269-001


$25
שו"ת זכרון יהודה חלק יו"ד אה"ע וחלק אורח חיים, אוהעלי תרפח 1928, רלב עמ'
ר' יהודה גרינוואלד
Sheelot Utshuvot Zichron Yehuda, part Yore Dea, Even Haezer and part Orach Haim, 1928, 232 p.R' Yehuda Gruenwald

269-002


$60
ספר מחנה חיים חלקים שני ושלישי כרוכים יחד על יורה דעה, אונגוואר, תרל"ג 1873, ק דף, תרל"ט 1879, נח דף (מהדורות ראשונות)
ר' חיים פישל
Sefer Mahane Haim parts two and three bound together, Unguar, 1873, 100 p., 1879, 58 p (first editions)R' Haim Fishel

269-003


$40
ספר מוצאי מים, פירוש מדעי.. לאגדות רבה ברבר חנא, עם הקדשה של המחבר, בודאפעסט תרפ"ד 1924
Sefer Motsaey Maim, Perush Madai L'Agadot Raba Berber Hana, with dedication by the author, Budapest, 5684 1924

269-004


$25
ערוך, דפוס פיזרו רע"ז פקסימיליה נדפס שנית בדפוס אופסט הוצ ספרים ברלין תרפ"ז 1927 ללא כריכה קדמית
Aruch, Pesaro, 1517, facsimile edition, printed in offset, Berlin, 1927, without frontal cover

269-005


$25
ספר בנין עולם, חלק ראשון, שו"ת מחלק ש"ע או"ח ויו"ד, צבי יעקב בומברג, ורשה, תרי"א 1851
ר' יצחק איזיק חבר
Sefer Binyan Olam part one, Q+A on Shulchan Aruch Orach Haim and Yore Dea, Zvi Yaakov Bomberg, Warsaw, 1851R' Isaac Hever

269-006


$45
ספר שבילי דרקיע, הלכות קידוש החודש וארשה, תרכ"ג 1863, יחד עם השמש וילנא תרלח 1878
אליהו חיים הכהן
Sefer Shviley D'Rakia, Hilchot Kidush Hachodesh, Warsaw, 5623 1863ת, bound with "Hashemesh, Vilno, 5638 1878Eliahu Haim Hacohen

269-007


$90
ספר קרובות הוא מחזור, שני כרכים: א. ראש השנה ויום הכיפורים, דף שער פגום, ב. לשלש רגלים, עם פרושים בית לוי, מטה לוי, קרבן אהרון ולקוטי צבי, דפוס האחים ראם, וילנה, תרמ"ב 1882
Sefer Krovot Hu Machzor, two volumes: a. Rosh Hashana V'Yom Hakipurim, damaged title page b. L'Shalosh Regalim, Bros Ram, Vilno, 1882

269-008


$50
אורים ותומים, על ש"ע חושן המשפט חלק שני בלבד, ווין, תקע"ט 1819, קעח דף
ר' יהונתן אייבשיץ
Urim V’tumim, Al Shulchan Aruch Choshen Hamishpat, only the 2nd part, Vienna 5579 1819, 178 p.R' Yehonathan Aivshitz

269-009


$25
ספר גרם המעלות, מפעלות ומעלות גאון רבינו משולם, מאת שבח קנעביל מטיסמינץ, הוצאה שניה עם הרבה הוספות, וינה , תרפא 1921, 66 עמ'
ר' משולם איגרא
Sefer Gerem Hamaalot, Mifalot Umaalot, Geon Rabenu Meshulam, Shevach Knebil MeTismintz, 2nd edition with additions, Vienna, 1921, 66 p.R' Meshulam Igra

269-010


$30
ספר עבודת הקודש, ורשה, תרל"ו 1876 88 עמ', נקבי עש
ר' שלמה בן אדרת זלה"ה
Avodat Hakodesh, Warsw, 5636 1876, 88 pages, moth holesR' Shlomo Ben Aderet

269-011


$50
ספר כרתי ופלתי על שולחן ערוך יורה דעה, עם הקדשה של הרב מרדכי שאלאמאן, וורשה, תרל"ח 1878
Sefer Kreti u/Pleti on Shulchan Aruch Yore Dea, with dedication by R' Mordechai Salomon, Warsaw, 5638 1878

269-012


$25
ספר חוט המשולש באור על מסכת אבות, ספר ראשון, טארנא תר"צ 1930, קעד עמ'
Sefer Hut Hameshulash, interpretation on Masechet Avot, Sefer rishon, Tarnow, 1930, 174 p.

269-013


$25
ספר תפילה לימי חול ליל ויום שבת קודש כמנהג איטלקי של ק"ק טורינו, עברית-איטלקית דף מול דף תש"ט Preghiere Dei Giorni Freiali E Sabati, vol seondo Sabato con trad. Prof D. Disegni, 1949
Sefer Tefila L’yemei Chol, Leil V’yom Shabat Kodesh, according to the Italian tradition of the Jewish community of Turin, Hebrew-Italian, Preghiere Dei Giorni Freiali E Sabati, vol seondo Sabato con trad. Prof D. Disegni, 1949

269-014


$90
צילום כתב יד, ספר קודש יהודי, גיאורגיה, זמן שלטון סטאלין, בו היה איסור להוציא ספרים בעברית
Photocopy of a jewish manuscript, Georgia, Stalin's time when publishing Hebrew books was forbidden

269-015


$40 | Sold for: $40
ספר עבודת התמיד, ליוורנו שנת "אשריך וטוב" תקנ"ד 1794, עם חתימות של הרב יעקב מימון, טריפולי ובנו חיים מימון, ליוורנו
Sefer Avodat Hatamid, Livorno, 5554 1794, with signature of Rav Yaakov Maimon, Tripoli, and his son Haim Maimon, Livorno

269-016


$70 | Sold for: $70
יוסף לחק, תוספת למודים לספר חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בערי ספרד, השם ישמרם, חלק ראשון, בראשית, נדפס ע"י שבתי אלאלוף תחת ממשלת אדוננו המלך סולטן עבדול מג'יד
החידא
Yosef Lachok, Tosefet Limudim L'Sefer Chok L'Israel, part one, Breshit, printed by Shabtai Alalouf, under reign of Sultan Abdul MajidHa/Hida

269-017


$40 | Sold for: $40
ספר תקפו של יוסף חלק ראשון שאלות ותשובות, ר' יוסף אלמאליח, יחד עם ספר עוז נהדר חלק ראשון, חידושי שבועות ע"ז והוריות ר' שמואל דה אבילה, ליוורנו, תרט"ו 1855
Sefer Tokpo Shel Yosef part one, questions and answers, R' Yosef Almaliach, with Sefer Oz Nehedar part one, Livorno, 1855

269-018


$25
ספר פרי מגדים, פירוש על שולחן ערוך-אורח חיים, דפוס פנחס מ. באלאבן, למברג, תרי"ח 1858, קכ+סא דף
ר' יוסף תאומים
Sefer Pri Megadim, R' Yosef Teomim, Lemberg 1858R' Yosef Teomim

269-019


$90
ספר מסלות המאורות, (אסטרולוגיה) למברג, תרנ"ח 1898, עם הקדשה מאת רב משה אהרון
דוב בער ראקינשטיין מטבריה
Sefer Mesilot Hameorot (Astronomy), Lemberg, 5658 1898, with dedication by Rav Moshe AharonDov Ber Rakinstein of Tiberias

