225-1330


$50
מגזרות נייר, מוטיבים מסורתיים עם הקדשה חתומה, ת"א
Paper cutouts, traditional motifs, with signed dedication

225-1331


$325
התנ"ך, 24 ליטוגרפיות לסיפורי התנ"ך ירושלים שנות ה20
The Bible, 24 Lithographs to bible stories, Jerusalem the 1920's

225-1332


$50 | Sold for: $50
סירות-עולים-הורים וארונות שולחנות וכסאות-ברכת הנרות-אריות ודגים-צמחים, הוצ' מסדה, רמת גן, 1972, כולל פוסטר
Sirot-Olim-Horim V’Aronot Shulchanot V’Kisaot-Birkat Ha’nerot-Arayot V’Dagim Tzmachim, Masada publ. Ramat Gan, 1972, including a poster

225-1333


$325
21 ליטוגרפיות לספר בראשית
21 lithegraphs for the book of Genesis

225-1334


$120
Jerusalem, 12 Facsimile plates form drawings by A.T., Vienna?
Jerusalem, 12 Facsimile plates form drawings by A.T., Vienna?

225-1335


$350
Chad Gadjo, Zeichnungen von Menachem Birnbaum, Welt Vlg. Berlin 5680 כריכה מקורית פרומה
Chad Gadjo, Zeichnungen von Menachem Birnbaum, Welt Vlg. Berlin 5680

226-1231


$25 | Sold for: $25
משה גת, ת"א, 1969 Moshe Gat, Israel, Mexico, Portugal, Spain, Tel-Aviv 1969
Moshe Gat, Israel, Mexico, Portugal, Spain, Tel-Aviv 1969
Cohen Ballas Gila

226-1232


$40 | Sold for: $40
10 מראות ממקומות היסטוריים בארץ ישראל, ירושלים, 1955
10 Historical sites of the Holy Land, Jerusalem, 1955
Ludwig Blum

226-1233


$25 | Sold for: $25
מרסל ינקו, הוצ' מסדה, ת"א 1963
Marcel Janco, publ. by Masada, Tel Aviv 1963
Marcel L. Mendelsohn

226-1234


$90 | Sold for: $90
חיתוכי עץ 12 עבודות הוצ' ספרית הפועלים, ירושלים תשי"ט 1959 (נזקי עש) R. Lehmann, Woodcuts
Woodcuts 12 works, publ. by Sifriat Hapoalim, Jerusalem, 5719 1959, (moth damages)
Rudi Lehmann

226-1235


$40 | Sold for: $40
20 רישומים, מבוא: רבקה כצנלסון תיק עם 16 מס"ה 20 רפרודוקציות, צפת-ת"א, 1975
Twenty drawings, introduction: Rivka Katzenelson, portfolio with 16 out of 20 reproductions, Safed-Tel Aviv 1975
Sela Rosota

226-1236


$50 | Sold for: $50
שלושה ספרים: א. הדפסים 1964-1988 חוברת תערוכה, ב. תערוכה רטרוספקטיבית 1967-1991, חתום, ג. ציורים, ת"א תשמ"ט, עם איור מקורי חתום ביד, בדף השער
Three books: a. prints 1964-1988, exhibition booklet, b. retrospective exhibition 1967-1991, signed, c. paintings, Tel Aviv, 5749, with an original hand signed drawing, on the title page
Oded Feingersh

226-1237


$50
Mordecai Ardon, Ed. H. Abrams New York
Mordecai Ardon, Ed. H. Abrams New York
Michele Vishny

226-1238


$150
שלושה ספרים: א. מגזרות נייר, ת"א המגזרות חתומות ביד, ב. ציורים, חיפה, 1976, ג. האור ביצירתו של י.ג. 1900-1992, חיפה, 1993
Three books: a. paper cutouts, Tel Aviv, the cutouts are hand signed, b. paintings, Haifa 1976, c. The Light in the Works of J.G. 1900-1992, Haifa, 1993
Grossbard Yehoshua

226-1239


$50 | Sold for: $50
מתווים 1918-1975, הוצ' מוזיאון ישראל ירושלים, 1976, מהדורה של 2000, עם חתימת האמנית (בחלק האנגלית)
Sketches 1918-1975, by the Israel Museum Jerusalem, 1976, edition of 2000, with the signature of the artist (in the English section)
Ticho Anna

226-1240


$50
The Woodcuts of Jakob Steinhar dt, San Francisco, 1959
The Woodcuts of Jakob Steinhar dt, San Francisco, 1959
Leon Kolb

226-1241


$80
שלושה ספרים: ספר תמונות, ת"א, תש"ז חיים אתר מאת זוסיא עפרון, עין חרוד, 1975, חוברת של תערוכת זכרון ליום השנה לפטירתו, עין חרוד, 1954
Three books: book of paintings, Tel Aviv, 5707, Chaim Atar by Zusia Efron Ein Harod, 1975, booklet of the memorial exhibition for the anniversary on his death, Ein Harod, 1954
H.Aftiker-Atar

226-1242


$350
התנ"ך בתמונות מאת אבל פן Die Bibel in Bildern von Abel Pann, Palestine Art publt. Jerusalem-Wien 1926 (foxing)
Die Bibel in Bildern von Abel Pann, Palestine Art publt. Jerusalem-Wien 1926 (foxing)

228-1235


$40
The Woodcuts of Jakob Steinhardt San Francisco, 1959
Leon Kolb
The Woodcuts of Jakob Steinhardt San Francisco, 1959
Leon Kolb

228-1236


$35 | Sold for: $35
ארבעה ספרי אמנות, אמנים ישראלים: פימה, דודו גרשטיין, איון שוובל, ורדה רתם
Four Art books, Israeli Artists: Dudu Gerstein, Fima, Ivan Schwebbel, Varda Rotem

228-1237


$40 | Sold for: $40
48 תמונות ומבחר אגרות ורישומים ערוך ע"י מ. בסוק, הוצ' הקיבוץ המאוחד, תשי"ח 1958
מנחם שמי
48 pictures and an assortment of missives and drawings, edited by M. Basok, publ by Hakibbutz Hameuchad, 5718 1958
Menachem Shemi

228-1238


$40 | Sold for: $40
ציורים, עורך זוסיה עפרון, חיפה, 1976
יהושע גרוסברד
Paintings, Haifa 1976, ed of 1000 ed by Zusia Efron
Yehoshua Grossbard

228-1239


$40 | Sold for: $40
משה רוזנטליס, מבוא ק. מאלר, עריכה וטקסט דוד גלעדי הוצ' כתר, ירושלים, תשמ"ד 1984
Moshe Rosentalis, Mevo K Mahler, edited and text by David Giladi, publ by Keter, Jerusalem 5644 1984

228-1240


$25 | Sold for: $25
ציור על זכוכית ורישומים, הוצ' מסדה, תשכ"ח 1968, מהדורה מיוחדת חתומה ע"י האמנית
ציונה תג'ר
Painting on glass and drawings, by Masada, 5728 1969, special edition signed by the artist
Tager Siona

228-1241


$40 | Sold for: $45
זריצקי, הוצ' מסדה, 1987
מרדכי עומר
Zaritzky, by Masada, 1987
Mordechai Omer

228-1242


$25
שני ספרים: א. עם דברי מבוא מאת ש.שבא ונ. זק מסדה, 1982, ב. 8 ציורי אקוורל, דברי מבוא יעקב אורלנד, חיפה , 1967
שמעון הולצמן
Two books: a. with introduction by S. ? and N. Zack, Masada 1982, b. Aquarelle paintings, introduction by Yaakov Orland, Haifa, 1967
Shimshon Holzman

228-1243


$100
תיק פורטפוליו עם 7 לוחות לסיפורו של רבי נחמן מברסליו, שבעת הקבצנים, עם הקשה חתומה של האמן
צבי גרונדמן
Portfolio with 7 plates on the stories of Rabbi Nachman of Breslau, the Seven Beggars, with a signed dedication by the artist
Grundman Zvi

228-1244


$25 | Sold for: $25
שני תיקיות עם כ"א 7+2 לוחות רפרודוקציות של ליטוגרפיות: נוף בישראל, ואדם ונוף בישראל, הוצ' יבנה, תשי"ז, תשכ"ד
צבי ליבני
Two folders each with 2+7 plates, reproductions of lithographs: landscape in Israel, man and landscape in Israel, by Yavne, 5717, 5724
Livni Zvi

228-1245


$120
E.M. Lilien, eine kuenstlerische Entwicklung 226 Abb. , B. Harz Vlg. Berlin-Wien
Lothar Brieger
E.M. Lilien, eine kuenstlerische Entwicklung 226 Abb. , B. Harz Vlg. Berlin-Wien
Lothar Brieger

228-1246


$25
ליטבינובסקי, מבוא גדעון עפרת, הוצ' יובל טל 1984 פורטפוליו עם 16 לוחות, מהדורה מיוחדת חתומה
Litvinovsky,Mevo Gideon Efrat, by Yuval Tal 1984, portfolio with 16 plates, special signed edition

228-1247


$260
תיק פורטפוליו עם 10 ליטוגרפיות ל"ניגונים" של שלום עליכם, מהדורה חתומה וממוספרת, מס 39 מס"ה 200
גרשון קניספל
Portfolio with 10 lithographs, of “Nigunim” by Shalom Aleichem, signed and numbered edition, no’ 39 out of 200
Geshon Knispel

228-1248


$25
פסלים, פורטפוליו עם 17 לוחות הקדמה מאת ד.א. פרידמן, הוצ' צ'צ'יק, ת"א 1957
אהרון פריבר
Sculptures, portfolio with 17 promotion plates by D.A. Friedman, by Tzatzik, Tel Aviv 1957
Aharon Priver

228-1249


$375
Jankel Adler, an artist seen from one of the many possible ?, no 71 of signed ed of 400, spine damaged, cover with foxing, London 1948
Stefan Themerson
Jankel Adler, an artist seen from one of the many possible ?, no 71 of signed ed of 400, spine damaged, cover with foxing, London 1948
Stefan Themerson

229-1227


$30
שלושה קטלוגים אודות עפרה צימבליסטה 1. פיסול כתיאטרון, עכו 2005 2. מעבר לכחול, מוזיאון מגדל דוד, 2002 3. Offra Zimbalista, The Joseph Constant Gallery 1995
Three catalogs regarding Offra Zimberlista: 1. Pissul K’teatron, Acre 2005, 2. Maavar L’kachol,Migdal David Museum, 2002, 3. Offra Zimbalista, The Joseph Constant Gallery 1995

229-1228


$50 | Sold for: $50
Monografia, Samuel Tepler, ed Il Cigno, Milano, Oct. 1971, מס 353 ממהדורה של אלף טפסים חתומים, חלודה
Monografia, Samuel Tepler, ed Il Cigno, Milano, Oct. 1971, no’ 353

