oph-001


$25 | Sold for: $25
כרזה מצולמת "דזיגן ושומכר" 26.5X22
Photographed poster, "Dzigen and Shumacher", 25.5X22

oph-002


$50 | Sold for: $50
טיוטת מערכון בסטנסיל פערדישע קעפ
דזיגן ושומכר
Stencil of sketch "Perdishe Kep", performed by Dzigan and ShumacherDzigan and Shumacher

oph-003


$25 | Sold for: $30
חשבוניה (אבכוס), סין
Abacus, China

oph-004


$50 | Sold for: $50
טיוטת מערכון, נאכן ווואל יאריד סטנסיל, עם תיקונים בכתב יד
דזיגן ושומכר
Stencil of sketch draft "Nachn Vol Yarid", performed by Dzigan and Shumacher, with handwitten proof notesDzigan and Shumacher

oph-005


$25 | Sold for: $25
כשגבר היה גבר, הוצ' מסדה, 1970 עם הקדשה לשייקה אופיר חתומה מ.ת.
מנחם תלמי
Kshegever Haya Gever, Massada publ., with dedication to Shaike Ophir, signed MTMenachem Talmi

oph-006


$50 | Sold for: $55
סטנסיל של מערכון "מועדון לשמחה" יידיש, בביצוע של דזיגן ושומכר
Stencil of sketch "Moadon Lesimcha", performed by Dzigan and Shumacher

oph-007


$25 | Sold for: $25
אגרטל קרמיקה עם גלזורה חומה גובה 33 ס"מ (פגם קל)
Ceramic vase with brown glaze, height 33 cm (slight damage)

oph-008


$50 | Sold for: $50
היה או לא היה, ת"א תשל"ב 1972 עם פתק של סיגלית ורחל (פן) עם בקשה לשייקה (אופיר) להקריא קטע מתוך הספר על קברו של פן
אלכסנר פן
Haya O Lo Haya, Tel-Aviv, 1972, with a note by Sigalit and Rachel (Penn), asking Shaike Ophir to read a poem from the book on Penn's graveAlexander Penn

oph-009


$25
אגרטל קרמיקה, גלזורה והזהבה גובה 32 ס"מ
Ceramic vase, gilded and glazed, height 32 cm

oph-010


$60
שלושה תקליטים, מערכונים באידיש א. רפואה לעצבים, שיהיה שלום ב. ינקל קצב, הדוור ג. שומר הלילה, חבר הפרלמנט
דזיגן ושומכר
Three records, sketches performed by them: a. a. Parlamentsbuftnik, Nachtwechter b. Yankl Katzew, Brieftregger c.Zol zein ShalomDzigan and Shumacher

oph-011


$100
קריקטורה להצגה: גבירתי הנאוה טיוטה לדפוס, 21.5X30
זאב (פרקש)
Caricature for a play: My Fair Lady, draft for press, 21.5X30Zeev (Farkash)

oph-012


$25 | Sold for: $55
כרזה למופע "ערב הצדעה לנחשון הבידור הישראלי שייקה אופיר, 20.9.87, 70X50
Poster advertizing the show: "Erev Hatzdaa Lenachson Habidur HaIsraeli Shaike Ophir", 20.9.87, 70X50

oph-013


$60
לא נורא, הוצ' טברסקי תשי"ז 1957 עם הקדשה חתומה של המחבר לישראל שומכר
אפרים קישון
Lo Nora, Tversky publ. 1957, with signed dedication by the author to Israel ShumacherEphraim Kishon

oph-014


$100 | Sold for: $100
שתי קריקטורות (טיוטות) דמויות של השחקן שייקה אופיר, הכנה לדפוס, 34.5X25
זאב (פרקש)
Two caricatures (drafts), portraits of Shaike Ophir, 34.5X25Zeev (Farkash)

oph-015


$25
תצריב, פרי סוריאליסטי, חתום עם הקדשה, 30X24
צפריר שלמה
Etching, a surreal fruit, signed with dedication, 30X24Tzafrur Shlomo

