271-013


$25
לוט 13 מטבעות ברונזה ארצישראליות תקופה רומית עד ערבית, מצב גרוע, לא ניתנות לזיהוי
Thirteen bronze coins, Eretz-Israel, Roman to Arab periods, in poor condition unidentifiable

271-014


$60
שש מטבעות עתיקות Tyre ליבה ברונזה מצופים כסף, תקופות הלניסטית ורומית
Six antique coins, Tyre, silver plated bronze core, Hellenistic and Roman periods

271-015


$40
מטבע ברונזה סאסאני, שלטון יזדגרד 399-420 לספירה צד א דיוקן הקיסר, צד ב שני כהנים סביב מזבח
Sasanian bronze coin, reign of Yazdegerd I 399-420, obverse: portrait of the emperor, reverse: two priests around an altar

271-016


$90
לוט של 13 טבעות ברונזה ומתכות אחרות, מהתקופה הביזנטית עד התקופה העותמאנית
Lot of 13 bronze and metal rings, byzantine to ottoman periods

271-017


$50
תשע מטבעות פגמים
Nine coins, damaged

271-148


$40
מטבע כסף קטן, אתונה, יוון מאות 5-4 לפנה"ס
Small silver coin, Athens, Greece, 5-4 C. BC

271-149


$200
מטבע כסף, דרכמה, שלטון אלכסנדר הגדול 356-323 לפנה"ס, צד א דמות אלכסנדר, צד ב האל זאוס יושב על כסאו
Silver coin, Drachma, great Alexander 356-323 BC, obverse: image of Alexander, reverse: the god Zeus seated on his throne

271-150


$50
מטבע ברונזה שלטון אלכסנדר מוקדון 356-323 צד א' דיוקן השליט (שחוק) צד ב' העיט המלכותי
Brozne coin, reign of Alexander The Great, 356- 323 BC, obverse: portrait of the emperor, reverse: the royal eagle

271-151


$200
מטבע כסף, דרכמה, שלטון אלכסנדר הגדול 356-323 לפנה"ס, צד א דמות אלכסנדר, צד ב האל זאוס יושב על כסאו
Silver coin, Drachma, great Alexander 356-323 BC, obverse: image of Alexander, reverse: the god Zeus seated on his throne

271-152


$80
מטבע ברונזה מצופה כסף שלטון אלכסנדר הגדול, המקדוני 330-320 לפנה"ס, זיוף עתיק מהתקופה, סך טטרדרכמה
Silver plated bronze Tetradrachm coin, reign of Alexander the Great of Macedonia, 330-320 BCE, ancient forgery from that period

271-153


$200
מטבע כסף, דרכמה, שלטון אלכסנדר הגדול 356-323 לפנה"ס, צד א דמות אלכסנדר, צד ב האל זאוס יושב על כסאו
Silver coin, Drachma, great Alexander 356-323 BC, obverse: image of Alexander, reverse: the god Zeus seated on his throne

271-154


$80
מטבע ברונזה יווני, מאות 4-3 לפנה"ס צד א' ראש לוחם עם קסדה, צד ב' ?
Greek bronze coin, 4-3 C. BC, obverse: warrior's head with helmet

271-155


$200
מטבע כסף, דרכמה, שלטון אלכסנדר הגדול 356-323 לפנה"ס, צד א דמות אלכסנדר, צד ב האל זאוס יושב על כסאו
Silver coin, Drachma, great Alexander 356-323 BC, obverse: image of Alexander, reverse: the god Zeus seated on his throne

271-156


$90
מטבע ברונזה יווני, מאות 4-3 לפנה"ס צד א' ראשה של אתנה, צד ב' שור
Greek bronze coin, 4-3 C. BC, obverse: Athena's head, reverse: ox

271-157


$300
מטבע כסף, דרכמה, העיר אתונה מאה 50 לפנה"ס, צד א' פני אתונה , צד ב' הינשוף, עבר בדיקה בעת העתיקה
Silver coin, Drachma, Athens, 50 BE, obverse: face of Athena, reverse: the owl, was examined in ancient times

271-158


$200
מטבע כסף, דרכמה, שלטון אלכסנדר הגדול 356-323 לפנה"ס, צד א דמות אלכסנדר, צד ב האל זאוס יושב על כסאו
Silver coin, Drachma, great Alexander 356-323 BC, obverse: image of Alexander, reverse: the god Zeus seated on his throne

271-159


$500
מטבע כסף, טטרהדרכמה, אתונה, מאה חמישית לפנה"ס
Silver coin, Tetradrachma, Athens, 5th C. BC

271-160


$200
מטבע כסף, דרכמה, שלטון אלכסנדר הגדול 356-323 לפנה"ס, צד א דמות אלכסנדר, צד ב האל זאוס יושב על כסאו
Silver coin, Drachma, great Alexander 356-323 BC, obverse: image of Alexander, reverse: the god Zeus seated on his throne

271-171


$25
מטבע ברונזה בינוני שלטון סלווקי צד א' דיוקן אלכסנדר מוקדון, צד ב' העיט (שחוק)
Seleucid bronze coin, obverse: portrait of Alexander the great, reverse: the eagle (frayed)

271-172


$60
לוט 6 מטבעות ברונזה, תקופה הלניסטית מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס
Lot of 6 bronze coins, 3-1 C. BC

271-173


$30
מטבע ברונזה, בית תלמיי מצרים, מאה שלישית לפנה"ס, צד א' דיוקן אלכסנדר מוקדון, צד ב' העיט המלכותי
Bronze coin, Ptolemy kingdom, Egypt, 3rd C. BC, obverse: portrait of Alexander the great, reverse: the royal eagle

271-174


$60
ארבע מטבעות ברונזה סלווקיות שלוש פרוטות ומטבע בינוני, המאה השניה לפנה"ס, עם דמויות השליטים
Four Seleucid bronze coins, three pruta and medium coin, 2nd C. BE, with images of the rulers

271-175


$30
חמש מטבעות ברונזה א"י תקופה רומית-הלניסטית (שחוקים)
Five bronze coins, Eretz-Israel roman-hellenistic period (frayed)

271-176


$70
מטבע ברונזה שלטון המלך תלמיי ה-1 מאה שניה לספירה
Bronze coin, reign of Ptolemy I, 2nd C. CE

271-177


$40
מטבע טטרדרכמה כסף, שלטון תלמיי ה-10, מטבעת פפוס, מאות ראשונה-שניה לספירה
Silver tetradrachm coin, reign of Ptolemy 10, Papos mint, first-second C. CE