229-1229


$40 | Sold for: $65
חמישה קטלוגים אודות פנחס כהן גן פעילויות, מוזיאון ישראל, י-ם 1974, מוזיאון חיפה 1983, מוזיאון ת"א 1978, עיבוד ההיסטוריה , עין חרוד 1994, NY 1976
Five catalogs regarding Pinchas Cohen, Gan Peiluyot, Israel Museum, Jerusalem 1974, Haifa Museum 1983, Tel Aviv Museum 1978, Ibud Hahistoria, Ayn Harod 1994, , NY 1978

229-1230


$50
ארבעה ספרים אודות יעקב שטיינהרדט ירושלים, 1962, תחריטים והדפסי אבן, ת"א 1981, חיתוכי העץ האחרונים של י.ש., נהריה 1987, His graphic work, Jlm. 1967
Four books about Jakob Steinhardt: His graphic work, Jlm. 1967, Etchings and Lithographs, T-A, 1981, J.S. Jlm. 1961, The late woodcuts of J.S, Naharia 1967

229-1231


$40 | Sold for: $40
חמישה קטלוגים אודות צדוק בן דוד 1. מוזיאון ת"א 1996 Melbourne 1989, London 1987, London 1990, Italia 2002
Five catalogs about Zadok Ben David, 1. Tel Aviv Museum 1996, 2. Melbourne 1989,3. London 1987, 4. London 1990, 5. Italia 2002

229-1232


$50 | Sold for: $50
ארבעה קטלוגים אודות דני קרוון 1. מעברים, מוזיאון ת"א 1997, 2. כיכר לבנה, ת"א 1988, 3. Dani Karavan, Paris 1983, 4. Maalot Museumsplatz, Koeln 1986
Four catalogs regarding Dani Karavan: 1. Maavarim, Tel Aviv Museum 1997, 2. Kikar Levana, Tel Aviv 1988, 3. Dani Karavan, Paris 1983, 4. Maalot Museumsplatz, Koeln 1986

229-1233


$40 | Sold for: $40
חמישה ספרים אודות אמנות ישראלית 1. מגמות באמנות הישראלית, י-ם 1968 2. I. contem Landscapes Jlm 1992 3. מוזיאון ישראל, י-ם 1985 4. The Twenties in Is.Art, T-A 1982 5. Isart, Interat e
Five books on the subject of Israeli art: 1. Megamot B’omanut HaIsraelit, Jerusalem 1968, 2. 3. I. contem Landscapes Jlm 1992, Israel Museum Jerusalem 1985, 4. The twenties in Is. Art, T-A 1982

229-1234


$70 | Sold for: $75
שבעה ספרים וקטלוגים אודות אמנות ישראלית 1. נחום גמזו, ציור ופיסול בישראל, ת"א תשי"א 1951 2. פרקים באמנות ישראלית הוצ' תל תשמ"א 1989 Makon Zeitgenoessische Kunst aus Israel, Wien 1993, Art in
Seven books and catalogs on the subject of Israeli art: 1. Nachum Gamzo, Tziur V’pissul B’Israel, Tel Aviv 5711 1951, 2. Prakim B’omanut Israelit, publ. Tel 57411981, Makon Zeitgenoessische kunst aus

229-1235


$40
סירות, עולים, הורים וארונות.. כולל הפוסטר, הוצ' מסדה, ר"ג, 1972
נפתלי בזם
Sirot, Olim, Horim Ve/Aronot… incl. poster, Massada publ. 1972Naftali Bezem

229-1236


$80 | Sold for: $80
שמונה ספרים וקטלוגים אודות אביגדור אריכא 1. Avigdor Arikha -Marlborough 1988, 1996, 1980 1977. 1974, 1997, 2000, A.A. from life 1965-2005,
Eight books and catalogs regarding Avigdor Arikha: 1. Avigdor Arikha -Marlborough 1988, 1996, 1980 1977. 1974, 1997, 2000, A.A. from life 1965-2005

229-1237


$40 | Sold for: $45
שני ספרים אודות יוסל ברגנר 1. Yosl Bergner Painting 1963-1968, Jlm 1969 2. יוסל ברגנר, רישומים לפרנץ קאפקא, ירושלים 1959 עם חתימת האמן בעפרון
Two books regarding Yosl Bergner: 1. Yosl Bergner Painting 1963-1968, Jlm 1969 2 Yosl Bergner to Franz Kafka, Jerusalem, 1959, signed with pencil by the artist

229-1238


$100 | Sold for: $160
תיק פורטפוליו, ניגונים, עשרה הדפסים צבעוניים, הוצ' גולדמן, חיפה, 1966, מס 159 מסך 200 , כל ההדפסים והתיק חומים ע"י האמן
קניספל
Portfolio, Nigunim, ten colored prints, publ. by Goldman, Haifa, 1966, no’ 159 of 200, all prints and the portfolio signed by the artistKnispel

229-1239


$50
חמישה ספרים אודות אמנים ישראלים 1. פייר רסטני, דניקרוון, ת"א 1990 ב. לוצאנסקי יעקב, פסלים, ג. ברנר, תשל"ו 1976 3. אריה אלחנני רב אמנויות, בית ראובן, ת"T תשמ"ג 1983 4. Moshe Castel 19
Five books on the subject of Israeli artists: 1. Dani Karavan, Tel Aviv 1990,2. Loutchansky Jacques, Psalim, Giv’at Brenner, 5736 1976, 3. Arieh El Hanani Rav Omanuot, Beit Reuven,

230-1512


$30
אמנים עברים, תולדותיהם ויצירותיהם הוצ' שילה, ניו יורק, אודות יוסף ישראלס, שמואל הירשנברג ואפרים משה ליליען
צבי שרפשטיין
Omanim Ivriim, Hebrew Artists, their histories and works, publ. by Shiloh, New York, regarding Jozef Israels, Shmuel Hirschenberg and Ephraim Moshe LilienScharfstein Zvi

230-1513


$60 | Sold for: $60
a. Bak paintings of the last decade N.Y., 1974, num. signed copy no 37, b. Bak oils-watercolors-drawings, 1972-1974
P.T. Nagano-a. Kaufman
a. Bak paintings of the last decade N.Y., 1974, num. signed copy no 37, b. Bak oils-watercolors-drawings, 1972-1974P.T. Nagano-a. Kaufman

230-1514


$40 | Sold for: $40
ציור ופיסול בישראל, הוצ' דביר, תשי"ז
ד"ר חיים גמזו
Painting and sculpture in Israel, publ. by Dvir, 5717Dr Haim Gamzu

230-1515


$60
Die Bibel in Bildern twenty four Facsimiledrucke nach Pastellen, Jerusalem, Palestine Art publ. Co. Jerusalem-Wien 1926
Abel Pann
Die Bibel in Bildern, 24 Faksimiledrucke nach Pastellen v. Abel Pann, Jerusalem, Jerusalem/Wien-The Palestine Art publ. Co, 1926Abel Pann

230-1516


$40 | Sold for: $40
ציורים 1963-68, הוצ' בינט ירושלים, 1969, עם רישום קטן והקדשה חתומה, 1978
יוסל ברגנר
Tsiurim 1963-68 publ. by Bineth, Jerusalem, 1969, with a small drawing and a signed dedication, 1978Bergner Yosl

230-1517


$200 | Sold for: $260
Sechzehn Heligravueren nach seinen Werken, "Haruach", Wien, 1924, no. 47/50
Lazar Krestin
Sechzehn Heligravueren nach seinen Werken, "Haruach", Wien, 1924, no. 47/50Lazar Krestin

231-1179


$30 | Sold for: $30
רשמים מישראל, אוגדן עם לוחות Impressions of Israel
י. בן מנחם
Reshamim M’Israel, Impressions of Israel, folder with platesJ. Ben Menahem

231-1180


$50 | Sold for: $425
ששה קטלוגים אודות תערוכות צלמים ארצישראלים: טים גידל, 1975, א. הימלרייך, 1987, אברהם חי 1987, אברהם אילת 1986, יעקב בן דב 1978, אנה ריבקין-בריק 1969
Six catalogues on exhibitions of Eretz Israel photographers: Tim N. Gidal 1975, Alfons Himmelreich 1987, Avraham Chay,1987, Avraham Eilat 1986, Yaakov Ben Dov 1978, Anna Riwkin-Brick 1969

231-1181


$40 | Sold for: $40
The Woodcuts of Jakob Steinhardt San Francisco, 1959
Leon Kolb
The Woodcuts of Jakob Steinhardt San Francisco, 1959Leon Kolb

231-1182


$50 | Sold for: $50
עשר חוברות של תערוכות אמנים: זיוה כספי, ינקל אדלר, מ. רוזנטליס, בוריס פנסון, בתיה גרוסברד, מנחם גפן, אברהם נתון, מיכאל גרובמן, שמואל בק, מיכאל גיטלין
Ten booklets on artists’ exhibitions: Ziva Kaspi, Jacob Adler, M. Rosenthalis, Boris Penson, Batya Grossberg, Shmuel Bak, Michael Gitlin

231-1183


$40
פולדר אודותיו (קטלוג תערוכה) עם חתימתו והקדשה, 28.4.1964, ממוספר 294
משה בר עם ברומברג
Folder about the artist (exhibition catalog) with his signature and a dedication 28.4.1964, numbered 294Moshe Bar Am Bromberg

231-1184


$70 | Sold for: $120
E.M. Lilien, eine kuenstlerische Entwicklung 226 Abb. , B. Harz Vlg. Berlin-Wien
Lothar Brieger
E.M. Lilien, eine kuenstlerische Entwicklung 226 Abb. , B. Harz Vlg. Berlin-WienLothar Brieger

231-1185


$40
מבקר עד ערב, תרל"ד-תרפ"ד ספר יובל לר' מרדכי בן הלל הכהן במלאת חמשים שנה לעבודתו הספרותית, דפוס המדפיס, ירושלם, תרפ"ה 1925
M’Boker Ad Erev, 5634-5684, jubilee book dedicated to Rabbi Mordechai Ben Hilel Hakohen upon reaching 50 years of his literary work, Hamadpis print, Jerusalem, 5685 1925

231-1186


$80 | Sold for: $90
ציורים לסיפורי פרנץ קפקא הוצ שבא, ת"א, 1990, בשער הספר רישום יד מקורי של י. ברגנר
יוסל ברגנר
Illustrations for stories by Franz Kafka, publ. by Shva, Tel Aviv, 1990, book's title page with an original hand drawing of Yosl BergnerYosl Bergner

231-1187


$40
זריצקי, הוצ' מסדה, תשמ"ז 1987
מרדכי עומר
Zaritzky, publ. by Masada, 5747 1987Mordechai Omer