oph-016


$60 | Sold for: $85
שלושה ספרים עם הקדשות אישיות לשייקה אופיר: מה נשמע, 1959, לזכור ולא לשכוח, 1968, סיפורי אבו נימר, 1982
דן בן אמוץ
Three books with personal dedications to Shaike Ophir: Ma Nishma, 1959, Lizkor Velo Lishkoach, 1968, Sipurey Abu Nimer, 1982Dan Ben Amotz

oph-017


$100
עשרה צילומי סטילס מהסרט "השוטר אזולאי"
Ten still photographs from the film "The policeman"

oph-018


$30 | Sold for: $30
כרוז להופעה של דזיגן ושומכר ישראל לאכט-די וועלט שאקלט זיך, הופעה בארגנטינה, וצילום לוח מודעות עם אותה הצגה בתל אביב
Poster advertizing performance by Dzigan and Shumacher:, "Israel lacht di velt shakled zich", a show in Argentine and photo of bulletin board advertisment for the same show in Tel-Aviv

oph-019


$60 | Sold for: $80
שני ספרים ומכתב, לשייקה אופיר: מכתב, 1.6.81 מלים למנגינות עם הקדשה, ומשפחת הפלמ"ח עם הקדשה
חיים חפר
Two signed books and a letter addressed to Shaike Ophir: Milim Lemanginot, Mishpachat HapalmachHaim Hefer

oph-020


$100
לוט צילומים (3) ורזומה של William Morris Agency, עבור Shai.K. Ophir
Lot of photographs and a resume for Shai.K. Ophir by William Morris Agency

oph-021


$60
שולחנית צד, עץ , עליון עור 76X37.5X39.5
Side table made of wood with top leather, 76X37.5X39.5

oph-022


$60
שלושה תקליטים, מערכונים באידיש א. קיבוצניק, דר נביך, האסירים, ב. שומר הלילה חבר הפרלמנט ג. רפואה לעצבים, שיהיה שלום
דזיגן ושומכר
Three records, sketches performed by them: a. a. Parlamentsbuftnik, Nachtwechter b. Arrestantn, Kiboutsnik, A doctor Nebbech c. Zol Zein ShalomDzigan and Shumacher

oph-023


$100
עשרה צילומי סטילס מהסרט "השוטר אזולאי"
Ten still photographs from the film "The policeman"

oph-024


$30
בול שייקה אופיר, באוגדן כולל דף מזכרת, שני בולים וכו'
Shaike Ophir stamp, in a folder, including memento page, two stamps etc

oph-025


$60 | Sold for: $60
קריקטורה, טיוטת דפוס לעניין אלף הפרצופים, שייקה ולידיה אופיר, 35X28.5
זאב (פרקש)
Caricature, press draft for "Elef Hapartsufim" (thousand faces), Shaike and Kidia Ophir, 35X28.5Zeev (Farkash)

oph-026


$100
קריקטורה להצגה "ת"ק על ת"ק של בן אמוץ-חפר, טיוטת דפוס, 31.5X35.5
זאב (פרקש)
Caricature for the play "T'K Al T"K, by Ben Amotz-Hefer, printing draft, 31.5X35.5Zeev (Farkash)

oph-027


$200
אקוורל על נייר, נוף תת ימי חתום, 21X28.5
אופיר שייקה
Watercolor on paper, marine view, signed, 21X28.5Ophir Shaike

oph-028


$35 | Sold for: $45
זוג עגילי זהב 10K (ללא סוגר) 1.2 גרם
Pair of 10K gold earrings (with no clasp), 1.2 gm

oph-029


$60 | Sold for: $95
דיסקית הזיהוי והצילום מפנקס החוגר של ישעיהו אופיר עם מכתב נלווה
Identification disc and photograph from IDF identification card of Yeshayahu Ophir with letter

oph-030


$100 | Sold for: $120
תקליט 45 (לשדרן רדיו בלבד) עם הקדשה "לאהובי שייקה מאריק"
אריק לביא
Record 45 (for radio DJ only), with dedication to "My beloved Shaike from Arik"Arik Lavie

oph-031


$200
Marlene Dietrich's ABC, New York 1962 עם הקדשה חתומה של MD לשייקה אופיר
Marlene Dietrich's ABC, New York 1962, with signed dedication by MD to Shaike Ophir