271-178


$70
שתי מטבעות פרוטה, ברונזה בינוני שלטון תלמיי הראשון, מאה שניה -שלישית לפנה"ס
Two pruta bronze coins, reign of Ptolemy I, 3rd-2nd C. BC

271-179


$40
שלוש מטבעות ברונזה, מצרים בית תלמיי, מאות 2-3 לספירה
Three bronze coins, house of Ptolemy, Egypt, 2-3 C. CE

271-180


$80
שתי מטבעות ברונזה, קטנה ובינונית מטבעת אלכסנדריה, שלטון תלמיי ה-3, 246-221 לפנה"ס, צד א דיוקן השליט, צד ב' הנשר המלכותי
Two bronze coin, small and medium size, Alexandria mint, reign of Ptolemy 3rd, 246-221 BC, obverse: portrait of the ruler, reverse the royal vulture

271-181


$40
שתי מטבעות ברונזה, בית תלמיי מצרים, מאה שניה לפנה"ס
Two bronze coins, house of Ptolemy, Egypt, 2nd C. BC

271-182


$120
חמש מטבעות ברונזה, פרוטות הלניסטיות, מאה שלישית עד מאה ראשונה לפנה"ס
Five bronze Hellenistic Pruta coins, 3rd-1st C. BC

271-183


$50
מטבע ברונזה בינוני, בית תלמיי מצרים, שלטון פתולמיי ה-5 או ה-6
Medium sized bronze coin, Ptolemy 5 or 6, Egypt

271-184


$120
שש מטבעות ברונזה סלווקיות 4 פרוטות, 2 בינוניות, מאה שניה לפנה"ס
Six Seleucid bronze coins, 4 pruta, 2 medium sized, 2nd C. BC

271-185


$50
שלש מטבעות ברונזה, פרוטות א"י תקופה הלניסטית
Three bronze pruta coins, Eretz-Israel Hellenistic period

271-186


$160
מטבע טטרדרכמה סלווקית, שלטון אנטיוכוס ה-7, מטבעות אשקלון, מאה שניה לפנה"ס
Seleucid tetradrachm coin, reign of Antiochus VII, Ashkelon mint, second C. BCE

271-187


$50
חמש מטבעות ברונזה, פרוטות ארץ ישראל, תקופה הלניסטית, עיטורים, קרן שפע, ינשוף, ספינה וכו'
Five bronze pruta coins, Eretz-Israel, Hellenistic period, decorated cornucopia, owl, ship etc

271-188


$200
מטבע כסף סלווקי, מטבעת צור שלטון המלך דמטריוס 2, 129-125 לפנה"ס, צד א' דיוקן המלך, צד ב' עץ תמר
Seleucid silver coin, Tyre mint, reign of Demetrius II, 129-125 BC, obverse: portrait of the king, reverse: palm tree

271-189


$50
מטבע ברונזה סלווקי, מטבעת אנטיוכיה המאה ה2 לפנה"ס, שלטון אנטיוכוס ה-6
Bronze Seleucid coin, Antiochia mint, 2nd C. BC, reign of Antiochus the 6th

271-190


$300
מטבע כסף סלווקי ע"ס טטרהדרכמה שלטון דמיטריוס 2, 129-125 לפנה"ס, מטבעת צור
Seleucid silver Tetradrachma coin, reign of Demitrius II, 129-125 BC, Tyre mint

271-191


$60
מטבע כסף סלווקי ע"ס דרכמה מאה שניה לפנה"ס עם טבעת רכב על דיוקן השליט, צד ב' העיט המלכותי
Seleucid silver Drachma coin, 2nd C. BC, with ring of the ruler's portrait, reverse: the royal eagle

271-198


$80
לוט של 9 פרוטות ברונזה תקופת בית חשמונאי: אלכסנדר ינאי , יוחנן כהן גדול ועוד, סביבות 150-100 לפנה"ס
Lot of 9 pruta bronze coins, Hasmonean period: Alexander Yanai, John Hyrcanus etc., c. 150-100 BC

271-199


$90
מטבע ברונזה של מתיתיהו אנטיגונוס 40-37 לפנה"ס אחרון מלכי החשמונאים
Bronze coin, Antigonus II Mattathias, 40-37 BC, last of Hasmonean kings

271-200


$80
עשר מטבעות ברונזה ע"ס פרוטה תקופת בית חשמונאי, אלכסנדר ינאי, (עוגן)
Ten bronze pruta coins, Hasmonean period, Alexander Yanai, anchor

271-201


$100
ארבע מטבעות פרוטה, תקופת החשמונאים המלך אלכסנדר ינאי, צד א עוגן, צד ב כוכב ונזר מלכות
Four pruta coins, Hasmonean period, King Alexander Yanai, obverse: anchor, reverse: star and royal crown

271-202


$80
עשר מטבעות ברונזה ע"ס פרוטה תקופת בית חשמונאי, אלכסנדר ינאי, (עוגן)
Ten bronze pruta coins, Hasmonean period, Alexander Yanai, anchor

271-204


$40
מטבע ברונזה נבטי קטן משנים 9 לפנה"ס עד 40 לספירה, צד א' ראשי המלך חרטט ה-4 ומלכתו שקילת צד ב' צמד קרני שפע, שחוק
Small bronze Nabataean coin, 9 BC to 40 CE, obverse: heads of king Aretas 4 and his queen Shaqilat, reverse: pair of cornucopulas (frayed)

271-205


$60
שלוש מטבעות פרוטה נבטיות מברונזה שלטון חרטט אריטאס המלך ושקילס המלכה, 9 לפנה"ס עד 40 לספירה, צד א' המלך והמלכה, צד ב' קרן שפע עם כתובת
Three Nabataean bronze coins, reign of king Aretas and queen Shaqilat, 9 BC-40 CE, obverse: the king and queen, reverse: cornucopia with legend

271-214


$0
חמש מטבעות פרוטה, המלך אגריפס ה-1, 37-43 לספירה, מטבעת ירושלים, מצבים VG-Fine
Five pruta coins, king Agrippa I, 37-43 CE, Jerusalem mint, conditions VG-fine

271-215


$50
פרוטה, שלטון הנציב פונטיוס פילאטוס 26-36 לספירה, הוטבע בשנת 29-30 (ראה מטבעות א"י אוסף בנק ישראל עמ' 101)
Pruta coin, reign of Pontius Pilate 26-36 CE, coined in 29-30 CE

271-216


$25
מטבע ברונזה פרוטה, שלטון אגריפס I מטבעת ירושלים, 42-43 לספירה
Bronze pruta coin, reign of Agrippa I, Jerusalem mint, 42-43 CE