231-1188


$120 | Sold for: $240
19 קטלוגים של תערוכות אמנים: י. אגם 1973, מ. אבניאל 1975, י. צים 1994 י. פלדי 1972, ח. גליקסברג 1976, א. לובין 1969, ל. קלאפיש 1976, מ. ארגוב, 1972, מ. ארדון, 1963, א. יעקובי 1967, ד. הנדלר 1981, א. ליפשיץ, 1969, מ. מורה 1974, ל. ניקל, ד. שריר, ל. שוורין, א. סוסקין, נ. גוטמן, 1969, מ. ינקו, 1972, מ. גרוס, 1988
19 catalogues on artists’ exhibitions: Y. Agam 1973, M. Avniel 1975, J. Zim 1994, I. Paldi 1972, H. Glicksberg 1976, A. Lubin 1969, L. Klapisch 1976, M. Argov 1972, M. Ardon 1963, E. Jacobi 1967, D. Hendler 1981, U. Lifshitz 1969, M. Moreh 1974, L. Nickel, D. Sharir, L. Schwerin, A. Soskin, N. Gutman 1969, M. Janco 1972, M. Gross 1988

231-1189


$50 | Sold for: $50
תומרקין Tumarkin הוצ' מפעלי נייר חדרה 1970, American Israeli paper Mills, Ltd Hadera 1970
Tumarkin, publ. by the American Israeli paper Mills, Ltd Hedera 1970

231-1190


$120 | Sold for: $280
19 קטלוגים של תערוכות אמנים: א. ארוך 1976, א. סטימצקי, 1972, א. לובין, י. פלדי 1972, ח. גליקסברג 1976, ל. קלאפיש, 1976, צ. מאירוביץ, צ. טולקובסקי 1975, י. ברגנר 1976, א. ריבקין-בריק,1969, ר. רובין, 1966, ח. סמואל, שוובל, 1974, נ. גוטמן, 1969, ב. שקי, ז'. אטלאן, 1964, י. וכסלר, 1969, י. גרבוז, 1973, י. אגם
19 catalogues on artists’ exhibitions: A. Aroch 1976, A. Stematsky 1972, A. Lubin, I. Paldi 1972, H. Glicksberg 1976, L. Klapisch 1976, Z. Meirovitch, Z. Tolkovsky 1975, Y. Bergner 1976, E. Riwkin-Brick 1969, R. Rubin 1966, H. Samuel, Schwebel, 1974, N. Gutman 1969, B. Shaki, J. Atalan 1964, I. Wexler 1969, I. Garbuz 1973, I. Agam

231-1191


$50 | Sold for: $50
ירושלים טירה נמה, הוצ' עקד תשמ"ו 1986, מהדורה שניה, עם הקדשה חתומה של המשורר, תשמ"ו
ש. שלום-יעקב שטיינהרדט
Yerushalaim Tira Nama, publ. by Eked, 5746 1986, second edition, with a signed dedication by the poet, 5746Sh. Shalom-Jacob Steinhardt

231-1192


$120
בתים בישראל, הוצ' הקיבוץ המאוחד כ"ה לוחות מודפסים, חתומים ע"י האמן
אברהם גולדברג
Batim B’Israel, publ. by Hakibbutz Hame’uchad, 25 plates signed by the artistAvraham Goldberg

231-1193


$40
אכפת, שירים, עם רישומים מאת יוסל ברגנר ספרי "נור" ע"י הוצ' מחברות לספרות, ת"א 1957, עם הקדשה חתומה מאת המשורר, 15.1.57 (חלודה, נקב עש אחד)
בנו רותנברג
Ichpat, Shirim, illustrations by Yosl Bergner, Sifrei “Nur” publ. by Machbarot L’safrut, Tel Aviv, 1957, with a signed dedication by the poet , 15.1.57, (foxing, one moth hole)beno Rothenberg

233-1414


$30 | Sold for: $110
"קו ", כתב עת לאמנות, שלוש חוברות: חוב' 1, 1977, 2, 1981, 3, 1981
“Kav”, periodical on art, three booklets, issue 1 1977, issue 2 1981, issue 3 1981

233-1415


$60 | Sold for: $60
ספר הפזמונים, מעוטר בציורים של יוסל ברגנר, עם הקדשה ורישום קטן מאת האמן
חיים חפר
Sefer Hapizmonim, illustrated by Yosel Bergner, with a dedication and a small drawing by the artistJaim Hefer

233-1416


$40
Art and Women Artists in Israel January 1949
Wizo Tel-Aviv
Art and Women Artists in Israel January 1949Wizo Tel-Aviv

233-1417


$60 | Sold for: $300
ששה קטלוגים של תערוכות אמנים ישראלים רות שלוס, אמשטרדם, 1971, לואיזה וילהלם, שנות ה60, ליליאן קלפיש, ת"א 1976, נחום גוטמן, ת"א 1970, רודי להמן, ת"א 1979, נפתלי בזם, 1989
Six catalogs of exhibitions of Israeli artists, Ruth Schloss, Amsterdam, 1971, Luisa Wilhelm, 1960’s, Liliane Klapisch, Tel Aviv 1976, Nachum Gutman, Tel Aviv 1970, Rudi Lehmann, Tel Aviv 1979, Naftali Bezem, 1989

233-1418


$40 | Sold for: $130
שש חוברות של תערוכות אמנות: רפאל מוהר (1963), יחיאל שמי (1966), יוסף שאלתיאל (1971), גיאורג לורנצל (1973), גרגורי נימץ (1966), ותערוכה קבוצתית "גרופית", 1964
Six pamphlets of art exhibitions: Raphael Mohar (1963), Yechiel Shemi (1966), Joseph Chaaltiel (1971), Georg Lorenzl? (1973), Gregory Nimetz(1966), and a joint exhibition “Groupit” 1964

233-1419


$60
רימון, השבועון המצולם של ישראל גליון 1 כרך ג' עד גליון 26 כרך ג' 3.7.1957-25.12.1957, (התחליף של העולם הזה)
Rimon, the photographed weekly magazine of Israel, issue 1 vol. 3 up to issue 26 vol. 3, 3.7.1957-25.12.1957 (substitute to Ha’olam Haze)

233-1420


$50 | Sold for: $50
מרסל ינקו, מסת מבוא מאת א.ב. יפה הוצ' מסדה, 1982, עם חתימת האמן
Marcel Janco, introduction by A.B. Yoffe, publ. Masada, 1982, signed by the artist

233-1421


$70 | Sold for: $70
שלושה ספרים אודות אמנות ארץ ישראלית גליה בלס-אפקים חדשים תש"מ1980, גדעון עפרת- הסטודיה: דור הביניים, 1989, ח. גמזו- אמנות הפיסול בישראל, תשי"ז 1957
Three book about Eretz Israeli art: Gila Blas, Afikim Hadashim, 1980, Gidon Ofrat, HA/Studia, 1989, H. Gamzu, Omanut Hapisul B/Israel, 1957

233-1422


$50 | Sold for: $280
תשעה קטלוגים של תערוכות אמנים ישראלים : אריה ארוך 1977, אלימה 1973, יהודית לוין , 1982, אברהם נתון, 1970, מנחם גפן, 1976, בוק שוורץ, 1969, יעקב שוורץ, 1964, חנה אורלוף 1976, ונחום גוטמן, 1970
Nine Exhibition catalogs of Israeli and foreign artists: Arieh Aroch 1977, Alima 1973, Yehudit Levin 1982, Avraham Naton 1970, Menachem Gefen 1976, Buky Schwartz 1969, Yaakov Schwartz 1964, Chana Orloff 1976 and Nachum Gutman 1970

233-1423


$70 | Sold for: $120
חמישה קטלוגים של תערוכות חשובות באמנות ישראלית: עקדת יצחק באמנות ישראל, ר"ג, מגמות באמנות הישראלית, י-ם, תשכ"ה 1965, דימוי ודמיון, ת"א 1967, תערוכת הסתיו, אמנים ישראלים, ת"א תשכ"ו 1966, מהנוף אל ההפשטה ומההפשטה אל הטבע
Five catalogs of important exhibitions in Israeli art: The Autumn Exhibition, 1965, Trends in Israeli Art, 1965, Landscape-abstaction-Nature, 1972, Akedat Isaac B'Omanut Ha'Israelit, Image-Imagination, 1967

233-1424


$50 | Sold for: $50
Bak, paintings of the last decade pul. Aberbach Fine Art, N.Y. 1974, no 55 of a limited ed of 120, incl. signed print
T. Nagano-A. Kaufman
Bak, paintings of the last decade pul. Aberbach Fine Art, N.Y. 1974, no 55 of a limited ed of 120, incl. signed printT. Nagano-A. Kaufman

233-1425


$75 | Sold for: $150
Agam, 2nd Ed, H. Abrams, N.Y. 1983 (spine damaged)
Frank Popper
Agam, 2nd Ed, H. Abrams, N.Y. 1983 (spine damaged)Frank Popper

233-1426


$50 | Sold for: $425
שלושה קטלוגים של תערוכות צילום במוזיאונים ישראלים: יעקב בן דב, 1978, מצב ותנועה, צילומי הריקוד של א. הימלרייך עם הקדשה, 1988, צילום סובייטי, 1996
Three catalogs of photo exhibitions from Israeli museums: Yaakov Ben Dov 1978, Soviet Photography1996, Mood and Movement, Himmelreich's Dance photographs 1936-61, 1987 with dedication

233-1427


$100
שני ספרים- קטלוגים אודות אמנות בארץ ישראל של המאה ה19: אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה הי"ט, 1979, ציון וירושלים ברוח ובחומר, 1993
Two books-catalogs on art in 19th in Eretz Israel:Omanut V'Umanut B’eretz Israel B’me’a H’19, 1979, Zion V’Yerushalaim B’ruach V’b’chomer 1993

234-1180


$40
עונות השנה, כתב עתים עברי אמנותי חוברת א' תשי"ט, 1959, כולל מאמר אודות אהרון כהנא
Onot Hashana, Hebrew artistic periodical, issue 1 5719, 1959, including an article about Aaron Kahana

234-1181


$70 | Sold for: $70
אמנות ואומנות, גזירה בנייר הוצ' אמנות, פפרנקפורט, א.מ., מוסקבה ואודיסה, 1922 (ללא כריכה)
מ.א. בייגל
Amanut V’omanut, paper cutouts, publ. by Amanut, Frankfurt am Main, Moscow and Odessa, 1922 (coverless)M.A. Beigel

234-1182


$50
אלכס קורן ממציא תכניקה חדשה "קורנטייפ", 10 גרבורות מקוריות בפורטפוליו
Alex Korn inventor of the new Korntype technique, 10 original engravings in a portfolio

234-1183


$80 | Sold for: $80
תשעה קטלוגים של תערוכות: זאק ליפשיץ, אברהם נתון, ברמן, קופפרמן, מיכאל גרוס, לבנון, חיים גליקסברג, לובין, אנה טיכו
Nine catalogs of exhibitions: Jacques Lipchitz, Avraham Naton, Berman, Kupferman, Michael Gross, Levanon, Chaim Glicksberg, Lubin, Anna Ticho

