Persia 1989 (silver), total 83.5 gm net weight of pure silverIsrael government coins and medals corporation

268-047


$1000 | Sold for: $1400
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון 1974 כולל מטבע זהב 900, 500 ל"י, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף כ"א 26 גרם
Set of commemoration coins, David Ben Gurion 1974, including a 900 gold coin, 500 IL, 28 gm, and two silver coins each 26 gm

268-048


$40 | Sold for: $60
לוט 18 מטבעות מנדט, א"י: 50 מיל, 1935, 1939, 10 מיל, 1927,1935,1937,1939,1942,1946, 2 מיל 1942, 1 מיל (8 שונים)
Lot of 18 British Mandate coins, Palestine: 50 mil, 1935, 1939, 10 mil, 1927, 1935, 1937, 1939, 1942, 1946, 2 mil, 1942, 1 mil, (8 varying)

268-049


$1000 | Sold for: $1300
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון 1974 כולל מטבע זהב 900, 500 ל"י, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף כ"א 26 גרם
Set of commemoration coins, David Ben Gurion 1974, including a 900 gold coin, 500 IL, 28 gm, and two silver coins each 26 gm

268-050


$70 | Sold for: $100
שש מטבעות כסף, פידיון הבן כסף 900, 26 גרם, תשל"ב (X2), תשל"ג (X2), תשל"ד, כסף 800, 30 גרם, תשל"ו, ס"ה 140 גרם כסף טהור
החברה הממשלתית למדליות
Six silver Pidion Haben coins: 900 silver, 26 gm, 5732 (x2), 5733 (x2), 5734, 800 silver, 30 gm, 5736, total 140 gm pure silverIsrael government coins and medals corporation

268-051


$1400
מטבע "הנצחון", זהב 916 (21K) 26.6 גרם
Hanitsachon Victory coin, gold 916 (21K), 26.6 gm

268-052


$80 | Sold for: $80
לוט 23 מטבעות מנדט, ארץ ישראל: 100 מיל (19335,1939), 10 מיל (1927,1935,1937,1940), 5 מיל (15), 2 מיל (2)
Lot of 23 British Mandate coins, Palestine: 100 mil (1935, 1939), 10 mil (1927, 1935, 1937, 1940), 5 mil (15), 2 mil (2)

268-054


$25
12 שטרות, 1958, מצבים VF-XF, חצי לירה (X4), לירה אחת (X7), 5 לירות (1)
בנק ישראל
12 banknotes 1958, VF-XF, 1/2 IL (x4), 1 IL (x7), 5 IL (x1)Bank of Israel

268-055


$25 | Sold for: $30
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 מצב VG-Fine, פריפ' Q
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO five IL, 1952, VG-Fine, prefix QLeumi Bank of Israel

268-056


$25 | Sold for: $25
15 שטרות, מצבים VG-Fine 1968, 5 ל"י (7), 50 ל"י (1), 1973 5 ל"י (1), 500 ל"י (1), 1978 - 50 שקל (1), 1979 - 100 שקל (2), 1982 -500 שקל (2)
בנק ישראל
15 banknotes, VG-Fine, 1968: 5 IL (7), 50 IL (1), 1973 5 IL (1), 1979 – 100 shekel (2), 1982 500 shekel (2)Bank of Israel

268-057


$30 | Sold for: $30
שטר ע"ס 10 ל"י VF-XF פריפ O/1
בנק ישראל 1955
10 IL banknote, VF-XF, prefix O/1Bank of Israel 1955

268-058


$25 | Sold for: $30
שלושה שטרות "הצעת מטבע חוקית 1952 אשכול-נאמן: 100 פרוטה (good), 250 פרוטה ללא מנורה, א. מצב fine ב. מצב VG
Three banknotes, "proposal for legal currency", 1952, Eshkol-Neeman: 100 pruta (good), 250 pruta without the Menorah, 1 fine, 2 VG

268-059


$40
שטר 1948 ע"ס חמש לירות א"י מצב VG-Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, five Palestine Pounds 1948, VG-FineAnglo-Palestine Bank

268-060


$25 | Sold for: $25
לוט של 38 שטרות, 1958-1976 מצבים VF-XF
בנק ישראל
Lot of 38 banknotes, 1958-1976, VF, XFBank of Israel

268-061


$40 | Sold for: $40
שטר 1948 ע"ס חמש לירות א"י מצב VG-Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, five Palestine Pounds, 1948, VG-FineAnglo-Palestine Bank

268-062


$25 | Sold for: $25
לוט שטרות: 1958, 1,10,50 ל"י 1968: 5,10,50,שנים של 100 ל"י, 1983: 1000 שקל, 20 ₪ 1998, מצבים VG-Fine
בנק ישראל 1958-2008
Lot of banknotes 1958: 50, 10, 1 IL, 1968: 50, 10, 5, two 100 IL, 1983: 1000 shekel, 1998: 20 ILS, VG-FineBank of Israel 1958-2008

268-063


$40 | Sold for: $40
סדרת שטרות: 1,5,10,50,100 500,1000,5000,10000 שקל, מצבים VF-Fine (שנות האינפלציה הגדולה)
בנק ישראל 1978-1984
Banknote series: 100, 50, 10, 5, 1,10.000, 5.000, 1000, 500 shekel, VF-FineBank of Israel 1984