271-217


$60
מטבע ברונזה, שלטון הנציב הרומי אנטוניוס פליקס, 52-59 לספירה, מטבעת ירושלים
Bronze coin, roman prefect Antonius Felix 52-59 CE, Jerusalem mint

271-218


$25
מטבע ברונזה פרוטה, המלך אגריפס מטבעת ירושלים, שנת 42-3 לספירה, צד א' אפיריון מלכותי והכתובת היוונית" אגריפס המלך", צד ב' שלוש שיבולים והתאריך L5 שנת 6 למלכות
Bronze pruta coin, King Agrippa, Jerusalem mint, 42-3 CE, obverse: royal palanquin with Greek inscription "King Agrippa", reverse: three stalks of grain, dated L5, year 6 to his reign

271-219


$60
שלוש מטבעות ברונזה, פרוטות שלטון הנציב פונטיוס פילאטוס 26-36 לספירה
Three pruta bronze coins, reign of Pontius Pilate 26-36 CE

271-220


$30
פרוטה, שלטון הנציב גרטוס, של הקיסר טיבריוס 15-26 לספירה
Pruta, reign of Tiberius 15-26 CE

271-221


$60
מטבע נציב רומי,פורציוס פסטוס, שנת 59 לספירה, ימי שלטונו של נירון קיסר, מטבע הנציבים האחרון שנטבע
Coin, roman prefect Porcius Festus, 59 CE, reign of Nero Caesar, last of roman governor coins minted

271-222


$40
שתי מטבעות רומיות תקופת שלטון הנציב אמביבולוס 9-17 לספירה, צד א' עץ תמר, צד ב' נזר מלכות
Two roman coins, reign of prefect Ambivulus 9-17 CE, obverse: palm tree, reverse: crown

271-223


$150
מטבע ברונזה של המלך הורדוס שנת 37 לפנה"ס, צד א כלי פולחני ושנת ההטבעה שנת 3, צד ב קסדה וענפי תמר
Bronze coin King Herod, 37 BC, obverse: ritual vessel with year of minting , year 3, reverse: helmet and palm branches

271-224


$40
שתי מטבעות פרוטה, המלך אגריפה ה-1 שנת 42-3 מטבעת ירושלים, צד א שלוש שיבולים, צד ב' אפיריון מלכות
Two pruta coins, King Agrippa the first, year 42-3, Jerusalem mint, obverse: three stalks of grain, reverse: royal palanquin

271-225


$160
מטבע ברונזה רומי בינוני, א"י, שנת 79, שלטון אגריפס II, לכבוד הקיסר טיטוס, צד א', דיוקן הקיסר טיטוס, צד ב' מראה אלת הנצחון ויקטוריה (שחוק)
Roman bronze middle sized coin, Erertz-Israel, year 79, reign of Agrippa II, in honor of Titus Caesar, obverse: portrait of the emperor, reverse: Victoria goddess of victory (frayed)

271-227


$0
ארבע פרוטות, המרד הגדול 66-70 צד א' אמפורה והשנה צד ב' אלה דיאנה? וכיתוב: "לגאולת ירושלים"
Four pruta coins, the great revolt 66-70, obverse: amphora and the year, reverse: goddess (Diana?), legend "Lgeulat Yerushalaim"

271-228


$100
שלוש מטבעות, פרוטות ברונזה המרד הגדול ברומאים, "שנת שתים לגאולת ירושלים"
Three bronze pruta coins, the great revolt against the Romans, "year two to redemption of Jerusalem"

271-229


$40
מטבע ברונזה, פרוטה, המרד הגדול 66-70 לספירה צד א' אמפורה, צד ב' עלה תאנה וכיתוב: "לחירות ציון"
Bronze pruta con, the great revolt 66-70 Ce, obverse: amphora reverse: fig leaf and legend: L'Herut Zion"

271-230


$100
שלוש מטבעות, פרוטות ברונזה המרד הגדול ברומאים, "שנת שתים לגאולת ירושלים"
Three bronze pruta coins, the great revolt against the Romans, "year two to redemption of Jerusalem"

271-231


$60
שתי מטבעות פרוטה, ימי המרד הגדול נגד הרומאים, 66-70 לספירה, צד א' אמפורה וסביבה הכתובת "שנת שתים" צד ב' עלה גפן והכתובת "חר[ו]ת ציון
Two pruta coins, great revolt against romans 66-70 CE, obverse: amphora around which inscription: Shnat 2, reverse: vine leaf and Hebrew inscription: "Her(u)t Zion"

271-232


$200
מטבע ברונזה, שנת ארבע 69-70 למרד הגדול, צד א' גביע וכיתוב לגאולת ציון צד ב' שנת ארבעה
Bronze coin, year 4 to great revolt 69-70, obverse: goblet and legend "Legeulat Zion", reverse: year four

271-234


$60
מטבע ברונזה, מרד בר כוכבא
Bronze coin, Bar Kochva revolt,

271-235


$120
מטבע ברונזה גדול, מרד בר כוכבא שנה ג' למרד, 134-5 לספירה, צד א עץ תמר וכיתוב "שמעון", צד ב' עלה גפן וסביבו הכיתוב: "שנה ב' לחירות ישראל", מצב XF
Large bronze coin, Bar Kochva revolt, year 3, 134-5 CE, obverse: palm tree and legend "Shimon", reverse: vine leaf around which legend "Shana 2 Leherut Israel", XF

271-236


$90
מטבע ברונזה, מרד בר כוכבא 132-135 לספירה צד א' עץ תמר וכיתוב שמעון, צד ב' עלה גפן וכיתוב: "שנת .. לחירות ירושלם"
Bronze coin, Bar Kochva revolt 132-135 CE, obverse: palm tree inscribed Shimon, reverse: vine leaf inscribed: "Shnat.. Le/Herut Yerusalem

271-237


$200
מטבע ברונזה, שנת 2-3 למרד בר כוכבא צד א עץ דקל עם כיתוב שמעון צד ב', אשכול ענבים וכיתוב : לחירות ירושלים, 134-5
Bronze coin, year 2-3 to Bar Kochva revolt, obverse: palm tree with legend Shimon, reverse: bunch of grapes with legend "Leherut Yerushalaim" 134-5

271-270


$25
מטבע ברונזה בינוני, שלטון דומיטיאנוס 81-96 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' כיתוב מתחת עץ תמר, העיר הפלאבית החדשה בסמאריה
Bronze coin, reign of Domitian 81-96 CE, obverse: portrait of emperor, reverse: legend und palm tree, new flavian city in Samaria