oph-032


$40
במועדון הסנטר הכפול, פשנל 7
שייקה אופיר-אורי זוהר
Be-Moadon Hasanter Hakaful, Fashanel 7Shaike Ophir-Uri Zohar

oph-033


$60
שלושה תקליטים, מערכונים באידיש א. שומר הלילה וחבר הפרלמנט,ב. האסירים, הקיבוצניק דר נביך, ג. במס הכנסה, כמה שתבינו
דזיגן ושומכר
Three records, sketches performed by them: a. a. Parlamentsbuftnik, Nachtwechter b. Arrestantn, Kiboutsnik, A doctor Nebbech c.In Steier Amt, Wie fiel ir ferstehtDzigan and Shumacher

oph-034


$100
חמישה צילומי סטילס, מהסרט "על חטא", עם ישראל שומכר ודזיגן, ורשה, שנות ה30
Five still photographs from the film "I have sinned", Dzigan and Shumacher, Warsaw, the 1930's

oph-035


$200
אקוורל על נייר, נוף ימי חתום, 27X38
אופיר שייקה
Watercolor on paper, marine view, signed, 27X38Ophir Shaike

oph-036


$40
בול שייקה אופיר, באוגדן כולל דף מזכרת, בולים וכו'
Shaike Ophir stamp, in a folder, including memento page, stamps etc

oph-037


$60 | Sold for: $60
ארבעה צילומים ותוכניה אנגלית מהסרט "השוטר אזולאי" The Policeman
Four photographs and an English programme from the film "The Policeman"

oph-038


$100 | Sold for: $100
מכונת כתיבה Hermes Baby עברית, היתה שייכת לישראל שומכר
Type writer Hermes Baby, Hebrew, belonged to Israel Shumacher

oph-039


$200
אקוורל על נייר, נוף ימי חתום, 29.5X21
אופיר שייקה
Watercolor on paper, marine view, signed, 29.5X21Ophir Shaike

oph-040


$40 | Sold for: $95
שני ספרים עם הקדשה אישיות לשייקה אופיר: גומזים גומזים, ת"א תשכ"ט 1969, בעד, משרד הבטחון, תשל"ח 1978
אפרים קישון
Two books with personal dedication to Shaike ophir: Gomzim, Gomzim, Tel-Aviv 1969, Bead, Misrad Habitachon publ. 1978Ephraim Kishon

oph-041


$60 | Sold for: $85
מצית גז תוצ Ronson עם הקדשה לשייקה אופיר
Gas lighter by Ronson, with dedication to Shaike Ophir

oph-042


$120 | Sold for: $120
מנורת שולחן, בסיס קריסטל אהיל בד לבן, גובה ללא אהיל 69 ס"מ
Table lamp, crystal glass base, lampshade of white cloth, height without shade 69 cm

oph-043


$200
אקוורל על נייר, נוף ימי חתום, 20.5X38
אופיר שייקה
Watercolor on paper, marine view, signed, 20.5X38Ophir Shaike

oph-044


$40 | Sold for: $40
קובץ דף קרבי, פיקוד דרום אייר תשכ"ז יוני 1967, פקודת יום מיוחדת (האלוף ישעיהו גביש) דף קרבי מס' 1 (5 יוני 67) עד דף קרבי מס 7 (16 יוני 67) וכן מכתב אישי לשייקה אופיר
Kovetz Daf Kravi, Pikud Darom, June 1967, special day order (Aluf Yeshayahu Gavish, no 1, 5.6.67 to 7 16.6.67, with a personal letter to Shaike Ophir

oph-045


$60 | Sold for: $65
לעבור את הגבול, תקליט 45 עם חתימות ארבעת חברי הלהקה
הכל עובר חביבי
Laavor Et Hagvul, record 45, with signatures of the four members of the groupHakol Over Habibi

oph-046


$120 | Sold for: $120
מראה עם מסגרת מוזהבת וזכוכית קריסטל מלוטש, 108X79
Mirror with gilded frame and cut crystal glass, 108X79

oph-047


$200
אקוורל על נייר, נוף ימי חתום, 20.5X29
אופיר שייקה
Watercolor on paper, marine view, signed, 20.5X29Ophir Shaike

