223-1578


$1000
Mischna Handschrift, codex Kaufmann, Facsilmile Ausgabe besorgt von Prof Georg Beer, Martinus Nijhoff, 1930
Mischna Handschrift, codex Kaufmann, Facsilmile Ausgabe besorgt bon Prof Georg Beer, Martinus Nijhoff, 1930

223-1580


$25 | Sold for: $35
Blau-Weiss Liederbuch ספרון השירים של תנועת הנוער היהודית "בלאו וייס", ברלין, 1914
Blau-Weiss Liederbuch, song booklet of the "Blau-Weiss" Jewish youth movement, Berlin 1914

223-1581


$40
וויאזוי איד האב איבעגעלעבט די דייטשן לודז', 1946, 46+4 עמ' (נייר חום)
Visoi Ich Hab Ibergelebt Di Deitschen, Yiddish, Hebrew letters, Lodz, 1946, 44+46 p. (brown paper)

223-1582


$25
מאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על האמונה אידיש
Maamar Ikavta D'Mashicha Umamar Al Ha/Emuna (Yiddish)

223-1583


$150 | Sold for: $150
תורה נביאים וכתובים, עברית עם פרוש לטיני Biblia Hebraica, Johanne Leusden, Amsterdam, 1705
Torah Nevi'im K'tuvim, Hebrew with Latin interpretation, Biblia Hebraica, Johanne Leusden, Amsterdam, 1705

223-1584


$25
Lyrische Dichtung deutscher Juden שירה של יהודים גרמנים, כולל 10 שירים של אזלה לסקר שילר, לודוויג שטראוס ועוד, הוצ די ולט ברלין, 1920
Lyrische Dichtung deutscher Juden, Poetry by German Jews, including 10 poems by Else Lasker Schueler, Ludwig Strauss and more, publ. Die Welt Berlin 1920

223-1585


$150 | Sold for: $150
חמישה חומשי תורה (עשרים וארבעה לפי סדר הפרשיות פתוחות וסתומות, עם לוח פרשות בסוף, אמשטרדם, 1701 Biblia Hebraica, Amsteladami, MDCCI
Biblia Hebraica, Amsteladami, MDCCI, with table of Parashot at the end

223-1586


$30
Biro-Bidjan, an eye witness account of the new home for the Jews, ed Friends of the Soviet Union, London
Biro-Bidjan, an eye witness account of the new home for the Jews, ed Friends of the Soviet Union, London

223-1587


$150 | Sold for: $150
Concordantiae Particularum Ebraeo Caldaicarum, Jena 1734
Concordantiae Particularum Ebraeo Caldaicarum, Jena 1734

223-1588


$40
Le Reveil Israelite et son Histoire eternelle imp Ramses Faggola Caire ספר לימוד הסטוריה יהודית חדשה בערבית עם שער ותוכן ענינים בצרפתית, כולל צילומים, קהיר, מצרים, שנות ה30
Le Reveil Israelite et son Histoire eternelle imp Ramses Faggola Caire, text book of new Jewish History in Arabic, title page and index in French, including photographs, Cairo, Egypt, 1930's

223-1590


$40
יהדות צרפת, קובץ מסות ומאמרים הוצ' מחברות, פאריז, תשי"א, 1951, 198+1 עמ'
Yahadut Tzarfat, anthology of essays and articles, Machbarot publ. Paris, 5711 1951, 198+1 pages

224-2094


$25
Thora Va-aretz, Jerusalem 5698, עם לוחות רבים, ירושלים 1938, (פגום) 32 עמ'
F.M Genachovsky
Torah Va-aretz, Jerusalem 5698, with numerous plates, Jerusalem 1938 (damage) 32 p

224-2531


$50
Os Judeus Portugueses em Amsterdam, Coimbra 1911
J. Mendes dos remedios
dos remedios os Judens Portutueses em Amsterdam, Coimbra 1911

224-2532


$25
Les Dieux de Moise, Bordeux 1839 פ. לקור, אלוהים של משה, בורדו , 1839 עם לוחות (צרפתית)
P. Lacour Aeloam
Les Dieux de Moise, (God of Moses, ) Bordeux 1839, with plates

224-2533


$50
תורה נביאים וכתובים, ליפסיא תקצ"ט Biblia Hebraica secundum ed, Ios Athiae Ioannis Leusden, Io Simonis Aliorumque, Lipsiae 1839 כריכה מופרדת
Torah Nevi’im V’Ktuvim, ? 5599, Biblia Hebraica secundum ed, Ios Athiae Ioannis Leusden, Io Simonis Aliorumque, Lipsiae 1839, separated binding

224-2534


$25
Die Staemme der Israeliten und Germanen, Leipzig, 1931 על השבטים של היהודים ושל הגרמנים
Paul Senstius
Die Staemme der Israeliten und Germanen, Leipzig, 1931

224-2535


$50
Catholicum Lexicum, Hebraicum et Chaldaicum in veteris Testament Libros, Paulus L.B. Drach, Paris, 1863, Grammatica Hebraicae Linguae by Gesenio, 992 p.
Catholicum Lexicum, Hebraicum et Chaldaicum in veteris Testament Libros, Paulus L.B. Drach, Paris, 1863, Grammatica Hebraicae Linguae by Gesenio, 992 p.

224-2536


$25
Wiener Synagogen 1825-1938 Wien, 1987, 117 p
Pierre Genee
Wiener Synagogen 1825-1938 Wien, 1987, 117 p

224-2537


$50
Die Juden in Niederoesterreich H. Glanz Vlg. Wien, 1935, 203 pp. (spine missing, rare)
Dr Leopold Moses
Die Juden in Niederoesterreich H. Glanz Vlg. Wien, 1935, 203 pp. (spine missing, rare)

224-2538


$40
ספר מנחה ומעריב מיט דינים (אידיש) דפוס ובימ"ס הרב צבי קופשיק, ת"א
Sefer Mincha U/Maariv mit Dinim (Yiddish), Rav Zvi Kupshik press, tel-Aviv

224-2539


$50
Biblioteca, Espanola, Portugueza Judaica, dictionnaire Bibliographique, Strasbourg 1890
M. Kaiser Ling
Biblioteca, Espanola, Portuguezu Judaica, dictionnaire Bibliographique, Strasbourg 1890

224-2540


$50
Kochbuch fuer die einfache und feine juedische Kueche, Kaufmann Vlg. Frankfurt a.M. 1911, dismantled binding ספר בישול יהודי, פרנקפורט ד.מ. , 1911
Marie Elsasser
Kochbuch fuer die einfache und feine juedische Kueche, Kaufmann Vlg. Frankfurt a.M. 1911, dismantled binding

224-2541


$120
Lexicon Hebraicum+ Chaldaicum… מילון עברי ארמי-לטיני, באזל, 1710 (שדרה פגומה)
J. Buxtorfii
Lexicon Hebraicum+ Chaldaicum…, Hebrew Arameic-Latin dictionary, Basel, 1710, (damaged spine)

225-1524


$120
ספר זמירות ישראל, כולל ספר תהילים (ספר ראשון), כולל שלושה לוחות עם תחריטי נחושת, כלי נגינה (אחרי דף מ), אופיבך, תקס"ד 1804
Sefer Zmirot Israel, including SeferTehilim (book one), including three plates with copper engravings, musical instrument (after p 40), Offenbach, 5564 1804

225-1525


$40 | Sold for: $300
ספר כתב שם טוב, קבלה, הוצ' פרופס, אמשטרדם, תק"ע 1810, 5+7 דפים, עם הערות בכתב יד ותוספת בכתב יד
Sefer Ktav Shem Tov (Kabbala), Proops, Amsterdam, 5570, 1810, 5+7 pages with handwritten notes and additions

225-1526


$100 | Sold for: $110
ספר פרי חדש על יורה דעה פיורדא, תקכ"ט 1769, כרוך יחד עם ספר לחם הפנים על שולחן ערוך יורה דעה, פיורדא, תקכ"ו 1766
Sefer Pri Chadash Al Yoreh Dea, Fuerth, 5529 1769, bound with Sefer Lechem Hapanim al Shulchan Aruch Yoreh Dea, Fuerth 1766

225-1527


$35 | Sold for: $75
ספר פרשת הכסף, שאלוניקי דפוס רפאל יאודה, תקי"ח 1758, 2+100 ד, ללא כריכה
Sefer Parashat Hakesef, Salonike, Raphael Jaode press, 5518, 1758, 2+100 p. (no cover)

225-1528


$90 | Sold for: $100
ספר מאיר עיני חכמים, פיורדה, תקכ"ז 1767
Meir Enei Chachamim, Fuerth, 5527 1767

225-1529


$25 | Sold for: $30
ספר סוד הבריאה חדושי תורה דפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, תשי"א (שנת "תשוה"), 1951, ללא כריכה
Sefer Sod Habria, Yehuda Razon Press, Casablanca, 5711 1951 (no cover)

225-1530


$90 | Sold for: $90
ספר שבילי דוד ויהודא, דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ה 1865, ק' דף עם תמונת כותל המערבי בסוף הספר
Sefer Shviley David Ve'Yehuda, Israel Bek Publ. Jerusalem 5625 1865, 100 p.