269-020


$25 | Sold for: $25
ספר תורת משה נתן, דרשות על מועדי השנה ועל ס' בראשית, שמות לקוטים והספדים, חלק ראשון, מונקאטש, תרנ"ו 1896, פב דף
משה נתן הלוי
Sefer Torat Moshe Nathan, Drashot Al Moadey Hashana.. Part 1, Munkacs, 1896, 82 p.Moshe Nathan Halevi

269-021


$25
אורח מישור, תפילות, מונקטש תרנ"ט 1899
ר' שמעון היגמנס
Orach Mishor, prayers, Mukachevo, 1899R' Shimon Higams

269-022


$25
ספר אפסי ארץ על התורה על ספר ויקרא, במדבר, דברים, מונקאטש, תרע"א 1911, קח דף
ישראל אפרים פישל סופר
Sefer Afsey Aretz Al Hatora, Al Sefer Va'Yikra, Bamidbar, Dvarim, Munkacs, 1911, 108 p.Israel Ephraim Fishel Sofer

269-023


$25 | Sold for: $25
שני ספרים נפתחים, אהבת חיים חלק שני, רוח חיים על המסורת על המועדים, סאטמר, תש"א 1940, קמט דף
חיים יהודה סגל דייטש
Shney Sfarim Niftahim, Ahavat Haim part 2, Ruach Haim Al Hamasoret Al Hamoadim, Satmer, 1941, 149 p.Chaim Yehuda Segal

269-024


$35 | Sold for: $35
זה ספר אמרי קדוש, דרושים מאת הרב יצחק אברהמי ז"ל, דפוס מכלוף נג'אר, סוסה, טוניס, תשי"ט 1959
Ze Sefer Imrey Kadosh, Drushim, by Rav Itshak Avrahami Z"L, Machlouf Najar press, Sousse, Tunis, 5719 1959

269-025


$25
ספר דרכי בקדש, דרושים ליום כיפור, סט לואיס, תרפ"ב 1922
ר' גדליה סילווערסטאן
Sefer Darki Bakodesh, Drushim L' Yom Kippur, St Louis, 5682 1922R' Gedalya Silverstan

269-026


$40
ספר דעת קדושים, כולל זכרונות לתולדות המשפחות אייזנשטאט, בכרך, גינצבורג, היילפרין... המתיחשות.. לקדושים שמסרו נפשם בגזרת עלילת דם שהיתה בראזיני ליטא, פטרבורג תרנ"ז (1897), 245+86 עמ'
ר' ישראל טוביה איינזשטאט-שמואל ווינער
Sefer Daat Kdoshim, R' Tuvia EinsenstadtR' Israel Tuvia Eisenstadt-Shmuel Veiner

269-027


$25 | Sold for: $25
קהלת, מאמרים ושירים מסופרים נודעים לשם קבצום אלכסנדר הלוי צערעבוים ודר אהרון יצחק דאודענבלום עורך המליץ, עם לוח שנה של תרמ"א 1880-81, סנט פטרסבורג תרמ"א 1880
Kohelet, Maamarim Vesipurim Meshofrim Nodaim Leshem, Kvatsum Alexander Halevi Tsereboim and Dr Aharon Itshak Daudenblum editor of Hamelitz, with calender of 5641 1881

269-028


$25
ספר משלי, העתיק ללשון רוסיה ובאר בשפת עבר אהרון אליהו, בן אריה ליב פומפינסקי, סנט פטרסבורג, תרנ"ב 1891
Sefer Mishley, Heetik L'Lshon Russi Aharon Eliahu son of Arie Leib Pompinski, St. Petersburg, 5652 1891

269-029


$25
ספר עתרת שלום ואמת, מחברת השניה פאקש, תרס"ו 1906, פ דף , יחד עם משמיע שלום, כח דף
ר' שלום קוטנא
Sefer Ateret Shalom V'Emet, Paks, 1906, 80 p., together with Mashmia Shalom, 28 p.R' Shalom Kotna

269-030


$25
דברי אמת, התעוררות לתשובה יידיש, פאקס תר"ע 1910, שני שערים , לא עמ', כריכת עור
יודא כהן קרויס רב קק לאקענבאך
Divrey Emet, Hitorerur Letshuva, Yiddish, Faks, 1910, two title pages, 31 p., leather bindingJuda Cohen Krois

269-031


$25 | Sold for: $25
ספר לקוטי סופר על תרי"ג מצוות חלק שני מלוקט ע"י יוסף ליב זוסמן סופר, פאקש, תרפ"א 1921, פ דף
Sefer Likutey Sofer Al 613 Mitsvot, part 2, Melukat al yedey Yosef Leib Zusman Sofer, Faks, 1921, 80 p.

269-032


$100
ארבעה ספרים כרוכים יחד: ספר חידושי המאירי על מסכת סוכה, ר' מנחם מאיר, תר"ע, ספר דרישות שבת, ר' אברהם יהושע העשיל, פיעטרקוב, תרס"ה, ספר המקנה, בילגורייא תר"ע, ספר נפלאות היהודי, פיעטרקוב, תר"ע
Four books bound together: Sefer Hidushey Hameir Al Masechet Sukka, R' Menachem Meir, 1910, Sefer Drishot Shabbat, R' Avraham Jehoshua Heshil, Pietrikow, 1905, Sefer Hamikneh, Bilgoraj, 1910, Sefer Niflaot Hayhudi, Pietrikow, 1910

269-033


$25
דרך סלולה הוא חיבור כולל חמשה חומשי תורה ספר שלישי, ויקרא, עפ רשי ועוד, פיורדא, תקפ"ד 1824, עם הפטרות והערות על תרגום מנדלסון, כריכת עור
דוד אטטענזאסער
Derech Slula Hu Hibur Kolel Hamisha Humshey Tora, book 3, VaYikra, Fiorda, 1824, with Haftarot, leather bindingDavid Attenzoser

269-034


$50
אגרת בחינת עולם, עם תרגום רוססי פיעטרקוב, תרס"א 1901
ר' ידעיה פניני בדרשי ז"ל
Igeret Bchinat Olam, with Russian translation, Pietrekov, 5661 1901R' Yedaya Pnini Badrashi Z"L

269-035


$25
בית משולם, חידושים, יחד עם כבוד הבית, פיטריקוב, תרס"ה, בנין יהושע, חידושים על התלמוד לר' יהודה אלטר וילדמן יפה נוף, לא שלם, ורשה, תרס"ח 1908
ר' משולם זלמן
Beit Meshulam, innovations, with Kvod Ha/Bait, Piotrikov, 5665, 1905, Binyan Yehoshua, on the Talmud by R' Yehuda Alter Wildman, Yefe Nof (incomplete), Warsaw 1908R' Meshulam Zalman

269-036


$30
נועם המצוות, פיעטרקוב, תרס"ט 1909 כרך ראשון בלבד, 100 עמ'
ר' נפתלי הירץ קצמר
Noam Hamitzvot, Piotrkow, 5669 1909, only first volume, 100 pagesR' Naftali Hirtz Katsmer

269-037


$25
ספר וידבר משה, בראשית, ביאור על חומש בראשית, ללא תיקון משה, פראשבורג, תרנ"ד 1894 עב דף
משה הלוי פאללאק
Sefer Va'Yedaber Moshe, interpretation on Breshit, Pressburg, 1894, 72 p.Moshe Halevi Pollak

269-038


$25
סדור תפילה כפי מנהג ק"ק איטליאני ע"י ר' דוד יצחק פאגציירי ז"ל, שנת "והקריב את " , רומא תשכ"ב 1962
Sidur Tefila Kfi Minhag K"K Italiani, by R' David Itshak Pogatsyeri Z"L, Rome 5722 1962