oph-048


$40
שני צילומים, Nov. 67 Hilton Tel-Aviv עם Sean Connery ושייקה אופיר, 17X22
Two photographs, Nov. 67 Hilton Tel-Aviv, with Sean Connery and Shaike Ophir, 17X22

oph-049


$60 | Sold for: $65
שני ציורי שמן על לוח אמנים פירות, חתומים, 15X12, 14X12
קון הדי
Two oil paintings on artists' canvas, fruit, signed, 15X12, 14X12Kun Heddi

oph-050


$120
מנורת שולחן, בסיס אגרטל עם מלאכים, גובה 72 ס"מ
Table lamp, base vase with angels, height 72 cm

oph-051


$200
גואש שחור, דיוקן ישראל שומכר, חתום, 73X50
ברנשטיין משה
Black gouache, portrait of Israel Shumacher, signed, 73X50Bernstein Moshe

oph-052


$40
אגרטל סגנון סצומה, עם ציורי לוחמים, גובה 30 ס"מ
Satsume style vase, with warriors' images, height 30 cm

oph-053


$60 | Sold for: $75
שלוש מדליות ומגן, שהוענקו לשייקה אופיר כתודה על הופעות
Three medals and a shield, given to Shaike Ophir in gratitude for his performances

oph-054


$120 | Sold for: $120
שידה-ארונית לילה, סגנון קוין אן, עם מגש נשלף ושתי מגירות, 43X32X68
Cabinet- night stand, queen Ann style, with extractable tray and two drawers, 43X32X68

oph-055


$200
תצריב, ע"פ אלברכט דירר, חתום פגם קל, 26.5X23
בודקו יוסף
Etching after Albrecht Duerer, signed, light damage, 26.5X23Budko Josef

oph-056


$40 | Sold for: $40
קערת זכוכית מורנו, צורת כוכב 26X20
Star shaped Murano glass bowl, 26X20

oph-057


$75 | Sold for: $80
טבעת ותליון לב זהב 14K משובצים בזירקונים, 5.3 גרם
14K gold ring and heart pendant, set with zirkons, 5.3 gm

oph-058


$120
גבירתי הנאוה, My Fair Lady תקליט 45, תכניה ושני צילומי סטילס
שי אופיר-רבקה רז
My Fair Lady, record 45, Programme and two still photographsOphir Shai-Rivka Raz

oph-059


$240
שולחן כתיבה סגנון כפרי, חמש מגירות, עץ חום ועור, (פגמים בעור) עם כיסא תואם, 100X45.5X76
Country style desk, five drawers, made of wood and leather (damages to leather), with matching chair, 100X45.5X76

oph-060


$40 | Sold for: $40
שלוש תוכניות וכרטיס כבוד למופעים שונים
דזיגן ושומכר
Three programmes and honorary ticket for various showsDzigan and Shumacher

oph-061


$75
כסא סגנון בנטווד (חדש)
Bentwood style chair (new)

oph-062


$120
מצית גז תוצ Dupont Paris מצופה זהב, ניתן לשייקה אופיר מתנה ע"י מרלנה דיטריך
Gilded gas lighter by Dupont, Paris, was gifted Shaike Ophir by Marlene Dietrich

oph-063


$240
ארונית סגנון עתיק, דלת אחת עם עבודת גילוף, 80X32X70
Antique style cabinet, one door, with carvings, 80X32X70

oph-064


$50
סיכת עניבה, זהב 14K משובץ באוניקס, 3.3 גרם ברוטו
14K gold necktie pin, set with Onyx, 3.3 gm brut

oph-065


$75 | Sold for: $75
פרשנות כדורגל, לכבוד מונדיאל 1974, טיוטה עם תיקונים בכתב ידו של ש.א.
שייקה אופיר-בומבה צור
Parshanut Kaduregel (soccer commentary), for World cup 1974, draft with handwritten proof notes by Shaike OphirShaike ophir-Bomba Tzur

oph-066


$120
תקליט (33), אריה לביא שר עם הקדשה ללידיה ושייקה (אופיר), בידידות שושיק ואריק
אריק לביא
Record 33, Arieh Lavie singing with dedication to Lidia and Shaike (Ophir), with friendship from Shosik and ArikArik Lavie