225-1531


$25 | Sold for: $45
מסכת אבות עם פירוש אמת דפוס י.ש. פערעלמן מקאליש, לנדברג, תש"ח 1948
Masechet Avot Im Perush Emet, Landsberg, I.S. Perelman Press, 5708 1948

225-1532


$90 | Sold for: $90
ספר כנסת הגדולה על חושן המשפט פיורדא, תנ"ב 1692
Knesset Hagdola Al Choshen HaMishpat, Fuerth, 5452 1692

225-1533


$25 | Sold for: $25
שתי חוברות: על חמש מגילות ורשה, תרל"ט, על מסכת אבות, ורשה, תרל"ה
Two booklets: Al Chamesh Megilot, Warsaw, 5639, Al Masechet Avot, Warsaw, 5635

225-1534


$180 | Sold for: $260
תלמוד בבלי מסכת נזיר, סוטה ונדרים (חלקי), סלאוויטה, תקע"א (שנת כל ימי נזרי קודש הוא)הדפים נייר כחול, נזקי עש קלים
Babilonian Talmud tractae Nazir, Sota and part of Nedarim, Slavita, 5571, 1811, blue paper, light moth damage

225-1535


$25 | Sold for: $25
ספר מענה לשון, הוא סדר תחנות על בית עלמין, הוצ' מץ, וילנא, תרפ"ח 1928, צ' דף
Sefer Maane Lashon, Hu Seder Tchinot Al Beit Almin, Metz publ. Vilna, 5688 1928, 90 p.

225-1536


$80
הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק הוצ' מסדה פרס, ירושלים-ר"ג, עם כריכת מתכת מהודרת
Passover Hagada, written and illustrated by Arthur Szyk, publ. by Masada Press, Jerusalem, with ornamented metal binding

225-1537


$25 | Sold for: $25
ספר מקרא מפורש עם פירוש רש"י והפטרות, חלק חמישי, דברים, ירושלים, תרס"ח 1908, עם תמונת כותל המערבי בעמוד אחרון
Sefer Mikra Meforash, with interpretations and Haftarot, part five, Dvarim, Jerusalem, 5668 1908, picture of the western wall on last page

225-1538


$65
ספר כתוב במכונת כתיבה Ancestral Tables עם לוחות אילנות יוחסין של מספר משפחות קרובות זו לזו (חלקן משפחות יהודיות וחלקן נוצריות)
Typed book Ancestral Tables, with genealogy tables of several related families, (some Jewish and some Christian)

225-1539


$25
פתשגן הכתב, תעריב מעם לועז פרשת בראשית, דפוס חדאד, ג'רבה, תרצ"ט 1939, צו דף ללא כריכה
Patshegen Haktav, Breshit, Hadad Press, Djerba, 5699, 1939, 96 p (no cover)

225-1540


$60
תנ"ך ליסבון Lisbon Bible 1482 (Brit. Lib. Or 2626) facs. Ed. By Nahar-Miskal 1988
Lisbon Bible 1482 (Brit. Lib. Or 2626) facs. Ed. By Nahar-Miskal 1988

225-1541


$25 | Sold for: $45
ספר צפורן שמיר, ליוורנו תקפ"א ? (שנת ונשען על ה')
Sefer Tsiporen Shamir, Livorno, 5581 1821

225-1542


$50 | Sold for: $65
חידושי הלכות, פיורדא, תקי"ז 1757
Chidushei Halachot, Fuerth, 5517 1757

225-1543


$25
סדר חמש תעניות כמנהג בגדאד ואגפיה בגדאד, תר"צ 1930
Seder Chamesh Taaniot, in the custom of Baghdad and surroundings, Baghdad 5690 1930

225-1544


$50 | Sold for: $450
משניות מסדר קדשים, עם פירוש רבנו משה בר מיימון ז"ל ופירוש מוהר"ר עובדיה ברטנורה, מנטובה, שכ"ב 1562, עם תרשימים, וכן תוספות בכתב יד (ללא כריכה)
Mishnayot Miseder Kdashim, Im Perush Rabenu Moshe B"R Maimon Z"L Uperush Mohr"r Ovadia Bartanura, Mantua, 5322, 1562, with illustrations and handwritten additions

225-1545


$25 | Sold for: $30
ספר הלולא רבא, מאסף מאמרים בשבחו של רבי שמעון בר יוחאי, לל"ג בעומר, הוצ' חדאד, ג'רבה, תרפ"ט 1929, 63+5 דף
Sefer Hilula Raba, on Rabbi Shimon Bar Yochai, for 33 B'Omer, Hadad, Djerba, 5689 1929, 63+5 p.

225-1546


$50 | Sold for: $80
ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב המופלא החסיד מאיר טארנפאל, רבה של איטינגן, פירדא, תנ"ז, 1697, 1+קה דף
Sefer Maor Hakatan, Asher Hiber Ha/Rav Hamufla Hachassid Meir Tarnapol of Itingen, Fuerth, 5457, 1697, 1+105 p.

225-1547


$25 | Sold for: $70
ילקוט שמעוני, חלק שני נביאים וכתובים, פרנקפורט דאודר, תס"ט 1709 (נזקי עש)
Yalkut Shim’oni, prt 2, Nevi’im V’ktuvim, Frankfurt an der Oder, 5469 1709 (moth damages)

225-1548


$50 | Sold for: $50
ארבע ועשרים ספרים, תנ"ך עם דקדוק, ליוורנו, תקצ"ו 1836
Arba V’esrim Sfarim, Bible with grammar, Livorno, 5596 1836

225-1549


$25
הר המר, חדושים על הרמב"ם שאלוניקי תקצ"ה 1835 עם דרשות והספדים, פרטי דין כלאיים בבהמה,דף יד-נט, דרוש לנשואין, להספד א-לח + ה' דפי מפתחות
Har Hamar, innovations on the Rambam, with Drashot Ve/Hespedim, Salonike 5585 1835

225-1550


$50 | Sold for: $100
ספר טורי זהב על חושן המשפט פיורדא, תקכ"ז 1767
Turei Zahav Al Choshen HaMishpat, Fuerth, 5527 1767

225-1551


$25
ספר שות וחדושי מוהרא"ל פלפלא חריפתא על הרבה מאמרי הש"ס והשלחן ערוך, מאת ר' אליעזר ליפמן קנעביל, יצא לאור ע"י בנו בשנת תרצ"ז 1937, 85 עמ'
Sefer Sheelot Utshuvot Vehidushey Maharal, 5697 1937, 85 p.

225-1552


$50
ספר באר יעקב, באורים על הש"ס פיורדא, תקכ"ז 1767
Sefer Be'er Yaacov, interpretation on Mishna, Fuerth, 5527 1767

225-1553


$25
ספר עבודת הקודש המכונה מראות אלקים, חלק שני, לבוב, תר"ט 1848, לימודי חכמת הקבלה
Sefer Avodat Hakodesh Hamechune Mar'ot Elokim, part two, Lvov, 5609 1848 (Kabbala)

225-1554


$50 | Sold for: $55
ספר לחם הפנים על שולחן ערוך פיורדה, תקכ"ו 1766
Sefer Lechem Hapanim Al Shulchan Aruch, fuerth, 5526 1766

225-1555


$25
ספר אהלי יהודה, יעסניץ, תע"ט 1719 שמות בתנ"ך ושורשיהם, (עד עמ' נג בלבד, נזקי עש חמורים
Sefer Ohaley Yeduda, Jesenitz 5479, 1719, (pages after 53 missing, severe moth damage)

225-1556


$50 | Sold for: $65
ספר אליהו מזרחי על התורה פיורדה, תקכ"ג 1763, עם מפת א"י סכמטית מאחורי דף ריא
Eliyahu Mizrachi Al Ha’Torah, Fuerth, 5523 1763, with schematic map of Eretz Israel

225-1557


$25 | Sold for: $35
ספר תולדות יעקב, שאלוניקי, תקכ"ב 1762, דפוס רפאל יאודה קלעי, פב דף ללא כריכה
Sefer Toldot Yaacov, Salonike, 5524, 1762, Raphael Jaoda Kalai press, 82 p. (no cover)

