271-888


$25
צו השעה, לקראת מושב הועה"פ הציוני מדינת ישראל, תש"ח 1948
י. שרנופולסקי
Tsav Hashaa, towards Vaad Hapoel Hazioni gathering, Israel, 1948I. Sharnopolski

271-889


$25
חק תרומת צבא החדש, נתן בשנת 1303 (1885) למספר הרשות, תרגם א. מני, הוצ' ועד העותומנים, ירושלם
Chok Trumat Tsava Hachadash, Nitan Bishnat 1303 (1885).. translated A. Many, Publ. Vaad Ha'Ottomanim, Jerusalem

271-890


$25
חוברת היובל, 25 שנים להוסדה של תל-אביב תרס"ט-תרצ"ד 1909-1934, ידיעות עיריית תל-אביב 6-7
Jubilee booklet, 25 years to the establishment of Tel Aviv 5669-5694 1909-1934, Yediot Tel Aviv Municipality, 6-7

271-891


$30
הד התיכון, בטאון חטיבת אלכסנדרוני גליון א', תמוז תש"ח, גליון ב', אב תש"ח
Hed Hatichon, journal of Alexandroni division, issue 1, Tamuz 1948, issue 2, Av 1948

271-892


$25
בעית הערבים בא"י, ת"א יוני 1936
דר ב. אבניאל
Beayat HaArvim BEretz-Israel, Tel-Aviv, June, 1936Dr. B. Avniel

271-894


$25
Palestine in the 18th cent. Magnes publ. Jlm 1973
Amnon Cohen
Palestine in the 18th cent., Magnes publ. Jlm 1973Amnon Cohen

271-895


$25
מרכז לגמילות חסדים בארץ ישראל דינים וחשבונות של הקופות לגמילות חסדים בא"י ושל קרן הלואות לעולים חדשים, תשי"א 1950, 210 עמ'
Merkaz L'gmilut Hassadim B'Eretz-Israel, reports, 1950, 210 p

271-896


$25
אטלס לידיעת ארץ ישראל והתנ"ך ירושלים, תשי"ח 1958
אפרים בן אליהו
Atlas Eretz Israel and the bible, Jerusalem, 1958Ephraim Ben Eliahu

271-897


$50
מיומנו של אליהו אבני 1921-1981 סגן מפקד גדוד 33, היומן ספט-אוק 1948, תקופת ההמתנה לכיבוש קלקיליה (שלא יצא לפועל), החיילים שהו בכפר סבא ולאחר מכן ברעננה, 11 דפי סטנסיל
Miyomano Shel Eliahu Avni 1921-1981, deputy chief of Gdud 33, the diary dated Sept.-Oct 1948, 11 stencil pages

271-898


$25
ספרות הספורט בארץ ישראל 1912-1942, ת"א 1942
ליפא לויתן
Sifrut Hasport B'Eretz-Israel 1912-1942, Tel-Aviv, 1942Lipe Leviathan

271-899


$70
אטלס בעריכת ז. ז'בוטינסקי וד"ר ש. פרלמן, חבר' הספר לונדון, ה. וגנר את דבס, ליפסיה תרפ"ו 1926
Atlas, ed. by Z. Jabotinsky and Dr. S. Perelman, Hasefer publ., London-Lipsia, 1926