269-040


$30 | Sold for: $25
ששה פרסומים אקדמים בעניין תולדות העם היהודי וארץ ישראל, שנות ה40
א.מ. הברמן
Six academic publications concerning jewish history and Eretz-Israel, the 1940'sA.M. Haberman

269-041


$30
תשעה פרסומים אקדמים בעניין תולדות העם היהודי וארץ ישראל, שנות ה40
שמחה אסף
Nine academic publications concerning jewish history and Eretz-Israel, the 1940'sSimcha Assaf

269-043


$25
כתב יד, סדר אשכבה, נכתב ע"י אבהם אריה כסל
Manuscript, Seder Hashkava, written by Avraham Arieh Kesel

269-044


$50
רשימה של 12 עמודים עם שמות הרבנים ומקום מגוריהם, שמוזכרים בספר "לבושי מרדכי" מהרב וינקלר, נכתבה ע"י רבי שמואל הלוי וואזנר
List 12 pages with names and addresses of Rabbis mentioned in Levushey Mordechai

269-045


$40
כתב יד "סדר הסימנים לראש השנה" הודו, מהרטי ועברית
Manuscript, "Seder Hasimanim L'rosh Hashana", India, Ma, Marathi and Hebrew

269-047


$25
דף מודפס לכבוד חתונת הזהב (50 שנה), אידיש, תרפ"ב 1922
Sheet printed on the occasion of a gold wedding anniversary (50 years), Yiddish, 1922

269-048


$40 | Sold for: $40
שלושה דפי תפילה מודפסים, סליחות, יום כיפור
Three printed prayer sheets, Slichot, Yom Kippur

269-049


$35
לוט של 15 גליונות תווים שירים באידיש, תחילת המאה ה20, הוצ Hebrew publ.Co, New York (11) והוצאות אחרות (4)
Lot of 15 music sheets, songs in Yiddish, Hebrew publ.Co (11), and 4 other publishers, early 20th century

269-050


$40
לוט של 18 גליונות תווים שירים באידיש, תחילת המאה ה20, הוצ Hebrew publ.Co, New York
Lot of 18 music sheets, songs in Yiddish, Hebrew publ.Co, New York, early 20th century

269-051


$40 | Sold for: $70
לוט של 16 אקסליבריס יהודים שונים
Lot of 16 varried Jewish bookplates (exlibris)

269-052


$50 | Sold for: $80
לוט 16 אקסליבריס יהודים שונים
Lot of 16 varried Jewish bookplates (exlibris)

269-053


$40
לוט של 18 גליונות תווים שירים באידיש, תחילת המאה ה20, הוצ Hebrew publ.Co, New York
Lot of 18 music sheets, songs in Yiddish, Hebrew publ.Co, New York, early 20th century

269-054


$120 | Sold for: $120
תעודות, מסמכים ומכתבים של היהודי מרדכי האקה Mordechaj Hacke דמביצה (Debica) וקרקוב, פולין, כולל התכתבות עם גופים ציונים: קרן הקיימת, מפעל ארלוזורוב, קרן תל חי, אגודת הנוער העברי ועוד, אידיש, עברית ופולנית,
Certificates, documents and letters of Mordechaj Hacke, Debica and Krakow, Poland, including correspondence with zionist organizations like JNF, Mifal Arlozorov and Keren Tel-Chai in Hebrew, Yiddish and Polish

269-056


$50
צילום אלבומין עתיק, ארון קודש (?) בנוי עם עבודת סיתות וכיתוב "כתר תורה" מעל , יחד עם 16 הדפסים נוספים של הצילום
Antique albumin photograph, Torah ark, built with stone masonery and inscribed "Keter Torah" above, with 16 additional prints of the photo

269-057


$500
אוסף של צילומים אמנותיים של צלם יהודי שפעל בעיר אראז, רומניה, בשנות ה30 של המאה ה20
Collection of artistic photographs by a jewish photographer who worked in Araz, Romania, in the 1930's

269-059


$30
3 Vols: 1. Bronze (Klantsedikas) 2. Artists from Vitebsk (Kasovsky), 3. Silver (Kansedikas-Volkovinskaya Romanovskaya)
Masterpieces of Jewish Art
3 Vols: 1. Bronze (Klantsedikas), 2. Artists from Vitebsk (Kasovsky), 3. Silver (Kansedikas-Volkovinskaya Romanovskaya)Masterpieces of Jewish Art

269-060


$50 | Sold for: $50
Juedisches Adressbuch fur Grosz Berlin Ausgabe 1931, Facsimile Ausg, Arum Vlg Berlin 1994
Juedisches Adressbuch fur Grosz Berlin, Ausgabe 1931, Facsimile Ausg, Arum Vlg Berlin 1994

269-061


$30
בנין שלמה כולל קורות לשוננו הקדושה אודות התלמוד Sal Ephr. Blogg Addifficium Salmonis, Hanover 1831
Binyan Shlomo, incl Korot Leshonenu.. Sal Ephr. Blogg Addifficium Salmonis, Hanover 1831

269-062


$50 | Sold for: $85
Proverbia Solomonis Versionem integram,…commentarium adjecit Albertus Schultens, Lugduni Batarorum Johannem Luzac 1748 ספר משלי שלם עם מבוא ואינדקס, 522 עמ',
Proverbia Solomonis Versionem integram,…commentarium adjecit Albertus Schultens, Lugduni Batarorum Johannem Luzac 1748, 522 p

269-063


$30
דאס טעלערל פון הימל, פארלאג מתנות, ניו יארק, 1934
אלעף כץ
Das Telerl Fon Himel, Farlag Matanot, New York 1934Olef Katz

269-064


$80 | Sold for: $80
Frucht vom Baum des Lebens Oze Perot Ez Cahjim אוסף חוות הדעת של פרי עץ חיים מדרשת הרבנים עץ חיים של אמשטרדם, תורגם לגרמנית סודר וערוך ע"י מנקו הירש, ברלין-אנטוורפן ,מהדורה של 1000 טפסים, לחברי אגודת סונצ'ינו (Soncino Geselschaft), תחילת הדפוס ב-1932 וסיומו ב-1937 1937
Frucht vom Baum des Lebens Oze Perot Ez Cahjim, Berlin-Antwerpen, 1936

269-065


$35
אידישער ארבייטער יאהר בוך און אלמאנאך , פועלי ציון , ניו יורק 1927 Jewish Labor Year Book Almanac
א. וואהלינער
Idisher Arbeiter Yahr Buch un Almanach, Poaley Zion, New York, 1927 Jewish Labor Year Book AlmanacA. Vohliner

269-066


$90 | Sold for: $90
חלקי אנציקלופדיה יודאיקה רוסית סנט פטרסבורג, כרכים 1-5, 13-16 (חסרים כרכים 6-12)
Partial Russian jewish encyclopedia, St. Petersburg, vol: 1-5, 13-16 (6-12 vol missing)

269-067


$35
יובילעאם אלבאם, פארלאג מענדעלע, ורשה, ניו יורק, וינה, תרע"א 1911
מענדעלע מוכר ספרים (ש.י. אברמאוויטש)
Mendele Mocher Sfarim, Yubileum Albom, Warsaw, New York Vienna, 1911Mendele Mocher Sfarim