268-064


$25
שלושה שטרות: 1 ₪ 1986 5 ₪ 1985, 10 ₪ 1987, מצבים XF-AUC
בנק ישראל
Three banknotes: one NIS, 1986, 5 NIS, 1985, 10 NIS, 1987, XF-AUCBank of Israel

268-065


$150 | Sold for: $160
12 שטרות 1955 ע"ס לירה ישראלית אחת, מצבים Fine-XF, פריפקסים: ב (2), ד,ה,ו,ח, י(2), ל,ע,פ,צ,
בנק ישראל
12 banknotes 1955 IAO 1 IL, Fine-XF,Bank of Israel

268-066


$25 | Sold for: $35
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine פריפ C
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Eretz Israel pound, Fine, prefix CAnglo-Palestine Bank

268-067


$300 | Sold for: $1100
שטר ע"ס חמש מאות מיל, 1927 מצב VG
Palestine Currency Board
Banknote IAO 500 mil, 1927, VGPalestine Currency Board

268-068


$25
סדרת שטרות: 5,10,50,100 ל"י מצבים XF-AUC
בנק ישראל 1968
Banknote series: 100, 50, 10, 5 IL, XF-AUCBank of Israel 1968

268-070


$25
אלבום בולים של דואר ישראל חתומים 1948-1965, הבולים הראשונים 1948, דואר עברי רק ערכים קטנים ללא שובלים, עם שובל מ1955, חלודה
Stamp album, Israel post, stamped 1948-1965, first stamps 1948, Doar Ivri only small values without tabs, from 1955 with tabs, foxing

268-071


$100 | Sold for: $100
לוט בולי ישראל, כולל מנדט, בולים חתומים ולא חתומים, ו cutouts, משנות ה40 עד שנות ה90
Lot of Israeli stamps, including B. Mandate, postmarked and not postmarked, cutouts, 1940's-90's

268-072


$25 | Sold for: $30
לוט של מעטפות דואר ישראל עם חותמות מיוחדות, 1949-1956
Lot of Israel post envelopes stamped for special occasions, 1949-1956

268-073


$120 | Sold for: $140
לוט של מעטפות יום הופעת הבול של דואר ישראל, 1948-2008, לא שלם, לא כולל את הערכים החשובים של 1948-1956, ס"ה 7 אלבומים וקרטון עם מעטפות
Lot of first day covers, Israel post 1948-2008, not complete, without the important values of 1948-1956, total of 7 albums and cardboard box

268-074


$25 | Sold for: $45
לוט של 50 מעטפות יום הופעת הבול מדינת ישראל 1948-1954, וכן 24 מעטפות נוספות, חותמות ואירועים מיוחדים, 1948, 1954
Lot of 50 first day covers, the state of Israel, 1948-1954, and additional covers, stamped special occassions, 1948-1954

268-075


$120 | Sold for: $120
חמישה אלבומים עם בולים ישראלים לא חתומים 1948-2000 לא רציף לא שלם, 1986-2000, מעט חומר מ 1948 עד 1952, בדרך כלל ללא שובל, חלודה
Five albums with Israeli stamps, not stamped 1948-2000, not consecutive, not complete, 1986-2000, little from 1948-1952, usually without tabs, foxing

268-076


$40
חמישה אלבומים עם בולים ישראלים חתומים, 1949-1994
Five albums with stamped israeli stamps, 1949-1994

268-077


$140 | Sold for: $150
לוט מעטפות של השרות הבולאי בין השנים 1984-1998, ערך נומינלי של הבולים הלא חתומים בשקלים חדשים (1986-1998) כ-1090 ₪, בנוסף גלויות שנה טובה וכו' של השרות הבולאי
Lot of envelopes, Israeli philatelic services, 1984-1998, nominal value in NIS (1986-1998) appr 1090.-, and new year greeting cards

268-078


$50 | Sold for: $65
לוט חומר פילאטלי דואר ישראל שנים 1990 עד 2010, אלבום קטן עם 10 קונטרסים, 36 צמדות וכו', וכן 32 דפי מזכרת, 16 שנות טובות של דואר ישראל, 60 גלויות Maximum card
Lot of philatelia Israel post, years 1990-2010, small album with 10 booklet, 36 stamp blocks etc, and 32 memento pages, also 16 new year greeting cards of Israel post

268-080


$25
שתי מדליות זכרון Abraham Lincoln הטבעת Fanklin mint, ברונזה ופיוטר
Two Abraham Lincoln commemoration medals, Franklin mint, bronze and pewter

268-081


$25 | Sold for: $30
מדלית ברונזה נשיאותית, ארה"ב
Bronze Presidential medal, USA

268-082


$25 | Sold for: $25
מטבע דולר, כסף 1987 לרגל 200 שנה לחוקת ארה"ב, כסף 900, 26.73 גרם United States Constitution Coin 1987 Silver Dollar, מצב UNC באריזה מקורית
United States Constitution Silver Dollar coin, 1987, bicentennial, 26.73 gm, OMC in its original packaging

268-083


$30 | Sold for: $35
שתי מדליות, כסף 1000 הענקה של נשיאות גרמניה והפרלמנט הגרמני, עם מראה הרייכסטאג, 25 גרם, 15 גרם
Two medals, 1000 silver, awarded by the German presidency and parliament , with an image of the Reichstag, 25 gm

268-085


$25 | Sold for: $25
17 מטבעות דולר ארה"ב: שנים: 1972 (5), 1974 (1), 1976 (4), 1977 (7)
17 US Dollar coins: 1972 (5), 1974 (1), 1976 (4), 1977 (7)