oph-067


$260
שרשרת זהב 18K, משקל 6.6 גרם אורך כ- 70 ס"מ, עם תליון תלתן, זהב 14K, משקל 2.5 גרם, אורך 3 ס"מ
18K gold chain, weight 6.6 gm, length appr. 70 cm, with clover shaped pendant, 14K gold, weight 2.5 gm, length 3 cm

oph-068


$450
צילום חתום עם הקדשה של הזמרת מרלנה דיטריך, Gesegnet sollst du sein- Marlene, 35.5X28
Signed photograph with dedication by the singer Marlene Dietrich: "Gesegnet sollst du sein- Marlene", 35.5X28

oph-069


$50 | Sold for: $70
רשיון נהיגה של ישעיהו אופיר 1951
Drivers license of Yeshayahu Ophir, 1951

oph-070


$75
שמן על לוח אמנים, נפוליאון חתום, 44X29
צפריר שלמה
Oil on artists' canvas, Napoleon, signed, 44X29Tzafrir Shlomo

oph-071


$140
צמיד זהב 14K, 6 גרם, אורך 16 ס"מ
14K gold bracelet, 6 gm, length 18 cm

oph-072


$260 | Sold for: $280
שתי טבעות פלטינה, כ"א עם שיבוץ זירקון גדול, 9 גרם ברוטו
Two platinum rings, each set with a large zirkon, 9 gm

oph-073


$600 | Sold for: $700
אגרטל עתיק, לקר צינובר מגולף סין, גובה 19 ס"מ
Antique vase, carved lacquer cinnabar, China,
height 19 cm

oph-074


$50
חמישה צילומים, מתנות ששייקה אופיר קיבל מיחידות צבא שבפניהם הופיע (פגמים)
Five photographs, gifts given to Shaike Ophir from army units in front of which he performed (damaged)

oph-075


$80
מראה עם מסגרת עץ מגולפת וזכוכית קריסטל (פגם), 72X54
Mirror with carved wooden frame and crystal glass (damage), 72X54

oph-076


$140 | Sold for: $150
טבעת זהב 14K, משובצת בשלושה יהלומים OMC, כ"א 5-6 נק'
14K gold ring, set with three diamonds OMC, each 5-6 pt

oph-077


$260
כורסא, עץ וריפוד ירוק
Wooden armchair with green upholstery

oph-078


$500 | Sold for: $500
כרזה צבעונית לסרט "השוטר אזולאי" עם שייקה אופיר, בבימויו של אפרים קישון, 90X61 (פגמים וקיפולים)
Coloured poster for the film "Hashoter Azulai"(The Policeman), directed by Ephraim Kishon, 90X61 (damage and foldings)

oph-079


$50 | Sold for: $60
ההזמנה האישית של שייקה אופיר להצגת הבכורה של הסרט "השוטר אזולאי", 4.7.71
The personal invitation of Shaike Ophir to the first viewing of the film "Hashoter Azulai"( The policeman), 4.7.71

oph-080


$80
כרזה למופע "אלף הפרצופים" שייקה אופיר, 25 שנות בידור, 70X51.5
Poster advertizing the show "Elef Hapartsufim" (thousand faces), Shaike Ophir, 25 years of entertainment, 70X51.5

oph-081


$140 | Sold for: $140
תקליט מס 3, במועדון הסנטר הכפול יחד עם דף פירמה של הגשש, עליו תוכנית הפזמונים של ההופעה שמופיעה בתקליט, בכתב ידו של שייקה אופיר
הגשש החיור
record no 3, Moadon Hasanter Hakaful, with stationary of the Gashash, on which written the list of songs of the record in Shaike Ophir's handwritingHaGashash HaHiver

oph-082


$280
טבעת פלטינה משובצת 20 מסך 21 יהלומים, כ-3-4 נק' כ"א, ס"ה כ-70 נק', משקל 3 גרם
Platinum ring set with 20 of 21 diamonds, appr 3-4 pt each, total appr 70 pt, 3 gm

