271-958


$25
שבעה שטרות: חצי לירה 1958 (2) לירה אחת 1958 (2), עשר לירות 1973, מצבים XF-AUC
בנק ישראל
Seven banknotes: half Lira 1958, one Lira 1958 (2), ten Lira 1973, conditions XF-AUCBank of Israel

271-959


$25
לוט שטרות : א. 1968 - 5,10,50,100 ל"י מצבים UNC ב. 1985-7, 1,5,10 ₪ מצבים AUC
Lot of banknotes: a. 1968- 5,10,50,100 Lira b. 1985-7 - 1,5,10 NIS, conditions AUC

271-961


$25
מטבע 50 פרוטה, שנת תש"ט מצב AUC
50 Pruta coin, 1949, AUC

271-962


$40
שתי מטבעות כסף תש"ט 1949 ע"ס 250 פרוטה (H), ו500 פרוטה VF-XF
Two silver coins, 5709, 1949, IAO 250 pruta (H), 500 pruta VF-XF

271-964


$25
מדלית כסף 935, 70 שנה לקרן קיימת 1971, 47 גרם
Silver 935 medal, 70 years to JNF, 1971, 47 gm

271-965


$25
שתי מדליות פרטיות: גולדה מאיר-ראש הממשלה, משה דיין - שר הבטחון
Two private medals: Golda Meir - Prime minister, Moshe Dayan - Defence minister