269-068


$90 | Sold for: $90
שלושה פרסומים נדירים של חב' שונסינו, ברלין a. Arnold Zweig, Die Aufrichtung der Menorah, 30.3.1930 b, Heinrich Loewe, In Memoriam Aaron Ember, Dec 1926 c. Moses Maimonides, Die dreizehn Grundlehren, 30.3.1930
Three rare publications by Soncino society, Berlin: a. Arnold Zweig, Die Aufrichtung der Menorah, 30.3.1930 b, Heinrich Loewe, In Memoriam Aaron Ember, Dec 1926 c. Moses Maimonides, Die dreizehn Grundlehren, 30.3.1930

269-069


$40
Nouveaux Documents sur Sabbtai Sevi organisation et as el coutumes de ses adeptesss, Istanbul 1935
Abraham Galante
Nouveaux Documents sur Sabbtai Sevi organisation et as el coutumes de ses adeptesss, Istanbul 1935Abraham Galante

269-071


$50
Les Conseils de la Sagesse de Solomon, Bartholomy Foppens, La Suite des Conseils de la Sagesse 1703 278+244 p.שני חלקים בכרך אחד
Les Conseils de la Sagesse de Solomon, Bartholomy Foppens, La Suite des Conseils de la Sagesse 1703 278+244 p.two parts in one volume

269-072


$30
קאלעוואלא, פאלקס עפאס פון דופינען יידיש פון הערש ראזענפעלד, ניו יורק, תשי"ד 1954
אליאס לענראט
Kalevale, folks Epes fon Dufinen Yiddish fon Hersh Rosenfeld, New York, 5714 1954Elias Lenart

269-073


$30
Das ostjuedische Antlitz m 52 Zeichnungen v Herman Struck (2nd Ed)Welt Vlg Berlin 1922 (foxing, brown paper)
Arnold Zweig-Hermann Struck
Das ostjuedische Antlitz m 52 Zeichnungen v Herman Struck (2nd Ed)Welt Vlg Berlin 1922 (foxing, brown paper)Arnold Zweig-Hermann Struck

269-074


$120 | Sold for: $200
Die Buecher der Bibel hrg v F. Rahlwes, Zeichnungen v. E.M. Lilien, 3 Bde. B. Harz Vlg Berlin-Wien 1923 (dismantled binding, foxing
E.M.Lilien
Die Buecher der Bibel hrg v F. Rahlwes, Zeichnungen v v E.M. Lilien, 3 Bde. B. Harz Vlg Berlin-Wien 1923 (dismantled binding, foxingE.M.Lilien

269-078


$40 | Sold for: $30
הגדת אלג'יר, פקסימיליה של ההגדה הראשונה שנדפסה בצפון אפריקה באלג'יר תרט"ו 1855, הביא לדפוס אברהם הטל, ירושלים, תשל"ה, ממוספר 165 ממהדורה יחידה של 300
Haggadat Algier, facsimile on the first Haggada printed in North Africa in Algiers, 1855, brought to print Avraham Hatal, Jerusalem, 1975, numberd 165/300 only edition

269-079


$50 | Sold for: $50
זה ספר ויגד לאברהם, עם הגדה של פסח ליוורנו, תרכ"ב, 1862, אוצ. הג 1161
אברהם חלימי
Ze Sefer Vayaged L'Avraham, with Pesach Haggada, Livorno, 5622 1862, Ots Hag 1161Avraham Halimi

269-080


$25
הגדה של פסח, ספרית אברהם א. חאדידה, קאזהבלנקה אוצ הג 3762
Haggada Shel Pesach, Sifriat Avraham A. Hadida, Casablanca

269-081


$25
הגדה של פסח כפי מנהג הספרדים עם פתרון ערבי (באותיות עבריות) ועם ציורים נאים, דפוס בועז חדאד, ג'רבה, טוניס
Haggada Shel Pesach Kfi Minhag Sephardim, Im Pitron Arvi Vetziorim Naim, Bouaz Haddad Press, Djerba, Tunis

269-082


$50 | Sold for: $40
ספר מגיד דבריו ליעקב, הגדה של פסח דפוס צבן, ג'רבה, תש"ו 1946, קיב דף
Sefer Magid Dvarav L'Yaacov, Passover Haggada, Tzaban, Djerba, 1946, 112 p

269-083


$25
ספר הגדה של פסח, דפוס בועז חדד ג'רבה, טוניס אוצ הג 4154
Sefer Haggada Shel Pesach, Bouaz Haddad press, Djerba, Tunis

269-084


$25
Pessach Haggadah, bearbeitet v. Robert Raphael Geis, Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, 1954
Pessach Haggadah, bearbeitet v. Robert Raphael Geis, Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, 1954

269-086


$50
קערת פסח מקרמיקה, עם אורנמנטים בצבע שחור-כחול ע"ג טורקיז, קוטר 35 ס"מ
Ceramic Passover bowl, with ornaments in black-blue color on Turquoise, diameter 35 cm

269-087


$60 | Sold for: $75
צלחת פסח תוצ Coalport China craft of London כולל צלחת ושש קעריות
Passover plate by Coalport China craft of London, including plate and six small bowls

269-088


$50 | Sold for: $50
קערת פסח מקרמיקה, עם אורנמנטים על רקע בז', קוטר 34 ס"מ
Ceramic Passover bowl, with ornaments on Beige background, diameter 34 cm

269-089


$60
צלחת פסח, זכוכית עם ציור יד פגם ייצור
Passover plate, hand painted glass, manufacture damage

269-091


$25 | Sold for: $35
חנוכית פליז לנרות, גב עם נרות, מגן וכתר תורה
Brass Chanuka lamp for candles, back with candles, shield and Tora crown

269-092


$45 | Sold for: $50
חנוכיה מצופה כסף לנרות וגם לשמן
Silver plated Chanukah oil lamp and for candles

269-093


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז לנרות, גב עם אריות ועץ חיים
Brass Chanuka lamp for candles, back with lions and Etz-Chaim (Tora scroll handles)

269-094


$50 | Sold for: $70
חנוכיה זקופה, פליז, סגנון המאה ה14-15 (חדשה), גובה 25 ס"מ
Erece brass Hanuka lamp, in style of 14th-15th century (new), height 25 cm

269-095


$25
חנוכיה עשויה ברונזה ואלבסטר מצרי, צורת עלה, 20.5X9 ס"מ
Bronze and alabaster Chanuka lamp, shaped like a leaf, 20.5X9 cm

269-096


$55 | Sold for: $55
חנוכיה צורת מנורה לנרות גרמניה, המאה ה19
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, Germany, 19th C.

269-097


$30 | Sold for: $30
חנוכית ברונזה לשמן, עם אריות, עמודים, ציפורים ומנורה
Bronze Chanuka lamp for oil, with lions, columns, birds and a Menora

269-098


$55
חנוכיה זקופה לנרות, פליז דוגמת דקו, גובה 26 ס"מ
Erect brass Chanukah lamp for candles, Deco design, height 26 cm

269-099


$30
חנוכית פליז דוגמת מרוקו צפון אפריקה, 25X18X7 ס"מ
Brass Chanuka lamp, Morocco, North africa, 25X18X7 cm

269-100


$60 | Sold for: $60
חנוכיה זקופה לנרות, ברונזה גרמניה, שנות ה20
Erect bronze Chanukah lamp for candles, Germany, 1920's

269-101


$40
חנוכית ברונזה לשמן, דוגמת מרוקו, גובה 25 ס"מ
Bronze Chanuka lamp for oil, Moroccan style, height 25 cm

269-102


$90
חנוכיה זקופה לנרות, דוגמת דקו גרמניה, שנות ה20, שמש מתוקן, גובה 44 ס"מ
Erect Chanukah lamp for candles, Deco design, Germany, 1920's, repaired Shamash, height 44 cm