271-271


$50
מטבע ברונזה ע"ס דו פונטיוס, שלטון הקיסר גליאנוס, 253-268 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' אלת הנצחון ניקה מעניקה את השלטון לשליט
Bronze Dupondius coin, reign of Gallienus 253-268 CE, obverse: portrait of the emperor reverse: Nike goddess of victory gifting the control to the ruler

271-272


$25
מטבע ברונזה, פרוטה, ניצב רומי צד א', שני ענפי עץ תמר, צד ב' כיתוב לא ממורכז
Bronze pruta coin, roman prefect, obverse: two palm branches, reverse: off center legend

271-273


$50
מטבע ברונזה רומי ע"ס ססטרציוס שלטון הקיסר הדריאנוס117-168, מטבעת אלכסנדריה, מצב VG (שחוק)
Roman bronze Sestertius coin, reign of Hadrian 117-168, Alexandria mint, VG condition (frayed)

271-274


$25
מטבע כסף ע"ס דינר רומי פאוסטינה II, שנים 147-177 לספירה
Roman silver Denarius coin, Faustina the Younger, 161-175 CE

271-275


$50
עשר מטבעות ברונזה רומיות ארץ ישראל, תקופות שונות, שחוקים
Ten roman bronze coins, Eretz-Israel, varied periods (frayed)

271-276


$25
מטבע ברונזה רומי, שלטון הקיסרית Eudoxia, שנים 383-404, מצב VG
Roman bronze coin, reign of the empress Eudoxia, 383-404, VG

271-277


$50
מטבע כסף רומי ע"ס דינר תקופת הרפובליקה, צד א': Brutus, גרזן, סכין וכלי טקסי צד ב Leutulus, כד וליטואוס
Roman silver denarius coin, republic period, obverse: Brutus, ax, knife and ceremonial vessel, reverse: Leutulus and urn

271-278


$25
מטבע כסף דינר רומי, שלטון טריאנוס, 98-117 לספירה, מראה גמל
Roman silver Denarius coin, reign of Trajan, 98-117 CE, showing a camel

271-279


$50
עשר מטבעות ברונזה, קונסטנינוס הגדול ויורשיו, אימפריה רומית, מאה רביעית, מטבעות שונים, מצבים שונים
Ten bronze coins, Constantine the great and his heirs, roman empire, 4th C. CE, varied coins, varied conditions

271-280


$25
שלוש מטבעות ערים, ברונזה אנטיוכיה, צור ופטרה
Three bronze city coins, Antiochia, Tyre and Perta

271-281


$50
חמש מטבעות ברונזה, א"י שלטון רומי, גודל בינוני, מאות 1-3 לספירה
Five bronze coins, Eretz-Israel, roman period, medium sized, 1-3 C. CE

271-282


$25
מטבע כסף, דינר רומי שלטון ספטיניוס-סוורוס, 193-211 לספירה
Roman silver Denarius coin, reign of Septimius Severus 193-211 CE

271-283


$50
חמש מטבעות ברונזה, א"י שלטון רומי, מאות 1-3 לספירה
Five bronze coins, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE

271-284


$25
לוט 44 מטבעות ברונזה, ארץ ישראל והאימפריה הרומית, מאות ראשונה-עשירית לספירה
Lot of 44 bronze coins, Eretz-Israel and Roman empire, first-tenth C. CE

271-285


$50
חמש מטבעות ברונזה, א"י שלטון רומי, מאות 1-3 לספירה
Five bronze coins, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE

271-286


$25
שני מטבעות כסף , דינרים רומיים מאה 2-3 לספירה
Two Roman silver Denarius coins, 2nd-3rd C.

271-287


$50
מטבע כסף רומי ע"ס דינר שלטון הקיסר אנטוניוס פיוס 138-161, צד ב' אלת הצדק יוסטיציה, מטבעת רומא
Roman silver denarius coin, reign of Antoninus Pius 138-161, reverse: goddess of justice Justitia, Rome mint

271-288


$25
מטבע ברונזה רומי, שלטון וספסיאנוס, 69-79 לספירה, צד ב' ניקה מברכת חייל, מצב good (שחוק)
Roman bronze coin, Vespasian reign, 69-79 CE, reverse Nike blessing a soldier, good condition (frayed)

271-289


$50
חמש מטבעות ברונזה, א"י שלטון רומי, מאות 1-3 לספירה
Five bronze coins, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE

271-290


$25
לוט של ארבע מטבעות רומיות של קונסטנטינוס הגדול ומשפחתו, מאה רביעית לספירה
Lot of four Roman coins from Constantine the Great and his family, 4th C. CE

271-291


$50
שלוש מטבעות ברונזה רומיות תקופת הרפובליקה, מאה ראשונה ושניה לפנה"ס (שחוקים)
Three roman bronze coins, republic period, 2nd-1st C. BC (frayed)

271-292


$25
מטבע כסף ע"ס דינר רומי גאטה, 209-212 לספירה
Roman silver Denarius coin, Geta 209-211 CE

271-293


$60
מטבע ברונזה רומי של העיר שכם ניאפוליס שלטון אנטונינוס פיוס 138-161 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' הר גריזים עם מקדש
Roman bronze city coin, Neapolis, reign of Antoninus Pius 138-161 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: Mount Gerizim with temple

271-294


$30
מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונטיוס שלטון אנטונינוס פיוס 138-161, צד א' דיוקן הקיסר צד בד Sc ועלי דפנה
Roman bronze coin, Dupondius, reign of Antoninus Pius, 138-161, obverse: portrait of the emperor, reverse: SC and laurel leaves

271-295


$60
מטבע כסף רומי ע"ס דינר שלטון וספסיאנוס 69-79 לספירה, צד ב' האלה הרומית פורטונה, שחוק VG
Roman silver denarius coin, reign of Vespasian 69-79 CE, reverse: roman goddess Fortuna (frayed, VG)

271-296


$30
עשר מטבעות ברונזה, א"י תקופת השלטון הרומי, גודל דו פונטיוס, מאות 1-3 לספירה
Ten bronze coins, Eretz-Israel, roman period, Dupodnius size, 1-3 C. CE

271-297


$60
לוט 4 מטבעות תקופה רומית מאוחרת מאה 4 לספירה
Lot of 4 coins, late roman period, 4th C. CE

271-298


$30
שש מטבעות ברונזה, א"י תקופת השלטון הרומי, גודל ססטרץ, מאות 1-3 לספירה
Six bronze coins, Eretz-Israel, roman period, Sestertius size, 1-3 C. CE

271-299


$60
מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונטיוס שלטון הקיסר טריאנוס 98-117 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב Sc
Roman bronze coin, Dupondius, reign of emperor Trianus, 98-117 CE, obverse: portrait of the emperor reverse: SC