234-1184


$50
אוגדן עם כ-38 הזמנות לתערוכות אנה נוימן, שוובל, ברנרד רדר, רות שלוס ועוד
Folder containing 38 invitations to exhibitions of Anna Neumann, Schwebel, Bernard Reder, Ruth Schloss and more

234-1186


$40
שירי דוד אנתולוגיה מצוירת גרשון קניספל, שירים של נתן אלתרמן, לאה גולדברג, ט. כרמי ועוד
Shirei David, illustrated anthology, Gershon Knispel, songs by Nathan Alterman, Lea Goldberg, T. Karmi and more

234-1187


$75
Schneuer, Har El Publ, Tel-Aviv 1985, כריכה מוכתמת
Yona Fischer
Schneuer, Har El Publ., Tel-Aviv, 1985, stained bindingYona Fischer

234-1188


$40
תיאטרון ואמנות, ירחון של אמני א"י ת"א, ספט. 1925, אלול תרפ"ה
Teatron V’Omanut, monthly magazine of Eretz Israel Artists, Tel Aviv, Sept. 1925, Elul 5685

234-1189


$90
ששה קטלוגים של תערוכות אמנים: ארדון, קיץ 1963, אהרון כהנא, 1970, בוקי שוורץ, 1969, יעקב וכסלר, 1969, פלדי, 1972, מרסל ינקו, 1972
Six catalogues of artists’ exhibitions: Ardon , summer 1963, Aharon Kahana, 1970, Buky Schwarz, 1969, Jacob Wexler, 1969, Paldi, 1972, Marcel Janko, 1972

234-1190


$50
אבניאל, ציורים, חיתוכי עץ פסלים זעירים, פורטפוליו עם הקדשה אישית חתומה מאת האמן
מרדכי אבניאל
Avniel, drawings, wood cuts, tiny sculptures, portfolio with a signed personal dedication by the artistMordechai Avniel

234-1191


$800
Reuven Rubin, Rubin My Life עם הקדשה חתומה וכן רישום מקורי מאת האמן
ראובן רובין
Reuven Rubin, Rubin My Life, with a signed dedication and an original drawing by the artistReuven Rubin

234-1192


$50 | Sold for: $80
איקה, אריאל בראון, 1937-1964 הוצ' מסדה, ת"א 1967
יונה פישר
Aika, Ariel Brown, 1937-1964, publ. Masada, Tel Aviv 1967Yona Fischer

235-1153


$30
שלושה קטלוגים אודות עפרה צימבליסטה 1. פיסול כתיאטרון, עכו 2005 2. מעבר לכחול, מוזיאון מגדל דוד, 2002 3. Offra Zimbalista, The Joseph Constant Gallery 1995
Three catalogs regarding Offra Zimberlista: 1. Pissul K’teatron, Acre 2005, 2. Maavar L’kachol,Migdal David Museum, 2002, 3. Offra Zimbalista, The Joseph Constant Gallery 1995

235-1154


$50 | Sold for: $60
תתרמה, Tatrama, המגאזין הישראלי לאמנות ינואר 1985, מס 2, עורכים דני דותן, אורי דותן, עיצוב גרפי: רות וואן דה גרדה
Tatrama, the Israel art magazine, Jan. 1985, no.2, editors Danny Dotan, Uri Dotan, graphic design Rut Van De Gerde

235-1155


$30 | Sold for: $30
Chana Orloff, Paris 1927 כריכה מתפרקת
Leon Werth
Chana Orloff, Paris 1927, disassembled coverLeon Werth

235-1156


$50 | Sold for: $50
ששה קטלוגים אמנות ישראלית 1. רבקה טלפיר, ציורים , 1974 2. האור ביצירתו של יהושע גרוסברד, 1993 3. אריה אלואיל, 1968 4. מיכאל גרוס, עבודות על נייר, 1995 Bak-Landscapes of jewish History, Moshe Castel Raices
Six catalogs, Israeli art: 1: Rivka Talphir, Tziurim, 1974 2: The Light of Yehushua Grossbard, 1993, 3: Arieh Allwell 1968, 4: Michael Gross Avodot Al Niar 1995, 5: Bak-Landscapes of Jewish History, Moshe Castel Raices

235-1157


$40 | Sold for: $40
נוף ומולדת, 12 הדפסים לפי יצירות האמן, הוצ' הקק"ל, ירושלים
יואל רור
Nof V'Moledet, 12 prints after the artist's works, publ. by the JNF, JerusalemYoel Rohr

235-1158


$50 | Sold for: $50
ארבעה קטלוגים: 1. ציורים ופסלים 1969 2. איש ליד מכונה, 1987, 3. הניצב לפניי, 4. שיחות עם הבן, 2003, עם הקדשה חתומה
אורי ליפשיץ
Four catalogs: 1. Paintings and Sculptures 1969, 2. Ish L'yad Mechona 1987, 3. Hanitzav L'fanai, 4. Sichot Im Haben 2003, with a signed dedicationUri Liphsitz

235-1159


$40
Art and Women Artists in Israel Wizo, Tel-Aviv, January 1949, 36 p.
Dr. Paul Landau
Art and Women Artists in Israel Wizo, Tel-Aviv, January 1949, 36 p.Dr. Paul Landau

235-1160


$50 | Sold for: $50
שבעה קטלוגים אמנות ישראלית: 1. יעקב אגם, תמונות פסלים, 1973 2. שוובל, ציורים-רישומים, 1975 3. לוטן תערוכת תמונות, 1969 4. Nachum Gilboa 1976 5. קובה בלכר, 1978 6. שלום מצפת 1967 7. ישעיהו שיינפלד
Seven catalogs, Israeli art: 1: Yaacov Agam, Tmunot Psalim, 1973, 2: Schwebel, Tziurin-Rishumim, 1975, 3: Lotan Taaruchat Tmunot, 1969, 4: Nachum Gilboa 1976, 5: Kuba Blacher, 1978, 6: Shalom M'Tzfat 1967, 7: Yeshayahu Sheinfeld

235-1161


$40 | Sold for: $40
The Land of Light and Promise, Ludwig Blum 1891-1974, Ben Uri Gallery, the Art Museum for Everyone, 2011
The Land of Light and Promise, Ludwig Blum 1891-1974, Ben Uri Gallery, the Art Museum for Everyone, 2011

235-1162


$50 | Sold for: $50
שלושה קטלוגים וספר: 1. Oil Paintings and Drawings, 1982 2. כלב חצות מאת ש"י עגנון, 2010, 3. דיוקנאות עצמיים, 2010 4. Recent Paintings and Drawings, 1996
אביגדור אריכא
Three catalogs and a book: 1 Oil Paintings and Drawings 1982, 2. Kelev Chutzot by S.Y. Agnon 2010, 3. Self-portraits 2010, 4. Recent Paintings and Drawings, 1996Avigdor Aricha

235-1163


$40
שלושה קטלוגים: 1. ציורים 1955-1975 2. מסע, 2003, 3. ספינות טיול ביפו, 2004
יוסל ברגנר
Three catalogs: 1. Paintings 1955-1975, 2. Journey 2003, 3. Sfinot Tiyul B'Yaffo 2004Yosl Bergner

235-1164


$70
שלושה ספרים וארבעה קטלוגים אמנות ישראלית ראובן, תערוכה רטרוספקטיבית, 1955 2. שטרייכמן ציורים 1942-1975, 3. חנה אורלוף, פסלים, 1961 4. חנה אורלוף, 120 פסלים 60 רישומים, 1969 , אנה נוימן 1964, יוסף זריצקי, מרדכי עומר, מסדה 1987, חנה אורלוף
Three books and four catalogs, Israeli art: 1: Reuven, Retrospective Exhibition 1955, 2: Streichman, Paintings 1942-1975, 3: Chana Orloff, Sculptures, 1961, 4: Chana Orloff 120 sculptures 60 drawings, 1969, Anna Neuman 1964

235-1165


$40
שלושה ספרי אמנות: 1. חיים גמזו, יעקב אגם, 1976 2. Agam pictures-Sculptures, 1973, 3. Gunther Melka, Agam, Abrams, 1977
יעקב אגם
Three art books: 1. H. Gamzo, Yaacov Agam , 1976, 2. Agam pictures-Sculptures, 1973, 3. Gunther Melka, Agam, Abrams, 1977Yaacov Agam

235-1166


$70 | Sold for: $70
שבעה קטלוגים: 1. מרלבורו, 1962 2. מרדכי ארדון, אביב 1963, 3. מרלבורו 1987 4. Bilder a. D. Jahren 1953-78, 1979 5. Recent works, 1981, Ardon Tapisseries contemporaines 1981, צבעי הזמן, 2003
מרדכי ארדון
Seven catalogs: 1. Marlboro 1962, 2. Mordechai Ardon, Aviv 1963, 3. Marlboro 1987, 4. Bilder a. d. Jahren 1953-78, 1979 5. Recent works, 1981, Ardon Tapisseries contemporaines 1981, Tziv'ei Hazman 2003Mordechai Ardon

235-1167


$40 | Sold for: $55
קטלוג ושני ספרים: מוזיאון חיפה, 1978 שמונה תמונות בצבעים, 1966, 48 תמונות ומבחר אגרות ורשומים, 1958
מנחם שמי
Catalog and two books, Haifa Museum, 1978, eight images in colors, 1966, 48 Tmunot V'miv'char Agrot V'rishumim 1958Menachem Shemi

235-1168


$70 | Sold for: $70
ארבעה ספרים אודות צילומי ארץ ישראל במאה ה19 רפאלוביץ, ארץ ישראל והמושבות, פקסימיליה, יעקב מ. לנדאו, ארץ ישראל בימי עבדול חמיד, קטלוג צילומים מאוסף הסולטן, 1979, ישעיהו ניר, בירושלים ובארץ ישראל בעקבות צלמים ראשונים, 1986, מראות ארץ ישראל, 1982
Four books on photographs of Eretz Israel 19th c.: Raphaelovitz, Eretz Israel V'Hamoshavot, facsimile, Jacob M. Landau, Eretz Israel B'yamei Abdul Hamid, Catalog of photographs from the Sultan's collection, 1979, Yeshayahu Nir, B'Yerushalim V'B'Eretz Israel B'ekvot Tzalamim Rishonim 1986, Marot Eretz Israel 1982

235-1169


$40 | Sold for: $55
בקרוב אגיע רחוק, תערוכת האיש ההולך גלריה לעיצוב של אסכולה , 1993 (כתמים)
איתן ברטל, אילן גולדשטיין
B'karov Agia Rachok, Taaruchat Ha'ish Haholech, Galeria L'itzuv Shel Askola, 1993 (stains)Eitan Bartal, Ilan Goldstein