225-1558


$50 | Sold for: $60
ספר פרי חדש, פיורדה, תקכ"ב 1762
Sefer Pri Chadash, Fuerth, 5522 1762

225-1559


$25 | Sold for: $25
חמדת ימים עם פרוש ההגדה על דרך האמת למקובל רבנו יוסף גיקיטליא ז"ל, דפים ג-קלד
Hemdat Yamim Im Perush HaHaggada Al Derech HA-Emet Lamekubal Rabenu Yosef Gikitlia, p. 3-134

225-1560


$40 | Sold for: $40
ספר מבוא שערים, אמרות האר"י בתרגום ר' חיים ויטאל, מאת שלמה ברוך ומשה פנחס הכהן, ירושלים, תרס"ד 1904
Sefer Mevo Shearim, Imrot Ha/Ari Betirgum R' Haim Vital, by Shlomo Baruch VeMoshe Pinchas Hacohen, Jerusalem, 5664 1904

225-1561


$25 | Sold for: $150
תשובת הגאונים, יחד עם מעשה רב ר' אהרון משה ב"ר שניאור זלמן, אמשטרדם, תס"ז 1707, 1+יח דף
Tshuvat Ha/Geonim, with Maase Rav, L R' Aharon Moshe B"R Shneor Zalman, Amsterdam, 5467, 1707, 1+18 p

225-1562


$40 | Sold for: $40
טור אבן העזר, בית יוסף ודרכי משה, ווין, אנטאן שמיד, תקע"ג 1813
Tur Even Ha/Ezer, Beit Yosef Ve/Darchey Moshe, Vienna, A. Schmied, 5573, 1813

225-1563


$25 | Sold for: $80
ספר חק יעקב, הלכות פסח ברונא, תקכ"ד 1764, 2+136+4 עמ'
Sefer Hok Yaakov, Passover Halacha, Bruen, 5524 1764, 4+136+2 p.

225-1564


$40 | Sold for: $85
הגדה של פסח צוף אמרים וארשה, תרפ"ד 1924, אוצ הג 2945 (נזקי עש)
Passover Hagadah "Tsuf Amarim", Warsaw, 5684 1924,(Ots. Hag. 2945) moth damage

225-1565


$25 | Sold for: $100
ספר מי נפתוח, ביאליסטאק תקע"ו 1816, יחד עם ספר מים טהורים, ביאליסטאק, תקע"ז 1817, סד+נ דף
Sefer Mey Naftoach, Bialistok, 5576, 1816, with Sefer Maim Tehorim, Bialistok, 5577, 1817, 64+50 p

225-1566


$40 | Sold for: $140
יסוד ושרש העבודה, כוונת התפילות של כל השנה.. עם הנהגות מוסר ותקוני טעויות בפרשיות ועוד, הורודנא, תקנ"ה, דפים ב-קלו (מפות ארץ ישראל בדף קב בשני הצדדים) חסר שער, כריכה לא מקורית, נזקי עש קלים
Yessod Ve-Shoresh Haavoda, Horodna, 5551, 1791, p. 2-136 (with schematic maps of Eretz-Israel on both sides of p.102)cover not original, minor moth damage

225-1567


$25 | Sold for: $25
שו"ת רשמי שאלה, ורשה, תקע"ד, 1814, 3+קו+ קונטרס שלישי יח דף (ללא כריכה)
Questions and Answers Rishmey She/ela, Warsaw, 5574 1814, 3+106+Kontras Shlishi 18 p. (no cover)

225-1568


$40 | Sold for: $65
ספר עוללות אפרים, אמשטרדם תקמ"ט 1789, כריכת עור מקורית פגומה, קכג דף
Olelot Efraim, Amsterdam, 5549 1789, original leather binding, damaged, 123 pages

226-1550


$25
Bar-Kochba, juedischerAlmanach 5670, hrg. Aus Anlass des 25- Semestrigen jubilaeums.. Juedischer Hochschuer aus Galizien, Wien 1910
Bar-Kochba, juedischer Almanach 5670, hrg. Aus Anlass des 25- Semestrigen Jubilaeums.. Juedischer Hochschuer aus Galizien, Wien 1910

226-1551


$120
Systematische Darstellung der im Betreff der Juden in Maehren und in K.K. Ant. Schlesiens erlassenen Gesetze un Verodungen, Bruenn 1835
Systematische Darstellung der im Betreff der Juden in Maehren und in K.K. Ant. Schlesiens erlassenen Gesetze un Verodungen, Bruenn 1835
Hyronymus von Scari

226-1552


$25
דער טאנץ פון טויט און ליבע אייזעדארע דונקאן, פארלאג גראשן-ביליאטעק, וארשה, 1934
Der Tantz Fun Toyt Un Lybe, Eyzedore Dunkan Farlag Groshn-Biblyotek, Warsaw 1934
D. Kopel

226-1553


$350 | Sold for: $500
Concordantiae Bibliorum Hebraicae printed by Ludovici Koenig, Basel, 1632 (first edition), Parchment binding, spine partly damaged, size elephant folio, Hebrew-Latin
Concordantiae Bibliorum Hebraicae printed by Ludovici Koenig, Basel, 1632 (first edition), Parchment binding, spine partly damaged, size elephant folio, Hebrew-Latin
Johannis Buxtorfi

226-1554


$60 | Sold for: $60
דרשה לשבת שובה, אידיש תרס"א 1901
Drasha Leshabat Tvusha, Idish, 5661 1901

226-1555


$650
The genuine and complete works of Flavius Josephus, London, ca 1735, J. Cooke publ, 60 plates, dismantled binding
The genuine and complete works of Flavius Josephus, London, ca 1735, J. Cooke publ, 60 plates, dismantled binding
Maynard Henry

226-1556


$80
שיר השירים לשלמה בתרגום לאיטלקית מאת ש.ד לוצאטו Il Cantico dei Cabtici che e di Salomone par la classica traduzione di S.D. Luzzatto, הוצא לכבוד נישואיהם של Glass-Sarsowsky, פירנצה, 10 ליוני 1925, ט' סיון תרפ"ה, במהדורה של 200 טפסים
Song of songs to Solomon, translated into Italian by S.D. Luzzatto, Il Cantico dei Catici che e di Salomone par la classica traduzione di S.D. Luzzatto, published in honor of the Glass-Sarsowsky wedding, 10.6.1925, in an edition of 200 copies

228-1402


$40
La Kabbale, ed Grassel, 1941
Henri Serouya
La Kabbale, ed Grassel, 1941
Henri Serouya

228-1403


$200
Saemtliche Werke, Johen Baprist Zuerich, MDCCXXXVI, 1736, incl map of Jerusalem
Flavii Josephi
Saemtliche Werke, Johen Baprist Zuerich, MDCCXXXVI, 1736, incl map of Jerusalem
Flavii Josephi

228-1404


$40 | Sold for: $40
Yiddish Folk Songs, 50 songs for voice and piano, Bloch publ. co. New York 1924
Schack-Cohen
Yiddish Folk Songs, 50 songs for voice and piano, Bloch publ. co. New York 1924
Schack-Cohen

228-1405


$350
מקרא תורה נביאים וכתובים Die Heilige Schrift der Israeliten in deutscher ueber. V. Dr. L. Philippson m 154 Bildern v.G, Dore, Stuttgart, 1874 מהדורה גדולה מהודרת
Die Heilige Schrift der Israeliten in deutscher ueber. V. Dr. L. Philippson m 154 Bildern v.G, Dore, Stuttgart, 1874

228-1406


$90
ארבעה פרסומים בפולנית אודות השואה שנות 1945/6 אודות 5000000 הנרצחים (גודל האסון לא היה ברור) שני ספרים של Zysmunt Hauptmann, Za Waszu Wolnosc, Nasza, Jerusalem 1946, Sluby Czestochows
Four publications in Polish regarding the Holocaust, 1945/6, conserning the 5000000 murdered (the extent of the catastrophe wasn’t clear as yet), two volumes by Zysmunt Hauptmann,

229-1449


$40
Jewish Colonization Association, su Obra En la Republica Argentina 1891-1941, Buenos Aires, 1942, אודות מפעל ההתישבות של הברון הירש בארגנטינה
Jewish Colonization Association, su Obra En la Republica Argentina 1891-1941, Buenos Aires, 1942

229-1450


$70 | Sold for: $70
אנא פראנק, טאגבוך פון א מיידל יידיש, הוצ' מנורה, ת"א, תשי"ח 1958
Anne Frank, Tagbuch fon a meidl, in Yiddish, publ. by Menorah, Tel Aviv 5718 1958