271-300


$30
שתי מטבעות ברונזה ע"ס דופונטיוס שלטון הקיסר מרקוס אורליוס, 161-180 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' דמות אל
Two Dupondius bronze coins. Reign of Marcus Aurelius 161-180 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: image of a god

271-301


$60
שלוש מטבעות ערים מברונזה כולם עם האלה טיכה עם כתר צורת חומה לראשה, צור צידון ונוסף
Three bronze city coins, all with goddess Tyche wearing wall shaped crown, Tyre, Sidon and another

271-302


$30
מטבע ברונזה קטן, שלטון הקיסר קונסטנטינוס כלורוס 293-305, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' אל רומי עם בשר ומנחה למלך
Small bronze coin, reign of Constantine Chlorus 293-305, obverse: portrait of the emperor, reverse: roman god with meat and gift to the king

271-303


$60
לוט 60 מטבעות ברונזה קטנים פרוטות, א"י, תקופה רומית 100-300 לספירה, מצבים good-fine
Lot of 60 small bronze pruta coins, roman period 100-300 CE, good-fine conditions

271-304


$30
שש מטבעות ברונזה, א"י תקופת השלטון הרומי, גודל ססטרץ, מאות 1-3 לספירה
Six bronze coins, Eretz-Israel, roman period, Sestertius size, 1-3 C. CE

271-305


$70
מטבע ברונזה בינוני, שלטון הדריאנוס 117-138 לספירה צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' אלה רומית
Bronze coin, reign of Hadrian, 117-138 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: roman goddess

271-306


$30
מטבע ברונזה רומי, הקיסר פרובוס אנטוניניאנוס, 276-282 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר צד ב' הקיסר מקבל מנחה מהאלה
Roman bronze coin, Probus Antonianus 276-282 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: the emperor receives gift from the goddess

271-307


$70
זוג מטבעות ברונזה רומיות ראשית המאה הרביעית דיוקני הקיסרים זהים למרות שלפי הכיתוב מדובר בשני שליטים שונים, א. מקסימונוס ק ב. קונסטנטינוס צד ב' השליט מקבל מיופיטר מנחה
Pair of roman bronze coins, early 4th C., portraits of the emperors identical although the inscription mentions two different rulers, a. Maximinus b. Constantin, reverse: the emperor accepts a gift from Jupiter

271-308


$30
לוט של 10 מטבעות ברונזה א"י שלטון רומי, גודל דו פונטיוס, מאות 1-3 לספירה
Lot of 10 bronze coins, Eterz-Israel, roman period, Dupondius size, 1-3 C. CE

271-309


$70
מטבע ברונזה בינוני, שלטון הקיסר דומיטיאנוס, 81-96 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' מינרווה מחזיקה מגן מעל שבוי
Medium sized bronze coin, reign of Domitianus, 81-96 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: Minerva holding shield over a prisoner

271-310


$30
עשר מטבעות ברונזה, א"י תקופת השלטון הרומי, גודל דו פונטיוס, מאות 1-3 לספירה
Lot of 10 bronze coins, Eterz-Israel, roman period, Dupondius size, 1-3 C. CE

271-311


$70
מטבע ברונזה ע"ס דופונטיוס שלטון אנטונינוס פיוס 138-161 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר , צד ב' יוסטיציה אלת הצדק + SC
Bronze coin Dupondius, reign of Antoninus Pius 138-161 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: the goddess Justitia + SC

271-312


$30
עשר מטבעות ברונזה, א"י תקופת השלטון הרומי, גודל דו פונטיוס, מאות 1-3 לספירה
Lot of 10 bronze coins, Eterz-Israel, roman period, Dupondius size, 1-3 C. CE

271-313


$70
מטבע כסף רומי ע"ס דינר שלטון הקיסר הדריאנוס, 117-119, צד ב' האלה הרומית פורטונה (פגם חור, מלבד זאת XF)
Silver roman denarius coin, reign of Hadrian 117-119, reverse: roman goddess Fortuna (hole damage, otherwise XF)

271-314


$30
עשר מטבעות ברונזה, א"י תקופת השלטון הרומי, גודל דו פונטיוס, מאות 1-3 לספירה
Ten bronze coins, Eretz-Israel, roman period, Dupodnius size, 1-3 C. CE

271-315


$70
מטבע ברונזה בינוני, שלטון הקיסר דומיטיאנוס, 81-96 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' מינרווה מחזיקה מגן מעל שבוי
Medium sized bronze coin, reign of Domitianus, 81-96 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: Minerva holding shield over a prisoner

271-316


$30
לוט של 8 מטבעות ברונזה ערים, אזור הבלקן, שלטון רומי, מאה 2-3 לספירה
Lot of 8 bronze city-coins, Balkan region, Roman reign, 2nd-3rd C.

271-317


$80
לוט 40 מטבעות ברונזה רומיות א"י, 100-300 לספירה, מצבים שונים
Collection fo 40 roman bronze coins, Eretz-Israel, 100-300 CE, fair-good conditions

271-318


$30
חמש מטבעות ערים, ברונזה ארץ ישראל והסביבה, מאות 1-4 לספירה, דמשק, אנטיוכיה (2), פטרה וקיסריה
Five bronze city coins, Eretz-Israel and surroundings, first-fourth C. CE, Damascus, Antiochia (2), Petra and Caesarea

271-319


$80
מטבע ברונזה ע"ס דו פונטיוס שלטון אנטונינוס פיוס, 138-161 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' האלה טיכה
Bronze coin Dupondius, reign of Antoninus Pius, 138-161, obverse: portrait of the emperor, reverse: the goddess Tyche

271-320


$35
שבע מטבעות ברונזה, מטבעות ערים, סוריה וארץ ישראל, שלטון רומי, אשקלון, פטרה, מרטוס
Seven bronze coins, city-coins, Syria and Eretz Israel, Roman reign, Ashkelon, Petra,

271-321


$80
מטבע ברונזה ע"ס ססטרציוס תקופה רומית, שלטון הקיסר גורדיאנוס ה-3, 238-244 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' 5c ואלת המשפט יוסטיציה
Bronze coin, Sestertius, roman period, reign of Gordian 3rd, 238-244 CE, obverse: portrait of the emperor reverse: Justitia goddess of justice

271-322


$40
מטבע ברונזה, שלטון ליקיניוס 308-324
Bronze coin, reign of Licinius 308-324 CE

271-323


$80
מטבע ברונזה רומי, שלטון הקיסר דומיציאן 81-96 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' אלת הנצחון ניקה ליד החייל הכנוע (יהודה השבויה)
Roman bronze coin, reign of Domitian, 81-96 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: goddess of victory Nike next to surrendering soldier (Judea Capta)