269-103


$40
חנוכית ברונזה לשמן, דוגמת סלוניקי, יוון, 27X20.5X6.5
Bronze Chanuka lamp for oil, Salonika, Greece style, 27X20.5X6.5 cm

269-104


$90 | Sold for: $90
חנוכית ברונזה לנרות דוגמת קרקוב, עם זוג פמוטים בצדדים
Bronze Chanuka lamp for candles, Krakow style, with two candlesticks at both ends

269-105


$40
חנוכיה מצופה כסף לנרות גב ומגן דוד ופרחים (פגמים)
Silver plated Chanukah lamp for candles, back, Magen David and flowers (damages)

269-106


$220
חנוכיה לשמן עשויה פליז עם עבודת ריקוע, גובה 39 ס"מ
Brass Chanuka lamp for oil, with hammering, height 39 cm

269-108


$25 | Sold for: $50
סביבון כסף 925 עבודת ניסור נ.ג.ה.פ., חתום, 15 גרם
Silver 925 drydel, N.G.H.P., marked, 15 gm

269-109


$25 | Sold for: $50
סביבון כסף 925 עבודת ניסור נ.ג.ה.פ., חתום, 15 גרם
Silver 925 drydel, N.G.H.P., marked, 15 gm

269-110


$25 | Sold for: $35
בית מזוזה, כסף, עם עבודת ניסור ברכה, 18.6 גרם
Silver Mezuza case with pierced blessing, 18.6 gm

269-111


$25 | Sold for: $25
סט כלים למים אחרונים מצופים כסף עם פלק מגדל דוד ירושלים
Silver plated "Mayim Achronim" set, with a plaque showing the tower of David Jerusalem

269-112


$30 | Sold for: $60
מגש פליז רקוע "עקדת יצחק" עם כיתוב עברי "אברהם" "יצחק" ועוד, קוטר 65 ס"מ
Hammered brass tray, with Hebrew inscriprion "Avraham", "Itshak", and more, diameter 65 cm

269-113


$25 | Sold for: $25
מתקן לספירת העומר, עץ זית עם מגילה מודפסת
Device for counting of the Omer, olivewood with a printed scroll

269-114


$35 | Sold for: $40
מפת שולחן פרסית מודפסת עבודת קלמקרי, עם ברכה עברית: "המוציא לחם מן הארץ" (כתם), 234X165 ס"מ
Persian Kalamkari printed tablecloth, with Hebrew blessing: "Hamotsi Lechem Min Ha'Aretz" (stained), 234X165 cm

269-115


$25 | Sold for: $25
שני בתי תפילין מיניאטורים עתיקים
Two miniature antique Tefilin holders

269-116


$35 | Sold for: $40
קופסת בשמים, כסף פיליגרן צירים שבורים, 5X3.5 ס"מ
Besamim box, silver filigree, broken axles, 5X3.5 cm

269-117


$25 | Sold for: $25
שתי סימניות מתכת לספרים, צורת: לוחות הברית, כינור
Two metal bookmarks in shape of: tables of the covenant, violin

269-118


$120
יד לספר תורה, כסף וצדף
Torah pointer, silver and mother of pearl

269-119


$25 | Sold for: $45
יד לספר תורה מצופה כסף דוגמת צפון אפריקה, אורך 30 ס"מ
Silver plated Torah pointer, North Africa design, 30 cm long

269-120


$280
כוס מזכוכית עם ציורי יד, רפליקה לפי המוזיאון היהודי של פראג, סדק בבסיס
Large glass with hand drawings, replica of the Chevra Kaddisha glass to be found in the Jewish museum in Prague (crack on base)

269-121


$30 | Sold for: $30
קופסת טבק עם סיכה עליה תמונת יהודי מזוקן
Tobacco box with a pin on it, image of a bearded Jew

269-122


$400
כוס חברה קדישה מזכוכית עם ציור יד מראה קבורה יהודית, העתק מדוייק של כוס חברה קדישא כפי שנמצאת במוזיאון היהודי בפראג
Large glass with hand drawings, showing a Jewish funeral, identical copy of the Chevra Kaddisha glass to be found in the Jewish museum in Prague

269-123


$150
מזלף מי ורדים, כסף עם ניילו עירק, 144 גרם, גובה 18 ס"מ
Silver rose water sprinkler with nielo, Iraq, 144 gm, height 18 cm

269-124


$25 | Sold for: $30
שלושה קמיעות, כתב עברי על תליון מתכת
Three amulets, Hebrew inscription on metal pendant

269-125


$25 | Sold for: $70
קמע, מטבע כסף לילד שנולד קוטר 34 מ"מ
Charm, silver coin for child on his birth, diameter 34 mm

269-126


$25
קמע גלגל עם חמסה מצופה כסף טוניסיה, צפון אפריקה
Silverplated charm wheel with Chamsa, Tunisia, North Africa

269-127


$50
קמע כתוב ביד ע"ג קלף, עם ציורים "והדרך צלח רכב.." 15X15
Amulet handwritten on parchment, with drawings

269-128


$25 | Sold for: $30
קמע תליון קבלי מברונזה, עם סמלים וברכות, קוטר 25 מ"מ
Bronze Kabbalic Charm-pendant, with blessings and symbols, diameter 25 mm

269-130


$25
אסימון-תליון (דיסקית?) "Dr. G. Veyre-Casablanca -19"
Pendant - token (identification tag?), "Dr. G. Veyre-Casablanca -19"

269-131


$40 | Sold for: $50
תליון פליז נדיר, צד א: "הרב הגאון ר' יצחק אלחנן שפקטור" צד ב, מראה קבר הרב... שפקטור.. קובנה, תרל"ו (1876)
Rare brass pendant, side a: "Harav Hagaon R' Yitzchak Elchanan Spektor" side b.: showing the tomb of the Rabbi, Kovno, 1876

269-132


$25
אסימון פרסומת של Guttag Bros., New York סוחרי מטבעות נדירים, נוסדו ב 1928
Advertisment token of Guttag Bros., New York, rare coins dealers, founded in 1928

269-133


$80
שלושה אסימונים שחולקו בארה"ב לרגל מגביות בקהילות היהודיות, מחצית ראשונה של המאה ה20
Three tokens, distributed in fundraising campaigns in the jewish communities, first half of the 20th century

269-134


$25 | Sold for: $25
סיכת דש נדירה: "ועידה שמינית טימישוארה (רומניה) תרפ"ח
Rare lapel pin: "Veida Shminit Timisoara (Romania) 5688" (1928)

269-135


$25
תליון פלק מצופה כסף של הליגה הישראלית ארגנטינה ללוחמה בשחפת, צד א Liga Israelita Argentina contra la Tuberculesis צד ב Piedra Fundamental del Dispensario medelo 26.3.44
silver plated plaque pendant, side A: Liga Israelita Argentina contra la Tuberculesis, side B: Piedra Fundamental del Dispensario medelo 26.3.44

269-136


$40
מדלית זכרון מברונזה ל Salomon Heine מיסד בית החולים של הקהילה היהודית המבורג (ואביו של המשורר היינריך היינה) 1841, שנבנה ע"י הנ"ל לזכר אשתו בטי , קוטר 22 מ"מ
Bronze commemorative medal for Salomon Heine, founder of the jewish community hospital in Hamburg built in memory of his late wife Betty (he is also the poet Heinrich Heine's father), diameter 22 mm

269-138


$120
שלושה בולים Juden Post (דואר יהודים) של Litzmannstadt Getto, ערכים 5,10,20 (hinged)
Three stamps Juden Post, Litzmannstadt Getto, values 5,10,20 (hinged)

