271-951


$25
שתי טפסי תעודות תרומה: בניין שכונת קרית שמואל, ע"ס 5 דולר , וקרן שמואל לבניין ירושלים, ע"ס 50 דולר
Two donation forms: a. Erection of townlet Kiryath Samuel, 5 Dollars, b. Keren Samuel Lebinyan Yerushalayim, 50 Dollar

271-952


$80
לוט גדול של קבלות, מכתבים והתחשבנות של חברת שערי חסד, גמילות חסדים הכללי הנוסדה בירושלים בשנת תר"ל 1870 (רוב הניירות משנות ה-20 עד ה50 של המאה ה20
Large amount of receipts, letters and invoices, Shaarey Hessed co., Gmilut Hassadim Haklali, founded in Jerusalemm 1870 (most papers from 1920's-1950's

271-953


$25
לוט של צ'קים: K.A.Zilka- Beyruth, בנק לאומי, ירושלים, Barclays Bank, Haifa, בנק מרכנטיל, ירושלים, א"י
Lot of checks: K.A.Zilka- Beyruth, Bank Leumi, Jerusalem, Barclays Bank, Haifa, mercantile Bank, Jerusalem

271-954


$120
לוט של שמונה פנקסי מזון (תלושים וכו') שבעה תלושים בודדים לארוחות וכו', ישראל, שנות ה40-60, וכרטיס לחם ירושלמי
Lot of eight food rations books, seven ration coupons for meals etc, Israel, the 1940's-1960's, and a Jerusalemite bread coupons

271-955


$25
לוט קטן של כרטיסי נסיעה חברות תחבורה שונות: המקשר, רכבת ישראל, אוניבוס, איחוד
Small amount of travel tickets, varied transport companies: Hamekasher, Israeli train, Unibus and others

271-956


$120
לוט גדול של קבלות וניירות בעניין תרומות וצדקה בארץ ישראל, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה80
Large amount of receipts and certificates concerning donations and Tsdaka in Eretz-Israel, from beginning of 20th century to the 1980's