268-086


$30 | Sold for: $30
לוט מטבעות קנדה: סט מינט 1968, 1,2,5,25,50 סנט, 1 דולר, סט 100 שנה וויניפג 1974, מינט באריזה מקורית, 1,2,5,10,25,50 סנט ודולר ניקל וכן דולר כסף,
Lot of Canadian coins, 1968 mint set, 1, 2, 5, 25, 50 cent, 1 dollar, 100 years Winnipeg set 1974, mint, in its original packaging, 1, 2, 5, 10, 25, 50 cent and a nickel dollar and a silver dollar

268-087


$25 | Sold for: $25
כ-1.8 ק"ג מטבעות "כל העולם"
1.8 kg of coins, all over the world

268-089


$25 | Sold for: $40
שלושה שטרות, סוריה: לירה 1.9.39, 25 פיאסטר 1942, 5 פיאסטר, 1944, מצב VG
Three Syrian banknotes: 1 lira 1.9.39, 25 piastre, 1942, 5 piastre, 1944, VG

268-090


$25
שטר לירה טורקית 1391 (1926) פגום, מצב Fair
One Turkish lira banknote, 1391 (1926), damaged, Fair

268-091


$25
שבעה שטרות רוסיה הצארית שניים רגילים, וחמישה צורת בולים
Seven banknotes, Tzari Russia, two ordinary, and five in the shape of stamps

268-092


$50
שלושה שטרות Notgeld הדפסה על בד, העיר Bielefeld, 1921-1922
Three notgeld banknotes, printed on cloth,Bielefeld, 1921-1922

268-093


$25
שלושה שטרות, סוריה: לירה 1.9.39, 25 פיאסטר 1942, 5 פיאסטר, 1944, מצב VG
Three Syrian banknotes: lira, 1.9.39, 25 piastre, 1942, 5 piastre, 1944, VG

268-094


$200
שטר של האימפריה העותמאנית ע"ס 5 לירות טורקיות, שנת 1332 (1913), מצב Fine-VF
Ottoman Empire banknote IAO 5 Turkish lire, 1332 (1913), Fine-VF

268-096


$25
לוט בולים כל העולם תחילת עד אמצע המאה ה20
Lot of world stamps, early to middle of 20th century

268-097


$50
אלבום Schaubek עם בולים מכל העולם מהמאה ה19 עד שנות ה30 של המאה ה20 (חלקי מאד)
Schaubek album with world stamps from 19th cemtury to the 1930's (partial)

268-098


$25 | Sold for: $30
לוט קטן של 20 בולים, מדינות גרמניה, המאה ה19 ועוד
Small lot of 20 stamps, states of Germany, 19th C. and more

268-099


$50 | Sold for: $50
אלבום וקרטון עם מעטפות יום הופעת הבול צ'כוסלובקיה, בין השנים 1955-1970, וכן אלבום מעטפות עם אנגליה, גרמניה, וצ'כוסלובקיה 1966-1970
Album and cardboard box with first day covers, Czechoslovakia, 1955-1970, and cover album with England, Germany and Czechoslovakia 1966-1970

268-100


$25
גליון (חלק ממעטפה) עם 17 בולים צ'כוסלובקים חתומים: הקונגרס הציוני השנים עשר Karlovary Vary 9.9.21
Sheet (on an envelope) with 17 Czechoslovakian stamps, 12th Zionist congress in Karlovary Vary 9.9.21

268-101


$50
לוט בולי כל העולם, חתומים ולא חתומים, ו cutouts, כולל מרוקו, אלג'יר הצרפתית, שוויץ, ועוד
Lot of stamp from all over the world, postmarked and not postmarked, cutouts, including Morocco, French Algeria, Switzerland and more

268-102


$40
חמישה אלבומים קטנים עם בולים כל העולם (כפולים וכו', אוסף חובבני), מתחילת עד סוף המאה ה20
Five small albums with world stamps (doubles etc, amateur collection), beginning to end of 20th century

268-103


$500
לוט 20 גליונות וששה חלקים בולים, גרמניה 1921-1923, מצבים שונים
Lot of 20 sheets and six parts of stamps, Germany 1921-1923, various conditions

268-104


$500
אלבום עם אוסף בולי הקיסרות האוסטרו-הונגרית, וכן המדינות שנוצרו אחרי מלחמת העולם, כולל דואר צבאי ועוד
Album with Austro-Hungarian empire stamp collection, with states created after WWII, including military post and more

268-105


$40 | Sold for: $40
כובע ברט, של חיל ביחידה סקוטית צבא הוד מלכותה, מלחמת העולם השניה (כולל דרגות רס"ר)
Beret of a scotish soldier in British army, 2nd world war including sergeant badge

268-109


$60
מטפחת מודפסת עם חתימה 1975 מודפסת
יעקב אגם נ. 1928
Printed kerchief with printed 1975 signatureYaacov Agam b. 1928

268-110


$150
שמן על בד, נוף ימי, חתום, 72X101
אבניאל מרדכי
Oil on canvas, seascape, signed, 72x101Avniel Mordechai 1900-1989

268-111


$200 | Sold for: $240
סריוגרפיה, ללא כותרת קומפוזיציה, חתום AP מידות 78X85.5
אגם יעקב Agam Yaacov b. 1928
Serigraphy, without composition title, signed APAgam Yaacov b. 1928

268-112


$25
גואש, נשים בנוף, חתום, 52X15
אוהלי שאול 1922-2003
Gouache, women in a landscape, signed, 52x15Ohali Shaul 1922-2003