229-1451


$50 | Sold for: $55
Juedische Flieger im Weltkrieg Vlg. Der Schild, Berlin 1924, 124 p.
Felix Teilhaber
Juedische Flieger im Weltkrieg Vlg. Der Schild, Berlin 1924, 124 p. (markings)Felix Teilhaber

229-1452


$80 | Sold for: $80
Die banalen Ansichten und der tragische Tod des Ziegenbockes Jaraz, B, Harz, Berlin-Wien 1924
Jacob Schwad
Die banalen Ansichten und der tragische Tod des Ziegenbockes Jaraz, B, Harz, Berlin-Wien 1924Jacob Schwad

229-1453


$50 | Sold for: $50
Im Heroisden Zeitalter hrg v. Juengern und Freunden, Wien 1935 (Stencil)
Zwi Peres Chajes
Im Heroisden Zeitalter hrg v. Juengern und Freunden, Wien 1935 (Stencil)Zwi Peres Chajes

229-1454


$100
The Sassoons, Limited ed. No 39 of 250 copies London, 1968, signed by the author
Stanley Jackson
The Sassoons Limited ed. No 39 of 250 copies London, 1968, signed by the authorStanley Jackson

229-1455


$50
שני ספרים ביידיש אודות בנקים יהודיים בארגנטינה: א. באנק קאמערסיאל דע בוענוס איירעס, 1917-1950, ארגנטינה, 1976, ב. יידישע פאלקס-באנק יובל בוך 1921-1951
Two books in Yiddish on the subject of Jewish banks in Argentina: a. Bank Komercial de Buenos Aires 1917-1950 b. Yiddishe folksbank Yovel Buch 1921-1951

229-1456


$120
Juesdisches Lexikon 5 Bde Jued. Vlg. Berlin, 1927-1930, (German), used, damaged cover to some vol., library stamps
Juesdisches Lexikon 5 Bde, Jued. Vlg. Berlin, 1927-1930, (German), used, damaged cover to some vol., library stamps

229-1457


$60
אלגעמיינע ענציקלאפעדיע ערך "יידן", כרכים א-ד, ניו יורק, מהדורות 1948-1950 (לאחד שדרה פגומה) General Encyclopedia in Yiddish
Algemaine Entsiklopedia, General Encyclopedia in Yiddish, entry Yidn vol 1-4, New-York, editions 1948-1950 (one with damaged spine)

229-1458


$150 | Sold for: $150
שמונה ספרים אודות השואה 1945-1948 אידיש ב. מארק -דער אויפשטנד פון ווארשעווער געטא, אפריל 1945, רחל אויעבאך- אויף די פעלדע פון טרבלינקה, 1947, זרובבל בארג, חורבן 1948 וחמישה ספרונים נוספים
Eight books on the subject of the holocaust, 1945-48, Yiddish: B. Mark, Oifshtand fon Warsawer Getto, 1945, R. Oierbach, Oif di Felde fon Treblinka, 1947, Z. Barg, Hurban 1948 and five additional

229-1459


$60 | Sold for: $60
Der Israelit, ein Centralorgan fuer das orthodoxe Judentum beg. V. Dr. Lehmann in Mainz, Frankfurt a.M. no 1-35, 7.Jan 1937 - Sep 1938 , incomplete, damages
Der Israelit, ein Centralorgan fuer das orthodoxe Judentum beg. V. Dr. Lehmann in Mainz, Frankfurt a.M. no 1-35, 7.Jan 1937 - Sep 1938 , incomplete, damages

229-1460


$700
Die heiliger Buecher des alten Bundes uebertragen durch Lazarus Goldschmidt, Ausg. V. 300 , Buetenpapier, 3 Bde
Die heiligen Buecher des alten Bundes uebertragen durch Lazarus Goldschmidt, Ausg. V. 300 , Buettenpapier, 3 Bde

230-1623


$30 | Sold for: $30
די כתובה אין איר געשיכטליכער אנטוויקלונג, רמון ביכער, ברלין-לונדון, 1923 (כריכה מפורקת)
דר משה גאסטר
Die Ketubah in ihr Geshichtliche Entviklung, Rimon Bicher, Berlin-London, 1923 (dismantled cover)Dr Moshe Gaster

230-1624


$50
חוברת אודות חיי ילדים בסנטוריום במיעדזעשין," ווי אזוי לעבט דאס קינד אין מעדעם-סאנאארי", כולל תמונות ורישומים, ורשה, 1932
Booklet in Yiddish on the lives of children in the Myedzeshin sanatorium, including images and drawings, 1932

230-1625


$30
Rashi. Rabi Shlomon Isaki Glosador de la Biblia y del Talmud 1040-1940, Buenos Aires 1941 389 p.
Glosador de la Biblia y del Talmud 1040-1940, Buenos Aires 1941 389 p.

230-1626


$40 | Sold for: $40
The Jewish Cook Book NJ, Bloch publ., 1947, stained
Mildred Grosbert Bellin
The Jewish Cook Book NJ, Bloch publ., 1947, stainedMildred Grosbert Bellin

230-1627


$50
The Jews, a study of race and environment The Walter Scot publ., NY, Melbourne, 1911
Maurice Fishberg
The Jews, a study of race and environment The Walter Scot publ., NY, Melbourne, 1911Maurice Fishberg

230-1628


$350
Histoire des Juifs, Amsterdam 1681
Flavius Joseph
Histoire des Juifs, Amsterdam 1681Flavius Joseph

230-1630


$40 | Sold for: $75
כרך שני של חומש אמשטרדם ספר שמות עם מגילת אסתר וסדר ההפטרות לספר שמות, אמשטרדם, תקט"ו 1755
Second volume of an Amsterdam Chomash, Sefer Shmot with Megilat Ester and Seder Hahaftarot L’Sefer Shmot, Amsterdam, 5515 1755

230-1631


$50 | Sold for: $65
ברכת המזון, מהדורת פקסימיליה של אמשטרדם תצ"ח 1638, Yah.Ms.Heb 143, מהספריה הלאומית ירושלים, מס 5 מס"ה 480 טפסים
Birkat Hamazon, facsimile edition of Amsterdam, 5498 1638, Yah.Ms.Heb, from the National Library Jerusalem, no’ 5 of a total of 480 documents

230-1632


$50
תורה, נביאים וכתובים, הוצ' קורן ירושלים, מהדורה גדולה, דפוס מונזון, ירושלים, תשכ"ג 1963
Torah Nevi’im Ktuvim, publ. by Koren Jerusalem, large edition, Monzon print, Jerusalem, 5723 1963

230-1633


$70 | Sold for: $70
שואת יהודי סלובקיה The Tragedy of Slovak Jewry המפעל לדוקומנטציה ע"י אגודת הקהילה בברטיסלבה, 141 עמ לא כרוך Documentatia Centre of Cujcr Bratislava
The Tragedy of Slovak Jewry, Documentatia Centre of Cujcr Bratislava, 141 unbound pages

231-1466


$30 | Sold for: $30
אחשורוש, מחזה באידיש ניו יורק
א. גאלדפאדען
Ahasuerus, Yiddish play, New YorkA. Goldfaden

231-1467


$50
Sraira der Alte Mythos, Schoken Vlg. Berlin 1936
Alfred Mombert
Sraira der Alte Mythos, Schoken Vlg. Berlin 1936Alfred Mombert

231-1468


$40 | Sold for: $40
גלות בייערן, נאוועלן און סקיצן אודות הגולים בגרמניה אחרי השואה, מינכן, 1947
הרשל וויינרויך
Galut Bayern, Novelen un Skitsen about the deportees in Germany after the holocaust, Munich, 1947Hershl Weinroich

231-1469


$50
Juedischer Almanach 5670 Hrg. v.d.Vereiningung, jued. Hochschueler aus Galizien- Bar kochba Wien 1910 מהדורה מהודרת על נייר מיוחד פגמים בכריכה, 215 עמ
Juedischer Almanach 5670 Hrg. v.d.Vereiningung, jued. Hochschueler aus Galizien- Bar kochba Wien 1910, adorned edition on special paper, damages to the cover, 215 pgs.