271-324


$40
מטבע ברונזה ססטרציוס של הקיסר הרומי טריאנוס 98-117 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר צד ב' אלה יושבת על כס מלכות
Bronze sestertius, the roman emperor Trianus, 98-117 CE, obverse: portrait of the Caesar reverse: a godess seated on throne

271-325


$80
שתי מטבעות ברונזה ע"ס דו פונטיוס כ"א שלטון הקיסר נרווה, 96-98 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' Sc ומסגרת ענפי זית, לאחד הטבעת רכב של הצבא הרומי (מטבעת אנטיוכיה שנת 97)
Two bronze coins, Dupondius each, reign of Nerva Caesar, 96-98 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: Sc with olive branches frame,

271-326


$40
מטבע ברונזה רומי, שלטון מקסימיאנוס 1, 286-305 לספירה מטבעת אלכסנדריה
Roman bronze coin, maximinian I, 286-340 CE, Alexandria mint

271-327


$80
מטבע ברונזה, שלטון יולינוס הכופר 361-363 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' שור, וכיתוב Securita
Bronze coin, reign of Julian the heretic, 361-363 CE, obverse: portrait of the emperor reverse: ox, inscribed Securita

271-328


$40
מטבע ברונזה רומי ע"ס מיורינה שלטון הקיסר ולנטיניאן
Valentinian, maiorina, bronze coin

271-329


$80
מטבע ברונזה רומי, שלטון קונסטנטוס כלורוס 307-8, צד א' דיוקן הקיסר צד ב' מזבח וצמד נשרים
Roman bronze coin, reign of Constantine Chlorus 307-8, obverse: portrait of the emperor, reverse: altar and a pair of vultures

271-330


$40
מטבע ברונזה רומי, שלטון הקיסר קונסטנטינוס הגדול 312-337, צד א' דיוקן הקיסר וכיתוב קונסטנטינוס אוגוסטוס צד ב' זאוס מחזיק את אלת הנצחון ניקה ולצידו עיט
Roman bronze coin, reign of Constantine the great 312-337, obverse: portrait of the emperor and legend Constantine Augustus, reverse: Zeus holding the goddess of victory Nike with eagle at his side

271-331


$80
מטבע עיר, ברונזה, שלטון הדריאנוס הקיסר שנת 132, לרגל ביקור הקיסר בעיר
Bronze city coin, reign of Hdrianus emperor, year 132, to mark his visit in the town

271-332


$40
מטבע ברונזה, העיר צור שלטון אנטונינוס פיוס 138-161 לספירה, צד א' ראש האלה טיכה עם כתר צורת חומה צד ב' אונית משוטים וכיתוב לא ברור
Bronze coin, Tyre, reign of Antoninus Pius 138-161 CE, obverse: head of the goddess Tyche with wall shaped crown, reverse: row boat with unclear legend

271-334


$40
מטבע כסף רומי ע"ס דינר שלטון הקיסר טריאנוס 98-117 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' אלת הנצחון ניקה
Roman silver coin, Denarius, reign of Trajan Caesar 98-117 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: Nike goddess of victory

271-335


$40
מטבע ברונזה דו פונטיוס שלטון הקיסר דומיטיאן 81-96 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר עם טבעת רכב, צד ב' אלה רומית (שחוק)
Bronze coin Dupondius, reign of Domitian 81-96 CE, obverse: portrait of the emperor with ring, reverse: roman goddess (frayed)

271-336


$90
שלוש מטבעות ברונזה רומיות שלטון הקיסר הדריאנוס 117-138 לספירה, (אחד מטבעת אשקלון), שחוקים
Three roman bronze coins, reign of Hadrian 117-138 CE, (one Askelon mint) frayed

271-337


$40
מטבע ברונזה בינוני, שלטון הקיסר גלינוס 254-268 לספירה, מטבעת אנטיוכיה, צד א' דיוקן הקיסר , צד ב' האלה יוסטיציה
Bronze coin, reign of Gallienus 254-268 CE, Antiochia mint, obverse: portrait of the emperor, reverse: the goddess Justitia

271-338


$90
מטבע ברונזה רומי, בינוני שלטון דומיטיאנוס, 81-96 לספירה, המטבע הראשון מוטבע בניאפוליס לאחר שנת 82 לספירה
Roman bronze coin, reign of Domitian 81-96 CE, the first coin minted in Neapolis after 82 CE

271-339


$40
מטבע כסף, דרכמה, קפדוקיה המלך Ariobarzanes III שנים 52-42 לפנה"ס
Silver Drachm coin, Cappadocia, King Ariobarzanes III, 52-42 BCE

271-340


$100
שלוש מטבעות ברונזה, תקופה רומית מאוחרת מאה 3-4 לספירה, מצבים טוב מאד
Three bronze coins, late roman period, 3-4 C. CE, condition VG

271-341


$40
מטבע ברונזה רומי, שלטון הקיסר מקסימיאנוס I 286-340 צד א' דיוקן הקיסר וכיתוב התואר שלו צד ב', מטבעת אנטיוכיה, האלה לאורטה ופרוטומת אלה נוספת מחזיקים ענף זית
Roman bronze coin, reign of maximinian I, 286-340 CE, obverse: portrait of the Caesar with his title reverse: goddess Laorta? And protome of another goddess holding olive branch

271-342


$120
מטבע ברונזה בינוני, שלטון הקיסר טיטוס 79-81 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר וכיתוב "היורש השליט", צד ב' שלל כלי נשק ומתחת יהודה השבויה "Judea Capta
Medium size bronze coin, reign of the emperor Titus, 79-81 CE, obverse: portrait of the emperor inscribed "the ruling heir", reverse: loot of weapons and underneath "Judea Capta"

271-343


$40
מטבע ברונזה רומי, שלטון הקיסר הדריאנוס 117-138 צד א', הקיסר עוטה כתר כיתוב הדריאנוס אוגוסטוס, צד ב' זאוס יושב על כס מלכות
Roman bronze coin, reign of Hadrian 117-138 CE, obverse: th e emperor wearing crown , legend Hadrianus Augustus, reverse: Zeus seated on his throne

271-344


$120
מטבע ברונזה, שלטון הקיסר דיוקלטיאנוס Diokletianus 284-305 לספירה, צד ב' הקיסר מקבל את הנצחון מיופיטר, מטבעת אנטיוכיה
Bronze coin, reign of Diokletianus 284-305 CE, reverse: the Caesar accepts victory from Jupiter, Antiochia mint