268-113


$450 | Sold for: $475
שמן על בד, צפת, חתום, 60X46
איזנשר יעקב (1896-1980),
Oil on canvas, Safed, signed, 60x46Eisensher Yaacov 1896-1980

268-114


$40
שמן על בד, נוף עירוני, חתום 1958, פגמים, 60X31
ארבל נחום 1926-2010
Oil on canvas, cityscape, signed, damages, 60x31Arbel Nachum 1926-2010

268-115


$40 | Sold for: $40
שמן על בד, בדויות, 1958 חתום, פגמים, 61X43
ארבל נחום 1926-2010
Oil on canvas, Bedouin woman, 1958, signed, damages, 61x43Arbel Nachum 1926-2010

268-116


$25
אקוורל, יער, חתום, 30X22
ארבל נחום 1926-2010
Aquarelle, forest, signed, 30x22Arbel Nachum 1926-2010

268-117


$40
תצריב צבעוני, נוף, חתום EA 30X24
בארי טוביה נ. 1929
Colored etching, landscape, signed EA, 30x24Tuvia Beeri

268-118


$300
שמן על בד, ליל סדר, חתום 70, 42X34
בונה שמואל (1930-1999),
Oil on canvas, Passover Seder, signed 70, 42x34Boneh Shmuel 1930-1999

268-119


$25 | Sold for: $25
גואש שחור, שואב מים יהודי חתום, 62X49
ברנשטיין משה 1920-2006
Black gouache, Jewish water drawer, signed, 62x49Bernstein Moshe 1920-2006

268-120


$25 | Sold for: $25
גואש שחור, נגן כינור יהודי חתום, 36X26
ברנשטיין משה
Black gouache, violinist, signed, 26x36Bernstein Moshe 1920-2006

268-121


$17500
שמן על בד, בית ביפו, חתום, 35X23
גוטמן נחום (1898-1980),
Oil on canvas, house in Jaffa, signed, 35x23Gutman Nachum 1898-1980

268-122


$30 | Sold for: $35
שמן על לוח, שתי נשים ונערה חתום, 46X33
גולדברג אברהם 1906-1980
Oil on panel, two women and a young girl, signed, 46x33Goldberg Avraham 1906-1980

268-123


$180
שמן על בד, בית חב"ד בצפת חתום, 51X41
גלבוע דוד 1910-1976
Oil on canvas, Chabad house in Safed, signed, 51x41Gilboa David 1910-1976

268-124


$75 | Sold for: $160
שמן, דמויות, חתום, 33X25
גלעדי אהרון (1907-1993),
Oil, figures, signed, 33x25Giladi Aharon 1907-1993

268-125


$60
אקוורל, דמויות ברחוב, חתום, 35X50
הולצמן שמשון 1907-1986
Aquarelle, figures in the street, signed, 35x50Holzman Shimshon 1907-1986

268-126


$600
שמן על בד, נוף עם עצים חתום, 60X74
הולצמן שמשון, 1907-1986
Oil on canvas, landscape with trees, signed, 60x74Holzman Shimshon 1907-1986

268-127


$25
שמן על בד, שני ילדים חתום, 70X50
היימן חנה 1926-2020
Oil on canvas, two children, signed, 70X50Heiman Hana 1926-2020

268-128


$60
אקוורל, קבצן ברחוב, חתום, 49X34
הנדלר דוד 1904-1980
Aquarelle, beggar on the street, signed, 49x34Hendler David 1904-1980

268-129


$30
שמן על מזונית, אב ובן במדבר חתום, 60X61.5
Hershmeger הרשמגר
Oil on canvas, father and son in the desert, signed, 60X61.5Hershmeger

268-130


$70 | Sold for: $70
אקוורל, עירום אישה חתום, 38X30
וולרשטיינר יהודה 1915-2004
Aquarelle, female nude, signed, 38x30Yehuda Wallersteiner 1915-2004

268-131


$80
אקוורל, עירום אישה, חתום, 50X30
וולרשטיינר יהודה 1915-2004
Aquarelle, female nude, signed, 50x30Yehuda Wallersteiner 1915-2004

268-132


$400
רישום טוש עם אקוורל, בדוים ליד הכפר חתום, 41.5X31.5
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink drawing with aquarelle, Bedouins near the village, signed, 41.5x31.5Janco Marcel 1895-1984

268-133


$200
טושים צבעוניים, דמויות ביער, חתום, 21X33
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink with felt tip pens, figures in the forest, signed, 21x33Janco Marcel 1895-1984

268-134


$300
טוש ואקוורל, על הר הכרמל, חתום, 31X23
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink and aquarelle, on Mount Carmel, signed, 31x23Janco Marcel 1895-1984

268-135


$300
טוש עם פסטל, חייל פצוע, חתום, 33X20.5
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink and pastille, wounded soldier, signed, 33x20.5Janco Marcel 1895-1984

268-136


$400
אקוורל, שלוש גרציות, חתום 1940, 32.5X24
ינקו מרסל (1895-1984),
Aquarelle, Charites, signed 1940, 32.5x24Janco Marcel 1895-1984

268-137


$120
קולז'-ליטוגרפיה, Vilron Collage חתום, 9/100, 46X57
ינקו מרסל (1895-1984),
Lithograph collage, Vilron collage, signed, 9/100, 46x57Janco Marcel 1895-1984