231-1470


$50 | Sold for: $65
Die Frau in Feuer מספריית גטו טרזין, עם חותמת Ghetto Buecherei Theresienstadt
Georg Hirschfeld
Die Frau im Fenster, Ghetto Buecherei TheresienstadtGeorg Hirschfeld

231-1471


$300 | Sold for: $325
מילון-לקסיקון תנ"כי עברי-ארמי-יווני -לטיני דפוס Christoph Plantini, אנטוורפן, 1565
Biblical dictionary-lexicon, Hebrew-Aramaic-Greek-Latin, Christoph Plantini print, Antwerp, 1565

231-1472


$30 | Sold for: $40
שני ספרים אודות יהודי מזרח אירופה במלחמת העולם הראשונה : Sammy Gronemann, Tohu Wabohu, Berlin 1926, H. Struck-A. Zweig, Das Ostjuedische Antlitz, Berlin 1920
Two books on the subject of eastern European Jewry during WWI: Gronemann, Tohu Wabohu, Berlin 1926, H. Struck-A. Zweig, Das Ostjuedische Antlitz, Berlin 1920

231-1473


$80
שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול מקובצים על פי ספרים וכתבי יד סדורים, מוגים ומבוארים ע"י ח.נ. ביאליק, וי.ח. רבניצקי, שני כרכים כרוכים יחד, שירי חול עם הערות וביאורים, ברלין, תרפ"ד 1924
Shirei Shlomo Ben Yehuda Even Gvirol.. proofread and annotated by H.N. Bialik and Y.H. Ravnitzky, two volumes bound together, Shirei Chol with comments and explanations, Berlin, 5684 1924

231-1474


$30
Hebraeische Grammatik, Halle, 1834
Wilhelm Gesenius
Hebraeische Grammatik, Halle, 1834Wilhelm Gesenius

231-1475


$80 | Sold for: $80
דגלי מדפיסים עבריים, מראשית הדפוס העברי עד סוף המאה ה19, ירושלים, תש"ד, 1944
אברהם יערי
Digley Madpisim Ivriim, from beginning of Hebrew Press to end of 19th century, Jerusalem, 1944Avraham Yaari

231-1476


$50 | Sold for: $80
Kownoer Bilderbogen no 1 חוברת אודות העיר קובנה ב-1918, תחת כיבוש גרמני
Kownoer Bilderbogen no 1, pictorial broadsheet regarding the city of Kaunas in 1918, under German occupation

231-1477


$90
ספרון מיניאטורי, "הסבר" למלחמת העולם ע"י Franz Josef II Kaiser v. Oesterreich
Miniature book, “Explanation” for the World War, Franz Josef II Kaiser v. Oesterreich

231-1478


$50
Boznice Drewhique Warsawa 1957 אודות בתי כנסת מעץ בפולין
M.I. Kazimiers Piechotkowie
Boznice Drewhique Warsawa 1957, on the subject of wooden synagogues in PolandM.I. Kazimiers Piechotkowie

231-1479


$120
ארבעה פרסומים מוקדמים אודות השואה: יואל מסטבוים, ששים יום בפולין של היטלר, הוצ' דבר, ת"א ת"ש 1940, ב. קול דמי אחים, תעודות מגיטאות, ע"ע, תש"ג 1943, ש. שאיעוויטש, לך לך.. לאדזש, 1946, אידיש, ד. יציאת אירופה תש"ז האקסודוס, הוצ' דרור, מינכן, תש"ח 1948
Four early publication about the Holocaust: a. Yoel Mastboim, Sixty days in Hitler’s Poland, publ. by Davar Tel Aviv, 5700, 1940, b. Kol Damei Achim, Teudot M’gettaot, cf, 5703, 1943, c. S. Szajewicz, Lech Lecha, Lodzsh, 1946, Yiddish, d. Yetsiat Eropa, 1947, Ha/Exodus, Dror publ. Munich, 1948

231-1480


$50 | Sold for: $55
מערכת ספרי מסחר סדרי הפשוטה והכפולה, וילנה תרי"ח 1858
יחזקאל יעקב לטבלא
Maarechet Sidrey Miskhar Sidrey Hapshuta Vehakfula, Vilno, 5618 1858Yechezkel Yaacov Letavla

231-1481


$200 | Sold for: $200
דו"ח של אגודת OMZSA (ארגון העזרה היהודי הונגרי) לשנת ת"ש ספט. 1939-אוקט. 1940, בודפשט, 1941, הונגרית, חתום ביד ע"ג ארבעה אישי ציבור
OMZSA (Hungarian jewish help organization) report tor 5700 Sept. 1939 – Oct 1940, Budapest, 1941, Hungary, signatures of four public personalities on the back

231-1482


$50 | Sold for: $50
Das Hebraeische Theater Habima die Darsteller in den Hauptrollen Berlin Wilmersdorf, incl 32 Plates depicting the Actors
Das Hebraeische Theater Habima die Darsteller in den Hauptrollen Berlin Wilmersdorf, incl. 32 Plates depicting the Actors

231-1483


$240
שלושה ספרים בעניין שבתאי צבי: 1. Moses Ben Sabat, Anzalak, Shabbethai Sevi, 2. Dr I Rothenberg, Cazul Sabhetay Zwi, Bucutesti 1930 3. פיליפ קראנץ, שבתי צבי, ניו יורק
Three books on the subject of Shabtai Zvi: 1. Moses Ben Sabat, Anzalak, Shabbethai Sevi, 2. Dr I Rothenberg, Cazul Sabhetay Zwi, Bucutesti 1930 3

231-1484


$50 | Sold for: $50
שני ספרים אודות יהדות בוהמיה ומוראביה a. The Synagogue treasures of Bohemia and Moravia, Hana Volarkova, Sfinx, Prague, 1949 b, Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries by P. Ehl, A. Parik, J. Fielder, Paseka, Prague 1991
Two books regarding Bohemian and Moravian Jewry: a. The Synagogue treasures of Bohemia and Moravia, Hana Volarkova, Sfinx, Prague, 1949 b, Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries by P. Ehl, A. Parik, J. Fielder, Paseka, Prague 1991

231-1486


$40
Le Reveil Israelite et son Histoire eternelle imp Ramses Faggola Caire ספר לימוד הסטוריה יהודית חדשה בערבית עם שער ותוכן ענינים בצרפתית, כולל צילומים, קהיר, מצרים, שנות ה30
Michel Sarkis
Le Reveil Israelite et son Histoire eternelle imp Ramses Faggola Caire, text book of new Jewish History in Arabic, title page and index in French, including photographs, Cairo, Egypt, 1930'sMichel Sarkis

231-1487


$90
The Popular Biblical Educator 2 vol with numerous Illustrations, London, 1854
The Popular Biblical Educator, 2 vol with numerous Illustrations, London, 1854

231-1488


$40 | Sold for: $40
תורה למתחילים חלק שני הוצ' א. גיטלין, ורשה-תל-אביב, תרצ"ד 1934, מהד. שניה (פגמים, כתמים)
י. וינגרטן
Torah Lematkhilim part 2, publ. by A. Gitlin, Warsaw-Tel Aviv, 5694 1934, 2nd edition (damages, stains)I, Vingarten

232-1496


$30
Jehuda Halevi, Lamberg u. Schneider Vlg., Berlin, 1926
Franz Rosenzweig
Jehuda Halevi, Lamberg u. Schneider Vlg., Berlin, 1926Franz Rosenzweig

232-1497


$150
Der Babylonissche Talmud in Auswahl, Brandusschen Vlg. Berlin 1924
Der Babylonissche Talmud in Auswahl, Brandusschen Vlg. Berlin 1924

232-1498


$90
Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum, Halle, 1793, 1766 p.
Joh. Simonis
Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum, Halle, 1793, 1766 pJoh. Simonis

232-1499


$80
Synagogale Altertuemer, Vlg B. Harz, Berlin-Wien, 1922, 470 p. 22 Tafeln חלודה חותמות בעלים
Samuel Krauss
Synagogale Altertuemer, Vlg B. Harz, Berlin-Wien, 1922, 470 p. 22 Tafeln, (owner's signature, foxing)Samuel Krauss

232-1500


$50
Die Juden in der Kunst, R. Loewit Vlg. Wien u. Jerusalem,1936, 270 p. 60 Tafeln in Kupferliefdruck
Karl Schwarz
Die Juden in der Kunst, R. Loewit Vlg. Wien u. Jerusalem, 1936, 270 p. 60 Tafeln in KupferliefdruckKarl Schwarz

232-1501


$350
Contes Juifs, recits de Famille Paris, 1888, 280 p. עם כ100 איורי טקסט ו28 הליוגרבורות מאת אמנים יהודים
Sacher-Masoch
Contes Juifs, recits de Famille Paris, 1888, 280 p. עם כ100, with 100 text illustration and 28 heliogravures by Jewish artistsSacher-Masoch