271-345


$40
מטבע ברונזה של העיר ציפורי שלטון הקיסר דומיטיאנוס, צד א' דיוקן הקיסר (מאד שחוק), צד ב' הקדשה
Bronze coin, the city Sepphoris, reign of Domitianus, obverse: portrait of the emperor (frayed), reverse: dedication

271-346


$120
לוט של פרוטות, א"י מאה 1 לספירה נציבים רומים: פונטיוס פילאטוס, טיבריוס, ועוד
Lot of pruta coins, Eretz-Israel, roman prefects, Pontius Pilatus, Tiberius and others

271-347


$40
שתי מטבעות ברונזה רומיות מאות 2-3 לספירה
Two roman bronze coins, 2-3 C. CE

271-348


$120
לוט של כ-100 מטבעות ברונזה א"י, תקופה רומית, הלניסטית, ביזנטית ועוד, מצבים fair-good
Lot of 100 bronze coins, Eretz-Israel, Roman, Hellenistic, Byzantian and other periods, fair-good conditons

271-349


$40
מטבע ברונזה בינוני, שלטון קליגולה, 37-41 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' האל נפטון עם קלשון
Bronze coin, reign of Caligula 37-41 CE, obverse: portrait of the Caesar, reverse: god Neptune with pitchfork

271-350


$120
לוט 7 מטבעות ברונזה, א"י תקופה רומית, מאה ראשונה-שלישית לספירה
Lot of 7 bronze coins, Eretz-Israel, roman period, 1-4 C. CE

271-351


$45
לוט של שמונה מטבעות: שבע מטבעות ערים ארץ ישראל, כולל: קיסריה (3), גדארה (1), אלכסנדריה (1), צור (1) וכן בילון אחד
Lot of 8 coins, 7 city-coins, Eretz Israel, comprises: Caesarea (3), Gadara (1), Alexandria (1), Tyre (1), including a billon

271-352


$120
לוט 40 מטבעות ברונזה רומיות א"י, 100-300 לספירה, מצבים שונים
Collection fo 40 roman bronze coins, Eretz-Israel, 100-300 CE, fair-good conditions

271-353


$50
מטבע ברונזה רומי, שלטון הקיסר קונסטנטיוס השני 337-361, צד א' דיוקן הקיסר צד ב השליט על סוס עם כידון ביד מביס לוחם
Roman bronze coin, Constantius II, 337-361, obverse : portrait of the emperor, reverse: the emperor on a horse with a spear in his hand defeating a warrior

271-354


$130
אוסף של 130 מטבעות ברונזה רומיות א"י 100-300 לספירה, מצבים fair-good
Collection fo 130 roman bronze coins, Eretz-Israel, 100-300 CE, fair-good conditions

271-355


$50
מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונטיוס שלטון הקיסר מרכוס אורליוס 161-180 צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' האלה מינרווה
Bronze coin, Dupondius, reign of Caesar Marcus Aurelius, 161-180, obverse: portrait of the emperor, reverse: the goddess Minerva

271-356


$140
מטבע עיר, ברונזה בינוני, שלטון הקיסר טראינוס 98-117 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' עץ תמר והכיתוב: אנשי ציפורי
Bronze city coin, reign of emperor Trajanus, 98-117 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: palm tree inscribed "people of Tzipori"

271-357


$50
מטבע ברונזה, הנציב ולריוס גראטוס שנה 3 לשלטון הקיסר טיבריוס, 16 לספירה (משורר Tjc320)
Valerius Gratus, roman procurator of Judaea, 16 AD, Meshorer TJC # 320

271-358


$200
שתי מטבעות ברונזה ע"ס ססטרציוס שלטון הקיסר אנטונינוס פיוס 138-161 לספירה, שניהם צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' אחד Sc ואלת המזל פורטונה, השני מגינים
Two bronze coins, Sestertius, reign of Antoninus Pius 138-161 CE, both obverse portrait of the emperor, reverse: one SC and goddess Fortuna the other shields

271-359


$200
ארבע מטבעות ברונזה רומיות שלטון הקיסר וספסיאנוס 69-79 , יהודה השבויה, כולם עם דיוקן הקיסר, שלוש עם האלה ניקה עומדת ליד עץ תמר המסמל את יהודה, אחד עם שלל המלחמה
Four roman bronze coins, reign of Vespasian 69-79 CE, Judea Capta, all with portrait of the emperor, three with goddess Nike standing next to palm tree which symbolize Judea, one with loot of war

271-360


$500
מטבע ברונזה רומי על סך ססטרציוס שלטון הקיסר גלבה 68-69 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר וכיתוב ביוונית צד ב' דמות לוחם
Roman bronze coin, Sestertius, reign of Galba Caesar, 68-69 CE, obverse: portrait of the Caesar and Greek legend, reverse: warrior

271-398


$25
מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס 40 נומיות מטבעת קונסטנטינופוליס, מאה ששית, שחוק
Byzantine bronze coin , 40 Nummus Constantinopolis mint, 6th C. (frayed)

271-399


$50
מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס 40 נומיס מטבעת ניקומדיה, שלטון יוסטיניאן I, 527-565, צד א' דיוקן הקיסר מחזיק צלב,
Byzantine bronze coin, 40 Nummus,reign of Justin II, 565-578, Nicomedia mint, obverse: portrait of the emperor holding a cross,

271-400


$25
כ-180 מטבעות ברונזה, ארץ ישראל, תקופה רומית מאוחרת וביזנטית
appr 180 bronze coins, Eretz-Israel, late Roman and Byzantine periods

271-401


$50
מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס 40 נומיס שלטון הקיסר יוסטיניאן 2 510-578, מטבעת זיסיקוס, (Cisicus) מצב VF
Byzantine bronze coin 40 Nummus, reign of Justinian II 510-578 CE, Cisicus mint, VF condition

271-402


$30
מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס 40 נומיס, שלטון הקיסר מאוריקיוס 582-602, מטבעת אנטיוכיה, מצב fine
Byzantine bronze coin, 40 Nummus, reign of Maurice 582-602, Antiochia mint, fine condition

271-403


$50
עשר מטבעות ברונזה, קונסטנינוס הגדול ויורשיו, אימפריה רומית, מאה רביעית, מטבעות שונים, מצבים שונים
Ten bronze coins, Constantine the great and his heirs, roman empire, 4th C. CE, varied coins, varied conditions

271-404


$40
לוט 40 מטבעות ברונזה, א"י תקופה ביזנטית, מצבים fair
Lot of 40 bronze coins, Eretz-Israel, Byzantine period, fair conditions