235-1170


$70 | Sold for: $70
ספר האגדה חלק א', בתרגום לרוסית ע"י שמעון פרוג, איורים יוסף בודקו, הוצ' זלצמן, ברלין, 1922, 200 עמ' (כריכה מתוקנת, פגמים)
יהושע רבניצקי-ח.נ. ביאליק
Sefer HaAgada part 1, translation into Russian by Simon Frug, illustrations by Joseph Budko, publ. Salzman Berlin, 1922, 200 p., (repaired cover, damages)Yehoshua Rabnitski-C.N. Bialik

235-1171


$40 | Sold for: $50
ארבעה ספרים אודותיו ירושלים, 1962, תחריטים והדפסי אבן, ת"א 1981, חיתוכי העץ האחרונים של י.ש., נהריה 1987, His graphic work, Jlm. 1967
יעקב שטיינהרדט
Four books about Jakob Steinhardt: His graphic work, Jlm. 1967, Etchings and Lithographs, T-A, 1981, J.S. Jlm. 1961, The late woodcuts of J.S, Naharia 1967Jakob Steinhardt

235-1172


$90 | Sold for: $90
ששה ספרים אודות צלמים ארצישראלים: טים גידל, תצלומים משנות השלושים, 1975, עיניים שראו את סוסקין, תצלומי סטודיו, 1999, יעקב בן דוב, התפתחות הישוב היהודי, 1970, נתן סופרין, מעין לעין, 1992, אברהם חי, מפגשים עם אמנים, קטלוג עבודות אנגלית וקטלוג פורטוגזיות, 1989
Six books on photographers of Eretz Israel: Tim Gidal, Photographs from the 30's, 1975, Eneyim Sh'ra'u Et Soskin, Studio photographs 1999, Yaakov Ben Dov, Hitpatchut Hayeshuv Hayehudi, 1970, Nathan Sophrin, M'ein L'ein, 1992, Avraham Chai, Mifgashim Im Omanim, Catalog of Works in English and Catalog in Portugese

235-1173


$40
ארבעה ספרים וקטלוגים: 1. מוזיאון ישראל, 1973, 2. נופי ירושלים, תשל"ד 1974 3. מתווים, 1976, 4. Jerusalem landscapes drawings and watercolors, 1971
אנה טיכו
Four books and catalogs: 1. Israel Museum 1973, 2. Jerusalem Sceneries 5734, 3. Mitvim, 1976, 4. Jerusalem landscapes drawings and watercolors, 1971Anna Ticho

235-1174


$90
ציור ופיסול, כתב עת לאמנות פלסטית יוצא לאור ע"י אגודת הציירים בישראל, חוברות: 2,5,6/7,8,9,10,11,13/14,15,16,17,18, תשל"ג-תשל"ט
Tziur V'Pisul, periodical on plastic art, publ. by the Painters Association in Israel, issues: 2,5,6/7,8,9,10,11,13/14,15,16,17,18, 5733-5739

235-1175


$40 | Sold for: $40
שלושה קטלוגים: 1. ציורים 1978 2. ציורים 1939-1976, שנחאי, ירושלים, פאריז, 1977, 3. עבודות על נייר 1939-1990, ירושלים, 1998
פימה-אפרים רוטנברג
Three catalogs: 1. Paintings 1978, 2. Paintings 1939-1976, Shanghai, Jerusalem, Paris, 1977, 3. Works on Paper, 1939-1990, Jerusalem 1998Fima-Ephraim Rotenberg

235-1176


$90 | Sold for: $90
חמישה ספרים אודות אמנות ישראלית: 1. ד. גלעדי, מסילות באמנות, 1986, 2. ח. גמזו, ציור ופיסול בישראל, 1951 3. 60 שנה אחרי, בית ראובן 1987 4. אופקים חדשים, פיסול, 1996 5. תערוכות אמנות חדישה בישראל, 1960
Five books on the subject of Israeli art: 1: A. Giladi, Mesilot B'Omanut 1986, 2: H. Ganzo, Tziur V'pisul B'Israel 1951, 3: 60 Years Later, Beit Reuven 1987, 4: Ofakim Chadashim, Pisul 1996, 5: Taaruchot Omanut Chadisha B'Israel 1960

235-1177


$50 | Sold for: $60
ארבעה ספרים אודות אמנים ישראלים יוצאי גרמניה רפאל מוהר, 1962, איזידור אשהיים, 1967, רודי להמן 1903-1971, 1979, רודי להמן-הדויג גרוסמן, 1985
Four book regarding Israeli artists from Germany: Raphael Mohar 1962, Isidor Aschheim 1967, Rudi Lehman 1903-1971, Rudi Lehman-Hedwig Grossman 1985

235-1178


$90 | Sold for: $90
ספר ושבעה קטלוגים אודות אמנות ישראלית 1. נורית דוד, השכן הטוב, 2006 2. סמדר אליאסף, 1997 3. צדוק בן דוד, דיוויד מאך (חתום ע"י בן דוד), 1997, ישראל רבינוביץ, בין ערים ובין סלעים, 1992 4. פנחס כהן גן, קוסמוס, פאתוס כאוס, 1988, 5. 6. Moshe Gershuni, Sei mir Gegruesst 7. Moshe Gershuni, 1989 8. Tumarkin, 1996 9. יונה פישר – איקה (אריאל בראון), הוצ' מסדה, 1967
Book and seven catalogs on the subject of Israeli art: 1: Nurit David, HaShachen HaTov 2006, 2:Smadar Eliasaf 1997, 3:Tzadok Ben David, David Mach (signed by Ben David) 1997, Israel Rabinovitz Bein Arim V'bein Slaim 1992,

235-1179


$50
חמישה ספרי צילום ישראלי עליזה אורבך, חיים בצילום, 1995, גלעד אופיר,עשן, 2008, אברהם אילת, צייר עם מצלמה, 1986, גואל קנטור, כיין המשומר, 1987, Simcha Shirman
Five books, Israeli photography: Alisa Orbach, Chayim B'Tzilum 1995, Gilad Ofir, Ashan, 2008, Avraham Eilat, Painter with Camera 1988, Noel Kantor, K'yein Hameshumar, 1987, Simcha Shirman

235-1180


$120
Mordechai Ardon, Abrams publ N.Y.
Michele Vishny
Mordechai Ardon, Abrams publ N.Y.Michele Vishny

235-1181


$50 | Sold for: $50
לוט חוברות, כתבי עת בנושא אמנות ישראלית: מושג, ירחון לתרבות ישראלית, מס 3,4,9, ארבע על חמש, מס 67, 1995, אומנויות, 1969, גזית, 229-230, תשכ"ב, אמנות ה? 1983, סטודיו, 61-82, מרץ 95 עד מאי 97
Lot of magazines, periodicals on Israeli art, Musag, monthly about Israeli culture, no. 3,4,9, Arba Al Chamesh, no. 67, Studio, 61-82, March 95 till May 97

235-1182


$220
עמק, קרן היסוד Emek Keren Hayesod אוגדן תמונות עם שש ליטוגרפיות, ירושלים, תרפ"ז 1927 (כתמים)
גרטה וולף-קרקאור
Emek, Keren Hayesod, picture binder with six lithographs, Jerusalem, 5687 1927 (stains)Grete Wolf-Krakauer

240-1270


$30 | Sold for: $30
צילומון חוב 32, יוני 74 עד חוב 38, יוני-יולי 1976
Tsilumon, issue 32, Jun. 74 till issue 38, Jun-Jul. 1976

240-1271


$60 | Sold for: $80
סטודיו כתב עת לאמנות: גליונות: מס' 2, אוג 89, מס 3-4, ספט-אוק. 89, מס 5, נוב 89, מס 6, דצ. 89, מס 7, ינו' 90, מס 8, פבר. 90, מס 10, אפר. 90, מס 11, מאי 90, מס 12, יוני 90, מס 19, פבר 91, מס 20 מרס 91, מס 35, יולי-אוג 92 (8 פגום)
Studio, periodical on Art, issues: no' 2, Aug. 89, no' 3-4, Sep-Oct. 89, no' 5, Nov. 89, no' 6, Dec. 89, no' 7, Jan. 90, no' 8, Feb. 90, no' 10, Apr. 90, no' 11, May 90, no' 12, Jun. 90, no' 19, Feb. 91,

240-1272


$30 | Sold for: $60
הקרמיקה הארמנית של ירושלים קטלוג, מוזיאון הארץ, תשמ"ו 1986
The Armenian pottery of Jerusalem, catalog, Ha'aretz Museum , 5746 1986

240-1273


$60
אורנמוגרפיה, תורת האורנמנט הגיאומטרי ושימושו באמנות הקישוט, 128 לוחות בחור לבן, 64 לוחות בצבעים, הוצ' ר. מס, ירושלים, 1945
נ.ב. חבקין
Ornamography the principles of geometrical ornament and its use in decorative art, 128 black and white plates, 64 colored plates, publ. by R. Mas, Jerusalem 1945 (Hebrew)N.B. Havkin

240-1274


$40
מסע צלב של ילדים, תרגם רפאל אליעזר עם 24 ליטוגרפיות של גרשון קניספל, ספרי תרשיש, י-ם, 1966, פורמט קטן, עם הקדשה חתומה מאת גרשון קניספל
ברטולד ברכט
Masa Tslav Shel Yeladim, translated by Raphael Eliaz, with 24 Lithographs by Gershon Knispel, Tarshis, Jlm. 1966, small format with signed dedication by Gershon KnispelBertold Brecht

240-1275


$65
שני ספרים אודות אמנות בישראל Israels Arts and Crafts, Israel Jewelry
Two books on the subject of art in Israel, Israel's Arts and Crafts, Israel Jewelry

240-1276


$50
ארבעה ספרים מאויירים על ידיו ח.נ. ביאליק, שירים ופזמונות לילדים, תש"ה 1945, כנ"ל תשכ"ח 1968, שביל קליפות התפוזים, תשי"ח 1958, בארץ לובנגולו מלך זולו, תש"כ 1960
נחום גוטמן
Four books illustrated by him, H.N. Bialik: Shirim V'pizmonot L'yeladim, 5705, same as above 5728, Shvil Klipot Hatapuzim, 5718, In the Land of Lobengulu King of Zulu, 5708Nachum Gutman

240-1277


$70 | Sold for: $70
הצילום, כתב עת ישראלי לאמנות הצילום חוברות מס' 1, יוני 76, עד מס' 40, אפריל 82, רציף, שלם, ב-4 כרכים
Hatzilum, Israeli periodical on the art of photography, issues: no' 1, Jun. 76 till no' 40, Apr. 82, consecutive, complete, in four volumes