268-138


$200
רישום, דומם, שולחן עם אגרטלים חתום, 22X28
לובין אריה 1897-1980
Drawing, still life, table with vases, signed, 22x28Arieh Lubin

268-139


$3000 | Sold for: $4200
שמן על בד, מעשני הנרגילה בבית הקפה, חתום, 51X72
לובין אריה (1897-1980)
Oil on canvas, Nargila smokers in a coffee house, signed, 51x72Lubin Arieh 1897-1980

268-140


$3500
שמן על בד, נשים רוקדות, חתום, 60X81
לובין אריה (1897-1980)
Oil on canvas, dancing women, signed, 60x81Lubin Arieh 1897-1980

268-141


$1800
שמן על לוח, נוף עם ברושים חתום, 60X72
לובין אריה (1897-1980)
Oil on panel, landscapes with cypresses, signed, 60x72Lubin Arieh 1897-1980

268-142


$700 | Sold for: $700
גואש, חגיגה ערבית, חתום, 39X45
לובין אריה (1897-1980)
Gouache, Arab celebration, signed, 39x45Lubin Arieh 1897-1980

268-143


$600 | Sold for: $600
שמן על לוח, פני ילד, חתום, 30X33
מוקדי משה (1902-1975)
Oil on panel, a boy's face, signed, 30x33Mokadi Moshe 1902-1975

268-144


$150
אקוורל, נוף חורשה, חתום 47 27X38
סימה מירון 1902-1999
Aquarelle, wooded landscape, signed 47, 27x38Meron Sima

268-145


$900
ברונזה, עירום אישה, חתום גובה 25 ס"מ
פריבר אהרון 1902-1979
Bronze, female nude, signed, height 25 cmPriver Aharon 1902-1979

268-146


$300
שמן על בד, חתונה יהודית, חתום, 27X22.5
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, Jewish wedding, signed, 27x22.5Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-147


$260 | Sold for: $350
שמן על בד, ארבעה כליזמרים חתום, 47X19.5
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, four Klezmers, signed, 47x19.5Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-148


$1200
שמן על בד, פנים בית הכנסת בצפת, חתום, 56X47
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, interior of the synagogue in Safed, signed, 56x47Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-149


$260 | Sold for: $260
שמן על בד, הגירוש מגן עדן, חתום, 27.5X22
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, expulsion from paradise, signed, 27x22Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-150


$50 | Sold for: $80
שמן על בד, כניסה לבית
קון הדי 1936-2017
Oil on canvas, entrance to a houseKun Heddi 1936-2017

268-151


$300 | Sold for: $375
שמן על בד, דומם (אגרטל) חתום, 60X45
שור צבי(1898-1979),
Oil on canvas, still life (vase), signed, 60x45Shor Zvi 1898-1979

268-152


$300 | Sold for: $300
שמן על בד, דומם (אגרטל) חתום, 64X54
שור צבי(1898-1979),
Oil on canvas, still life (vase), signed, 64x54Shor Zvi 1898-1979

268-153


$50 | Sold for: $50
רישום טוש, ליצנים בקרקס, חתום, 35X50
שטרן יוסי 1923-1992
Ink drawing, circus clowns, signed, 35x50Stern Yossi 1923-1992

268-154


$50
אקוורל, חצר ירושלמית חתום,33X28
שראל
Aquarelle, a Jerusalem courtyard, signed, 33x28Sarel

268-158


$25
בקבוק זכוכית ליין רמת הנדיב (ריק) עם תווית מקורית, אגודת הכורמים, ראשון לציון-זכרון יעקב, מדינת ישראל, גובה 29 ס"מ
Glass bottle of Ramat HaNadiv wine (empty), with its original label, vine growers' union, Rishon L'Zion – Zichron Yaakov, Medinat Israel, height 29 cm

268-159


$40 | Sold for: $45
שעון מעורר תוצ Edox, ישראל שנות ה60, מתנת התעשיה האוירית, עם ארבע צלליות מטוסים שהיו בשימוש צה"ל בישראל, גובה 12 ס"מ, מצב עבודה
Edox alarm clock, Israel, 1960's, gift by the Israel Aerospace Industries, with four silhouettes of airplanes used by the IDF in Israel, height 12 cm, in working order

268-160


$25
סט כלי הגשה לעוגה, תוצ מתאלום, ישראל, כולל: כף הגשה ושש מזלגות
Cake serving set, Metallum, Israel, comprises: server and six cake forks

268-161


$40
שעון מעורר תוצ' Orlogin, ישראל שנות ה50, מצב עבודה, גובה 12 ס"מ
Alarm clock, Orlogin, Israel, 1950's, in working order, height 12 cm

268-162


$25
מאפרת קרמיקה ארמנית, עם ציורי פרחים
Armenian pottery ashtray, with floral drawings

268-163


$40 | Sold for: $80
אלת שוטרים, ארץ ישראל תקופת המנדט
Policemen's club, Eretz-Israel, British mandate time

268-164


$25
שעון מעורר תוצ Smith Adam ישראל, שנות ה50, גובה 12.6 ס"מ, לא תקין, משומש
Alarm clock, Smith Adam, Israel, 1950's, height 12.6 cm, used, not working

268-165


$40
משקולת נייר מתנת דואר ישראל לרגל הנחת ה"כבל טלפון התת ימי, ישראל -צרפת 1968, עם חתיכת כבל קטנה
Paperweight, gift by the Israeli postal service, on the occasion of the installation of the underwater telephone cable, Israel-France 1968, with a small cable segment

