268-214


$25 | Sold for: $120
מחברת העבודה מס' 3 לשנים ת"ש-תש"ג בענייני תרומות לצדקה
מנחם גוזמן-פרוש
Work book no' 3, 5700-5703, about donations for charityMenachem Gozman-Perush

268-215


$25
שבעה טפסי מבחני בגרות, גמר מהשנים תשט"ו-תשי"ז, תנ"ך (2), דקדוק, דברי הימים (2), מתימטיקה, אנגלית
seven Matriculation Test forms, from the years 1955-1957: bible (2), grammar, history (2), Math, English

268-216


$25 | Sold for: $45
אלבום קטן עם 55 פריטי נייר קבלות, תעודות וכו', מחצית הראשונה של המאה ה20
Small album with 55 paper items, receipts, certificates etc., first half of the 20th C.

268-217


$30 | Sold for: $35
שני פנקסי מזון: א. ממשלת המנדט ב. מדינת ישראל שנות ה50
Two food voucher books: a. Mandate government b. State of Israel, the 1950's

268-218


$25
לוט כרטיסי אוטובוס, ישראל, שנות ה50: דן, אגד, והמקשר
Lot of bus tickets, Israel, 1950's, Dan, Egged, Hamekasher

268-219


$60
עבודת קיפול Year of Peace 1979 של מדור Dry bones, מראה מצד אחד של מנחם בגין, ומצד שני של אנוואר סאדאת, 23.5X33.5
folding work, Year of Peace 1979, from Dray bones section of Jerusalem Post, showing on one side Menachem Begin, and Anwar Saadat on the other, 23.5X33.5 cm

268-220


$25
חמישה פליירים-טפסי הגרלה צורת שטרות, תעמולת בחירות של הליכוד, 1996 (שונים)
Five flyers-shaped like banknotes, Likud's election propaganda, 1996

268-221


$70
לוט של 40 הדפסים, מראות ערים וכו
זאב רבן
Lot of 40 prints, views of cities etcZev Raban

268-222


$25 | Sold for: $35
לוט 17 גלויות ע"פ צילומים מאת יעקב בן אור קלטר, הוצ' אדלר, חיפה
Lot of 17 postcards after photographs by Yaakov Benor Kalter, publ. Adler

268-223


$70 | Sold for: $240
קופסת נעלים מלאה כ-400-500 גלויות שונות
Shue box with appr. 400-500 different postcards

268-224


$25
כרזה לתערוכת יצירות של פיקאסו מוזיאון ישראל, 1969, 98X48
Poster for exhibition of Picasso's works, Israel Museum, 1969, 98X48

268-225


$30
שתי כרזות בחירות "אמת-מפלגת העבודה" שנות ה60, 65X47, 62X47
Two election posters: "Emet Mofleget Haavoda", the 1960's, 65X47, 62X47

268-226


$25
כרזה של הועדה לבנין בית הכנסת בשכ הצפון, ע"י הירקון, תל אביב, הודעה חגיגית הנחת אבן הפינה..ל' אב, תרפ"ח 16.8.1928
Pamphlet by the committee to build the synagogue in north neighborhood by the Yarkon, Tel-Aviv, Hodaa Hagigit Hanachat Even Hapina, 30 Av, 16.8.1928

268-227


$40 | Sold for: $160
כרזה ליטוגרפית צבעונית עשרים וחמש שנה לגן החיות בתל-אביב, 1963, 83X55.5
Colored lithograph poster, 25 years to the Tel Aviv Zoo, 1963, 83x55.5

268-228


$25 | Sold for: $30
כרזה, תחרות בינלאומית בכדורגל סגל הנבחרת הישראלית נגד אנגליה, Chelsea 4.5.61, באצטדיון העירוני רמת גן (קרע)
Poster, international soccer tournament, Israel vs. England, Chelsea 4.5.61, at the municipal stadium Ramat Gan (tear)

268-229


$40
כרזת יום העצמאות, עם תמונות רוה"מ גולדה מאיר, שר הבטחון משה דיין ורב אלוף חיים ברלב, ומעל מנורה עם סמל יחי' צה"ל, 70X49
Independence Day poster, with an image of PM Golda Meir, Defense Minister Moshe Dayan and Lieutenant General Haim Barlev, with a a Menorah and an IDF unit symbol on top, 70x49

268-230


$25
אוגדן כרזות של משרד החינוך והתרבות עם ארבע מתוך חמש כרזות "עשרים למדינת ישראל" 1968
Poster folder of Ministry of education,with four of five posters " 20 Years for the state of Israel"

268-231


$40 | Sold for: $40
כרזה ליטוגרפית צבעונית "הגן על החי!", אגודת צער בעלי חיים בישראל-תל אביב יפו, דרך שלמה 30, צוייר בבית הספר לאמנות בצלאל, י-ם, 50X34.5
Colored lithograph poster, "Hagen Al Ha'chy!", ISPCA- Tel Aviv-Jaffa, Derech Shlomo 30, illustrated in the Bezalel Art School, Jerusalem, 50x34.5

271-911


$25
כרוז אצ"ל לא מתוארך "יהודים" 19X23
Irgun pamphlet, "Yehudim", not dated, 19X23

271-913


$30
ליטוגרפיה צבעונית של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י: חבר זכותך לדעת: לאן הולכים מסיך?, 48X68
Colored lithograph by the general committee of workers in Eretz-Israel: "Haver, Zchutcha Ladaat Lean Holchim Misecha? (it is your right to know where your taxes go), 48X68