oph-083


$550
שעון יד תוצ Paul Buhre הקופסה זהב 18K, עם שיבוץ יהלומים, 8.3 גרם, 2 X 10 נק', 56 X 1.5 נק, ס"ה כ-1 ct יהלומים
Wrist watch by Paul Buhre, case 18K gold set with diamonds, 2X10 pt, 56X1.5 pt, total appr 1 ct diamonds, 8.3 gm

oph-084


$50
שני צילומי סטילס מהסט של "אנטבה", בהם מופיע שייקה אופיר ושחקנים נוספים, 18X24
Two still photographs from the set of "Entebe", showing Shaike Ophir and other actores, 18X24

oph-085


$80
שמן על בד, אגרטל פרחים על רקע כחול, חתום, 40X30
קון הדי
oil on canvas, flower vase on blue background, signed, 40X30Kun Heddi

oph-086


$140
לוט 21 צילומי סטילס של "על מסכות ואנשים", שייקה אופיר, יורם בוקר, בתוספת תוכניה
Lot 21 still photographs, for "Masques and Men", Shaike Ophir, Yoram Boker with programme

oph-087


$300
כרזת פרסום למופע Masques עם שייקה אופיר ויורי ארקין, ארה"ב, תחילת שנות ה60, 54.5X44.5
Poster advertizing the show Masques, with Shaike Ophir and Uri Arkin, USA, early 1960's, 54.5X44.5

oph-088


$600 | Sold for: $1500
פרס "כינור דוד", שהוענק לשייקה אופיר כשחקן השנה, תשל"א 1971
Kinor David award, to Shaike Ophir, actor of the year 1971

oph-089


$50 | Sold for: $50
באחד האמשים, הוצ' טברסקי, תשכ"ג 1963, עם הקדשה חתומה מאת אפרים (קישון)
אפרים קישון
B'Achad Ha'Emeshim, Tversky publ., 1963, with signed dedication by Ephraim (KishonEphraim Kishon

oph-090


$80
עט נובע תוצ Elyse גרמניה גוף ומכסה מוזהבים
Fountain pen by Elyse, Germany, gilded body and lid

oph-091


$140 | Sold for: $140
עטיפת תקליט 45 של 4 שירים של מרלנה דיטריך, עם חתימת ידה של הזמרת, וכן חוברת Playbill של תיאטרון הקולוניאל בוסטון בעניין הופעה של דיטריך, ושייקה אופיר
Wrap of a 45 record with 4 songs by Marlene Dietrich, signed by the singer, and Playbill booklet of the colonial theatre, Boston, telling of a joined performance of Dietrich and Ophir

oph-092


$300
פרס פסטיבל הקולנוע הישראלי צפת, 1974, שהוענק לשייקה אופיר, עיצוב הפסל A. Kalderon
Israeli film festival award, Safed 1974, awarded to Shaike Ophir, designed by A. Kalderon

oph-093


$600
שמן על לוח, דומם, חתום 39X48
אלואיל אריה
Oil on canvas, still life, signed, 39X48Alweil Arieh

oph-094


$90 | Sold for: $90
מנורת ספריה, פליז, עם אהיל זכוכית ירוק, גובה 35 ס"מ
Library brass lamp, with green glass lampshade, height 35 cm

oph-095


$90 | Sold for: $120
כל מה שרצית לשמוע.. תקליט 45 עם הקדשה חתומה של שייקה אופיר
שייקה אופיר
Kol Ma Sheratsita Lishmoa, record, with signed dedication by Shaike OphirShaike Ophir

oph-096


$150 | Sold for: $220
החוזה המקורי בין מרסל מרסו ושייקה אופיר, 17.11.1952, חתום ע"י שניהם, וכן ששה צילומים של השחקנים מהופעות בהם הופיעו יחד
The original contract between Marcel marceau and Shaike Ophir, 17.11.1952, signed by both, with six photographs of the actors from shows they performed together

oph-097


$300 | Sold for: $325
שמן על בד, שולחן אוכל עם תלת אופן, חתום, 90X73
קידר דן
Oil on canvas, dinner table with tricycle, signed, 90X73Kedar Dan