268-166


$25
בקבוק זכוכית (ריק) ליין לבן תוצ' כרמל מזרחי, תקופת המנדט, גובה 35.5 ס"מ
Glass bottle for white wine (empty), by Carmel Mizrachi, B. Mandate period, height 35.5 cm

268-167


$45
שלושה פריטי מזכרת של יחידות צה"ל: שתי מדליות ברונזה ומחזיק מפתחות א. ברונזה הראל 1967 ב. גבעתי גדוד 54 1988 ג. כרמלי חיפה 1968 חתימת האלוף כרמלי
Three commemorative articles from IDF units:, two bronze medals and a keychain: a. Har'el bronze 1967, b. Giv'ati regiment 54 1988, c. Carmeli Haifa 1968 signature of Major-General Carmeli

268-168


$30 | Sold for: $30
סט של שש כוסות תה, מחזיקי כוסות עשויים מתכת תוצ' מכסף, סגנון דקו, עם כוסות זכוכית, ישראל, שנות ה50
Set of six tea glasses, metal tea glass holders, Deco style, by Michsaf, Israel, 1950's

268-169


$50 | Sold for: $60
לוט 24 בקבוקי יין מתוק: שבעה "פאר ירושלים, יקבי מוצא אפרת, שמונה יין הכתר, יקבי תל ארזה, שמונה יין מתוק מובחר תל ארזה, ובקבוק קטן של יין אדום מתוק יקבי אפרת (כולם סגורים ומלאים)
Lot of 24 bottles of sweet wine: seven "Peer Yerushalaim", Motza winery Efrat, eight "Haketer wine", Tel Arza winery, eight Tel Arza and one small bottle, Efrat winery, all full

268-170


$30
שני מחזיקי ספרים, עבודת עץ זית תוצ הידית, חתום, שנות ה50 Olive wood from Israel
Two olivewood bookends, Hayadit, marked, 1950's, Olive wood from Israel

268-171


$60
קסת דיו, בקופסת עץ זית, עם כיתוב על המכסה "ירושלים", תחילת המאה ה20
Ink well in an olive wood box, inscribed on the lid "Jerusalem", early 20th c.

268-172


$40 | Sold for: $95
שעון מעורר תוצ Edox, ישראל שנות ה50, לוח עם אותיות עבריות, הקופסה תוצ' דייגי, חתום, מצב עבודה, גובה 18.5 ס"מ
Edox alarm clock, Israel, 1950's, face with Hebrew letters, case by Dayagi, marked, in working order, height 18 cm

268-173


$25
צלחת קרמיקה עם ציור יד חתום, קוטר 30 ס"מ
בשרי
Ceramic plate with hand painted image, signed, 30 cm in diameterBashri

268-174


$120
פיגורת קרמיקה, עירום אישה חתום
נחמה וולרשטיינר
Ceramic figure, female nude, signedWalersteiner Nechama

268-175


$40
כד קרמיקה תוצ כפר זמיר ישראל, שנות ה60, גובה 18.3 ס"מ, קוטר 13 ס"מ
Ceramic jar, Kfar Zamir, Israel, 1960's, height 18.3 cm, 13 cm in diameter

268-176


$120
עבודת קרמיקה, חתום, גובה 18 ס"מ
שולמית באומן
Pottery work, signed, height 18 cmBaumen Shulamit

268-177


$80
קופת צדקה מקרמיקה, ישראל שנות ה60, גובה 16, קוטר 10 ס"מ
Ceramic alms box, Israel, 1960's, height 16 cm, 10 cm in diameter

268-179


$40
מגש נחושת רקועה "עיה"ק ירושלים" עם מראה העיר העתיקה, פרי רימון וציפור, 28X41 ס"מ
Hammered copper tray "The Holy City of Jerusalem", with images of the old city, pomegranate and a bird, 28x41 cm

268-180


$40
זוג פמוטי ברונזה מעוצבים בדוגמת חומות ירושלים, מצופים כסף עם הזהבה, כ"א 13.5X5X6
Pair of designed bronze candlesticks, in the style of the walls of Jerusalem, silver plated and gilding, 13.5x5x6 each

268-181


$40 | Sold for: $55
מע' כלים למים אחרונים, צורת סירה, ישראל, שנות ה50
Set of last water, shaped like a boat, Israel, the 1950's

268-182


$200
קופסת קישוט, שלמה המלך חתום 1981, 19X13.5X4.5
פרנק מייסלר
Decorative box, King Solomon, marked 1981, 19x13.5x4.5Meisler Frank

268-183


$40
זוג פמוטי ברונזה מעוצבים בדוגמת בתים ירושלמים, מצופים כסף עם הזהבה, כ"א 5X4X6
Pair of designed bronze candlesticks, in the style of houses in Jerusalem, silver plated and gilding, 5x4x6 each

268-185


$25 | Sold for: $85
חנוכית פליז תוצ רות לנרות גב צורת מבצר עם מכבי וכד שמן, ישראל, שנות ה50, גובה 14.5 ס"מ, רוחב 21 ס"מ
Brass Chanukah lamp for candles, by Roth, fortress shaped back with Maccabi and oil jar, Israel, 1950's, height 14.5, width 21 cm

268-186


$90 | Sold for: $95
חנוכיה בעיצובו של A. Arad כסף 925 אלקטרופורמינג עם הזהבה, על בסיס אוניקס, תבליטים מראים את ירושלים, גובה 28.5 ס"מ, רוחב 34 ס"מ
Chanukah lamp, design by A. Arad, 925 silver electroforming, with gilding, on an onyx base, embossed with images of Jerusalem, height 28.5 cm, width 34 cm