271-405


$60
שלוש מטבעות ברונזה רומיים קטנים שלטון קונסטנטינוס הגדול 312-337 צד א', דיוקן הקיסר, כ"א עם כתר (דיאדמה), צד ב', 1. נפטון 2. דיאדמה עם כתובת
Three small roman bronze coins, reign of the great Constantine 312-337, obverse: portrait of the emperor each with diadm, reverse: 1. Neptun 2. Diadm with legend

271-406


$50
עשר מטבעות ברונזה, קונסטנטינוס הגדול ויורשיו, אימפריה רומית, מאה רביעית, מטבעות שונים, מצבים שונים
Ten bronze coins, Constantine the great and his heirs, roman empire, 4th C. CE, varied coins, varied conditions

271-407


$60
לוט מטבעות ברונזה ביזנטיות ע"ס 40 נומיות (X5) 20 נומיות (X2), מטבעות קונסטנטינופול, ניקומדיה ונוספים, מאות 5-6 לספירה, מצבים שחוק
Lot of Byzantine bronze coins, 40 Nummus (5), 20 Nummus (2), Constantinople, Nicomedia and other mints, 5-6 C. CE, frayed

271-408


$50
עשר מטבעות ברונזה, קונסטנטינוס הגדול ויורשיו, אימפריה רומית, מאה רביעית, מטבעות שונים, מצבים שונים
Ten bronze coins, Constantine the great and his heirs, roman empire, 4th C. CE, varied coins, varied conditions

271-409


$60
ארבע מטבעות ברונזה קטנות שלטון קונסטנטינוס הגדול 312-337, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' שער מחנה צבאי (1), האל יופיטר (3)
Four small bronze coins, reign of Constantine the great 312-337, obverse: portrait of the emperor reverse: gate of military camp (1), the god Jupiter (3)

271-410


$50
שתי מטבעות ברונזה ביזנטיות כ"א ע"ס 40 נומיס: א. שלטון הקיסר אנסטסיוס I 492-518, מטבעת קונסטנטינופל ב. שלטון הקיסר יוסטינוס II 565-578, מטבעת ניקומדיה
Two Byzantine bronze coins, each 40 Nummus a: reign of Anastasius I, 492-518, Constantinople mint b. reign of Justin II, 565-578, Nicomedia mint

271-411


$70
מטבע ברונזה קטן, ביזנטי תקופת הרקליוס Heraclius שנים 610-641 לספירה (עם הטבעת אינפלציה, 6 מוטבע על 12), מטבעת אלכסנדריה עם אפשרות של קיסריה
Small Byzantine bronze coin, Heraclius, 610-641 CE, (with an inflation impression, 6 impressed on 12), Alexandria mint with the possibility of Caesarea

271-412


$50
עשר מטבעות ברונזה, קונסטנינוס הגדול ויורשיו, אימפריה רומית, מאה רביעית, מטבעות שונים, מצבים שונים
Ten bronze coins, Constantine the great and his heirs, roman empire, 4th C. CE, varied coins, varied conditions

271-413


$80
מטבע ברונזה בינוני, שלטון קונסטנטינוס הגדול 312-367 לספירה, צד א' הטבעה לא ממורכזת, צד ב' יופיטר
Bronze coin, reign of Constantine the great 312-367 CE, obverse: off center imprint, reverse: Jupiter

271-414


$50
עשר מטבעות ברונזה, קונסטנינוס הגדול ויורשיו, אימפריה רומית, מאה רביעית, מטבעות שונים, מצבים שונים
Ten bronze coins, Constantine the great and his heirs, roman empire, 4th C. CE, varied coins, varied conditions

271-415


$120
שש מטבעות ברונזה, שלטון הקיסר קונסטנטינוס, מחצית ראשונה של המאה הרביעית, כולל א. מראה חייל עם צלב ב. ראמוס ורומולוס
Six bronze coins, reign of Constantinus, first half of 4th C. CE, showing: a. soldier with cross b. Remus and Romulus

271-416


$50
עשר מטבעות ברונזה, קונסטנינוס הגדול ויורשיו, אימפריה רומית, מאה רביעית, מטבעות שונים, מצבים שונים
Ten bronze coins, Constantine the great and his heirs, roman empire, 4th C. CE, varied coins, varied conditions

271-425


$25
עשרים מטבעות ערביות ואיסלמיות החל מהמאה ה7 עד למאה ה18
Twenty Arab Islamic coins, from the 7th until the 18th C.

271-426


$60
לוט 60 מטבעות ברונזה איסלמיות קטנות א"י, תקופה ערבית, ממלוכית וכו', 600-1400 לספירה, מצבים good-fair
Lot of 60 Islamic bronze coins, Eretz-Israel, Arab, Mamluk periods etc, 600-1400 CE, good-fair conditions

271-427


$30
מטבע ברונזה אומאיי, מחצית ראשונה של המאה ה8, מטבעת דמשק, מצב VF
Umayyad Bronze coin, first half of 8th C. , Damascus mint, VF condition

271-428


$70
לוט 70 מטבעות ברונזה איסלמיות א"י, תקופה ערבית, תקופה ממלוכית וכו', 600 -1400 לספירה, מצבים fair-good
Lot of 70 Islamic bronze coins, Eretz-Israel, Arab, Mamluk periods etc, 600-1400 CE, good-fair conditions

271-430


$140
לוט מטבעות כסף ערביות צלבניות ועוד, מפירוק כובע כלה ערבית, סה"כ כ-170 גרם
Lot of silver coins, Arab, crusade and more, from dismantling of an arab bridal headpiece, total of appr 170 gm

271-431


$140
לוט מטבעות כסף ערביות צלבניות ועוד, מפירוק כובע כלה ערבית, סה"כ כ-170 גרם
Lot of silver coins, Arab, crusade and more, from dismantling of an arab bridal headpiece, total of appr 170 gm

271-432


$140
לוט מטבעות כסף ערביות צלבניות ועוד, מפירוק כובע כלה ערבית, סה"כ כ-170 גרם
Lot of silver coins, Arab, crusade and more, from dismantling of an arab bridal headpiece, total of appr 170 gm

271-433


$140
לוט מטבעות כסף ערביות צלבניות ועוד, מפירוק כובע כלה ערבית, סה"כ כ-170 גרם
Lot of silver coins, Arab, crusade and more, from dismantling of an arab bridal headpiece, total of appr 170 gm

271-448


$25
מטבע ברונזה, תקופה ממלוכית מאה 13-14
Bronze coin, Mamluk period, 13-14 C

271-449


$35
מטבע מוסלמי, כנראה מוגולי מאות 14-16
Islamic coin, probably Mogul, 14-16 C.