oph-098


$650 | Sold for: $750
שעון יד תוצ International Watch Co Schaffhausen מנגנון מכני עם מחוג שניות, קופסה זהב 18K, מנגנון נקי, מצב עבודה, לגבר, מעזבונו של ישראל שומכר
Man's wrist watch by International Watch Co Schaffhausen, mechanical mechanism with seconds dial, case 18K gold, clean mechanism, in working order, from the estate of Israel Shumacher

oph-099


$50
תקליט 45, מח' פרסומת אל-על נתיבי אויר לישראל
Record 45, El-Al publicity department

oph-100


$90
שר לאוגדת הפלדה, תקליט 33 תקליט זה מוקדש לחיילי אוגדת האלוף ישראל טל, עם הקדשה חתומה של ישראל טל
אריק לביא
Shar Le/Ugdat Haplada, record 33, record dedicated to soldiers of major Israel Tal division, with signed dedication by Israel TalArik Lavie

oph-101


$150 | Sold for: $150
חוברת תוכניה של Marcel Marceau עם הקדשה חתומה של MM לכבוד שייקה אופיר
Programme of a show by Marcel Marceau, with signed dedication by MM to Shaike Ophir

oph-102


$300
צילום חתום עם הקדשה של הזמרת מרלנה דיטריך, "Bless You, Marlene, 25.5X20
Signed photograph with dedication by the singer Marlene Dietrich: "Bless You, Marlene", 25.5X20

oph-103


$1500
שמן על בד, דמויות, חתום 130X88
ויתקין
Oil on canvas, figures, signed, 130X88Vitkin

oph-104


$50 | Sold for: $55
טיוטת מערכון בסטנסיל דער שטרייך קווארטעט
דזיגן ושומכר
Stencil of sketch "Der Streich Quartet", performed by Dzigan and ShumacherDzigan and Shumacher

oph-105


$90
איך לעשות מה, הוצ' עמיקם תשכ"ג 1963, עם הקדשה אישית לשייקה אופיר (תוספת להקדשה המודפסת)
דן בן אמוץ
Ech Laasot Ma, Amikam publ., 1963, with personal dedication to Shaike Ophir (in addition to the printed dedication)Dan Ben Amotz

oph-106


$150
אקוורל, רחוב בגשם, חתום 34X40
Lando
Watercolor, a street in rain, signed, 34X40Lando

oph-107


$300
שמן על לוח עץ, זוג על הספה חתום, 16.5X16.5
דאובר מרים
Oil on panel, a couple on the sofa, signed, 16.5X16.5Dauber Miriam

oph-108


$50
עשרה צילומים, דזיגן ושומכר בהופעות שנות ה-50
Ten photographs, Dzigan and Shumacher, in performances, late 1950's

oph-109


$90
צילום תעודת המועמדות לאוסקר של הסרט The Policeman, best foreign film of 1971
Photograph of the certificate of Oskar nomination of the film The Policeman, for best foreign film of 1971

oph-110


$150
גואש, דמויות עם ראש פרח חתום, 52X35
ס. אבישר
Gouache, figures with flower head, signed, 52X35S. Avissar

oph-111


$300
דזיגן ושומכר, סלילי הקלטה ישנים: אינשטין וינשטין, קיבוצניק, א רדל א וורט ועוד
Dzigan and Shumacher, old recording tapes of Einstein-Veinstein, Kibbutznik, A redl Vort etc

oph-112


$50
עשרה צילומים, דזיגן ושומכר בהופעות שנות ה-50
Ten photographs, Dzigan and Shumacher, in performances, late 1950's

oph-113


$90 | Sold for: $120
מפת סיני חרוטה ע"ג מתכת ניתן לשייקה אופיר לאות מזכרת מלחמת ששת הימים, מאלוף ישראל טל, מפקד גייסות השריון
Map of Sinai etched on metal, given to Shaike Ophir, as memento for the six days' war, by major Israel Tal, chief of the armored corps

oph-114


$150
מגן שניתן לשייקה אופיר "ידיד השוטרים" בידידות, קציני ושוטרי יפו, 16.1.79
Shield given to Shaike Ophir, "Policemen's friend", by officers and policemen of Jaffa, 16.1.79

oph-116


$50
עשרה צילומים, דזיגן ושומכר בהופעות שנות ה-50
Ten photographs, Dzigan and Shumacher, in performances, late 1950's