232-1502


$80
Das Buch Tobias, eine Erzaehlu im Bildern, 25 Federzeichnungen zum Text der Bibel, E. Loewe, Berlin, 1937
Ludwig Schwerin
Das Buch Tobias, eine Erzaehlung im Bildern, 25 Federzeichnungen zum Text der Bibel, E. Loewe, Berlin, 1937Ludwig Schwerin

232-1504


$90
Juda Gesaenge m.Buchschmuck v Joseph Budko, Berlin 1922 יהודה שירה של ביורס פון מינכהאוזן עם איורים של יוסף בודקו, זאת המהדורה הראשונה של יהודה עם האי
Boerries Freiherrn v Muenchausen
Juda Gesaenge m.Buchschmuck v Joseph Budko, Berlin 1922Boerries Freiherrn v Muenchausen

232-1505


$650
die heiliger Buecher des alten Bundes uebert d Lazarus Goldschmidt, zweiter Teil die ersten Propheten einmalige monomental ausgabe v 300 exempl handkolorierte Initialim
Die heiligen Buecher des alten Bundes uebert d Lazarus Goldschmidt, zweiter Teil die ersten Propheten einmalige monomental ausgabe v 300 exempl handkolorierte Initialim

232-1506


$220
התנ"ך בתמונות, של אבל פן המוציא יוליוס זלצר, וינה 1926 The Bible in Pictures by Abel Pann
The Bible in Pictures, by Abel Pann, publ. by Julius Seltzer, Vienna 1926

233-1540


$50
בנין שלמה כולל קורות לשוננו הקדושה אודות התלמוד Sal Ephr. Blogg Addifficium Salmonis, Hanover 1831
Binyan Shlomo, incl Korot Leshonenu.. Sal Ephr. Blogg Addifficium Salmonis, Hanover 1831

233-1541


$120 | Sold for: $120
Biblia Hebreaica Manualia ad Optimas quasque editions Johanes Simonis, Halae, 1752 תנך מדויק עפ המסורה, 640,320,384 עמ' ומילון עברי לטיני 72 עמ'
Biblia Hebreaica Manualia ad Optimas quasque editions Johanes Simonis, Halae, 1752

233-1542


$50
אידישער ארבייטער יאהר בוך און אלמאנאך , פועלי ציון , ניו יורק 1927 Jewish Labor Year Book Almanac
א. וואהלינער
Idisher Arbeiter Yahr Buch un Almanach, Poaley Zion, New York, 1927 Jewish Labor Year Book AlmanacA. Vohliner

233-1543


$120 | Sold for: $120
Das Moskauer Juedische Akademi Akademische Theater, Vlg Die Schmiede, Berlin, 1928 גב פגום
Das Moskauer Juedische Akademische Theater, Vlg. Die Schmiede, Berlin 1928, damaged back

233-1544


$50
דאס טעלערל פון הימל, פארלאג מתנות, ניו יארק, 1934
אלעף כץ
Das Telerl Fon Himel, Farlag Matanot, New York 1934Olef Katz

233-1545


$120
צילום כתב יד, ספר קודש יהודי בגרוזינית, זמן שלטון סטאלין, בו היה איסור להוציא ספרים בעברית
Photocopy of a Georgian manuscript, from Stalin's time when publishing Hebrew books was forbidden

233-1546


$50 | Sold for: $90
וואקאל-סיואיטע, צעהן קינדער לידער פון י.ל. פערעץ, חוברת של שירי ילדים באידיש, עיצוב עטיפה מיוחד (פגמים)
Booklet of Yiddish children songs, special cover design

233-1547


$180
Der Alte Prager Judenfriedhof Kunst Verlag, B. Koci Prag, 1903, 47 p. (broken spine, moth damage)
Dr. L. Serabek
Der Alte Prager Judenfriedhof, Kunst Verlag, B. Koci Prag, 1903, 47 p. (broken spine, moth damage)Dr. L. Serabek

233-1548


$80
Nouveaux Documents sur Sabbtai Sevi organisation et as el coutumes de ses adeptesss, Istanbul 1935
Abraham Galante
Nouveaux Documents sur Sabbtai Sevi organisation et as el coutumes de ses adeptesss, Istanbul 1935Abraham Galante

233-1549


$600
Soncino Blaetter Bde 1-2, Berl Berlin, 1925-1926, 1927
Soncino Blaetter Bde 1-2, Berlin, 1925-1926, 1927

233-1550


$90 | Sold for: $110
סדר חמש תעניות, מהרטי, הודפס לזכר אליהו יוסף ראזפורקאר, דודו של העורך יוסף יחזקאל, בומבי, 1871 (מתפרק, מתפורר)
Seder Chamesh Ta’aniot, Marathi, printed in memory of Eliyahu Yosef Rajpurkar, uncle of the editor Yosef Yechezkel, Bombay, 1871 (falling apart, crumbling)

234-1415


$240
מחזור, פראג תקמ"ב 1882, חלק ראשון פגמים וחוסרים
Machzor, Prague 5542 1882, first part (damages and missing parts)

234-1416


$120
ספר מצא חיים, דרושים על התורה עם שתי חתימות של רבי חי חיון, טריפולי, ושתי הגהות של ר' אליהו לביא, צאצא של שמואל לביא, בר יוחאי מקובל כפל מופתים (ראה ארזי לבנון דף269), סולוניק תקע"ו 1816
ר' חיים ניסים
Sefer Matza Chayim, Drushim Al Ha/Torah, with two signatures of Rabbi Chay Chion, Tripoli, and two commentaries by Rabbi Eliyahu Lavi descendant of Shmuel Lavi, Bar Yochai, Salonika 1816R' Haim Nissim

234-1417


$40
ספר שערי תורה חלק שלישי אוהלי תרל"ב 1872 (שער קרוע, ללא כריכה)
Sefer Shaarei Torah, part 3, Ohalei 5632 1872, (torn title page, no cover)

234-1418


$40 | Sold for: $40
ספר החשק, על שמות מטטרו"ן שר הפנים אשר לר' ישמעאל כ"ג... ע"פ האר"י ז"ל, הוצא ע"י יצחק מאיר עפשטיין, תרכ"ה 1865
Sefer Hacheshek, Al Shmot Metatron.."after Haarai Z"L, published by Itshak Meir Epstein, 1865

234-1419


$70 | Sold for: $70
שני ספרים: המים והאש, סוד חכמי חרשים ונבוני לחשים, פאדגורזע-קראקא, תרס"ט 1909 ב. ספור יצירת העולם במעשה בראשית תורתנו, בהסכמה עם הדעה בהשתלשלות הבריאה, קראקא, תרס"ו 1906
ד"ר שלמה רובין
Two books: a. Hamaim Vehaesh, Padgurze-Krakow, 1909 b. Sipur Yetsirat Haolam Bemaase Breshit Toratenu Behaskama Im Hadea Behishtalshelut Habria, Krakow, 1906Dr. Shlomo Rubin

234-1420


$50
שני ספרים בכרך אחד, קהיר: א. ספר כלילת חתנים, לקוטי דינים ומנהגי אירוסין ונישואין, תר"ע 1910, ב. ספר אבל מצרים דרושים והספדים של מו"ר הר"ר אהרון מענדל
אהרון מענדל
Two books bound into one volume, Cairo, a: Klilat Chatanim, L’kutei Dinim V’minhagei Irussin V’nissuin, 5670,1910 b: Sefer Evel Mitsraim, Drushim Ve'Hespedim Shel R' Aharon MendelAharon Mendel

234-1421


$80 | Sold for: $80
ארבעה ספרי משלים ופתגמים: א. י.ב"צ אמתי, ספר המשלים, ורשה, תרפ"ה 1925 ב. י.ח. טביוב, אוצר המשלים והפתגמים, אודיסה, תרע"ט 1919 ג. ר' ידעיה פניני, ספר מבחר הפנינים, ברלין תר"ב 1842 ד. אגדת פרחים, קבצת שירים שונים, משלים קצרים..
Four books of allegories and proverbs:a. I. B"Z Amitai, Sefer Hameshalim, Warsaw 1925 b. I.H. Tabiuv, Otzar Hameshalim VeHapitgamim, Odessa, 1919 c. R' Yedaya Pnini, Sefer Mivhar Hapninim, Berlin 1842 d. Agudat Prachim, Altona 1880

234-1422


$60 | Sold for: $60
מסכת אדמונים מן תלמוד בולשבי.. תל-אביב, תרפ"ג 1923 (נזקי עש קלים)
אבשלום בר דרומא
Masechet Admonim Min Talmud Bolshevi, Eretz Israel, 5683 1923 (minor moth damage)Abshalom Bar Daroma

