271-800


$25
שני טפסי כתובה, דפוס צוקרמן ירושלים, תחילת המאה ה20, אחד עם קרע, 31X47
Two Ketuba forms, Zukerman press, Jerusalem, early 20th century, one with tear, 31X47

271-801


$40
תשעה פרסים יהודים, גרמניה תחילת המאה ה20
Nine jewish labels, Germany, early 20th century

271-802


$25
קופסת קרטון ל"אדמת ארץ הקודש" הוצ' ועד אפריקה צענטראל קאמיטה ירושלים, שנות ה30 African Central committee, Jerusalem
Cardboard box for earth from the holy land, by African Central committee, Jerusalem, 1930's

271-803


$40
לוט של מסמכים שונים, כתב יד עברי פרסי (13 פריטים), וכן 6 פריטי נייר נוספים
Various documents, Hebrew-Persian manuscripts, (13 items) and 6 additional paper items

271-804


$25
טופס אישור-קבלה לירמיהו חפץ ששילם 100 פרנק לחב' דורשי ציון, לבנקאי H. Cahn a.Co, 1890
Certificate-receipt form, given to Jeremia Heffetz, who paid 100 Frank to Hevrat Dorshey Zion, to the banker H. Cahn a. Co., 1890

271-805


$50
שתי גלויות בתי כנסת, שנות ה20: Kolozsvar 1910, St. Louis, France
Two postcards, synagogues, the 1920's: Kolozsvar 1910, St. Louis (France)

271-806


$25
שני מכתבים רשמיים, גרמניה הנאצית: מופנים לעו"ד היהודי אמיל מאיר: א. מתן צלב הכבוד של לוחמי החזית 1914-1918, 22.7.35 ב. אישור רישום ברשימות הגיוס, 9.9.1938
Two official letters, Zazi Germany, addressed to the jewish lawyer Emil Meir: a. awarding the cross for soldiers who fought in 1914-1918, 22.7.35, b. confirmation of listing in draft lists, 9.9.1938

271-807


$60
לוט של שבעה דפי שער של ספרי קודש עתיקים מאות 18-19
Lot of seven title pages of hebraica books, 18-19th Centuries

271-808


$30
לוט 11 תעודות של חדר תורה תחכמוני, ירושלים, שנת תרצ"ח 1938
Lot 100 certificate of Cheder Tachkemony, Jerusalem, 1938

271-809


$200
תעודה מן תרומת כסף.. חב' תועלת באמשטרדם.. שהיא תעודת גורל להחזרת תרומה, שנת תקפ"ג 1823
Teuda Min Trumat Kesef, certificate for money loan, Toelet com., Amsterdam, 1823

271-810


$40
תשעה פרסים יהודים, גרמניה תחילת המאה ה20
Nine jewish labels, Germany, early 20th century

271-812


$50
שני מכתבים מודפסים וחתומים ביד 1931
הרב Joseph Herman Hertz רבה הראשי אנגליה 1913-1946
Two typed letters signed by hand, 1931Rav Joseph Herman Hertz, Chief Rabbi of England

271-813


$80
מכתב מודפס וכתוב ביד בעניין החוקה של המדינה שתקום, מופנה לרב קוק, חתום
הרב מאיר ברלין (בר אילן)
Typed and handwritten letter concerning the constitution of the state to be, addressed to Rav Kook, signedRav Meir Berlin (Bar Ilan)

271-815


$25
תחריט עץ, חנוכת בית הכנסת החדש בוורסאי חתום בלוח, מתוך Le Monde Illustre 2.10.1886, 31X24
M. Dosso
Wood engraving, opening of the new synagogue, signed on plate, from Le Monde Illustre 2.10.1886, 31X24M. Dosso

271-816


$30
שתי ליטוגרפיות עם צביעת גואש שולחן הברית וכלי המשכן, לונדון, 2X22X29
Samuel Bagten
Two Lithographs with gouache coloring,dedicated table and tabernacle instruments, London 2X22X29Samuel Bagten

271-818


$25
עשרים צילומים של חיילים יהודים ששירתו בצבא גרמניה, מלחמת העולם הראשונה
20 photographs of Jewish soldiers who served in the German Army during WWI

271-819


$40
שני צילומים נדירים של בית הכנסת בלובומול שנבנה ב 1885 ונהרס ע"י הנאצים במלחמת העולם השניה, ב1942, א. מראה חוץ מצפון מערב ב. מראה פנים
Two rare photographs to the synagogue in Lubomol, built in 1885, and destroyed by the nazis in 1942: a. outside from north west b. inside

271-820


$30
שני צילומים, ניצולי העיר רובנה במחנה העקורים פרנוולד, 1946, 8.5X13, 8X11
Two photographs, survivors of the city Robnow in dp camp Foerenwald, 1946, 8.5X13, 8X11

271-821


$60
ששה צילומים, פעילי ארגון הבריחה בפולין 1946, מפקדת הבריחה בלודז, ועיירת הגבול וולזביק, הגדול 15.5X11.5
Six photographs, activists of Habricha organization in Poland, 1946, Habricha headquarters in Lodz and more, the largest size 15.5X11.5