241-1243


$50 | Sold for: $50
לוט תשעה קטלוגים של תערוכות אמנים: אגם, 1973, מיכה אולמן, 1981, א. בוגן, 2003, שמאי גילר, 1991, נחום גלבוע, 1984, משה גרשוני, 1993, יעקב וכסלר, 1969, ציפר, 1999, בוקי שורץ, 1969
Lot of nine artists' exhibition catalogs: Agam 1973, Micha Ullman 1981, A. Bogen 2003, Shamai Giler 1991, Nahum Gilboa 1984, Moshe Gershoni 1993, Jacob Wexler 1969, Ziffer 1999, Buky Schwartz 1969

241-1244


$30
א. ספר התמונות, ת"א 1946 ב. חיים אתר, מאת סוסיה עפרון, עין חרוד, 1976
חיים אפתקר אתר
a. Sefer Hatmunot, Tel Aviv1946, b. Chaim Atar, by Susia Efron, Ayn Harod, 1976Haim Afteker Atar

241-1245


$50
Helmar Levski, Der Mensch- mein Bruder, Vlg. D. Kunst, Dresden 1958 (heavy foxing)
Helmar Levski, der Mensch- mein Bruder, Vlg. D. Kunst, Dresden 1958 (heavy foxing)

241-1246


$35
Love and Joy about letters, Grossman publ. New York, 1963
Ben Shahn
Love and Joy about letters, Grossman publ. New York, 1963Ben Shahn

241-1247


$50
חמישה ספרים אודות אמנים ואמנות ישראלית א. נחום גוטמן, כחומר ביד היוצר, 1979 ב. נחום גוטמן, עריכה אהוד בן עזר, מסדה, 1984 ג. אברהם נתון, ת"א, 1969, ד. יעקב ליצ'נסקי, פסלים, ת"א תשי"ז 1957 ה. איה לוריא, שמורים בלב, ציורי הדיוקן של חיים גליקסברג, 2005
Five book on Israeli art and artists: a. Nachum Gutman, Like Material in the Hand of the Creator, 1979, b. Nachum Gutman, editing Ehud Ben Azar, Masada 1984, c. Avraham Naton, Tel Aviv 1969, d. Jacques Litchansky, Sculptures, Tel Aviv, 5717 1957, e. Aya Luria, Shmurim Balev, portraits of Haim Gliksberg, 2005

241-1248


$40
פיסול כמולדת, רודי להמן והדויג גרוסמן, חייהם ויצירתם, ת"א 2005
הלגה קלר
Pisul K'moledet, Rudi Lehmann and Hedwig Grossmann, their lives and creations, Tel Aviv 2005Helga Keler

241-1249


$50 | Sold for: $60
לוט 8 קטלוגים של תערוכות אמנים: ארדון, 1963, אנה טיכו, 1974, מרסל ינקו, 1972,כהנא, 1970, לוטן 1969, פלדי, 1972, קסטל, 1963, יחיאל שמי, 2002
Lot of 8 artists' exhibition catalogs, Ardon 1963, Anna Ticho 1974, Marcel Janko 1972, Kahana 1970, Lotan 1969, Paldi 1972, Castel 1963, Yehiel Shemi 2002

241-1250


$40 | Sold for: $40
ציור ופיסול, כתב עת לאמנות פלסטית יוצא לאור ע"י אגודת הציירים בישראל, חוברות: 2,5,6/7,8,9,10,11,13/14,15,16,17,18, תשל"ג-תשל"ט
Tziur V'Pisul, periodical on plastic art, publ. by the Painters Association in Israel, issues: 2,5,6/7,8,9,10,11,13/14,15,16,17,18, 5733-5739

241-1251


$40 | Sold for: $240
ארבעה ספרים אודות אמנות ואמנים ישראלים א. שוובל, ירושלים תל-אביב, 1989, ב. תומרקין, פסלים 1957-1992, מוז ת"א 1992 ג. תומרקין I, מסדה, 1981 ד. פינס, חיתוכי עץ 1942-1985
Four book on Israeli art and artists: a. Schwebel, Jerusalem Tel Aviv, 1989, b. Tumarkin, Sculptures 1957-1992, Tel Aviv Mus. 1992, c. Tumarkin, Masada, 1981, d. Pins, Woodcuts 1942-1985

241-1252


$40
ארבעה פרסומים: פסלים 1911-1961 מוזיאון ת"א 1961, גבריאל טלפיר, הוצ' גזית 1950, חנה אורלוף 1988-1968, מוזיאון ת"א, דר חיים גמזו, מסדה, ת"א
חנה אורלוף
Four publications: Sculptures 1911-1961, Tel Aviv Museum 1961, Gabriel Talphir publ. by Gazit 1950, Chana Orloff 1968-1988 Tel Aviv Museum, Dr. Chaim Gamzo, Masada, Tel AvivChana Orloff

241-1253


$60 | Sold for: $60
לוט של 14 קטלוגי ועלוני תערוכות אמנים ישראלים: מ. ברנשטיין, 1978, ז. קון, 1972, ש. בק, 1968, מ. ינקו, 1972, ד. בר-אדון, 1986, אגם, ז. טריפון, 1999, י. עשת, 1966, ב. שוורץ, 1969, תערוכת הסתיו, 1970, איקה, 1966, ז. דרוין רפאל, 1974, א. ברגנר, 1966, י. איזנשר, 1974
Lot of 14 catalogues and brochures of Israeli artists: M. Bernstein, 1978, Z. Kun, 1972, S. Bak, 1968, M. Janko, 1972, D. Bar Adon, 1986, Agam, Z. Trifon, 1999, J. Eshet, 1966, B. Schwartz, 1969, Autumn Exhibition, 1970, Ika, 1966, Z. Druian Raffel, 1974, A. Bergner, 1966, I. Eisensher, 1974

241-1254


$40 | Sold for: $40
ארבעה קטלוגים של תערוכות קבוצתיות בישראל א. קבוצת 1960, חיפה, 1960 ב. אמנות חדישה בישראל, 1961 ג. מבוך, 7 אומנים יוצרים יחידה אל-פונקציונלית, 1967 ד. אהל, תערוכת אמנים מודרנים, 60 שנה אחרי, תשמ"ז 1987
Catalogs of group exhibitions in Israel: a. group 1960, Haifa 1960, b. New art in Israel, 1961, c. HaMavoch, 7 Omanim Yotzrim Yechida Al-Funkzionalit, 1967, Ohel, exhibition of modern artists 60 years later, 5747 1987

241-1255


$75
לוט 5 ספרים וקטלוגים, אמנות ישראלית: א.קסטל, מוז' ת"א, 1974, Castel ed Griffon, Switzerland w. One orig Litho, ג. משה גרשוני 1980-1986, מוז' ישראל 1988, ד. זריצקי, אקוורלים 1920-1975, גל. גורדון, 1976, ה. מחווה לזריצקי, מוז' ישראל, 1982
Lot of 5 books and catalogs on Israeli art and artists: a. Kastel, Mus. Tel Aviv 1974, b. Castel, ed Griffon, Switzerland w. One orig Litho, c. Moshe Gershuni 1980-1986, Mus. Israel 1988, d. Zaritsky, Aquarelles 1920-1975, Gal Gordon, 1976, e. Tribute to Zaritsky, Mus. Israel, 1982

241-1256


$40
ששה קטלוגים וספרים, אמנות ישראלית: א. אברהם נתון, ת"א 1969 ב. מנחם גפן, יפו, שנות ה70 ג. פלדי, ת"א 1972 ד. אנה נוימן, ת"א 1956, ה. סטימצקי, ירושלים 1972, ו. ישראל בציורי דן אופיר, הוצ' מסדה, גבעתיים 1982
Six catalogs and books on Israeli art: a. Avraham Naton, Tel Aviv 1969, b. Menahem Gefen, Jaffa 1970's, c. Paldi, Tel Aviv 1972, d. Anna Neumann, Tel Aviv 1956, e. Steimatzky, Jerusalem 1972, f. Israel B'tziurei Dan Ofir, publ. by Massada, Givatayim 1982

241-1257


$85
יהושע גרוסברד ציורים, עורך זוסיא עפרון, הוצא בשנת 1976 במהדורה חד פעמית של 1000 טפסים
Yehoshua Grossbard paintings, editor Zusia Efron, publ. in 1976 in a onetime edition of 1000 copies

241-1258


$40
מענשעלאך און סצענעס, 16 צייכענונגען צו שלום עליכמס ווערק: מוטיל בן פייסי דעם חזנס יינגל, באלייט-ווערט בעל מחשבות, כלל פארלאג, ברלין, 1922, (ללא כריכה, נקבי עש ספורים)
פר. מארקוס-שאליט
Menschelach un Stsenes, 16 Tseichenungen tsu Shalom Aleichem Verk: Motil Ben Peisi Chazanes Yengel, Beleit-Vert Baal Machshavot, Klal ferlag, Berlin 1922 (no binding, a few moth holes)Pr. Marcus-Shalit

241-1259


$90 | Sold for: $140
לוט של 20 קטלוגי ועלוני תערוכות אמנים ישראלים: ג. בן זינו, 1990, סאבין, ד.ר. לוין, 1967, ר. שפיר, י. רוזנשטיין, 1975, מ. מסינגר, 1969, מ. שטינברג, ז. קון, 1972, מ. ינקו, 1963, ש. בק, 1971, א. ברגנר, 1976, י. צים, 1991, ע. שביט, ג. נובק, 1964, ד. שריר, ס. סלונים, 1966, י. תומרקין, 1977, ר. אלקלעי, צ. ברנר, 1974, נ. נוחי, 1997
Lot of 20 catalogues and brochures of Israeli artists: G. Ben Jano,1990, Sabin, D.R. Levin, 1967, R. Shafir, Y. Rosenstein, 1975, M. Messinger, 1969, M. Steinberg, Z. Kun, 1972, M. Janko, 1963, S. Bak, 1971, A. Bergner, 1976, J. Zim, 1991, A. Shavit, G. Novak, 1964, D. Sharir, S. Slonim 1966, I. Tumarkin, 1977, R. Alkalai, Z. Brener, 1974, N. Nochi, 1997

241-1260


$40 | Sold for: $40
ארבעה קטלוגים של אמנות ישראלית תערוכות לפי נושאים: א. מהנוף אל ההפשטה ומההפשטה אל הטבע, 1973 ב. רישומים לתיאטרון הבימה 1918-1978, 1978 ג. המיתוס של כנען, 1980 ד. מגמות באמנות ישראלית, 1965
Israeli art catalogs, exhibitions by categories: a. M'hanof El Ha'hafshata V'm'ha'hafshata El HaTeva, 1973, b. Rishumim L'Teatron HaBima, 1918-1978, 1978, c. HaMitos Shel Knaan, 1980, d. Megamot B'omanut Israelit, 1965