234-1423


$350
חמשה חומשי תורה עם חמש מגילות והפטרות, אמשטרדם, תס"א 1701
Chamisha Chumshei Torah Im Chamesh Megilot V’Haftarot, Amsterdam, 5461 1701

234-1424


$60 | Sold for: $60
ספר מסלות המאורות, חלקים א+ב בכרך אחד ספר לימוד אסטרונומיה, עם לוחות, לעמברג, תרנ"ח 1898
דוב בער ראקינשטיין
Sefer Mesilot Hameorot, parts A+B, Astronomy book, Lemberg, 5658 1898Dov Ber Rokinstein

234-1425


$500
ספר מאיר נתיב, הנקרא קונקורדנסייש ונציה, שכ"ד 1564 (שער ודפים ראשונים משוקמים)
הר"ר מרדכי נתן
Sefer Meir Nativ, Venice, 5324 1564 (title and first pages restored)R' Mordechai Nathan

234-1426


$60
ספר זהר חדש, חלק ב', עם תיקונים ותוספות, איזמיר, תרל"ח 1878, עם ספר חיים ומזון חלק ב'
Sefer Zohar Chadash, part 2, with Tikunim and additions, Izmir, 5638 1878, with Sefer Chayim V’mazon part 2

234-1427


$80 | Sold for: $100
ספר בנין עולם חלק ראשון שו"ת מחלק ש"ע או"ח ויו"ד' ורשה, תרי"א 1851, עם חותמת הרב חיים ברלין, ירושלים (בן הנציב),
Sheelot Ve-Teshuvot about Shulchan Aruch Orach Haim and Yore Dea, Warsaw, 1851, with stamp of Rav Haim Berlin, Jerusalem

234-1428


$40
חוברת זכרון לכבוד היובל ה40 של Central Blad voor Israeliten in Nederland Gedenkboek העיתון המרכזי של יהודי הולנד, תרמ"ה-תרפ"ה 1885-1925 (פגמים)
Commemoration issue, on the occasion of the 40th jubilee of Central Blad voor Israeliten in Nederland Gedenkboek, the central Dutch Jewish newspaper, 5645-5685 1885-1925 (damages)

234-1429


$120 | Sold for: $120
Wooden Synagogues, Arkady publ. Warsaw, 1959
Maria a. Kazimierz Piechotka
Wooden Synagogues, Arkady publ. Warsaw, 1959Maria a. Kazimierz Piechotka

234-1430


$50 | Sold for: $50
Bath Hillel Leon du Modena Eldad und Medad oder der Bekehrte Spieler, F. Gurlitt Vlg. F. Juedische Kunst u. Kultur, Belin 1920 no 100 v. 100 Exemplaren
Bath Hillel Leon du Modena Eldad und Medad oder der Bekehrte Spieler, f. Gurlitt Vlg. F. Juedische Kunst u. Kultur, Belin 1920 no 100 v. 100 Exemplaren

234-1431


$120
Der Babylonische Talmud in Auswahl Belin 1924, מבחר מהתלמוד הבבלי בתרגום לגרמנית
Der Babylonische Talmud in Auswahl, excerpts from the Babylonian Talmud transl. Into German, Berlin 1924

234-1432


$100
Diaspora en Terre d'Islam 2 vol, L'esprit populaire dans les juivenies du sud Marocain
Piere Flamand
Diaspora en Terre d'Islam 2 vol, L'esprit populaire dans les juivenies du sud MarocainPiere Flamand

235-1390


$75
תורה החל מספר ויקרא, עם הפטרות
Torah M'sefer V'Yikra, with Haftarot

235-1391


$100 | Sold for: $120
לוט של כ-20 ספרי חסידות ב-13 כרכים: 1. ספר הברית החדש, ספר עטרת הצדיקים, ספר שלשלת הקבלה 2. ספר מעיין החכמה 3. שולחן ערוך או"ח 4. ספר זכות ישראל 5. ספר דברי תורה 6. שולחן ערוך יו"ד, חה"מ,+שות ר' שניאור זלמן 7. ספר זקן אהרון 8. ספר התגלות הצדיקים 9. רחמי האב 10. ספר תולדות יצחק, ספר תורת נתנאל 11. ספר שערי האמונה, דרך האמונה ומעשה רב 12. ספר אמרי יוסף ויקרא במדבר 13. ספר דגל מחנה אפרים
Lot of 20 Chasidut books in 13 volumes: 1. Sefer Habrith Hachadash, Ateret Hatsadikim, Shalshelet Hakabbala 2. Sefer Maayan Hachochma 3. Shulchan Aruch O"Ch 4. Zchut Israel 5. Sefer Divrey Tora 6. Shulchan Aruch Yo"D, Ch"M 7. Zkan Aharon 8. Sefer Hitgalut Hatsadikim 9. RAchamey Haav 10. Sefer Toldot Itshak, Sefer Torat Nataniel 11. Sefer Shaarey Haemuna, Derech Haemuna and Maaseh Rav 12. Sefer Imrey Yosef Vayikra, Bamidbar 13. Sefer Degel Machane Ephraim

235-1392


$40
חידושי אמרי סופר על מסכת פסחים חלק ראשון, עם הקדשה חתומה של הרב יוחנן סופר האדמו"ר מערלוי זצ"ל
Hidushey Imrey Sofer Al Masechet Psachim, part one with signed dedication by Rav Yochanan Sofer The Admor of Erloi ZL

235-1393


$100
כתבי קדש על תורת המוהר"ר סטנסיל, חב"ד, תשי"ד 1954, שע"ד עמ', כרוך בכריכת עור
שלום דובער
Kitvei Kodesh Al Torat Mohar'r, stencil, Chabad, 5714 1954, bound in leatherShalom Duber

235-1394


$90
ספר לקוטי מן, אמשטרדם תקכ"ד 1764, לקוטי הפטרות ע"פ משה אלשיך, מאת אליעזר מנחם מרקבריט, 149 דף בשני כרכים (שער אחד)
Sefer Likutei Man, Amsterdam 5524 1764, Likutei Haftarot Al'pi Moshe Alsheich, by Eliezer Menachem Markbrit, 149 p., in two volumes (one title page)

235-1395


$50
כור הבחינה, משו"ת ודרשות משכן שיל"ה, כרך ראשון, ברעסלויא, תקצ"ז 1837, לה דף (וין 221)
ר' יוסף שמואל הלוי לנדא
Kur Habhina, MeShut VeDrashot Mishkan Shilo, part One, Bresllau, 5597 1837, 35 p. Vin 221R' Shmuel Halevbi Landau

235-1396


$60
ספר יד אליהו, חלק הפסקים א, ו-ב בכרך אחד, שות הש"ס רבי אליהו מקליש, עם הגהות של רב'י שלמה בן רבי יצחק, בלאזער, ורשה, תר"ס 1900 נזקי עש
Sefer Yad Eliyahu,the Psakim, 1+2 in one vol. , questions and Answers on the Mishna by Rabbi Eliahu of Kalish, with proofs by Rabi Shlomo Ben Rabi Itshak, Warsaw, 5600 1900 moth damage

235-1397


$75
אוצר החכמה והמדע, שלושה חלקים כרוכים יחד, וילנה תרל"ו 1876 (שדרה חסרה)
צבי מאיר הכהן ראבינוביץ
Otzar Hachochma V'hamada, three parts bound in one, Vilna, 5636 1876 (missing spine)Zvi Meir Hacohen Rabinovitz

235-1398


$40
ספר מהות היהדות, חלק ראשון וילנא, תרע"ג 1913
שלום בצלאל צדיקוב איש קאוונע
Mahut Ha’yahadut, 1st part, Vilna, 5673Shalom Bezalel Zadikov

235-1399


$60 | Sold for: $60
מחזור לראש השנה כמנהג פולין עם תרגום "ענגליש", הוצ' יוסף שלזינגר, וינה תרנ"ג 1893, כריכה עבודת גילוף עצם וצלולויד לבן עם פליז
Machzor for Rosh Hashana according to Polish tradition, with translation into English, publ. Joseph Schlesinger, Vienna 5653 1893, carved bone and white celluloid and brass binding

235-1400


$60
ספר בירך יצחק, דפוס ברגדין ויניציאה, שנת "הם כתובים" תקכ"ג 1763 (כריכה לא מקורית)
ר' יצחק ברכה
Sefer Berech Itshak, Bragadin Press, Venice, 5523 (1763), (binding not original)R' Itshak Bracha

235-1401


$60
ספר משברי ים, שו"ת בארבעה חלקי ש"ע ר' אהרון משה קיסילי אוו, חרבין (סין) תקפ"ו 1926
Sefer Mishbery Yam, Questions and answers in four parts of Shulchan Aruch, R' Aharon Kisili Ov, Harbin, China 5586 1926