269-139


$120 | Sold for: $120
אוסף בולים מכל העולם בנושאי יודאיקה, שואה, דמויות ועוד, כולל מעל 1000 מעטפות
Worldwide collection of over 1000 covers, Judaica related topics, WWII, Holocaust, personalities and other

269-141


$30 | Sold for: $55
כרזה מוצמדת לבד, פאלעסטינע וואך אקציע קענצערט-מיטינג, קאוונע, כרזה לרגל קונצרט צהריים בשבוע ארץ ישראל, קובנה, שנות ה30, 82X78
Poster attached to canvas, in Yiddish "Palestine Woch Aktzie Konzert meeting, Kovno, the 1930's, 82X78

269-142


$35 | Sold for: $35
כרזה: Jewish Film Festival Berkeley, October 1971, עם תמונה על פי א.מ. ליליין, 58X76.5
Poster: "Jewish Film Festival", Berkeley, October 1971, with picture after E.M. Lilien, 58X76.5

269-143


$35 | Sold for: $35
כרזה: Jewish Film Festival Berkeley, October 1971, עם תמונה על פי א.מ. ליליין, 76.5X57
Poster: " Jewish Film Festival", Berkeley, October 1971,76.5X57

269-145


$25
תחריט נחושת, סצינה מהתורה: "משה ממים נמשו" (שמות פרק ב' פסוקים 3-10), חתום בלוח 1705, 34.5X21
G. Hoet-F. Malder
Copper etching, bible scene: baby Moses taken out of the water (Exodus 2, 3-10), signed on plate 1705, 34.5X21G. Hoet-F. Malder

269-146


$30
שני הדפסים צבועים ביד, יהודים פולנים ,publ June 1 1813 , כ"א 23X18
Murry J.
Two hand colored prints, Polish Jews, publ June 1 1813, by J. Murry, 23x18 eachMurry J.

269-147


$25
תחריט נחושת, סצינה מספר דניאל פרק ג' "שלוש האנשים באתון אש", תחילת המאה ה18 (פגמים וכתמים), 34X41.5
Picart-Pool
Copper etching, a scene from Daniel 3 :"The three men in the burning fiery furnace", early 18th century (damages and stains), 34X41.5Picart-Pool

269-148


$70
תחריט נחושת, משפט שלמה Judicium Salomonis, (פגמים) הולנד, סביבות 1730
Picart delin. - Gourven sculp
Copper etching, Judicium Salomonis, around 1730, Holland, damagesPicart delin. - Gourven sculp

269-149


$25
תחריט נחושת עם צביעת אקוורל, סצינה מהתורה: "ותשחת הארץ לפני אלוהים ותמלא חמס", בראשית ו' פסוק 11, תחילת המאה ה18 (פגמים והדבקות), 34.5X42
G. Hoet-J. Van Vinnet
Copper etching with aquarel coloring, scene from the bible: "The earth was corrupt before God and filled with violence", (Genesis 6,11), early 18th century, 34.5X42, (damages and crude repairs)G. Hoet-J. Van Vinnet

269-150


$90
תחריט נחושת צבוע ביד, היהודים בבית הכנסת שלהם, חוגגים את חג הפורים Les Juifs dans leur Sinagogue, celebrants und de leurs Solemnites appellee le Purim, צרפת, המאה ה17
Huquier fils gr-Mathurins
Hand colored etching, the Jews in their synagogue, celebrating the Purim feast, Les Juifs dans leur Sinagogue, celebrants und de leurs Solemnites appellee le Purim, France 17th c.Huquier fils gr-Mathurins

269-152


$25
הדפס, יהודי עם טלית, 30.5X24.5
Grossmann Elias M.
Print, a jewish man wearing Talith, 30.5X24.5Grossmann Elias M.

269-153


$75 | Sold for: $130
שלוש ליטוגרפיות כ"א 40X27
קפלן אנטולי Kaplan Anatholy
Three lithographs, each 40X27Kaplan Anatholy

269-154


$45 | Sold for: $70
תצריב, יהודי מתפלל תפילת שחרית "Das Morgengebet" חתום
Lebushin לבושין
Etching, a Jew at morning prayer, signed “Das Morgengebet”S. Laboschin

269-155


$120
ליטוגרפיה, "רבי עלישא",
Levy Alphonse 1843-1918
Lithograph, "Rabbi Elisha"Alphonse Levy 1843-1918

269-156


$30 | Sold for: $120
הדפס עץ, "אחשבו", 1933 חתום
Levy Kurt
Wood print "Akhshevo", 1933, signedKurt Levy

269-157


$30
שלוש ליטוגרפיות, שתים חתומות בלוח: אדם וחוה, בראשית, הפוגרום
אבל פן Pan Abel
Three Lithographs, two signed on plate: Adam and Ece, Genesis, the PogromPan Abel

269-158


$30
שני הדפסים: "עסקים גדולים" "גבירים", חתומים בלוח, 28X21.5, 28X22.5
שאול רסקין Raskin Shaul
Two prints: "Big businesses", "Gvirim" (rich people), signed on plate, 28X21.5, 28X22.5Raskin Shaul

269-159


$500
ארבע ליטוגרפיות צבועות ביד, תלבושות יהודים אלג'יראים גבר, שתי נשים וילדים, כ"א 40X24 Galerie Royale de Costumes, Costuemes Algeriens no 12,17,20,29
Roubaud Benjamin 1811-1847
Four hand colored lithographs, costumes of Algerian Jews, man, two women and children, each 40X24, Galerie Royale de Costuemes Algeriens no 12,17,20.29Benjamin Roubaud 1811-1847

269-160


$50 | Sold for: $65
ליטוגרפיה, הלומד תלמוד חתום, 33X24
שטרוק הרמן 1876-1944 Struck Hermann
Lithograph, Talmud study, signed, 33X24 cmStruck Hermann 1876-1944

269-162


$140
24 צילומים של יצירות, 2 גלויות של יצירות ושלושה ציורים של האמן (אחת עם אשתו)
איזנשר יעקב
24 Photographs and 2 postcard of works, and three works by the artist (one with his wife)Eisensher Yaacov

269-163


$150
זוג פיגורות "חליפה ושמלה", כסף אלקטרופורמינג על בסיס, חתום, 5/20, בסיס 30X23, גובה 28 ס"מ
Beth Erez בית
Pair of figures "Suit and Dress", silver electroforming, on base, signed 5/20, base 30X23, height 28 cmBeth Erez

269-164


$40
אקוורל, אגרטל עם כלניות חתום, 47X32
בנטואיץ מיוריאל 1889-1981
Aquarel, vase with windflowers, signed, 47X32Muriel Bentwich 1889-1981

269-165


$50
אקוורל, אישה יושבת, חתום 28X21
בנטואיץ מיוריאל 1889-1981
Aquarel, seated woman, signed, 28X21 cmMuriel Bentwich 1889-1981

269-166


$30 | Sold for: $40
אקוורל, מאהל צבאי בנגב, מלחמת השחרור, חתום
בנטואיץ מיוריאל 1889-1981
Aquarel, military tent encampment in the Negev during war of independence, signedMuriel Bentwich 1889-1981

269-167


$600
ברונזה, ארבע פנים, חתום 97 גובה 32 ס"מ
ב. פורת
Bronze, four faces, signed 97B. Porat

269-168


$25 | Sold for: $30
הליוגרבורה, תימני סופר סת"מ 22X17 ס"מ
Lilien Ephraim Moshe 1896-1942
Heliogravure, Yemeni scribe, 22x17 cmLilien Ephraim Moshe 1896-1942