268-187


$25
חנוכית פליז זקופה לנרות תוצ חן חולון, עם סמלי 12 השבטים וכיתוב Jerusalem, גובה 16 ס"מ, רוחב 25.5 ס"מ
Erect brass Chanukah lamp for candles, Chen Holon, with the symbols of the 12 tribes and inscribed Jerusalem, height 16, width 25.5 cm

268-188


$90 | Sold for: $90
חנוכיה צורת צמח לנרות, בעיצובו של מנחם ברמן, ירושלים, חב' חיים פז, גובה 22 ס"מ, רוחב 17 ס"מ
Plant shaped Chanukah lamp for candles, design by Menahem Berman, Jerusalem, Haim Paz Company, height 22, width 17 cm

268-189


$30 | Sold for: $30
חנוכית פליז תוצ' תמר, לנרות יוצרה עבור הרבנות הצבאית, שנות ה60, גובה 19 ס"מ, רוחב 19.5 ס"מ
Brass Chanukah lamp for candles, by Tamar, produced for the IDF Rabbinate, 1960's, height 19, width 19.5 cm

268-190


$120
חנוכית גב מקרמיקה לנרות, בעיצובו של אליעזר ויסהוף הגב עם אריות, לוחות הברית, וכתר תורה
Ceramic Chanukah lamp for candles, design by Eliezer Weishoff, back with lions, tables of the covenant and Torah crown

268-191


$30 | Sold for: $30
חנוכית ברונזה לנרות, תוצ' דייגי, ישראל, שנות ה60, גובה 11.5 ס"מ, רוחב 21 ס"מ
Bronze Chanukah lamp for candles, Dayagi, Israel, 1960's, height 11.5, width 21 cm

268-192


$200 | Sold for: $220
חנוכית ברזל עבודת חרש סגנון פלומבו, 54X33X9
Iron Chanuka lamp in style of Polombo, 54X33X9

268-193


$40
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות ומגדל דוד
Brass Chanukah oil lamp, back with lions and the tower of David

268-195


$30
שלושה משחקי קלפים של "משחק האורות" הוצ' החיים: א. בעלי מקצוע וכלי עבודה (שלם) ב. אני לומד חשבון (שלם) ג. עולם הילד (חלקי)
Three card games of "Miskhak Ha'orot", by Hachayim: a. Ba'alei Miktzoa V'klei Avoda (complete), b. Ani Lomed Cheshbon (complete), c. Olam Hayeled (incomplete)

268-196


$40 | Sold for: $40
חלקי משחק ריכוז (לימים מונופול) תוצ' בר לוי, ארץ ישראל, תקופת המנדט, שנות ה30, כולל: כרטיסים (הפתעה, פקודה, ערים), שטרות, כלים מעופרת: 12 בתי מלון, 32 בתים, 6 פיונים וזוג קוביות,
Parts of a game "Rikuz" (early version of Monopoly), by Bar Levi, Eretz-Israel British mandate time, includes: cards (surprize, order, cities), banknotes, and lead tools: 12 hotels, 32 houses, six pawns and a pair of dice

268-198


$25
הכלבלב בלי שם, הוצ' צבי, ת"א (פגמים)
רחל כספי, צבי לבני
Haklavlav Bli Shem, publ. Tzvi, Tel Aviv (damages)Rachel Kaspi, Zvi Livni

268-199


$30 | Sold for: $30
ששה ספרים מעבדים לילדים, הוצ' עמיחי, ת"א (ספרית זהב) : אוליבר טויסט, אהל הדוד תום, דוד קופרפילד, דוליטל הרופא באפריקה, הארנבת האמיצה, רובינזון קרוזו
Six children's books, publ. Amitai, Tel Aviv (Zahav library): Oliver Twist, Uncle Tom's Hut, David Copperfield, Doctor Dolittle, The brave hare, Robinson Crusoe

268-200


$30 | Sold for: $30
ארבעה ספרי ילדים עם צילומים: א. בינה אופק, ארמון של צדפים וחול, צילם מיכה ברעם, 1959, ב. בנימין תמוז, עלילות קפו ודיש, צילם פטר מירום, 1959, יונתן בר ישראל, אנשים במדבר, צילום ארוין פרקש, 1962, ד. נתן יונתן, לילך מקבוצת אילנות,
Four children's photo-picture books: a. Bina Ofek, Armon Shel Tsdafim V'chol, photos by Micha Bar'am 1959, b. Benjamin Tammuz, Alilot Kippo V'Dish, photos by Peter Merom 1959 c. Jonathan Bar Israel, Anashim B'Midbar, phots by Ervin Farkash 1962,

268-201


$30
ארבעה ספרי ילדים, הוצ' אל המעיין ת"א : דוליטל הרופא, אי המטמון, הלורד הקטן, הדוד תום (פגמים וכתמים)
Four children's books, publ. El Hama'ayan, Tel Aviv: Doctor Dolittle, Treasure Island, The Little Lord, Uncle Tom (damages and stains)

268-202


$30 | Sold for: $30
מארעות דבון, נבחן ושודדי הים כתובים ומצירים בידי מרי טורטל, מתורגמים ומעובדים בידי א. אבן שושן, הוצ' עתוננו, ת"א, תרצ"ו 1936 (כתמים, פגמים בכריכה)
Meoraot Dubon, Navchan Veshodedey Hayam, written and illustrated by Mary Tourtel, translated by A. Even Shushan, Itonenu publ., Tel-Aviv, 1936