oph-117


$90 | Sold for: $90
מכתב תודה לשייקה אופיר על הופעתו בפני האומות המאוחדות, 6.9.1957, (בה הוא החליף את סמי דייויס), המכתב חתום ביד ע"י המזכיר הכללי של האומות המאוחדות, דאג המרסקיאולד Dag Hammarskhold, 10.9.57
Thank you letter addressed to Shaike Ophir for his performance in front of the UN, 6.9.57 ( in which he replaced Sammy Davis ), signed by the secretary Dag Hammarskhold, 10.9.57

oph-118


$150
תצריב, מפלצת, חתום 28X24
קדר דן
Etching, a monster, signed, 28X24Kedar Dan

oph-119


$350
גביע ברונזה, סגנון רנסנס קוטר 21 ס"מ, גובה 19 ס"מ
Bronze cup in renaissance style, diameter 21 cm, height 19 cm

oph-120


$50
עשרה צילומים, דזיגן ושומכר בהופעות שנות ה-50
Ten photographs, Dzigan and Shumacher, in performances, late 1950's

oph-121


$90
"מגן" שהוענק לשייקה אופיר ע"י ש.בכר, ק. חינוך, יוני 1982
"Shield" awarded to Shaike Ophir by S. Bachar, Kiriat Hinuch, June 1982

oph-122


$150
לוט 8 פריטי הגשש החיוור: דף פירמה עם תוכנית ד' (רשימת שירים) תוכניה ל"שמחת זקנתי", ספר הזהב של הגשש וכן 5 תקליטים של הופעות הגשש
Lot of 8 items of the Gashash Hahiver: stationary with list of songs, programme for "Simchat Zkenti", Sefer Hazahv, and 5 records of performances

oph-123


$400
כרזה לסרט "מוישה ונטילטור" בגירסה האנגלית, בימוי אורי זוהר, moishe Aircondition 1965, 100X70
Poster advertizing the film "Moishe Ventilator", English version "moishe Aircondition", 1965, 100X70

oph-124


$50 | Sold for: $50
טיוטת מערכון בסטנסיל ביים טעלעסקאפ
דזיגן ושומכר
Stencil of sketch "Beim Telescope", performed by Dzigan and ShumacherDzigan and Shumacher

oph-125


$90 | Sold for: $110
קריקטורה של שייקה אופיר טיוטת דפוס, 29.5X21
זאב (פרקש)
Caricature of Shaike Ophir, press draft, 29.5X21Zeev (Farkash)

oph-126


$160
שולחן סלוני, רגליות עמודים עם דולפינים, עליון פלטה זכוכית, 125X69.5X47
Coffee table, legs columns with dolphins, top plate of glass, 125X69.5X47

oph-127


$400
כרזה למופע "חדש וגם ישן" של שייקה אופיר, 1961, 96X67
Poster for the show "Hadash Vegam Yashan" (old an new), by Shaike Ophir, 1961, 96X67

oph-128


$50 | Sold for: $50
טיוטת מערכון בסטנסיל אפמאגערונגס-קוראציע
דזיגן ושומכר
Stencil of sketch "Afmagerungs-Koratsie", performed by Dzigan and ShumacherDzigan and Shumacher

oph-129


$90 | Sold for: $90
מגן שניתן לשייקה אופיר נשף קצינים תש"ל, אוגוסט 1969, אברהם ארן אלוף מפקד גייסות השריון
Shield given to Shaike Ohpir, officers' ball, August 1969, major Avraham Aran, chief of armored corps

oph-130


$160
אגרטל ברונזה סיני, גובה 35.5 ס"מ
Chinese bronze vase, height 35.5 cm

oph-131


$400
גואש, דגים, חתום 20X31
ויתקין
Gouache, fish, signed, 20X31Vitkin

oph-132


$200 | Sold for: $200
אקוורל על נייר, נוף ימי חתום, 21X36.5
אופיר שייקה
Watercolor on paper, marine view, signed, 21X36.5Ophir Shaike

oph-133


$60
אגרטל זכוכית איטלקי ירוק עם דוגמאות, גובה 26 ס"מ
Italian green glass vase with patterns, height 26 cm