269-169


$25 | Sold for: $25
תצריב, קברי האבות, חתום 7/30, 17X17
נחשון Nachshon
Etching, Tomb of the Patriarchs, signed 7/30, 17X17Nachshon

269-170


$25
תצריב, ערביה, חתום 19X7
אריה לייב פיסק 1894-1972 Peysack Arie Leo
Etching, an Arab woman, signed, 19X7Peysack Arie Leo 1894-1972

269-171


$3000
שמן על בד, הר הבית, חתום 48
שוקן וילהלם 1877-1948
Oil on canvas, Temple Mount, signed 48Schocken Wilhelm 1877-1948

269-172


$80
אקוורל, בית עם עץ, חתום L. Kahn, 58X38
לאו קאהן 1894-1983
Aquarelle, house with tree, signed L. Kahn, 58X38Leo Kahn 1894-1983

269-173


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, דיוקן מגנוס צלר חתום, 21.5X18
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of Magnus Zeller, signed, 21.5X18Struck Hermann 1876-1944

269-174


$25 | Sold for: $25
פלק פליז בעיצובו של ז. רבן בצלאל ירושלם, המרגלים "וישאהו במוט לשנים.." קוטר 14 ס"מ
Brass plaque after Z. Raban, Bezalel, Jerusalem, the spies, diameter 14 cm

269-175


$30 | Sold for: $35
פלק נחושת בעיצוב קרצ'מר דיוקן דוד בן גוריון
Copper plaque designed by Kretchmer, portrait of David Ben Gurion

269-176


$25 | Sold for: $25
פלק פליז בעיצובו של ז. רבן בצלאל, ירושלם, שמשון הגבור והאריה, קוטר 13.5 ס"מ
Brass plaque after Z. Raban, Bezalel, Jerusalem, Samson and the lion, diameter 13.5 cm

269-177


$30 | Sold for: $30
פלק מסגרת מפליז עם תבליט מתוך שיר השירים של זאב רבן, בצלאל, מלכת שבא ותרנגול הבר, חתום, 23.5X16.5 ס"מ
Plaque, brass frame with relief out of Raban's Song of Songs, Bezalel, queen of Sheba and the wild rooster, signed, 23.5X16.5 cm

269-178


$25 | Sold for: $25
פלק פליז בעיצובו של ז. רבן בצלאל ירושלם, החורש, קוטר 13 ס"מ
Brass plaque after Z. Raban, Bezalel, Jerusalem, the plower, diameter 13 cm

269-179


$25 | Sold for: $30
סיכת כסף פיליגרן מוזהבת צורת פרח, חתום Sterling 925, Made in Palestine
Gilded silver filigree flower shaped brooch, marked "Sterling 925, Made in Palestine"

269-180


$25 | Sold for: $25
חמישה פלקי נחושת עם תבליטים בעיצוב זאב רבן, בצלאל, כ"א 11X11 ס"מ, שלושה מוטיבים מתוך מגילת רות, סמל מדינת ישראל, וסמל ירושלים
Five copper plaques with reliefs after Zev Raban, Bezalel, each 11X11 cm, three ,motifs from Ruth scroll, State of Israel's emblem, and Jeruslem emblem

269-181


$60 | Sold for: $60
צמיד כסף 935 עשוי פלקים מראות ירושלים, ישראל, שנות ה50, אורך 18.5 ס"מ
Silver 935 bracelet made of plaques, views of Jerusalem, Israel, the 1950'slength 18.5 cm

269-182


$25
פיגורה עשויה פימו ופליז כיתוב: "עיצוב אמנות בצלאל" , ירושלים, דמות תנכית, פגמים קלים, ישראל, שנות ה90, גובה 22 ס"מ
Figurine made of Fimo and brass, marked: "design Bezalel" Jerusalem, Israel, the 1990's, biblical figure, minor damage, height 22 cm

269-183


$25 | Sold for: $25
קופסת כרטיסי ביקור, עץ זית בצלאל ירושלם, עם תמונת קבר רחל, 8.5X7
Visiting card box, olive wood, by Bezalel Jerusalem, with picture of Rachel's tomb, 8.5X7 cm

269-184


$50
שני אלבומים לגלויות-צילומים וכריכה "מפרחי הארץ", עץ זית, ירושלים, שנות ה30-40 של המאה ה20
Two albums for post cards or photographs, and cover "flowers of the land", olivewood, Jerusalem, the 1930'-1940's

269-185


$35 | Sold for: $35
בית מזוזה מעץ זית חרוט ומגולף מראה חומות ירושלים, אורך 31.5 ס"מ
Carved and engraved olivewood Mezuzah, showing the walls of Jerusalem, 31.5 cm long

269-186


$50
ארבעה פריטי עץ זית ירושלמים: פמוט, תחילת המאה ה20, פמוט שנות ה20, אגרטל קטן וכוסית לביצים, שנות ה30-40
Four jerusalemite olive wood items: candlestick, early 20th century, candlestick the 1920's, small vase and egg cup, the 1930's-1940's

269-187


$40
שתי כוסות עץ זית, ירושלים תחילת המאה ה20, גבהים 9, 9.5 ס"מ
Two olivewood cups, Jerusalem, early 20th century, heights 9.5, 9 cm

269-188


$120
פמוט מעץ זית חרוט (חלק עליון) ומגולף (הבסיס), עם מראה ירושלים העתיקה והר הבית
Olivewood candlestick, engraved upper part, carved base, with a scenery of the Old City of Jerusalem and the Temple Mount

269-189


$40
קופסת עץ זית עם ציור שיירת גמלים ומפת קפריסין, ירושלים, סוף שנות ה40, 15.5X10X4
Olive wood box with picture of camel caravan and map of Cyprus, Jerusalelm, late 1940's, 15.5X10X4 cm

269-191


$25 | Sold for: $30
אלבום פרחי אה"ק-אסופת פרחים מהמקומות הקדושים בארץ הקודש, ירושלם, עם כריכת עץ זית
Album of pressed flowers from holy sites in the holy land, Jerusalem, olivewood binding

269-192


$60
אלבום פרחים ונופים של ארץ הקודש דפוס מונזון, ירושלים, תמונות ליטוגרפיות של נופי הארץ, ופרחים מיובשים, כריכת עץ זית, Flowers and Views of the Holy Land
Album of pressed flowers and lithograph landscape images of the Holy Land, Monsohn print Jerusalem, olive wood binding

269-194


$25
פיגורת פליז תוצ' הקולי, ישראל ראש אישה אפריקנית, חתום, גובה 8.5 ס"מ
Brass figurine by Hakuli, Israel, african woman's head, marked, height 8.5 cm

269-195


$25
בסיס מנורת שולחן מפליז עם פיגורת נשר, ישראל, שנות ה50, 21X12X8.5 ס"מ
Brass table lamp base, with eagle figure, Israel, the 1950's, 21X12X8 cm

269-196


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה תוצ Radad, מצופה כסף צורת אריה מחזיק מגילה
Silverplated Mezuza case by Radad, shaped like a lion holding a scroll

269-197


$25 | Sold for: $40
קישוט פליז-מאפרה, צורת מטוס סופר מיסטר, הבסיס עם תבליט אניה, ישראל, שנות ה-60, גובה 14 ס"מ, 10.5X12
Brass decorative ashtray, in the shape of a Super Mister airplane, base with relief of a ship, Israel, the 1960's, height 14 cm, 10.5X12 cm