268-203


$30 | Sold for: $30
שני ספרי ילדים הוצ' ב. ברלוי, ת"א, שנות ה40: א. ילדי חן, חרודים אפ. תלמי, תמונות מלבנציק, ציורים בס, מס' 57 ב. הקוסם והבובות, ספורים א. אברהמי, תמונות א. הוהנשטין, מס' 78, לשני הספרים פגמים
Two children's books, publ. B. Barlevi, Tel Aviv, 1940's: 1.Yaldey Chen, 2. Hakosem Veha/Bubot, both damaged

268-205


$25 | Sold for: $25
שלושה בסירה אחת, הפלגה שלישית הציורים יוסף שטרן, הוצ' אחיאסף, 1959
יהודה אזרחי-יצחק שמעוני
Shlosha B'Sira Achat, illustrated by Yosef Stern, Achiasaf publ., 1959Yehuda Ezrachi-Itschak Shimoni

268-206


$30 | Sold for: $30
שירים, רוסית, פטרוגרד, 1917, 224 עמ'
ח.נ. ביאליק
Poems, Russian, Petrograd, 1917, 224 pgs.C.N. Bialik

268-207


$25 | Sold for: $25
ילקוט הכזבים, צייר ז'אן דוד הוצ' הקיבוץ המאוחד, תשט"ז 1956
דן בן אמוץ-חיים חפר
Yalkut Hakzavim, Illustrated by Jean David, Hakibutz Hameuchad publ, 1956Dan Ben Amotz-Haim Hefer

268-208


$60
ברזים ערופי שפתיים, הוצ' ארד, 1954, המהדורה הראשונה (שדרה חסרה)
דוד אבידן
Brzim Arufey Sfataim, Arad publ., 1954, the first edition (missing spine)David Avidan

268-210


$25
מילון קטן עברי-גרמני הוצ' שלזינגר, וינה, תרצ"ז, 7.5 ס"מ
בן חביב
Small Hebrew-German dictionary, publ. Schlesinger, Vienna, 5697, 7.5 cmBen Haviv

268-211


$35 | Sold for: $70
שלושה ספרים אודות מטבעות ארץ ישראל עתיקים: א. יעקב משורר, מטבעות ערי ארץ ישראל ועבר הירדן בתקופה הרומית, מוזיאון ישראל 1984 ב. יעקב משורר, הצד השלישי של המטבע, יב"צ 2006 ג. ל. קדמן-א. קינדלר, המטבע בארץ ישראל ובעמים, דביר, 1963
Three books (in Hebrew) about ancient Land of Israel coins: a. Yaakov Meshorer, City coins of the Land of Israel and Transjordan during the Roman era, Israel Museum 1984, b. Yaakov Meshorer, the third side of the coin, 2006,

268-212


$25
מלחמת העצמאות, 11 חוברות לימוד עזרי לימוד, צה"ל, שנות ה50
War of Independence, 11 booklets, learning aids, IDF, the 1950's

268-213


$60
שלושה פריטים בעניין מאורעות בארץ: א. יזכור עם ישראל את קדושי אב תרפ"ט, ירושלים, אב תר"צ ב. מאורעות תרצ"ו ג. נספח לעתון דבר עם רשימת הנרצחים בשנת תרצ"ח, יצא לאור ביום שלישי, ט בתשרי תרצ"ט 4.10.38
Three articles regarding the events in the country: a. Yizkor Am Israel Et K'doshei Av 5689, Jerusalem' Av 5690, b. Me'oraot 5696 c. appendix to "Davar" with the list of names of the victims murdered in 5698, published on Tuesday 9 Tishrei 5699, 4.10.38

268-214


$25 | Sold for: $120
מחברת העבודה מס' 3 לשנים ת"ש-תש"ג בענייני תרומות לצדקה
מנחם גוזמן-פרוש
Work book no' 3, 5700-5703, about donations for charityMenachem Gozman-Perush

268-215


$25
שבעה טפסי מבחני בגרות, גמר מהשנים תשט"ו-תשי"ז, תנ"ך (2), דקדוק, דברי הימים (2), מתימטיקה, אנגלית
seven Matriculation Test forms, from the years 1955-1957: bible (2), grammar, history (2), Math, English

268-216


$25 | Sold for: $45
אלבום קטן עם 55 פריטי נייר קבלות, תעודות וכו', מחצית הראשונה של המאה ה20
Small album with 55 paper items, receipts, certificates etc., first half of the 20th C.

268-217


$30 | Sold for: $35
שני פנקסי מזון: א. ממשלת המנדט ב. מדינת ישראל שנות ה50
Two food voucher books: a. Mandate government b. State of Israel, the 1950's

268-218


$25
לוט כרטיסי אוטובוס, ישראל, שנות ה50: דן, אגד, והמקשר
Lot of bus tickets, Israel, 1950's, Dan, Egged, Hamekasher

268-219


$60
עבודת קיפול Year of Peace 1979 של מדור Dry bones, מראה מצד אחד של מנחם בגין, ומצד שני של אנוואר סאדאת, 23.5X33.5
folding work, Year of Peace 1979, from Dray bones section of Jerusalem Post, showing on one side Menachem Begin, and Anwar Saadat on the other, 23.5X33.5 cm