235-1402


$40
ספר קונטרס השיעורים, קיצור שיעורי תורה, מהדורה ראשונה, חב"ד, ירושלים, תש"ג 1943
רב אברהם חיים נאה
Sefer Kontras Ha/Shiurim, 1st ed, Chabad, Jerusalem, 1943R' Avtaham Haim Nae

235-1403


$40 | Sold for: $40
תורה, נביאים וכתובים, הוצ' קורן ירושלים, מהדורה גדולה, דפוס מונזון, ירושלים, תשכ"ג 1963
Torah Nevi’im Ktuvim, publ. by Koren Jerusalem, large edition, Monzon print, Jerusalem, 5723 1963

235-1404


$50
ספר לבונה זכה, על החומש, ירושלים תשל"א 1971, קסד עמ'
הרב יעקב אבו-חצירא
Sefer Levona Zaka on the Chumash, Jerusalem, 1971, 164 p.Rav Yaacov Abu-Chatsera

235-1405


$120
מורה הנבוכים, תרגם להעברית.. יוסף קאפח, הוצ' מוסד הרב קוק, ירושלם, תרל"ב 1972, עם מכתב חתום מאת הרב קאפח לכבוד יוסף נבו, exlibris Josef Nevo
רבינו משה בן מימון
Moreh Hanevochim, Joseph Kappach, publ. Mosad Harav Kook, Jerusalem, 5632 1972, with a signed letter by Rav Kappach to Josef Nevo, Ex-libris, Josef NevoRabenu Moshe Ben Maimon

235-1406


$75
שו"ת הרשב"א חלק שלישי ליוורנו, תקל"ח 1778, צד דף (וינ 152)
ר' שלמה בן אדרת
Shu"t HaRashhba (questions and answers), part three, Livorno, 5538 1778, 94 p. Vin. 152R' Shlomo Ben Aderet

235-1407


$50
ספר מוסר אב, ליוורנו, תרי"ג 1853
Sefer Musar Av, Livorno, 5613 1853

235-1408


$180 | Sold for: $375
ספר אבני מלואים על שלחן ערוך אבן העזר, חלק ראשון, לעמבערג, תקע"ו 1816, כולל משובב נתיבות, עה +יד דף, חלק שני זאלקווא תקפ"ו 1825
ר' אריה ליב הכהן
Sefer Avnei Miluim Al Shulchan Aruch Even HaEzer, 1st part, Lemberg, 5576 1816, with Meshvev Netivot, 75+14 p. part two Zolkova 5586 1825R' Arieh Leib Hacohen

235-1409


$40
כרתי ופלתי, למברג תרנ"ז 1897 כרוך יחד עם תפארת ישראל, למברג, תרנ"ז 1897 (עם הגהות בכתב יד)
רבי יהונתן אייבשיץ
Kreti Ve/Pleti, Lviv, 5657, bound together with Tif'eret Israel, Lviv 5657 (with handwritten commentary)R' Yehonathan Aibshits

235-1410


$100 | Sold for: $160
בראשית א', קובץ שירה וספורת עברית מוסקבה-לנינגרד, 1926
Bereshit Aleph, collection of poetry and Hebrew literature, Moscow-Leningrad, 1926

235-1411


$40 | Sold for: $50
רב אלפס, מסכת ביצה, מיץ תקכ"ח 1768, מו דף
רבינו יצחק אלפסי
Rav Alpas, egg tractae, Metz, 5528 1768, 46 pR' Itshak Alfasi

235-1412


$50 | Sold for: $50
ספר ים של שלמה, מסכת ביצה חידושים על התלמוד, פיורדא, דפוס יוסף פאטשויא ובנו מענדל בר, תקכ"ו 1766, לז דף (חסר דף לח, דף שער משוקם), וינ 335
ר' שלמה לוריא
Sefer Yam Shel Shlomo, Betsa tractae, on the Talmud, Fiorda, 5526 1766, 37 p (missing p. 38, title page renovated) Vin. 335R' Shlomo Luria

235-1429


$40
The Jews, a study of race and environment The Walter Scot publ., NY, Melbourne, 1911
Maurice Fishberg
The Jews, a study of race and environment The Walter Scot publ., NY, Melbourne, 1911Maurice Fishberg

235-1430


$40
יד ושם לזכר א"ז פריידוס Studies in jewish Bibliography and related in Memory of abraham, Solomon Freidus, New York 1929
Studies in Jewish Bibliography and related in Memory of Abraham, Solomon Freidus, New York 1929

235-1431


$40
ארבעה ספרים אודות יהדות בוהמיה ומוראביה 1. Prague Ghetto, 2006 2. Volakova, A Story of the jewish museum in Prague, 1968 3. Prague Ghetto in the Ranaissance period, 1965 4. Old Bohemian and Moravian jewish Cemeteries, 1991
Four books on the subject of Bohemian and Moravian Jewry: 1. Prague Ghetto, 2006 2. Volakova, A Story of the Jewish museum in Prague, 1968 3. Prague Ghetto in the Renaissance period, 1965 4. Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries, 1991

235-1432


$50 | Sold for: $50
Guide Sam, 1923 France, Syrie et Liban, Turquie, Egypte, Grece, Palestine, Bulgarie מדריך לקהילות היהודיות במזרח התיכון, צרפתית קרעים, דפים חסרים
Guide Sam, 1923 France, Syrie et Liban, Turquie, Egypte, Grece, Palestine, Bulgarie, guide to the Jewish communities in the Middle East, French, tears and missing pages

243-1497


$90
Kameienie Kryczg The stones that shriek Poland 1959
Bwdinke
Kameienie Kryczg The stones that shriek Poland 1959Bwdinke

243-1498


$450
הבריחה תש"ו-תש"ח בנתיב היסורים למולדת, הוצ' הבריחה, Brycha 1945-1948, Home through the valley of tears
Brycha 1945-1948, Home through the valley of tears

243-1500


$25
די גנבה אין בריטישען מוזיאום פון מהר"ל מפראג, בני ברק זכרון מאיר (מתפרק, כריכה פגומה)
Di Gneva in British Museum, fon Maharal MePrag, Bney Brak Zichron Meir (dismantled, damaged cover)

243-1501


$25 | Sold for: $25
Combination Dutch Hebrew and Irish Jokes no 10, Philadelphia
combination Dutch Hebrew and Irish Jokes no 10, Philadelphia

243-1502


$25
Zionist war-mongering in the USA, 1948
Marilyn R. Allen
Zionist war-mongering in the USA, 1948Marilyn R. Allen

245-1544


$40
תורה נביאים וכתובים, ליפסיא תקצ"ט Biblia Hebraica secundum ed, Ios Athiae Ioannis Leusden, Io Simonis Aliorumque, Lipsiae 1839 כריכה מופרדת
Torah Nevi’im V’Ktuvim, ? 5599, Biblia Hebraica secundum ed, Ios Athiae Ioannis Leusden, Io Simonis Aliorumque, Lipsiae 1839, separated binding

245-1545


$45
Grammatica della Lingua Ebraica Fasc. 1-7, Padova 1853-69
Prof. S.D. Luzzatto
Grammatica della Lingua Ebraica Fasc. 1-7, Padova 1853-69Prof. S.D. Luzzatto

245-1546


$40
Catholicum Lexicum, Hebraicum et Chaldaicum in veteris Testament Libros, Paulus L.B. Drach, Paris, 1863, Grammatica Hebraicae Linguae by Gesenio, 992 p.
Catholicum Lexicum, Hebraicum et Chaldaicum in veteris Testament Libros, Paulus L.B. Drach, Paris, 1863, Grammatica Hebraicae Linguae by Gesenio, 992 p.

245-1547


$120
Hevraica Ambrosiana, cat. of Undescibed Hebrew manuscripts by A. Luzzatto 2. Description of decorated and Illust. Hebrew Manuscripts, L.M. Ottolenghi, Milano 1972
Hevraica Ambrosiana, cat. of Undescibed Hebrew Manuscripts by A. Luzzatto 2. Description of decorated and Illust. Hebrew Manuscripts, L.M. Ottolenghi, Milano 1972

248-1567


$40 | Sold for: $45
מדחי אל דחי, ספור מחיי אחינו בני ישראל בערי ליטא הקטנות בעת הרבולוציה
אליהו אברהם ראפאפארט
Midechi El Dechi, Sefer M'chayei Acheinu Bnei Israel B'arei Lita Haktanot B'et HarevolutziaEliahu Avraham Rappoport