241-1261


$90 | Sold for: $90
לוט של 20 קטלוגי ועלוני תערוכות אמנים ישראלים: מ. ינקו, 1959, ד. שמחוני, 1971, י. קריזה, 1992, י. שועלי, 1980, ט. פרמינגר, 1985, ש. בונה, 1961, ש. חרובי, 1965, י. סער, 1971, ד. שריר, 1972, ע. קאופמן, 1991, י. צים, 1993, ע. אוריון, 1979, ד. אלדובי, 1970, י. וכסלר, 1969, נ. גלבוע, 1976, ר. אדלר אדולף, 1976, מ. ארגוב, 1955, ש. טפלר, 1963, י. אדלר, 1977, א. פרץ-ארד, 1960, א. סלומון, 1996
Lot of 20 exhibition catalogues and brochures of Israeli artists: M. Janko, 1959, D. Simchoni, 1971, Y. Krize, 1992, Y. Shualy, 1980, T. Preminger, 1985, S. Bonneh, 1961, S. Charuvi, 1965, Y. Saar, 1971, D. Sharir, 1972, A. Kaufman, 1991, J. Zim, 1993, E. Orion, 1979, D. Aldouby, 1970, I. Wexler, 1969, N. Gilboa, 1976, R. Adler Adolf, 1976, M. Argov, 1955, S. Tepler, 1963, I. Adler, 1977, A. Perez-Arad, 1960, A. Salomon, 1996

241-1262


$50
ארבעה ספרים אודות אמנות ואמנים ישראלים א. יוסף הירש, ירושלים 1987, ב. יהושע גרוסברד, ציורים, 1976, מהדורה של 1000 ג. ז'אן קאס, גליצנשטיין, מסדה, 1963 ד. Yona Fischer, Schneur 1968 (German)
Four book on Israeli art and artists: a. Josef Hirsch, Jerusalem 1987, b. Yehoshua Grossbard, Paintings, 1976, edition of 1000, c. Jean Kaas, Glicenstein, Masada, 1963,d. Yona Fischer, Schneur 1968 (German)

241-1263


$90
לוט של 20 קטלוגי ועלוני תערוכות אמנים ישראלים: ד. בהרב וא. שטרן, 1994, עשת, 1967, א. חורושי, ד. בר-אדון, 1986, אגם, 1967, י. הבר, 1968, מ. בת יוסף, 1966, מ. ינקו, 1983, ד. לוין, איקה, 1966, ז. דוד, 1974, ר. אדלר-אדולף, 1977, מ. קסטל, 1974, אדלון, ד. מוריס, 1984, ד. רובינס, 1977, ש. בק, 1978, מ. אולמן, 1981, מ. לבנון, 1972, י. צים, 1993
Lot of 20 catalogues and brochures of Israeli artists: D. Baharav and E. Stern, 1994, Eshet, 1967, E. Khoroshy, D. Bar-Adon, 1986, Agam, 1967, J. Haber, 1968, M. Bat Yosef, 1966, M. Janko, 1983, D. Levin, Ika, 1966, Z. David, 1974, R. Adler-Adolf, 1977, M. Kastel, 1974, Edlon, D. Morris, 1984, D. Robbins, 1977, S. Bak, 1978, M. Ulman, 1981, M. Levanon, 1972, I. Zim, 1993

241-1264


$50 | Sold for: $110
חמישה ספרים: שלושה של יוסל ברגנר: א. ציורים 1938-1980 הוצ' כתר, 1981 ב. רטרוספקטיבה, מוז. ת"א, 2000 ג. Paintings to Franz Kafka, ed Shiva, 1990 ושניים על אביגדור אריכא: ד. רישומים, מוז. ת"א 1990 ב. ציורים נבחרים, מוז. ת"א, 1999
Five books, three by Yosl Bergner: a. Paintings 1938-1980, publ. Keter, b. Retrospective, Tel Aviv Mus. 2000, c. Paintings to Franz Kafka, ed Shiva, 1990, and two about Avigdor Arikha: a. Drawings, Tel Aviv Mus.1990, b. Selected paintings, Tel Aviv Mus. 1999

241-1265


$120
Die Bibel in Bildern von Abel Pann Jerusalem-Wien, 1926, 24 Bildern (foxing, dislmantled)
Die Bibel in Bildern von Abel Pann Jerusalem-Wien, 1926, 24 Bildern (foxing, dismantled)

243-1281


$25
ספר המוצגים (קטלוג), של בית הנכאת הארכיאולוגי של פלשתינה א"י, תקופת הברזל (התקופה הישראלית), ירושלים, 1940, סטנסיל
Sefer HaMutzagim (catalog) of the Archaeological Museum of Palestine Eretz Israel, the Iron Age (Israelite period), Jerusalem 1940, stencil

243-1282


$90
פסלים, מבחר מיצירותיו 1942-1962 ת"א תשכ"ג 1963
אריה רזניק
Sculptures, A Selection of His Works 1942-1962, Tel Aviv, 5723 1963Arie Resnik

243-1283


$60 | Sold for: $65
פורטפוליו, שנים עשר נושאים תנ"כיים שלם, ללא כריכה
אבל פן
Portfolio, twelve Old Testament subjects, complete, no bindingAbel Pan

243-1284


$150 | Sold for: $150
Illustrations by Bezalel Schatz to Henry Miller Jerusalem 1957
Illustrations by Bezalel Schatz to Henry Miller Jerusalem 1957

243-1285


$80 | Sold for: $80
אמנות ואומנות, גזירה בנייר הוצ' אמנות, פרנקפורט ד"מ,מוסקבה, אודסה, 1922
מ. א. בייגל
Amanut V'Omanut, paper cutting, by Omanut publ. Frankfurt a.M., Moscow-Odessa, 1922M.A. Beigel

244-1193


$70
מתור הארץ, 32 פתוחים הוצ' אילה ע"י "דביר", תל-אביב ת"ש 1940 (חלודה)
אריה אלוייל
by Ayala qDvir publ, Tel-Aviv, 5700 1940 (foxing)Arieh Alweil

244-1194


$450
Bezalel Prints by Teachers תיק עם עבודות של 17 מורי בצלאל, 1986, מס 43 ממהדורה חד פעמית של 150, גודל כל גליון 50X65

244-1195


$150 | Sold for: $150
פורטפוליו עם רפרודוקציות הוצ' חובב, ירושלים 1971, מס 39 ממהדורה של 180 עותקים,
אהרון כהנא
publ by Hovev, Jlm 1971, numbered 39/180 copiesAharon Kahana

245-1375


$50
עשרה קטלוגים של תערוכות אמנות: תומרקין 2003, שי עבדי, 2012, תמר דר מאיו, 2009, דיויד מוריס, 1984, דיתה לירון, 2002, רותי סגל, 2000, יונתן בורובסקי, 1984, לאה ניקל-מנשה קדישמן, 1997, אנה נוימן 1956, אביגדור סטמצקי 1972
Ten art exhibition catalogs: Tumarkin 2003, Shay Abadi 2012, Tamar De Mayo 2009, David Morris 1984, Dita Liron 2002, Ruthi Segal 2000, Jonathan Burovsky 1984, Lea Nikel-Menashe Kadishman 1997, Anna Neuman 1956, Avigdor Steimatzky 1972

245-1376


$50
עשר חוברות אמנות, ותערוכות אמנים: גלעדי ישראל, משה ניניו, 1991, נחום כהן, 1973-75, מריאן 1979, תערוכת אמני פרנקפורט 1982, פיסול בחומר, איתי אלטשולר, שמי-תומרקין, 1983, זיוה קרונזון 1991, נועה צדקה 2001
Ten art and art exhibition catalogs: Giladi Israel, Moshe Ninio 1991, Nachum Cohen 1973-75, Maryan1979, Frankfurt Artists' Exhibition 1982, Pisul B'Chomer Itai Altschuler, Shemi-Tumarkin 1983, Ziva Kronzon 1991, Noa Sadks 2001

245-1377


$50
עשרה קטלוגים של תערוכות אמנות: יהודית קוץ 2002, אלכסנדר בוגן, 2003, רביבה רגב, 1998, ציונה לין לירון, 2002, יצחק דה לנגה 2002, רוזי שחם, 2002, אורי ליפשיץ 2001, פלדי, 1972, יואב חנן 2002, גלעד קידר 2005
Ten art exhibition catalogs: Judith Kotz 2002, Alexander Bogen 2003, Raviva Regev 1998, Tziona Levi Liron 2002, Yitzchak De Lange 2002, Rozi Shaham 2002, Uri Lifshitz 2001, Paldi 1972, Yoav Hanan 2002, Gilad Keidar 2005

245-1378


$180 | Sold for: $180
E.M. Lilien, mit 226 Abbildung nach Radierungen und Zeichnungen des Kuenstlers, B. Harz Vlg. Berlin-Wien, 1922
Lothar Brieger
E.M. Lilien, mit 226 Abbildungen nach Radierungen und Zeichnungen des Kuenstlers, B. Harz Vlg. Berlin-Wien, 1922Lothar Brieger

245-1379


$50
עשר חוברות תערוכות אמנים: שמי-תומרקין, 1983, ח. הרטוק ונ. נדלר, מרגו גראן, 2009, רונית שני, 2008, נוריקו יאנאגי סאויה, 2009, Vitamin H, 2009, אסף רומאנו, 2009, גרוגרי 2009, יצחק דה לנגה, 2009, אלכס קרמר, 2009
Ten catalogs on art exhibitions: Shemi-Tumarkin 1983, Chaja Hertog and Nir Nadler, Margot Gran 2009, Ronit Shani 2008, Noriko Yanagisawa 2009, Vitamin H 2009, Asaf Romano 2009, Gregory 2009, Yitzchak De Lange 2009, Alex Kremer 2009

245-1404


$30 | Sold for: $30
בתוככי ירושלים, אוגדן ששה פתוחי עץ מקוריים מאת מ. לנדר, חתומים בידך, הוצ' גלריה לאמנות כ"ץ, (כתמי מים, כריכה פגומה)
מוניה לנדר
Betochechi Yerushalaim, folder with six original woodcuts by Munia Lander, signed by him, pub. Katz Art Gallery (water stains, damaged cover)Munia Lander

255-1255


$30 | Sold for: $45
בצלאל של שץ 1906-1929 בעריכת נורית שילה-כהן, מהד' שניה, מוזיאון ישראל, ירושלים, תשמ"ג 1983, 369 עמ'
Bezalel shel Schatz 1906-1929, ed. Nurit Shilo-Cohen, snd Ed., Israel Museum, Jerusalem, 1983, 369 p

255-1256


$40 | Sold for: $45
חיתוכי עץ, הוצ' ס. הפועלים תשי"ט 1959, כולל 12 גליונות (הדפסים)
להמן רודי
Wood cuts, publ. by S. Hapoalim, 5719 1959, including 12 sheets (prints)Lehman Rudi