271-914


$50
כרזה בענין איסוף כספים לבנית בית כנסת אור חיים, ירושלים, "פניה חשובה לכבוד התורה הקדושה, א. אב תשל"ב 1972, בין החתומים האדמור בבא סלי בי ישראל אבוחצירה
Poster regarding the collection of funds for the construction of the Or Chayim synagogue, Jerusalem, 1 Av 5732 1972, signed amongst others by Baba Sali Rabbi Israel Abuhatzera

271-915


$40
לוח קיר כרזה, שמות דגים הוצ' ועד הלשון העברית בא"י, ת"א, תרצ"ז 1937, פגמים זעירים, 64X50
Poster, name of fish, Vaad Halsshon Ha'Ivrit in Eretz-Israel, Tel-Aviv, 1937, minor damage, 64X50

271-916


$70
כרזה של מנהל ההסברה משרד ראש הממשלה ישוחררו אסירי ציון ברומניה, דבר ראש הממשלה בכנסת, 25.5.54, קרעים ופגמים זעירים, 70X50
Poster, prime minister official Information manager, to release zionist prisoners in Romania, 25.5.54 (tears and minor damage), 70X50

271-918


$25
גלויה של הגימנסיה העברית "הרצליה" תוצ' מתיתיהו אליהו ואחיו, יפו, א"י, נשלחה בתרפ"ב 1922
Postcard, the hebrew Gymnasium "Herzliya", by Eliahu Bros., Haffa, Eretz-Israel, sent in 1922

271-919


$40
כרזת חנוכה של הקרן הקיימת לונדון, שנות ה50, עיצוב Herz, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, 51X76
Chanuka poster of JNF, London, the 1950's, designed by Herz, "Sheasa Nissim Laavotenu..", 51X76

271-920


$25
פנקס זיהוי, תעודת זיהוי הוצא ב-24.1.49, משומש מצב טוב
מדינת ישראל
Identification card, dated 24.1.1949, used, good conditionThe State of Israel

271-921


$40
חמישה כרטיסי כניסה לחגיגות חנוכת בית הכנסת הגדול בתל אביב, הכרטיסים מופנים לרב לנדוס ולגב אהרונסון, יא ניסן תר"צ 15.4.1930, וכן תכנית החגיגה של חנוכת בית הכנסת
Five entrance tickets for opening of the great synagogue in Tel-Aviv, were given to Rav Landos and Mrs. Aharonson in 11 Nissan 15.4.1930,

271-922


$25
לוט של 14 פריטי נייר, א"י שנות ה20-50
Lot of 14 paper items, Eretz-Israel, the 1920's-1950's

271-923


$40
עשרה הדפסים, דיוקנות גדולי האומה: הרצל (2), זבוטינסקי (2), בן גוריון, משה דיין (2), חיים ברלב (2), חיים לסקוב, יצחק רבין
Ten prints, portraits of prominent men in the nation: Herzl (2), Jabotinsky (2), Ben Gurion, Moshe Dayan (2), Haim Barlev (2), Haim Laskov, Itshak Rabin

271-924


$25
שבעה מכתבים בעניין מסחר ביין כרמל מזרחי Carmel Misrahi, The Palestine Wine trading Co ועוד, שנות ה30
Seven letters about wine trade, Carmel Misrahi, The Palestine wine trading Co and others, the 1930's

271-925


$50
מכתב כתוב ביד ע"ג נייר מכתבים של הקונסוליה האיטלקית בחיפה, 17.9.31, כולל תרגום לאנגלית
Handwritten letter on stationary of the Italian consulate in Haifa, 17.9.31, including translation to English

271-926


$25
מכתב משוכפל, פניה של מפקד משטרת ירושלים, תקופת המנדט, לכל האגודות, חברות ומועדונים (וכללים), למסור את רשימת שמות חבריהם בהקדם האפשרי, בהתאם למנהל הבטחון הציבורי, 29.9.1921
Stencil letter, from the head of Jerusalem police to all associations, societies and clubs, asking them to give the names of all members as soon as possible according to public safety law, 29.9.1921

271-927


$70
לוט של 21 גלויות, מראות הארץ תקופת המנדט, הוצאות שונות, ירושלים, תל אביב, הכנרת, קיבוצים ועוד
Lot of 21 postcards, viws of Eretz-Israel, british mandate time, varied publisher, Jerusalem, Tel-Aviv, the sea of Galilee, Kibbutzim and more

271-928


$25
דין וחשבון של חב' זכרון משה בירושלם, שנת תר"ע 1910
Report, Zichron Moshe co. in Jerusalem, 1910

271-929


$80
מכתב כתוב ביד ע"ג נייר מכתבים של שגריר ישראל בצרפת ולטר איתן (מפצח מכשיר הקידוד האניגמה), כולל קורות חיים של איתן באנגלית
ולטר איתן 1910-2001
Handwiritten letter on stationary of the Israeli ambassador in France Walter Eitan (decoder of the Enigma), including Eitan's resume in EnglishWalter Eithan 1910-2001

271-930


$35
לוח קרן קיימת לישראל לשנת תרפ"ו 1925-6 וכן חמישה תלושי "ברכת הקק"ל לשנת תרפ"ט, תרומת עם
JNF calendar for 1925-6, with five coupons "Birkat Hakkl for 1929 Trumat Am

271-931


$120
לוט גדול של כרוזים, מכתבים ועוד של לשכות שונות של מסדר הבונים החופשיים, ארץ ישראל, שנות ה20 עד שנות ה60 (לשכות הר ציון, ברקאי, מוריה, חירם, סיני ועוד)
Large amount of pamphlets, letters and certificates, various lodges, of freemason order, Eretz-Israel, the 1920's to 1960's (Mount Zion, Barkai, Moria, Hiram, Sinai and more)