269-198


$25 | Sold for: $25
קופסת פליז לתפילין, ישראל שנות ה50, גובה 13 ס"מ, 14.5X10.5
Brass box for Tefilin, Israel, the 1950's, height 13 cm, 14.5X10.5

269-199


$25 | Sold for: $85
חנוכית פליז לנרות תוצ' הקולי ישראל, שנות ה50, הבסיס עם מראה מכבים נלחמים ביוונים, 23.5X13 ס"מ
Brass Chanuka lamp for candles by Hakuli, Israel, the 1950's, base showing Maccabbees fighting the Greeks, 23.5X13 cm

269-200


$25
חנוכיה עשויה פליז צורת מנורה בסיס עץ, רוחב 25.5 ס"מ, גובה 23 ס"מ
Brass Menora shaped Chanuka lamp, wooden base, width 25.5 cm, height 23 cm

269-202


$25
אגרטל תולה, עשוי קרמיקה תוצ' בית היוצר, ירושלים
Ceramic hanging vase, Beit Hayotzer, Jerusalem

269-203


$120
מע' צלחות קרמיקה תוצ קדר, ארץ ישראל, Kadar Palestine, כולל קערה-צלחת ושש צלוחיות
Set of ceramic plates by Kadar, Palestine, including a bowl-plate and six small plates

269-204


$25 | Sold for: $25
אגרטל פורצלן תוצ לפיד, ישראל גובה 19 ס"מ
Porcelain vase by Lapid, Israel, height 19 cm

269-206


$25
שני מזלגות ושתי כפות תוצ Zahlan Bros, Paris-Haifa
Two forks and two spoons by Zahlan Bros, Paris-Haifa

269-207


$30
שני סדרנים לבולים, ישראל שנות ה50, אחת עם תבליט חלוץ, השניה עם תבליט הרצל
Two stamp organizers, Israel, 1950's, one with a relief of a pioneer, the other with a relief of Herzl

269-209


$40
זוג פמוטי מתכת ועבודת מוזאיקה תוצ' מוזאיקה אילון, ישראל, כ"א צורת שופר
Pair of candlesticks, metal and mosaic, by Eilon mosaics, Israel, each in horn shape

269-210


$25
מזכרת מישראל Souvenir from Israel זוג חפתים וסיכת עניבה באריזה מקורית, שנות ה50
Souvenir from Israel, set, pair of cufflinks and tie pin, in original package, the 1950's

269-211


$40 | Sold for: $120
דגם משאית עם קרטוני "שמן זית זך ארץ ישראל", עשוי פח, תוצ' סין, 29X11.5X10.5 ס"מ
Tin model of a truck carrying Erets-Israeli olive oil, made in China, 29X11.5X10.5 cm

269-237


$40
ששה פריטים, מתנות אל-על: שלושה פנקסים-מחזיקי יומן, שתי ערכות רחצה, וסרט עם מחזיק לתעודה מזהה
Six items, gifts from El-Al: three booklets, two toilet sets, a ribbon with identifying card holder

269-238


$120
אוסף 31 פריטי צים, חב' הספנות הישראלית כולל 13 גלויות, ששה תפריטים וכן 10 פריטי מזכרת וכרטיסי סימון
Collection of 31 items, Zim shipping company, including 13 postcards, six menues and 10 mementos

269-240


$30 | Sold for: $30
כרזה "להקת מחול בת שבע Bat Sheva Dance תיאטרון הבימה, דצמ. 1978, 70X49
Poster " Bat Sheva Dance", Habima Theatre, Dec. 1978, 70X49

269-241


$40
כרזה, קונצרט עממי, למוזיקה עברית מיצירותיו של ח.נ. ביאליק לזכר מלאת 4 שנים לפטירת משוררנו, בית העם (ת"א), 27.7.39, כח תמוז תרצ"ח, 95X63
Poster, "Concert Amami", of works by Haim Nachman Bialik to mark 4 years to the death of the poet, Beit Haam, (Tel-Aviv), 27.7.39, 95X63

269-244


$25
Motor Map Survey of Palestine 1947 ed מפת כבישי ארץ ישראל, מצור עד באר שבע, 1:500000, 51X37
Motor Map Survey of Palestine, 1947 ed.,1:500000, 51X37

269-245


$50
מפה קטנה, Turkey in Asia, תחריט צבוע ביד, 1703 מתוך John Seller Atlas English Pilot, מראה את מזרח הים התיכון, ארץ ישראל במרכז עם מצרים, כרתים וטורקיה במערב, והים הכספי, פרס וערב הסעודית (חלקי) במזרח, נדיר,118X144 mm
Small map, Turkey in Asia, hand colored engraving, 1703, from the Joseph Seller Atlas English Pilot, showing the eastern Mediterranean sea, Palestine with Egypt in the center, Crete and Turkey in the west,

269-246


$25
ספרון עם מפות ישראל ק.מ. צפון 1:250000 דרום 1:500000, צורת ספרון, הוצ' מטכ"ל קצין חינוך ראשי ענף השכלה, 1949-1950
Booklet with Israel maps, north 1:250000 south 1:500000, booklet, by IDF publ. 1949-1950

269-247


$90
תוכנית מחנה ישראל במדבר תחריט נחושת Camp d'Israel, חלוקה לפי שבטים עם קודש הקודשים במרכז, בחלק העליון של הדף חלוקה סכמטית עם מספר בתי אב בכל שבט, בחלק התחתון רישום מחנה ישראל מבט מעוף ציפור, 345X240 mm
Samuel Reyher
The encampment of Israel in the desert, copper etching, Camp d’Israel, divided into tribes, with the Holy of Holies in the center, in the top section of the sheet a schematic division with the number of clans of each tribeSamuel Reyher

269-248


$30
מפה, תחריט צבוע ביד, Syrie Moderne במערב Anatolia, אנטוליה, קפריסין, ו Palestina, ובמזרח Diay Beck ומדבר, צרפת, המאה ה18, 145X101
Map, hand colored engraving, Syria Moderne, in the west: Anatolia, Cyprus, Palestine, in the east: Diay Beck and desert, France, 18th c. 145X101

269-249


$220
זוג מפות על גליון אחד double page map תחריט נחושת צבוע ביד, Descripio Acurata Terrae Promissae" תיאור מדוייק של הארץ המובטחת, Terre Sainte Moderne, ארץ הקודש המודרנית, מחולק למחוזות השלטון הטורקי, פאריז, 1720, פגמים, תיקונים ושיקום,
Philipe de La Rue-N. de Fer
hand painted copper engraving, double page map, Descripio Acurata Terrae Promissae, Terre Sainte Moderne,Paris, 1720 (damages and repairs), 474X357, 450X360 mm, Laor 429Philipe de La Rue-N. de Fer

269-251


$70
ליטוגרפיה צבועה ביד, "שער דמשק" (שער שכם) , מבט מתוך העיר, פאריז, תחילת המאה ה19, Porte de Damas a Jerusalem, 27X21
J. Jisabey, Lith G. Engelmann
Hand colored lithograph, Porte de Damas Jerusalem, view from inside the city, Paris, early 19th c., 27X21J. Jisabey, Lith G. Engelmann

269-252


$90 | Sold for: $90
תחריט, מראה ירושלים מעמק יהושפט והר הזיתים Ansicht von Jerusalem von Thale Josaphat aus, Prag bei Bohmanns Erben תחילת המאה ה19, פגמים וכתמים, 28.8X38.2
Doebler sculp
Engraving, Ansicht von Jerusalem von Thale Josaphat aus, Prag bei Bohmanns Erben, early 19th c., damages and stains, 28.8X38.2Doebler sculp