255-1257


$40
את ירושלים, עם 6 לוחות ע"פ ציורים של יעקב שטיינהרדט, המדפיס ליפשיץ, ירושלים, ת"ש 1940 (פגמים קלים)
אבן זהב ארי
At Yerushalaim, with 6 plates after works by Jacob Steinhrdt, Lipschitz Press, Jerusalem, 5700 1940 (minor damages)Even Zahav Ari

255-1258


$50 | Sold for: $50
מלון למונחי הגרפיקה הוצ' מ. ביאליק ע"י ועד הלשון העברית, ירושלים, תרצ""ז 1937
נרקיס מ.
Dictionary of graphic art terms (Hebrew), publ. M. Bialik, by the Academy of the Hebrew Language, Jerusalem 5697 1937M. Narkiss

258-193


$25
ספורי אגדה, ליקט מ. סגל צייר מ. ינקו, הוצ' עמיר, סמינר הקיבוצים וספרית פועלים, ת"א, כריכת ספריה
Sipurey Agada, Liket M. Segal, illustrated M. Janco, Amir publ. Tel-Aviv ( library cover)

258-194


$25
Artists of Israel 1920-1980 The Jewish Museum, NY 1981
Artists of Israel 1920-1980, The Jewish Museum, NY 1981

258-195


$90
Mordecai Ardon, Harry N. Abram Publ. New York, 240 p.
Michele Vishny
Mordecai Ardon, Harry N. Abram Publ. New York, 240 p.Michele Vishny

258-196


$60
Reuven Rubin, H.N. Abrams Publ New York, 1975, 288 p. slight foxing
Sarah Wilkinson
Reuven Rubin, H.N. Abrams Publ, New York, 1975, 288 p. slight foxingSarah Wilkinson

263-798


$30
בתים בישראל, 25 לוחות בפורטפוליו, הוצ' הקיבוץ המאוחד
אברהם גולדברג
Batim B' Israel, 25 plates in a portfolio, publ. by Hakibbutz Hame'uchadAvraham Goldberg

263-799


$250
אלבום עם 98 צילומים (כולל כפולים) המתעדים את יצירותיו וכן מספר צילומים של האמן ומשפחתו
ראובן רובין
Album with 98 photographs, including copies, documenting his works and a number of photographs of the artist himself and his familyReuven Rubin

263-800


$50
גרשוני, הוצ' מוזיאון תל אביב 2010
שרה בריטברג-סמל
Gershuni, publ. Tel Aviv Museum 2010Sara Breitberg-Semel

265-245


$25
שני ספרים אודות יעקב שטיינהרדט a. Leorn Kolb (ed), The woodcuts of Jakob Steinhardt chronologically arranged and fully reproduced, San Francisco 1959 b. R. Pfefferkorn, Jakob Steinhardt, Berlin 1967, no 80 of signed edition of 100 (spine damaged, no dust jacket)
Two books about Jakob Steinhardt: a. Leorn Kolb (ed), The woodcuts of Jakob Steinhardt chronologically arranged and fully reproduced, San Francisco 1959 b. R. Pfefferkorn, Jakob Steinhardt, Berlin 1967, no 80 of signed edition of 100 (spine damaged, no dust jacket)

265-246


$60 | Sold for: $60
אופקים חדשים, קטלוג התערוכה במוזיאון תל אביב, תשי"ד, נוב 1953
Ofakim Hadashim, catalogue of exhibition, Tel-Aviv museum, 1953

265-247


$25 | Sold for: $25
קטלוג תערוכת אמנים נבחרים ארץ ישראלים, סטנסיל 6.4.47-31.5.47, בית הנכאת הלאומי בצלאל י-ם
Catalogue of exhibition of selected Israeli artists, stencil, 6.4.47-31.5.47, Bezalel museum, Jerusalem

265-248


$60
ששה קטלוגים של תערוכות אמנים ישראלים,: יחיאל שמי, פסלים תשכ"ו 1966, יעקב וכסלר, תשכ"ט 1969, בוקי שוורץ, תשכ"ט 1969, אברהם נתון תש"ל 1970, רות צרפתי תשל"א 1971, קסטל תשל"ד 1974
Six catalogues of exhibitions, Israeli artists: Yehiel Shemi 1966, Yacov Wexler 1969, Castel 1974, Ruth Zarfati 1971, Avraham Naton 1970,Buky Schwarz 1969

265-249


$30 | Sold for: $30
תצפית 1964, תערוכת ציור ופסול ישראלים, אפריל-מאי 1964
Tatspit 1964, exhibiton of Israeli painting and sculpture, April-Mai, 1964

265-250


$60
התערוכה הכללית של אמני ישראל במוזיאון ת"א ובביתן האמנות רח' אלחריזי 9 ת"א, תשט"ו 1955, תשי"ז 1957, תשי"ט 1959 תש"כ 1960
General Exhibition Art in Israel, four issues: 1955, 1957, 1959, 1960

265-251


$30
ארבעה ספרים אודות אמנים ישראלים א. גילה בלס, אפקים חדשים, ת"א 1980 ב. כחומר ביד היוצר, פסלוני החימר של נחום גוטמן, ירושלים, 1979 ג. דוד גלעדי, יעקב איזנשר, ר"ג, 1974 ד. א. לואיזדה-ב. גלאי, אברהם נתון, ת"א 1969
Four books about Israeli artists: a. G. Blas, Ofakim Hadashim, T-A, 1980 b. Kchomer Byad Hayotser, clay figurines of Nachum Gutman c. D. Giladi, Yaacov Eisensher, R-G, 1974 d. A. Luisada-B. Galai, Avraham Naton, T-A, 1969

265-252


$60
ארץ ישראל אין בילד איינדריקה פון צווי רייזעס 1921-1924, ניו יורק, עם הקדשה חתומה של ש. ראסקין
שאול ראסקין
Eretz-Israel in Bild, N.Y. 1921-1924, with sidned dedication by S. RaskinSaul Raskin

265-253


$30
תערוכת ציורי שמן ורישומים גרשון קניספל, מקרא סטודיו, ת"א, 1955
Catalogue, Exhibition of oil and drawings, Gershon Knispel, Mikra studio, Tel-Aviv 1955

265-254


$70
חמישה קטלוגים של תערוכות של אגודת הציירים והפסלים.. תל אביב, תש"ו 1946, ובשנת תשי"ג 1953 ירושלים, חיפה ות"א (2)
Five catalogues, Israeli artists and sculptors, Exhibition of works, Tel-aviv 1946, Jerusalem, Tel-Aviv, Haifa, 1953,

265-255


$40
תוי, רבעון לאדריכלות בנין ערים והאמנות הפלסטית, חוב 1, אפריל 1966, חוב 5, סתיו 1968
Tvai, quarterly for architecture, town planning industrial design and the plastic art, issues 1, April 1966, 5, fall 1968

265-256


$90
ארבעה קטלוגים נדירים, אמנים ישראלים במוזיאון תל-אביב: א. תערוכת ציורים, תשט"ו 1955, ב. קבוצת ה-10, תשי"ז 1957 ג. שחור ע"ג לבן, תשי"ג 1953, ד. הציור והפיסול בישראל, תשי"ג 1953
Four israeli artists' catalogues, Tel-Aviv museum: a. Painting and sculpture in Israel b. Black and White c. Young Israeli Painters, d. The Ten group

265-257


$50 | Sold for: $50
אופקים חדשים 1959, קטלוג תערוכה אגוד המוזיאונים בישראל, ירושלים-חיפה-עין חרוד
Ofakim Hadashim 1959, catalogue of exhibition, Igud Hamuseonim B/Israel, Jerusalem-Haifa-En Harod

265-258


$100
מבואות, ספרות, אמנות, בקורת חברה ממספר 1, יוני 1953 עד מספר 12, יולי 1954, שנה ראשונה,וחלק משניה, ס"ה 28 חוברות
Mevoot, Sifrut, Omanut, Bikoret, from number 1, June, 1953, to number 12, Jully 1954, first year and part of second, total 28 issues

265-259


$50 | Sold for: $80
מוזיאון תל אביב, שץ טו' סיון-טו' תמוז, תשי"ד 1954
Tel-Aviv museum, Schatz, June 16-July 17 1954

265-260


$100
משאל, במה לספרות, אמנות ובקורת ממספר 30, אוקט. 1952 עד מספר 88 דצ. 1954, לא שלם, ס"ה 42 חוברות
Mishal, Bama Lesafrut, Omanut, from number 30, Oct. 1952 to number 88, Dec. 1954, not complete, total of 42 issues

265-262


$120 | Sold for: $140
לוט גדול של 12 קטלוגי תערוכות אמנים ישראלים חשובים, שנות ה50: נחום גוטמן 1950,1955, וכסלר, 1953, מרסל ינקו, 1949, רודי להמן 1955, אנה נוימן, 1956, ש. סבא, 1955, יוחנן סימון, 1953, יחיאל קריזה, 1958, יחזקאל שמי, 1957, מנחם שמי, 1953 יעקב פינס, יונה מך, מרדכי גומפל, 1959
Twelve catalogues of exhibitions of Israeli artists: Nachum Gutman, 1950, 1955, Wexler, 1953, Marcel Janko 1949, Rudi Lehman, 1955, Anna Neumann 1956, S. Seba 1955, Yochanan Simon 1953, Yechiel Krise 1958, Yechezkel Shemi 1957, Menachem Shemi 1953, Yaacov Pins, Yona Mach, Mordechai Gumple 1959

270-134


$25
Sculptures of Eli Ilan, publ. by J. Ohana Galllery, London, 1974
Mendel Kochansky
Sculptures of Eli Ilan, publ. by J. Ohana Galllery, London, 1974Mendel Kochansky

270-135


$40
שני ספרים אודות צילום בישראל א. צלמניה בתל אביב, רודי ויסנשטין 1910-1992, ת"א 2002 ב. גיא רז, סוסקין, רטרוספקטיבה צילומים 1905-1945, ת"א 2003
Two books about photography in Israel: a. Tsalmania in Tel-Aviv, Rudi Weisenstein 1910-1992, TLV 2002 b. Guy Raz, Soskin, a Retrospective photographs 1905-1945, Tel Aviv Museum of Art 2003

270-136


$25 | Sold for: $25
The Book of Jonah, woodcuts by Jacob Steinhardt, calligraphy by Francisca Baruch, Philadelphia 5713 1953
The Book of Jonah, woodcuts by Jacob Steinhardt, calligraphy by Francisca Baruch, Philadelphia 5713 1953

270-137


$40
שני קטלוגים א)מסע ב Terra Nostra, New Sodom אוגוסט, 1979,חוברת לזכר יצחק דנציגר (נקבי עש)ב)תומרקין ו הוצ מסדה 1981
יגאל תומרקין
Terra Nostra, New Sodom, in memory of Itshak Danziger, August 1979 (moth holes)Tumarkin Yigal